Hornborgasjöns forskningsstations forskningsfond

Målsättningen för fältstationen är att inom sitt verksamhetsområde, som främst utgörs av Hornborgasjön med kringliggande naturområde, vara centrum för naturvetenskaplig forskning.

Fältstationen skall därvid speciellt bevaka

  • Hornborgasjöns utveckling
  • Hornborgasjöns nationella och internationella betydelse som rast- och häckningslokal för fåglar
  • Våtmarkernas skötsel
  • Kulturlandskapets utveckling
  • Att utforska och dokumentera Hornborgasjöns fauna och flora

Inom ramen för fältstationens målsättning enligt ovan, skall fondens ändamål vara att tilldela bidrag till forskningsprojekt för såväl enskilda personer som lokala föreningar, men också för forskningsprojekt som utförs av studerande eller forskarstuderande vid universitet och högs-kolor. Bidrag ges främst för att täcka omkostnader för exempelvis resor, förbrukningsmaterial eller utrustning.

Ansökningar om medel från fonden kan göras fortlöpande under året och skall lämnas skrift-ligen till Hornborgasjöns Fältstation, c/o Lotta Berg, Norra Lundby Trumpetargården, 532 93 Axvall. Ansökan görs på särskild blankett. Utbetalning av bidrag ur forskningsfonden sker snarast efter beslut med 75 % av beviljat belopp och resterande 25 % när projektet redovisats genom en rapport.

Hornborgasjöns fältstation

Hornborgasjöns fältstation är en del av Vgofs verksamhet. Fältstationen berdriver inventeringar och ringmärkning i och runt Hornborgasjön.