Föreningsinformation

Medelpads Ornitologiska Förening, MOF, är en ideell sammanslutning med uppgift att främja utforskandet och skyddandet av fågelfaunan och dess miljö i Medelpad, att väcka och underhålla intresset för fåglarna och deras livsvillkor samt att befrämja kontakten mellan föreningens medlemmar.

Föreningen utgör en lokalkrets av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF och bildades 13 maj 1974. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bl.a. genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör dess verksamhet samt anordna föreningsmöten och exkursioner.