Örebro kommun har sagt ja till tre vindkraftverk i Östernärke

JBA Vind, med säte i Örebro har fått tillstånd för att uppföra tre vindkraftverk i södra Villtungla, som ligger söder om Hampetorp i Östernärke. Beslutet fattades av kommunen den 20 december 2012.
De tre vindkraftverken får bli högst 150 meter höga enligt tillståndet.
Läs företagets ansökan här.

NOF:s remissvar


Angående vindkraftpark vid Södra Villtungla 1:2, Örebro kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovannämnda planerade vindkraftspark. Vi begränsar oss i första hand till synpunkter som berör fågellivet.
 
Inledningsvis vill vi notera att den aktuella miljöanmälan känns oerhört mager. Vad gäller vindkraftsanläggningens allmänna inverkan på naturmiljön finns ingen som helst skrivning som berör det aktuella exploateringsområdet, utan endast ett konstaterande av att anläggningen inte kommer att påverka tillgängligheten till ett cirka en kilometer avlägset naturreservat.
 
Skrivningen om påverkan på flora och fauna är om möjligt ännu magrare. Inte något alls sägs om ev. skyddsvärda växter och/eller växtmiljöer, inte heller något om insekts- eller djurlivet. Vad gäller fågellivet är följande två meningar det enda som anförs: ”Vid ett informationsmöte framkom det att det finns både tjäder och orre i området. Dessa hönsfåglar flyger normalt inte högre än i trädtoppshöjd, vilket innebär att det finns liten risk att de skall kollidera med vindkraftverken.”
 
Det är svårt att tänka sig att bakom denna brist på kontreta uppgifter ligger ens flyktiga besök i det aktuella området. Hur som helst torde det stå helt klart att beskrivningen inte alls uppfyller lagens krav på redovisning av etableringens inverkan på naturmiljön.
 
Vi kräver alltså att en noggrann inventering av den naturmiljö som kommer att påverkas av den föreslagna etableringen. Vad gäller fågellivet bör en sådan inventering omfatta ett helt år, så att fåglarnas beteende både inom flyttningstiden som under häckning och födosök dokumenteras. Vi vill också påpeka att förekomsten av orre och tjäder inom området gör det viktigt att identifiera eventuella spelplatser för dessa arter.
 
Vi vill i detta sammanhang understryka att Artskyddsförordningen i sin 4 paragraf, 4 punkten uttryckligen förbjuder att ”skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser”. Såväl orre som tjäder ingår i listan över arter som berörs av detta förbud. Vi vill ytterligare påpeka att ”skada” enligt artskyddsdirektivet innefattar även en gradvis försämring för fågellivet, t.ex. genom att nyanlagda vägar och/eller större trafik gör att spelplatser överges.
Sammanfattningsvis anser NOF att det nu presenterade underlaget inte kan läggas till grund för kommunens beslut i den aktuella frågan. Om nuvarande ansökan ändå läggs till grund för ett beslut så måste detta bli ett avslag. En ny miljöansökan, som innehåller en noggrann beskrivning av etableringens påverkan av naturmiljön, måste genomföras. Härvid måste de synpunkter som vi ovan framfört beaktas. När en sådan inventering har genomförts förutsätter vi att ett nytt beslutsunderlag skickas ut.
 
 
Närkes Ornitologiska Förening
13 november 2012
genom
Ulf Jorner
 

Örebro kommun tillstånd att uppföra vindkraftverken

Den 20 december 2012 gav Örebro kommun tillstånd för vindkraftverken.
Läs hela kommunens tillstånd här.