17 september 2012

Stickninge

Företaget Green Extreme, med säte i Göteborg, vill etablera ett vindkraftverk på fastigheten Stickninge. Det föreslagna vindkraftverket ska placeras cirka en kilometer norr om Tångeråsa kyrka i Lekebergs kommun. Vindkraftverket kan bli ett av de högsta i Sverige, upp till 200 meter högt. Green Extreme har lämnat i en miljöansökan och ett bygglov. Här kan du läsa företagets miljöanmälan. Lekebergs kommun kommer att ta beslut i frågan i början av 2013.  

31 oktober 2012


NOF:s remissvar

Närkes Ornitologiska Förening lämnade följande remisssvar:

Till:

Green Extreme AB
Östra Larmgatan 13
11107 Göteborg


Angående vindkraftverk vid Stickinge, Lekebergs kommun

 
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har uppmärksammats på Green Extremes planer att anlägga ett vindkraftsverk med ovannämnda placering. Eftersom vindkraftsverket kommer att ha stor inverkan på naturmiljön inom området och beröra åtminstone en hotad fågelart vill vi inkomma med nedanstående synpunkter.
 
Inledningsvis vill vi notera att NOF är positivt till vindkraft, men under förutsättning att den etableras på platser som inte onödigtvis stör djurlivet.
 
Vad gäller den planerade vindkraftsverket tycks, av det publicerade materialet att döma, underlaget för en bedömning av de negativa effekterna på fågellivet vara helt otillräckliga. Vi har t.ex. uppgifter om stora flockar av tranor och gäss som rör sig inom det aktuella området, alltså utanför de områden som anges på den (mycket översiktliga) kartan på sidan 27. På denna karta framgår dessutom att områden med naturvårdsprogram finns i nära anslutning till den föreslagana platsen för vindkraftverket.
 
Ett hinder för etablering som inte alls berörs i miljöanmälan är att det nära det aktuella området finns en häckning av havsörn. Havsörnen är upptagen på EUs Natura 2000-lista över fågelarter för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas. Vi anser det följaktligen uteslutet att en etablering startas innan en noggrann inventering av det aktuella området har genomförts. En sådan inventering bör självfallet innefatta de flygvägar som örnarna avvänder vid födosök, t.ex. till angränsande sjöar. 
Eftersom vår kunskap om effekten av vindkraftverk på såväl flyttande fåglar eller fåglar som rör sig mellan t.ex. häckningsplats och födosökningsplats är mycket begränsad, bör självfallet försiktighetsprincipen gälla inför beslut om en etablering av denna typ.
 
En fågelinventering måste alltså omfatta såväl häckande fåglar som flyttfåglar och självklart omfatta minst en hel årscykel. Om inventeringen visar på negativa effekter på fågellivet måste etableringen omprövas.
Sammanfattningsvis anser NOF att den föreslagana etableringen inte kan genomföras förrän en noggrann fågelinventering genomförts. När en sådan inventering har genomförts, förutsätter vi att ett nytt beslutsunderlag skickas ut.
 
 

Örebro 2012-10-31

Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner

5 november 2012


Green Extreme ger respons på NOF:s remissvar


Hej,
Tack för synpunkterna. Era synpunkter är oerhört värdefulla för oss för att vi ska kunna
göra en vindkraftsetablering på säkraste sätt.
Byggnation kommer ej att ske förrän tidigast december 2013, vindmätning osv kommer att ske under 1 års tid.
På grund av detta kommer vi att ha möjlighet att lägga in en fågelinventering i en kontrollplan. Inventering kommer då att börja i januari/februari månad för att täcka in havsörn.
Gäss och framförallt tranor finns numera häckandes i hela södra Sverige, par eller större flock och kan därmed vara svårt att undvika helt. En etablering av ett vindkraftverk har visat sig ha mycket lite påverkan på just dessa fågelarter.
Då inventeringen kan komma att ligga med i kontrollplan så kommer etableringen att omprövas om havsörn eller andra mycket skyddsvärda fågelarter finns inom det tänkta området.

5 november 2012
Med vänliga hälsningar
Isabel26 november 2012


Green Extreme presenterar en fågelanalys


Efter NOF:s remissvar skrev företeget Green Extreme att de låtit genomföra en fågelanalys i området.
Den presenteras 26 november 2012. Här kan du läsa fågelanalysen i sin helhet.


3 december 2012

NOF skriver ett svar efter att ha studerat Fågelanalysen


Efter att ha rådgjort litet med resten av styrelsen i NOF vill jag kommentera den aktuella fågelanalysen på följande sätt.
Det är bra att en skrivbordsanalys gjorts, och vi kan i stort instämma med dess huvudresultat, nämligen att området är känsligt för framför allt förbiflygande, födosökande rovfåglar och att vidare studier därför behövs.
Vi vill vidare understyrka att den använda metodiken, en analys av rapporter till Artportalen, har stora svagheter. För det första sker i Artportalen en undertryckning av känsliga uppgifter. Uppgifter som tyder på t.ex. rovfågelhäckningar finns alltså inte tillgängliga för en skrivbordsanalys. Detta gör att just den typ av indikatorer som skulle vara mest användbara definitionsmässigt saknas.
Vidare är det svårt att entydigt knyta en observation i Artportalen till en viss ruta. Så är t.ex. Tångeråsa kyrka den enda allmänna lokalen i Artportalen inom hela det aktuella området. Även i övrigt är kopplingen mellan observation och ruta svår, vilket naturligtvis minskar värdet av en sådan analys.
Det kan också noteras att sträckande fågler eller fåglar på väg mellan bo och födosök (t.ex. i Logsjön) troligen underskattas i rapporteringen.
Sammantaget anser vi att den enda slutsats som kan dras är den som vi vi drog i vårt remissvar: "Sammanfattningsvis anser NOF att den föreslagna etableringen inte kan genomföras förrän en noggrann fågelinventering genomförts. När en sådan inventering har genomförts, förutsätter vi att ett nytt beslutsunderlag skickas ut." Vi anser alltså att fältstudier under ett helt år (omfattande såväl t.ex. vinter- som häckningsäsong) måste genomföras.
 
Bästa hälsningar
för NOF
Ulf Jorner
 
PS NOF kommer att vara representerat på det möte om etableringen som planeras till nästa vecka. DS

Ett referat från mötet finns på NOF:s hemsidan, under nyhetsarkivet 2012

19 september 2013

Miljönämnden säger ja men byggnämnden säger nej till vindkraftverket

Sydnärkes byggnämnd har beslutat att inte ge bygglov till ett vindkraftverk norr om Tångeråsa kyrka.

Anledningen är att vindkraftverket hamnar för nära kyrkan (850 meter) och i ett känsligt område.

 

Företaget Green Extreme har för avsikt att bygga ett 200 meter högt vindkraftverk vid Stickningen som ligger i Tångeråsa. För att få ett tillstånd att bygga behöver företaget både ha ett tillstånd från miljönämnden och ett bygglov från byggnämnden.

Sydnärkes miljönämnd har sagt ja till etableringen. Det finns inte tillräckligt stora negativa konsekvenser för att kunna säga nej. Klicka här för att läsa miljönämndens beslut att säga ja till vindkraftetableringen.

Här hittar kommunekologens tjänsteutlåtande.

Däremot har Sydnärkes byggnämnd sagt nej till bygglov för vindkraftverket. Anledningen är att det föreslagna vindkraftverket ligger i ett av länsstyrelsen och kommunen känsligt område. Länsstyrelsen har en rekommendation att ett vindkraftverk inte får ligga närmare än en kilometer från en kyrka, i det här fallet hamnar vindkraftverket 850 från Tångeråsa kyrka.

Vidare menar byggnämnden att den medeltida kyrkan är ett gammalt sockencentra som har ett stort kulturhistoriskt värde. Sedan några år tillbaka pågår aktiviteter som retreater och pilgrimsvandringar som betyder mycket för upplevelse i bygden.

Läs hela byggnämndens beslut här.