Februari 2013

Vindkraftpark Trysslinge, som ligger öster om sjön Skagern

Nordisk Vindkraft har påbörjat processen för samråd beträffande Trysslinge vindkraftspark i Örebro län, beläget i ett område mellan Laxå och Degerfors kommuner. Därför vill företaget ha ett yttrande från Sveriges Ornitologiska Förening för att säkerställa att ni inte har några motstående intressen gällande detta område. Företaget kommer senare att ta kontakt med de lokala ornitologiska föreningarna för att få in synpunkter.
Klicka här för att se i vilket området vindkraftparken är planerad.

Så här skriver företaget Nordisk Vindkraft om sina planer på en vindkraftpark i området. Klicka här

Närkes Ornitologiska Förening följer naturligtvis planerna på en vindkraftpark i detta område. Vi vet att Vargaviddernas naturreservat ligger i anslutning till området.
Har du kunskap om framför allt fågellivet i det aktuella området?
Hör av dig till Ulf Jorner som jobbar med fågelskyddet i föreningen.

Synnerligen olämpligt område för vindkraft, anser Sveriges Ornitologiska Förening och Närkes Ornitologiska Förening


Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har tagit del av Nordisk Vindkrafts planer på en vindkraftpark vid Trysslinge. Vi redovisar här nedan föreningarnas gemensamma synpunkter.
 
SOF och NOF uppskattar att Nordisk Vindkraft redan i detta tidiga skede tagit kontakt med oss för att på så vis undvika risken att värdefulla naturvärden går förlorade. Om företagets avsikter är seriösa utgår vi från att Nordisk Vindkraft anpassar sina planer efter våra rekommendationer. SOF och NOF är öppna för fortsatt kontakt och diskussion kring hur vindkraftetableringar kan genomföras. Hör i så fall av er till någon av undertecknade.
 
Sammanfattande slutsats 
Den föreslagna vindkraftparken riskerar att skada värdefulla natur- och fågelvärden, bl.a. flera arter som finns upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1 och/eller på den svenska rödlistan. Således är de föreslagna områdena klart olämpliga för vindkraftetablering. Om en sådan skall ske måste den föregås av en noggrann naturinventering, för att finna de mindre områden där vindkraft eventuellt kan etableras utan allvarlig konflikt.
 
Fakta och synpunkter 
Den forskning som genomförts inför, under och efter anläggning av vindkraftparker pekar tämligen entydigt på att lokalisering av vindkraftverk är den viktigaste faktorn för vilken miljöpåverkan som uppstår. Kollisionsmortaliteten uppmärksammas ofta som vindkraftens mest negativa effekt, men sannolikt kommer habitatförluster på lång sikt att utgöra ett betydligt större hot för fågelpopulationer. El från vindkraftetableringar som riskerar att påtagligt skada fågellivet kan inte klassas som ”grön” enligt Naturskyddsföreningens kriterier.
 
De aktuella områdena (Trysslinge östra och västra) hyser, enligt pågående atlasinventering, ett stort antal häckande fåglar, däribland tjäder, sångsvan, bivråk, lärkfalk samt fem arter ugglor (dessutom häckade lappuggla inom det östra området för några år sedan).
 
Mellan de två områdena ligger naturreservaten Vargavidderna och Rankemossen. Den senare innefattar även Natura 2000-habitat och är ett potentiellt SPA-område med häckande orre, ljungpipare och smålom. Smålommarna flyger flitigt mellan Rankemossen och Skagern, d.v.s. genom den tänkta vindkraftparken. I Vargavidderna finns bl.a. vidsträckta myrar med ljungpipare, trana, dvärgbeckasin och en stor spelplats för orre (15 tuppar). I sjön Gryten häckar storlom och fiskgjuse.
 
Avståndet mellan naturreservaten och den föreslagna vindkraftparken är på något ställe endast ett hundratal meter. Detta är oacceptabelt. Från nu liggande förslag till SOF:s vindkraftpolicy citeras: ”Vindkraftverk ska inte tillåtas inom nationalparker, naturreservat, Natura 2000-, SPA- eller andra skyddade områden, eftersom dessa har stort värde för fåglar. Där vindkraftverk kan antas påverka fågelvärden inom aktuella områden ska en skyddszon om minst 1000 m lämnas till dessa.”
 
Slag-, sparv- och pärluggla finns med i fågeldirektivets bilaga 1. De är hålhäckare och trivs bäst i gammal skog med god tillgång på döda träd. De förknippas således med fina naturskogar som hyser hög biologisk mångfald. Sådana ska omfattas av generellt biotopskydd enligt SOF:s policy: ”Också naturskogar med generellt höga naturvärden, men utan lagstadgat skydd, ska undantas helt, liksom särskilt värdefulla nyckelbiotoper och IBA-områden.”
 
Fiskgjuse finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Sverige och Finland hyser en stor del av den europeiska populationen, varför vi har ett internationellt ansvar för arten. Bona ligger ofta i direkt anslutning till sjö eller annat vattendrag och häckningsplatserna har ofta lång kontinuitet. Av försiktighetsskäl ska skyddszonen uppgå till minst 1 000 m.
 
Bivråk finns med i fågeldirektivets bilaga 1 och klassas som Starkt hotad (p.g.a. kraftigt minskande populationsstorlek) på svenska rödlistan. Den lever under häckningstid tämligen undanskymt och boplatserna kan vara mycket svåra att finna. Skyddszonen till bon ska uppgå till minst 1 000 m
 
Tjäder är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Arten är relativt vanlig, men särskilt större spel bör skyddas. Fina spelplatser förknippas ofta med gammelskogar där generellt habitatskydd ska gälla. Skyddszonen runt spelplatser bör uppgå till minst  1.000 meter då antalet tuppar är fem eller flera. Nya studier pekar på att det kanske i första hand är kycklingarnas födosöksplatser som är viktigast för arten. Sådana biotoper bör således undantas från exploatering.
 
Orre använder sig liksom tjäder av spelplatser. Större och mer betydelsefulla spel återfinns ofta på opåverkade myrar och mossar. Spelplatser med regelbundet mer än fem tuppar ska skyddas med minst 1000 m säkerhetszon.
 
Ljungpipare är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Den tillhör de vadarfåglar som i vetenskapliga studier visat sig vara särskilt känsliga för vindkraftverk och drabbas av habitatförlust. Därmed riskerar en närbelägen vindkraftetablering att i praktiken tränga undan arten.
 
Storlom och smålom är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. Smålom klassas också som Nära hotad på svenska rödlistan. Båda arterna är känsliga för olika former av mänsklig störning och av den anledningen misslyckas många häckningar. Skyddszoner på 1 000 m bör upprättas runt sjöar och tjärnar där lommar regelbundet häckar. Smålom häckar gärna i tjärnar men fiskar ofta i närliggande sjöar (ibland >10 km från boplatsen). Det är angeläget att identifiera och skydda flygvägarna mellan häcknings- och fiskeplatserna.
 
Det kan också vara på sin plats att citera följande punkter ur Laxå kommuns vindbruksplan, som NOF fått yttra sig över och i stort sett ställer sig positiv till med förbehållet att för stora områden mellan Skagern och Toften anges som lämpliga för vindkraftsetablering:
* Generell naturvårdshänsyn ska tas vid lokalisering av vindkraft. En etablering bör alltid föregås av en naturinventering. Stor hänsyn ska tas till nyckelbiopoper och andra kända naturvärden samt hydrologiska förhållanden. Vid behov skall ett skyddsavstånd till känsliga naturmiljöer upprättas.
*Försiktighetsprincipen bör tillämpas i anslutning till områden med värdefulla populationer av arter som kan vara känsliga för etablering av vindkraft, exempelvis rovfåglar, sjöfågel och skogshöns.
* Hänsyn bör tas till kända fågelmiljöer: De stora sjöarna, myrar och mossar med rikt fågelliv, ugglemarker väster om Toften samt hällmarker i barrskog. Detta inkluderar även hänsyn till flyttfågelsträck.
* Ingen etablering av vindkraft bör ske inom områden där hotade fågel- eller fladdermusarter regelbundet förekommer eller i områden med ovanligt höga fågeltätheter.
 
Bedömning 
Utifrån vad som sammanfattats ovan bedömer Närkes Ornitologiska Förening (NOF) och Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) att platsen inte uppfyller kravet om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Att detta krav måste tillgodoses har bl.a. slagits fast av Mark- och miljööverdomstolen (Mål nr. M 7639-11).
 
Mars 2013
Daniel Bengtsson                                                           
Vindkraftshandläggare                                                  Ulf Jorner     
Sveriges Ornitologiska Förening                                 Vindkraftsansvarig
Tel. 070-515 45 33                                                         Närkes Ornitologiska Förening
E-post: danielkbengtsson@telia.com                        E-post: ulf.jorner@spray.se

Inbjudan till samråd 10 april kl 15 i Åtorp

Förretaget Nordisk Vindkraft har bjudit in till ett samrådsmöte med anledning av den planerade vindkraftparken. Mötet kommer att äga rum onsdagen den 10 april, klockan 15-19 i Nysunds bygdegård, Åtorp. Läs hela inbjudan

Här ska de 80 vindkraftverken placeras

Nordisk Vindkraft har nu presenterat en bättre karta över var de 80 planerade vindkraftverken ska placeras. Se kartan här