Nya vindkraftverk, Mosjö, feb 2014

Miljökontoret i Örebro har fått in en ansökan om att uppföra tre nya vindkraftverk, 150 meter höga, vid Mosjö/Sörby. Det ske enligt ansökan ersätta de två mindre som redan finns på platsen.
Läs hela ansökan här

NOF säger ja till vindkraft här

Angående uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten Mosjö-Sörby 3:2 i Örebro kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har fått tillfälle att yttra sig om en planerad vindkraftutbyggnad på fastigheten Mosjö-Sörby 3:2. Vi är i grunden positiva till vindkraft, men uppfattar tyvärr att alltför många etableringar görs i för fågel- och friluftslivet olämpliga miljöer.
 
En vindkraftsetablering innebär alltid ingrepp i naturen och påverkar därigenom t.ex. fågellivet. NOF anser det därför viktigt att sådan utbyggnad görs på platser där inverkan på fågellivet är så liten som möjligt. Den nu aktuella etableringen kommer så vitt vi kan bedöma att göras på ett sådant vis att fågellivet påverkas ytterst marginellt.
 
NOF har alltså inget att invända mot den föreslagna etableringen.  Vi anser dock att Länsstyrelsen bör förelägga exploratören att under de närmaste åren göra en uppföljning av inverkan på fågellivet, t.ex. kollisioner.
 
Örebro 14 mars 2014
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner

Juli 2014

Örebro kommun säger ja till vindkraftverket

Örebro kommun har beslutat att en privatperson får uppföra ett nytt vindkraftverk vid Marieberg.

Det nya vindkraftverket får bli högst 150 meter högt och ska ersätta de två små vindkraftverk som redan finns på platsen.

Närkes Ornitologiska Förening har inte haft något att invända men vill att ägaren ska hålla koll på eventuella kollisioner med fåglar.

 

I början av 2014 inkom en privatperson med en ansökan om att få uppföra ett vindkraftverk på fastigheten Mosjö-Sörby 3:2 i Örebro kommun (på platsen finns redan två små mindre vindkraftverk).

Det är miljönämnden i Örebro kommun som prövat etableringen och nämnden har nu beslutat att det får uppföra ett vindkraftverk på marken.

I beslutet framgår att vindkraftverket ska ersätta de två små mindre vindkraftverk som redan finns på fastigheten. Det nya vindkraftverket får bli högst 150 meter högt.

Närkes Ornitologiska Förening fick möjlighet att yttra sig innan beslutet. Föreningen säger ja till etableringen men vill att ägaren av vindkraftverket ska göra en uppföljning under de närmaste åren hur fågellivet påverkas, bland annat om det förekommer kollisioner med fåglar.

Vill du läsa kommunens beslut: klicka här.