Havsörnar vann över vindkraft på Gotland

I en segsliten tvist om en vindkraftsetablering väster om Slite på nordöstra Gotland har Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt nu avslagit ett överklagande från Boge Vindbruk AB. Bolaget hade planer på att uppföra sju vindkraftverk på platsen, men på grund av förekomst av häckande havsörn i området sa Länsstyrelsen i Gotlands län nej till planerna redan för tre år sedan. Detta beslut överklagades alltså till Mark- och miljödomstolen, men även där blev det nej.

Platsen för den tilltänkta vindkraftsanläggningen hyser häckande havsörn, men den gränsar också till två Natura2000-områden och är utpekat som riksintresse för natur- och miljövärden. I tidigare domar, där förekomst av örnar kommit i konflikt med vindkraftsetableringar, har det tillämpats ett säkerhetsavstånd på minst 2 km mellan boplatserna och närmaste vindkraftverk. I detta fall är avståndet mellan örnarnas bon och verken mindre.

I domen, som kom 2 juni, skriver Mark- och miljödomstolen följande:

”Med hänsyn till områdets betydelse för havsörn och de risker för havsörn som en etablering skulle medföra finner mark- och miljödomstolen således att den planerade verksamheten står i strid med såväl artskyddsförordningen 4 § p. 4 och kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap 6 § miljöbalken.”

– Även om domstolsutslaget var väntat, känns det bra att ärendet nu avgjorts. Det är också bra att domstolen inte köpt bolagets och dess anlitade konsulters resonemang för att få tillstånd trots uppenbara och stora risker för höga naturvärden. Domen visar återigen på att vi ideella har rätt i våra argument och att det är värt mödan med vårt engagemang. Det säger Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening.

(AW)

Not:

Att vindkraft kan utgöra ett mycket allvarligt hot mot havsörnen visas av att det enbart hittills i år dödats eller allvarligt skadats fem havsörnar vid Näsuddens vindkraftsanläggning på södra Gotland. Tre av dessa har påträffats döda, medan två har varit vid liv men haft brutna vingar, något som innebär att även dessa kommer att dö.

 

En av de döda havsörnarna vid Näsudden på Gotland i år. Foto: Måns Hjernquist

Gilla gärna