Breberg, Laxå - Askersund

Företaget VKS Vindkraft vill etablera en vindkraftspark med 21 vindkraftverk i området Breberg som både ligger i Laxå och Askersunds kommun. Här kan du läsa hela företagets ansökan.

Här är NOF:s remissvar:

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har uppmärksammat VKS inbjudan till samråd avseende planerna att anlägga en vindkraftspark med ovannämnda placering. Eftersom vindkraftsparken kommer att ha stor inverkan på naturmiljön inom området och beröra åtminstone en hotad fågelart vill vi inkomma med nedanstående synpunkter.

 
Inledningsvis vill vi notera att NOF är positivt till vindkraft, men under förutsättning att den etableras på platser som inte onödigtvis stör djurlivet.
 
Den nu föreslagna vindkraftsparken skulle placeras i eller nära en mycket skyddsvärd miljö, nämligen Tiveden. Redan detta gör att vi anser etableringen tveksam. I det följande kommer vi dock att begränsa oss till synpunkter på parkens förmodade inverkan på fågellivet.
Det framgår redan av kartorna på sidorna 12 och 13 att området innehåller en mosaik med skyddsvärda naturtyper, som nyckelbiotoper, sumpskog och andra med högt bevarandevärde. Just en sådan mosaik är mycket viktig för såväl djur- som fågelliv. Inte minst med hänsyn till fåglarnas pendling, t.ex. för födosök, mellan olika miljöer anser vi det i praktiken vara omöjligt att finna sådana platser för själva vindkraftsverken att inte en kraftig störning av fågellivet inträffar.
 
I samrådsmaterialet nämns att en fågelinventering genomförts under våren och sommaren 2012. Tyvärr har vi inte på VKS hemsida lyckats hitta någon information om resultatet av denna inventering, sånär som en uppgift på en samrådsaffisch om att smålomshäckning förekommer inom området. NOF har fått information om att ett havsörnspar två år i rad häckat inom området.
 
Såväl smålom som havsörn är upptagna på EUs Natura 2000-lista över fågelarter för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas. Vi anser det följaktligen uteslutet att en etablering startas innan en mer noggrann inventering av det aktuella området har genomförts. En sådan inventering bör självfallet innefatta de flygvägar som fåglarna avvänder vid födosök, t.ex. till angränsande sjöar och omfatta ett helt kalenderår.
Eftersom vår kunskap om effekten av vindkraftverk på såväl flyttande fåglar eller fåglar som rör sig mellan t.ex. häckningsplats och födosökningsplats är mycket begränsad, bör självfallet försiktighetsprincipen gälla inför beslut om en etablering av denna typ.
Sammanfattningsvis anser NOF att den föreslagana etableringen inte kan genomföras förrän en noggrann fågelinventering genomförts och dess resultat presenterats. När en sådan inventering har genomförts, och placeringen av enskilda kraftverk preciserats, förutsätter vi att ett nytt beslutsunderlag skickas ut.
 
31 oktober 2012
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner