Vinkraftspark Norra Hunna/Myggedalen 2013

Gamsea Energy Sweden AB har ansökt om tillstånd att uppföra en vindkraftsanläggning vid Myggedalen/Norra Hunna som ligger i Askersunds kommun. Parken skulle omfatta fyra vindkraftverk med en totalhöj om 192 meter, vilket skulle göra dem i klass med de största som projekterats i Närke. Alternativt ansöker man om att få bygga fem något mindre (184 meter) stora verk.
Själva ansökan är så omfattande att vi har valt att bara ha denna korta sammanfattning. Vill du ha hela ansökan kan du vända dig till företaget eller länsstyrelsen i Örebro.
Är du bekant med området eller har synpunkter på denna vindkratsetablering får du gärna höra av dig till NOF:s fågelskyddsansvarige Ulf Jorner.

NOF:s inledande synpunkter, juli 2012

Angående vindkraftverk vid Myggedalen, Askersunds kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Gamesas planer att anlägga en vindkraftspark med ovannämnda placering. Vindkraftsanläggningen kommer, precis som sägs i planeringsunderlaget, att ha stor inverkan på naturmiljön inom området.
 
Inledningsvis noterar vi att mycket i samrådsunderlaget är synnerligen preliminärt, t.o.m. vindkraftverkens storlek, antal och placering. Stora delar av det skriftliga underlaget förefaller vara av allmän karaktär. Vi utgår ifrån att vi och andra intressenter, som en del av en eventuell fortsatt planering, kommer att få ta ställning till ett mer preciserat förslag.
 
Vad gäller den planerade vindkraftsparken har inga som helst bedömningar av dess inverkan på fågellivet gjorts. Istället ges allmänna formuleringar av typ ” Dock ser fåglar i regel vindkraftverken och undviker dem genom att flyga runt eller mellan verken.” Vi vill betona att detta påstående är mer av ett önsketänkande än ett faktum. Det finns i själva verket nästan ingen forskning som stöder påståendet. Den forskning som finns visar dock att fåglar inte har någon som helst möjlighet att förutse effekten av ett rotorblad som rör sig med upp till 300 km/tim.
 
Eftersom vår kunskap om effekten av vindkraftverk på framför allt flyttande fåglar eller fåglar som rör sig mellan t.ex. häckningsplats och födosökningsplats är mycket begränsad, bör självfallet försiktighetsprincipen gälla inför beslut om en etablering av denna typ.
 
Det anges i samrådsunderlaget att en översiktlig fågelinventering kommer att göras. Enligt vår uppfattning är detta en alldeles för låg ambitionsnivå. Vi har uppgifter från boende i närheten av området att tranor och andra större flyttfåglar följer den dalgång som ligger i anslutning till det aktuella området på sin flyttning norrut, på väg från Vättern till Närkeslätten.
 
Vi har också uppgifter om smålomshäckning som berörs av den planerade exploateringen. Smålom är en rödlistad art, vilket innebär att särskild hänsyn måste tas till den. Att arten ”pendlar” mellan den sjö där den har boet och de sjöar där den fiskar gör den särskilt känslig för störningar av typ vindkraftverk.
 
En fågelinventering måste alltså omfatta såväl häckande fåglar som flyttfåglar och självklart omfatta minst en hel årscykel. Om inventeringen visar på negativa effekter på fågellivet måste etableringen omprövas.
 
Vi förutsätter alltså att en ambitiös inventering av fågellivet inom det berörda området genomförs innan planeringen av den aktuella exploateringen fortsättser.
 
Närkes Ornitologiska Förening
13 juli 2012
genom
Ulf Jorner
 

Vindkraftföretaget Gamesas fågelinventering våren 2012

Företaget har låtit göra en fågelinventering i området. Den kan du läsa i sin helhel här

NOF:s remissvar mars 2013

Angående vindkraftverk vid Myggedalen/Norra Hunna, Askersunds kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att yttra sig över Gamesas ansökan att anlägga en vindkraftspark med ovannämnda placering. Vindkraftsanläggningen kommer att ha stor inverkan på naturmiljön inom området.
 
Inledningsvis vill vi hänvisa till Länsstyrelsens yttrande angående Energimyndighetens förslag till riksområden för vindkraft 2013-03-01. Detta yttrande belyser på ett utmärkt vis de konflikter som råder mellan vindkraftetablering och andra intressen. Av särskilt intresse är att området kring Myggedalen särskilt nämns i yttrandet.
 
NOF fick redan för ett år sedan möjlighet att komma med synpunkter på Gamesas då preliminära planer. Vi krävde i första hand att en ambitiös fågelinventering skulle göras: ”En fågelinventering måste alltså omfatta såväl häckande fåglar som flyttfåglar och självklart omfatta minst en hel årscykel. Om inventeringen visar på negativa effekter på fågellivet måste etableringen omprövas. Vi förutsätter alltså att en ambitiös inventering av fågellivet inom det berörda området genomförs innan planeringen av den aktuella exploateringen fortsättser.”
 
Gamesa noterar i sin ansökan att föreningens synpunkter delvis beaktats. Man har låtit genomföra en fågelinventering som redovisas i ansökan. Inventeringen är, i förhållande till andra inventeringar som vi sett, relativt ambitiös men ändå alldeles för översiktlig för att nå upp till den ambitionsnivå som krävs. Inventeringen avser t.ex. endast en begränsad period, april till juni 2012, varför t.ex uppgifter om. höststräcket helt saknas, och omfattade endast fyra besök om totalt ca. 40 timmar. (Dessutom noterades fågelobservationer även vid t.ex. fladdermusinventeringen.)
 
Vi saknar själva tillräckliga kunskaper om just det aktuella områdets fågelliv. Vi kan dock notera att någon häckning av småloms (en rödlistad art), som vi har uppgifter om, inte konstaterats vid Gamesas inventering. Från andra områden, där vi har god kunskap om fågellivet, kan vi dock klart konstatera att en inventering med den uppläggning som Gamesa använt sig av inte på långt när ger en korrekt bild av fågellivet inom området. Det är helt enkelt omöjligt att på så kort tid och vid så få tillfällen få en god bild av fågellivet inom ett område.
 
Det anges i Gamesas underlag att enskilda fåglar troligen kan komma att dödas av vindkraftverken, men att detta inte har någon större inverkan på populationen som helhet. Vi vill i detta sammanhang understryka att EUs fågeldirektiv, som uttryckligen förbjuder åtgärder som skadar fåglar eller deras miljö, inte anlägger detta slag av populationsperspektiv. Denna typ av argument är följaktligen inte relevanta.
 
Gamesa anger i sin ansökan att man tagit hänsyn till vad som kommit fram vid fågel- och naturinventeringarna och ändrat vissa placeringar. Man avser vidare att ta stor hänsyn till naturvärdena vid anläggningen av enskilda verk. Detta är naturligtvis positivt. Vi noterar dock att vägsträckningen till det norra verket på ett negativt sätt påverkar Brännån, även vid föreslagna åtgärder för att begränsa påverkan. Vi anser därför att placeringen av detta verk bör omprövas.
 
Vårt viktigaste krav är dock att en fågelinventering med en helt annan ambitionsnivå genomförs som underlag för en ev. etablering. En sådan skulle t.ex. kunna dra nytta av lokal kunskap om fågellivet.
 
 Närkes Ornitologiska Förening
27 mars 2013
genom
Ulf Jorner