Stadgar för Hornborgasjöns fältstations forskningsfond

Stadgar för Hornborgasjöns fältstations Forskningsfond

§ 1 Föreningstillhörighet Hornborgasjöns fältstation är ett utskott till Västergötlands Ornitologiska Förening (org.nr 864502-1620).

§ 2 Kapital

Forskningsfondens kapital uppgår till 256 050 kronor. Kapitalet kan komma att utökas med ytterligare avsättningar i framtiden.

§ 3 Ändamål

Målsättningen för fältstationen är att inom sitt verksamhetsområde, som främst utgörs av Hornborgasjön med kringliggande naturområde, vara centrum för naturvetenskaplig forskning.

Fältstationen skall därvid speciellt bevaka:

  • Hornborgasjöns utveckling
  • Hornborgasjöns nationella och internationella betydelse som rastlokal för fåglar
  • Våtmarkernas skötsel
  • Kulturlandskapets utveckling
  • Att utforska och dokumentera Hornborgasjöns fauna och flora

Inom ramen för fältstationens målsättning enligt ovan, skall fondens ändamål vara att tilldela bidrag till forskningsprojekt för såväl enskilda personer som lokala föreningar, men också för forskningsprojekt som utförs av studerande eller forskarstuderande vid universitet och högskolor. Bidrag ges främst för att täcka omkostnader för exempelvis resor, förbrukningsmaterial eller utrustning.

Utförda projekt där bidrag utbetalats skall publiceras i Hornborgasjöns fältstations årsrapport samt även i tidskriften GRUS.

Ansökan görs på särskild blankett (bilaga 1-2).

§ 4 Förvaltning

Fonden förvaltas av styrelsen i arbetsgruppen för Hornborgasjöns fältstation. Beslut om bidragsutbetalning tas av VgOF:s styrelse efter anvisning av fältstationens arbetsgrupp. Någon årlig avkastning skall inte tillföras kapitalet. Fonden skall ingå i föreningens ekonomiska redovisning och granskas av föreningens revisorer.

§ 5 Fastställande av stadgar

Fastställande och godkännande av stadgarna för Forskningsfonden beslutas av föreningens högsta beslutande organ d v s VgOF:s årsmöte 2012. Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande årsmöten

i VgOF, varvid för giltigt beslut erfordras att det vid det senare årsmötet biträdes av lägst två tredjedelar av årsmötets röster.

§ 7 Fondens upplösning

VgOF:s årsmöte kan besluta om fondens upplösning i samma ordning som vid ändring av fondens stadgar, om fonden skall användas för annat ändamål än vad som anges i § 3.

-------------------------

Vårgårda den 18 mars 2012

Hornborgasjöns fältstation

Hornborgasjöns fältstation är en del av Vgofs verksamhet. Fältstationen berdriver inventeringar och ringmärkning i och runt Hornborgasjön.