Maj 2012

Vindkraftpark, Hallsbergs kommun, området söder om sjön Tisaren

Gamesa Energy Sweden AB har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken för uppförande och
drift av ca 15 vindkraftverk, med en totalhöjd på 184-212 meter vid Nyckelhult, i kommunerna Askersund
och Hallsberg.

Via Hallsbergs kommuns hemsida kan du läsa företagets ansökan och du kan också läsa vad Hallsbergs kommun tycker om etableringen. Klicka här

NOF:s remissvar 2 juli 2012

Angående vindkraftverk vid Nyckelhult, Askersunds och Hallsbergs kommuner

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Gamesas planer att anlägga en vindkraftspark med ovannämnda placering. Vindkraftsanläggningen kommer, precis som sägs i planeringsunderlaget, att ha stor inverkan på naturmiljön inom området.
 
Inledningsvis noterar vi att mycket i samrådsunderlaget är preliminärt, t.o.m. vindkraftverkens storlek, antal och placering. Vi utgår ifrån att vi och andra intressenter, som en del av en eventuell fortsatt planering, kommer att få ta ställning till ett mer preciserat förslag.
 
Vi kan också notera att det aktuella området är ett skogslandskap med gott om mindre sjöar, sumpskog, våtmarker m.m., med andra ord just ett sådant landskap som är idealiskt för fågelliv. Det är alltså ett område som har stort naturvärde, inte i första hand genom enskilda objekt utan som en helhet. Vi anser att mycket stor försiktighet måste råda vid en eventuell exploatering av ett sådant område. Att områden med stora naturskyddsvärden, t.ex. området vid Tisarens södra strand, hamnar inom vindkraftsparkens buffertområde och mycket nära själva projektområdet, anser vi helt olämpligt.
 
Någon inventering av naturvärdena inom projektområdet, annat än skrivbordstudier, har inte gjorts, men planeras. Vi anser det mycket viktigt att en sådan inventering inte görs översiktligt, utan med hög ambitionsnivå. Resultatet av en sådan inventering får sedan läggas till grund för en prövning enligt Artskyddförordningen.
 
Vi har fått ta del av Svenska LOM-föreningens remissvar angående Nyckelhult och instämmer helt och hållet i de åsikter vad gäller lommar inom området som där framförs. Särskilt vill vi understryka att något beslut i etableringsfrågan inte kan tas innan en noggrann inventering av den typ som vi nämnt ovan har gjorts. Denna inventering bör naturligtvis omfatta alla skyddsvärda fågelarter inom området och, liksom LOM-föreningen påpekat, omfatta minst en årscykel.
 
Sammanfattningsvis anser vi
 -          att området i sig har mycket stora naturvärden som sätts på spel vid en exploatering
-          att en noggrann inventering av fågellivet och andra naturvärden görs innan planeringen fortsätter
-          att en prövning mot Artskyddsdirektivet görs, och att hänsyn därvid tas till särskilt skyddsvärda arter
 
Vi förutsätter alltså att planerna på en vindkraftspark läggs på is tills en inventering av fågellivet inom det berörda området har gjorts.
 
2 juli 2012
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner
 

Gamsesas miljökonsekvensutredning

Gamesa är en av de största aktörerna inom vindkraft i världen. Sedan början av nittiotalet har Gamesa specialiserat sig inom förnybar energi och företaget har sedan dess installerat över 25 000 MW vindkraft i ett tjugotal länder. Förutom design, tillverkning och underhåll av vindkraftverk så utvecklar företaget även egna projekt. Gamesas svenska gren inom parkutveckling, Gamesa Energy Sweden
AB, började hösten 2011 att arbeta med ett eventuellt projekt för en vindkraftpark i Nyckelhult, beläget ca 4,5 km sydost om Åsbro centrum, söder om sjön Tisaren inom Askersunds och Hallsbergs
kommuner.
Läs hela miljökonsekvensutredningen...

NOF:s remissvar 4 maj 2013

Angående vindkraftverk vid Nyckelhult, Askersunds och Hallsbergs kommuner
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att yttra sig över Gamesas ansökan att anlägga en vindkraftspark med ovannämnda placering. Vi har också fått veta att remisstiden utsträckts. Den planerade vindkraftsanläggningen, med ett huvudalternativ om nio verk med en totalhöjd av nära 200 meter, höjd kommer att ha stor inverkan på naturmiljön inom området.

NOF har haft möjlighet att yttra sig över en preliminär plan för vindkraft inom det aktuella området.  Vi skrev då bl.a.   
Vi kan också notera att det aktuella området är ett skogslandskap med gott om mindre sjöar, sumpskog, våtmarker m.m., med andra ord just ett sådant landskap som är idealiskt för fågelliv. Det är alltså ett område som har stort naturvärde, inte i första hand genom enskilda objekt utan som en helhet. Vi anser att mycket stor försiktighet måste råda vid en eventuell exploatering av ett sådant område. Att områden med stora naturskyddsvärden, t.ex. området vid Tisarens södra strand, hamnar inom vindkraftsparkens buffertområde och mycket nära själva projektområdet, anser vi helt olämpligt.

Någon inventering av naturvärdena inom projektområdet, annat än skrivbordstudier, har inte gjorts, men planeras. Vi anser det mycket viktigt att en sådan inventering inte görs översiktligt, utan med hög ambitionsnivå. Resultatet av en sådan inventering får sedan läggas till grund för en prövning enligt Artskyddförordningen.

Gamesa noterar i sin ansökan att föreningens synpunkter beaktats ”i den mån det ansetts rimligt”. Vi kan konstatera att vi inte delar Gamesas uppfattning av vad som är rimligt. Vi inriktar oss i detta remissvar på vad vi anser vara rimligt, och på det underlag som Gamesa använt för sin miljökonsekvensbeskrivning.

Gamesa sammanfattar resultatet av den naturmiljöinventering som man låtit göra på följande sätt: Antalet naturvärdesklassade områden inom utredningsområdet är tämligen stort och ligger spridda över
Hela området. Många av de klassade områdena är någon typ av våtmarker eller sumpskogar. Markens
beskaffenhet i dessa områden passar inte för att etablera vindkraft på och områdena har därför undantagits från exploatering.

Vi anser tvärtom att just det faktum att ett stort antal naturvärdesklassade områden/punktobjekt  - hela 85 stycken enligt naturmiljöinventeringen – visar på att området som helhet har så stora naturvärden att det är olämpligt för vindkraftsetablering. Den fragmentisering som blir resultatet av tillfartsvägar etc. får enligt vår mening oacceptabla följder för naturmiljön inom området.

Vad gäller effekten på fågellivet av en vindkraftsetablering vill vi inledningsvis hänvisa till Sveriges Ornitologiska Förenings (SOFs)vindkraftspolicy, se http://www.sofnet.org/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskydd/vindkraft/sofs-vindkraftspolicy/. I denna redogörs detaljerat för de hänsyn till fågellivet som, utifrån i första hand EUs fågelskyddsdirektiv, bör tas till olika fågelarter.

Gamesa har, som en del i miljökonsekvensanalysen låtit göra en fågelinventering. Vad man underlåter att nämna är att denna är av mycket översiktlig natur. Den har genomförts under tiden april till augusti 2012 och vid fyra olika tillfällen om sammanlagt 40 timmar. Därutöver har man i samband med fladdermusinventering noterat vilka fåglar som setts.

Det säger sig självt att en inventering med denna ambitionsnivå inte kan ge en tillfredställande bild av fågellivet inom ett område, särskilt när detta är relativt stort. Den ger självfallet, eftersom den avslutats i augusti, inte heller en bild över höststräcket av tranor, gäss och rovfåglar.
NOF har en relativt god kännedom om det aktuella området, såväl från den pågående atlasinventeringen av Närke som via kontakter med naturintresserade personer, och kan konstarera att inventeringen har uppenbara brister. Inte minst gäller detta områdets rovfåglar. I Gamesas miljökonsekvensbeskrivning anges att
Förekomsten av rovfåglar inom det inventerade vindkraftsområdet var liten och endast enstaka
exemplar av ormvråk och duvhök observerades. Utöver detta gjordes inga observationer av mer
känsliga rovfåglar som exempelvis fiskgjuse, havs- eller kungsörn.

I själva verket finns inom området, eller inom det skyddsområde om minst tre kilometer som bör omge ett örnbo, häckning av såväl havsörn som kungsörn samt fiskgjuse. Övriga rovfåglar som observerats inom området är lärkfalk, tornfalk, bivråk och sparvhök samt flera arter av ugglor, bl.a. den sällsynta lappugglan. Gamseas slutsats att inga särskilda hänsyn till rovfåglar behöver tas är alltså helt felaktig.

På motsvarande sätt har Gamesa inte kännedom om den häckning av storlom som finns i närheten av området (och som enligt SOFs policy bör ha en skyddszon om en kilometer) och otillräcklig kunskap om spelande tjäder och orre. Det finns många fler exempel på otillräckligheten i Gamesas miljökonsekvensbeskrivning, såväl vad gäller rödlistade arter som mer vanliga, men redan vad vi anfört ovan bör räcka för att man skall kunna dra slutsatsen att området vid Nyckelhult är synnerligen känsligt ur fågelskyddssynvinkel, och att en etablering skulle strida mot EUs fågelskyddsdirektiv. Vi vill särskilt poängtera att det är området som helhet som utgör en skyddsvärd miljö, varför åtgärder vid enskilda vindkraftverk inte kan anses tillräckliga.

Det anges i Gamesas underlag att enskilda fåglar troligen kan komma att dödas av vindkraftverken, men att detta inte har någon större inverkan på populationen som helhet. Vi vill i detta sammanhang understryka att § 4 i artskyddsförordningen, som uttryckligen förbjuder åtgärder som skadar fåglar eller deras miljö, inte anlägger detta slag av populationsperspektiv. Denna typ av argument är följaktligen inte relevanta.

NOF anser sammanfattningsvis
- att området vid Nyckelhult har så stora allmänna naturvärden att redan dessa gör en exploatering olämplig
- att den typ av fågelinventering som Gamesa låtit utföra ger en helt missvisande bild av fågellivet inom ett område
- att fågelvärdena inom Nyckelhultsområdet, bl.a. i form av häckande havs- och kungsörn, gör att den föreslagna etableringen strider mot EUs fågeldirektiv och att denna därför inte bör tillåtas


Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner