Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

Ordförande och skogsansvarig i SOF-BirdLife träffade förra veckan Herman Sundqvist, generaldirektör (GD) för Skogsstyrelsen. Diskussionen handlade till stor del om pausen i nyckelbiotopsinventeringen som Herman deklarerat. Generaldirektören beskrev orsakerna till pausen bl.a. utifrån att nyckelbiotopsinventeringen inte är tillämplig för den form av kontinuitetsskog som finns i nordvästra delen av landet. Nyckelbiotopsinventeringen togs huvudsakligen fram för redan brukade skogar i söder och där avvikande biotoper med naturvärden lättare skulle kunna avgränsas. Han menade även att osäkerheten

Läs mer »

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

”Öppet brev till Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen” Herman Sundqvist generaldirektör för Skogsstyrelsen skrev på DN-debatt 9 mars att man nu tar en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Huruvida det blir någon paus i avverkad skyddsvärd skog har han däremot ingen aning om. Detta betyder att det under obestämd tid framåt är fritt fram att avverka skyddsvärd skog i det sista sammanhållna naturskogslandskapet vi har i landet. Det är denna form av

Läs mer »

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

Klockan är strax efter nio, fredagen den 10 mars och Helny Olsson har stått vid Tysslingen och räknat sångsvanar sedan klockan sex i morse. – Dimman har lättat nu så att jag kan se dem, det är 980 svanar här nedanför, och väldigt många borta vid norra tornet. Tysslingen har alltid dragit till sig rastande svanar, men när sjön växte igen försvann de. Under 1980-talet restaurerades Tysslingen och fick fler öppna vattenspeglar. Då kom svanarna

Läs mer »

Fåglar gör oss lyckliga

Människor som bor i områden där det finns mycket fåglar löper mindre risk att drabbas av depressioner, ångest och stress. Det visar en studie från University of Exeter och University of Queensland. Drygt 270 personer i olika åldrar, med olika etnicitet och från olika inkomstnivåer deltog i studien som visade att den mentala hälsan förbättrades för dem som hade möjlighet att se fåglar och natur i närheten av sin bostad. Både de som bodde i

Läs mer »

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

I samband med årsmöteshelgen brukar BirdLife Sverige sedan ett antal år tillbaka arrangera ett endagsseminarium om ett angeläget ämne. I år fokuserar vi på IBA, d.v.s. “Important Bird and Biodiversity Areas”. IBA är BirdLife Internationals system för att bevara de lokaler och livsmiljöer som är allra viktigast för våra fågelpopulationer, i synnerhet de arter som är hotade. För svenskt vidkommande har 84 områden pekats ut som IBA, oftast baserat på att dessa under någon del

Läs mer »

Fortsätt att mata fåglar

I helgen citerades en forskare vid Lunds universitet i flera media där budskapet kunde tolkas som att man ska sluta mata fåglar redan nu, då det kan påverka häckningsframgången. Från BirdLife Sveriges sida menar vi att det vetenskapliga stödet för detta är svagt. Det finns studier som, i motsats till vad forskaren från Lund påstod, visar att fågelmatning snarare ger fler ungar och bättre ungfågelöverlevnad. Vi på BirdLife Sverige rekommenderar att man fortsätter att mata

Läs mer »

Regeringen ägnar sig åt

Den 14 december 2016 presenterade regeringen stolt att man beslutat föreslå EU-kommissionen att godkänna nya marina områden för bevarande av hotade arter, i första hand tumlare men även sjöfåglar såsom alfågel. Det kan förefalla som en nobel handling av en miljömedveten regering och kan förhoppningsvis leda fram till positiva effekter för naturen. Inom BirdLife Sverige hyser vi emellertid starka farhågor att förslaget inte blir den framgång vi hoppats på. Här nedan redogörs kort för grunderna

Läs mer »

AviFauna skyddar svarttärnor och saxnäbbar

BirdLife Sveriges resebyrå AviFauna bidrar kontinuerligt från sin fågelskyddsfond till en bättre tillvaro för hotade fågelarter. Ett viktigt mål är också att förbättra förutsättningarna för de människor som de hotade arterna delar ekosystemen med. Pengarna kommer från den “avgift” (150 kr/vecka) som varje AviFauna-resenär bidrar med genom att resa med oss. Här kan du läsa mer om det senaste projektet AviFauna stöttat. Det syftar till att skapa bättre förutsättningar för våtmarksfåglar i Lake Nokoué, en

Läs mer »

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

Under senare år har flera arter av gäss ökat så mycket i antal att det skapat problem, både inom jordbruket och inom naturvården. Nyligen beviljades Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Högskolan i Kristianstad 9,7 miljoner kronor från Naturvårdsverkets viltvårdsfond för en studie av gässen. Studien heter Från fält till flyttväg och avsikten är att undersöka gässens rörelsemönster inom rastområden och under flyttvägar. – Eftersom gässen har ökat kraftigt står myndigheterna inför ett dilemma när det gäller

Läs mer »

Mycket nytt från Tk

I Vår Fågelvärld nummer 1/2017 publiceras en kort version av Taxonomikommitténs åttonde rapport. Den fullständiga rapporten kan laddas ner här på Tk:s hemsida, se Rapporter till i ramen till höger. Dessutom är alla listor uppdaterade: Västpalearktislistan, Världslistan, Familjelistan och Ordningar.

Läs mer »

Snösiska ej längre egen art

Snösiskan är inte längre en egen art, det konstaterar Taxonominkommittén (TK) inom BirdLife Sverige i sin senaste rapport. De senaste årens forskning har visat att snösiska, brunsiska och gråsiska är en och samma art. De skillnader som finns i fåglarnas dräkter avspeglas inte på genetisk nivå. Detta innebär att alla som har kryssat snösiska i Sverige enligt Club300:s regler förlorar en art på sin lista. Rapporten i sin helhet finns att läsa på TK:s webbsida.

Läs mer »

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

Under den senaste månaden har fem svarthalsade trastar observerats på fågelmatningar runt om i landet, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Två av dem, en i Växjö och en i Baskemölla, rapporterades så sent som i helgen på Artportalen. Svarthalsad trast häckar i den sibiriska taigan, men dyker regelbundet upp i Europa och Sverige under höst och vinter. Den svarthalsade trasten är stor som en björktrast och är grå på ryggen. Hanen har

Läs mer »

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne. BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), samt Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) protesterade under den juridiska processen, då risken för att fåglar skulle förolyckas tonades ner av anlitade konsulter. Närvaron av rovfåglar i området är nämligen betydande, delvis p.g.a. att gräsänder sätts ut för jakt alldeles i närheten. Besluten gick emellertid vindkraftbolagen tillmötes. Ett år senare kan vi konstatera att ornitologernas

Läs mer »

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

Under 2017 kommer Birdlife Sverige att kraftsamla mot målgruppen barn och ungdomar! Vi vill ge tusentals barn en chans att ta del av en friluftsdag med naturpedagogik i anslutning till trandansen vid Hornborgasjön och fågelflyttningen vid Falsterbo. Vi vill också utbilda fler barn- och ungdomsledare för att leda aktiviteter i fågelklubbar över hela landet. Projektet har nu nominerats till Naturkompaniets Naturbonus! Röstningen på de tio olika projekten sker med start den 15 februari. Rösta på

Läs mer »

Fågeläventyret imponerar!

Igår torsdag bjöd SVT till pressträff och premiärvisning av första avsnittet av vårens storsatsning Det Stora Fågeläventyret. Konceptet har redan presenterats här på sidan, men i korthet handlar det om en rad kändisar, som i par med varsin erfaren ”superskådare”, ställs inför olika utmaningar på olika platser runt om i landet. Precis som i andra produktioner inom genren kommer de minst framgångsrika deltagarna att tvingas lämna tävlingen. De tre sist kvarvarande paren gör sedan upp

Läs mer »

BirdLife Sveriges riksstämma

Regionalföreningar och medlemmar kallas respektive inbjuds till riksstämman 2017. Denna arrangeras tillsammans med Östergötlands Ornitologiska Förening (ÖgOF). Regionalföreningarna utser ombud som representanter för respektive förening. Enskilda medlemmar är också välkomna att delta på riksstämman men utan rösträtt. Anmälan ska göras via webben på denna sida där du också hittar kallelse med med detaljerad information. OBS! Sista anmälningsdag är 28 februari!

Läs mer »

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

Med den närmast mördande konkurrensen som råder på den europeiska fågelboksmarknaden känns tiden då fältlitteratur saknades väldigt avlägsen för oss. Men så är det inte överallt. Som exempel kan nämnas att på de två resor som BirdLife Sveriges resebyrå AviFauna genomfört till Bolivia (2009 och 2012) har vi fått hålla till godo med fälthandböcker från grannländerna, med uppenbara brister vad gäller bolivianska förhållanden. Avsaknaden av en fågelbok inverkar negativt på både det inhemska engagemanget för

Läs mer »

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

Studier av flyttande sjöfåglar har visat på ett relativt utpräglat undvikandebeteende när de närmar sig vindkraftparker. På land räknar man med att rovfåglar till stor del väjer för vindkraftverk, vilket naturligtvis minskar risken för kollision. En nyligen (21 december 2016) publicerad studie i den vetenskapliga tidkskriften Biology Letters visar att helt andra förhållanden gäller i fråga om rovfåglar som passerar havsbaserade vindkraftparker. Dessa förefaller nämligen istället attraheras till verken, i synnerhet vid svårare flyttningsförhållanden (exempelvis

Läs mer »

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

2016 har nu passerat, och vi ger vi oss nu i kast med en ny omgång av tävlingen “Nya arter för landet”. Vilka nya arter tror du att vi föräras med under 2017? Det är helt gratis att delta, men för dig som önskar går det jättebra att ändå skänka en frivillig gåva till vårt fågelskyddsarbete. Hur gick det 2016? Fyra fynd av nya arter för landet rapporterades under 2016: tofsbivråk, skrikstrandpipare, dvärgsävsparv och tundrasparv.

Läs mer »

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat såväl kommun- som länsstyrelsebeslut att tillåta Cementa och vindkraftsbolaget OX2 att uppföra en vindkraftpark i anslutning till kalkbrottet sydost om Degerhamn på södra Öland. BirdLife Sverige och ÖOF har därvid ifrågasatt instansernas bedömningar om påverkan på fågellivet. Idag kom beslut från mark- och miljödomstolen i Växjö att avslå ansökan – helt enligt vår linje. Påverkan på landskapsbilden vägdes in i beslutet, men det var definitivt

Läs mer »

Internationellt uttalande om H5N8

Det pågående utbrottet av fågelinfluensa av subtypen H5N8 har av förklarliga orsaker fått stor uppmärksamhet i Europa. Drygt ett tiotal stora och viktiga organisationer (bl.a. UNEP/CMS, FAO och BirdLife International) har bildat ett samarbetsorgan för att informera regeringar, myndigheter och intresseorganisationer om kopplingen till vilda fåglar och lämpliga åtgärder. Nedan ges en kort sammanfattning på svenska. Uttalandet (på engelska) i sin helhet kan laddas när här. Utbrott av fågelinfluensa med hög dödlighet är i allmänhet

Läs mer »

Blekinge Offshore läggs ner

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt biföll i februari 2013 uppförande av Blekinge Offshore i yttre Hanöbukten. Projektet skulle omfatta upp till 700 vindkraftverk och vid genomförande bli den största havsbaserade vindkraftparken i världen. Men det blir ingen vindkraftpark, i alla fall inte i nuvarande utformning. Regeringen har funnit att vindkraftverken och försvaret inte kan samexistera, enligt miljöminister Karolina Skog (MP). BirdLife Sverige anser att riskerna för fågellivet generellt är mindre vid placering av vindkraft

Läs mer »

Tornugglor önskar en grön jul

Vi har alla våra egna önskemål om hur en jul ska vara. De allra flesta önskar sig säkert att den ska vara vit med marken täckt av ett tjockt lager gnistrande snö. Men för den som hoppas på att tornugglan ska återinvandra till sydligaste Sverige är det helt andra önskemål som gäller. Då ska inte bara julen, utan hela vintern, vara grön med så lite snö som möjligt. Idag på vintersolståndet publicerar Dansk Ornitologisk Forening

Läs mer »

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

Sedan vintern 1975/1976 har svenska ornitologer räknat fåglar varje vinter längs så kallade vinterpunktrutter. De senaste åren har 230 ornitologer räknat 300 rutter årligen. Med dessa nu 40 år långa serier kan vi se både hur antalet vinterfåglar förändrats över tiden och varierat mellan åren. Till exempel så har antalet övervintrande starar ökat med 3,5 % per år, antalet varfåglar och strömstarar har hållit sig konstant över 40 år, och antalet gärdsmygar bestäms nästan helt

Läs mer »

Ny standard för FSC-certifierad skog

Tidigare i höst presenterade svenska FSC ett förslag till ny standard för det svenska skogsbruket. Under hösten har förslaget varit ute på remiss, eller konsultation som det heter inom FSC. Även om vi i SOF-BirdLife har varit engagerade i arbetet med standarden så blir ju inte allt precis som vi vill ha det. Miljöintressena är en av tre delar i FSC där sociala och ekonomiska intressen är de andra och dessa tre intressen ska förenas

Läs mer »

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

Att Natura 2000 utgör skyddade naturområden torde vara tämligen välkänt. Men vad är kopplingen mellan Natura 2000, SPA (Special Protection Area), SAC (Special Area of Conservation) och IBA (Important Bird Areas)? Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Således ska områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ingå i Natura 2000. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som pekar ut naturvärdena och beskriver vad

Läs mer »

Rekordstort Natura 2000 föreslås

Regeringen föreslår att fyra områden på sammanlagt 1,3 miljoner hektar skyddas som marint Natura 2000-område. Det gäller bland annat Hoburgs bank och Midsjöbankarna, som med sina en miljon hektar därmed är det största område som Sverige har föreslagit som Natura 2000-område. – Att vi skyddar marina områden är helt avgörande för att värna den biologiska mångfalden. Det här är ett mycket positivt besked för tumlaren och andra arter i svenska vatten, säger miljöminister Karolina Skog.

Läs mer »

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

”Trots tidigare åtaganden från de franska myndigheterna, fortsätter den illegala jakten på ortolansparv i landet. Detta äventyrar de insatser för bevarande av arten som görs av andra medlemsstater.” Så förklarar EU-kommissionen att man nu drar Frankrike inför rätta i EU-domstolen. Landet har inte gjort vad man borde för att komma till rätta med den omfattande fångsten av ortolansparv i landet. Det är i första hand i den sydvästliga provinsen Les Landes som ortolansparvfångsten fortgår i

Läs mer »

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

I en ny forskningsrapport, som publicerades i förra veckan, har svenska forskare undersökt vad som driver förändringar i skogsfåglars populationer. Är det mängden skog, skogens kvalitet eller snarare klimatet? Eller är det andra faktorer? Svaret är inte alldeles givet, men forskarna konstaterar att sedan omkring 2005 har många av de tidigare positiva trenderna i Sverige bland såväl skogsfåglar som fågelvänliga skogsstrukturer planat ut. Det skulle i förlängningen kunna innebära att de naturvårdsåtgärder som nu vidtas

Läs mer »

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

Naturvårdsverkets förslag om jakt på allmänt vatten måste sändas ut på en bred remiss. Det begär BirdLife Sverige och samtliga regionalföreningar som har allmänt vatten inom sina verksamhetsområden, vilket är samtliga förutom Dalarna och Kronoberg. Ur fågelskyddssynpunkt är vi mycket oroliga för de konsekvenser som Naturvårdsverkets förslag kan få om det blir verklighet. Det var den förra regeringen som gav Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur möjligheterna till jakt på allmänt vatten kan förenklas och

Läs mer »

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

I veckan landar årets sista nummer av Vår Fågelvärld. Det är som vanligt en späckad tidskrift med massor att upptäcka som väntar. Läs till exempel om vilka slutsatser vi har dragit av elva års Vinterfåglar inpå Knuten, till exempel att koltrastens utbredning blir allt mer nordlig, och att grönfinken drabbats hårt av sjukdomen gulknopp. Torgny Nordin tar oss med till Östersjöns ensliga utpost – Gotska Sandön, med sina stränder och skogar. Naturligtvis grottar vi ned

Läs mer »

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

I fredags överklagade de ornitologiska föreningarna i Ångermanland och Västerbotten ett beslut om skyddsjakt på två vargar som länsstyrelsen i Västerbotten fattat. Föreningarna begärde också omedelbar inhibition av länsstyrelsens beslut. De båda vargarna har etablerat sig i ett område som används av Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, men området utgör endast en mindre del av de båda samebyarnas vinterbetesområde, vilket innebär att renskötseln har stora alternativa områden att tillgå. Någon kanske undrar varför ornitologiska föreningar

Läs mer »

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

Den 6 december kablade vindkraftsföretaget OX2 ut en nyhet som sannolikt kommer att användas av branschen för att visa att ”den överdrivna oron [för att kungsörnar påverkas negativt av vindkraftsetablering] inte är befogad.” Det menar i alla fall Jan Olof Dahlin, projektledare för vindkraftparken på Glötesvålen, ett lågfjäll (1 010 m.ö.h.) som ligger ca fyra mil nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen. Det hör till saken att förekomst av kungsörn och havsörn väger tungt när

Läs mer »

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

Flera fall av fågelinfluensa har på senare tid upptäckts hos vilda fåglar både i Sverige och i andra nordeuropeiska länder. I Sverige har bland annat knipa, skrattmås, kråka, havsörn och gråtrut drabbats. I ett fall har smittan också drabbat tamfjäderfä, i en värphönsbesättning i nordvästra Skåne. Att fågelinfluensa dyker upp bland vilda fåglar så här på senhösten-tidig vinter är inte oväntat, och just den nu aktuella virustypen (benämnd H5N8) har inte visats drabba människor. Likväl

Läs mer »

Det går dåligt för grå jako, men bra för azorisk domherre

Många fågelarter som hålls i bur är idag starkt hotade. Det gäller till exempel papegojan grå jako som i vissa delar av Afrika minskat med 99 procent. Även arter som lever i områden som är utsatta för snabb avskogning, till exempel Indonesien, är starkt hotade. Det visar den nya rödlista över hotade arter som IUCN har offentliggjort. IUCN är en sammanslutning av naturorganisationer där bland annat BirdLife International ingår. Totalt är 13 procent av världens

Läs mer »

Äntligen stopp för vårjakt på gudingar på Åland?

BirdLife Finland meddelar att EU-kommissionen kräver att Finland slutar med vårjakten av guding (ejderhanar) på Åland. Om inte Finland slutar bevilja tillstånd för ejderjakt mellan 1 och 20 maj, hotar kommissionen föra ärendet till EU-domstolen. Samtidigt tackar BirdLife Finland sina övriga nordiska BirdLife-partners för stödet. Så här säger Aki Arkiomaa, director i BirdLife Finland: ” Tack för att ni har stött vårt skyddsarbete. Nu är det sant! Vilken supervecka för BirdLife, först naturvårdsdirektiven sedan detta!”

Läs mer »

Var med i Skådarhjälpen 10–18 december!

Den 10 till 18 december arrangeras för fjärde året i rad Skådarhjälpens Musikhjälpenrally. Detta görs över hela landet till stöd för Musikhjälpen. Syftet med Skådarhjälpen är att under trevliga tävlingsformer engagera så många fågelskådare som möjligt att skåda för en bättre värld. Tävlingen arrangeras precis som tidigare år i samband med Sveriges Radios stora humanitära satsning Musikhjälpen. Alla pengar som kommer in via Skådarhjälpen går direkt till Musikhjälpens insamling som i år riktar in sig

Läs mer »

Svarthakad buskskvätta – bästa året hittills för arten i Sverige.

Tidigt i våras skrev Anders Wirdheim en notis här om en invasion av svarthakad buskskvätta i sydvästra Sverige. Det skulle senare visa sig att denna invasion ledde till ett nytt rekorduppträdande av häckande par i både Skåne, Halland och Bohuslän. Den första svenska häckningen av svarthakad buskskvätta konstaterades i Skåne utanför Simrishamn år 2000. Därefter häckade arten i Västergötland 2004, i Halland med ett par 2014 och tre par 2015 och mellan 2007 och 2015

Läs mer »

Kraftledningar skadar fler fåglar än tidigare känt

Att fåglar kolliderar med kraftledningar är känt sedan länge. Omfattningen är emellertid mycket svår att uppskatta, men det handlar sannolikt om hundratals miljoner fåglar årligen i Europa. Störst fara föreligger för stora fåglar med jämförelsevis låg pareringsförmåga såsom hönsfåglar, svanar, gäss, tranor, trappar och pelikaner. En studie i Norge[1] uppskattade att 20 000 tjädrar, 26 000 orrar respektive 50 000 dalripor dödas årligen inom nationens gränser (vilket motsvarar 90, 47 respektive 9 % av det

Läs mer »

BirdLife-kampanj mot dåliga biobränslen

I början av nästa år drar BirdLife International igång en kampanj mot dåliga biobränslen. Långt ifrån all så kallad bioenergi är nämligen miljövänlig. Tvärtom kan sådan produktion orsaka mycket svåra skador på natur och biologisk mångfald. Snart sagt alla energislag har en baksida. Som miljöorganisation förväntas vi ställa oss bakom fossilfri energi, som till exempel vindkraft och olika slag av bioenergi. Men så enkelt är det alltså inte. Även om vi i grunden har en

Läs mer »

Ny fågelinfluensa, H5N8, i Sverige

Influensavirus typ A är en välkänd zoonos, d.v.s. en sjukdom som sprids mellan djur och människa. De olika varianterna (subtyperna) benämns utefter vilken sort av två proteiner som finns på virusets yta. Bland fåglar (huvudsakligen ”vattenfåglar” som änder, gäss, svanar, måsar och vadare) finns 16 H och 9 N som kan kombineras hur som helst i 144 olika kombinationer, t.ex. H5N1 och H7N9. Ibland sprids en virusstam från fåglar till däggdjur och kan så småningom

Läs mer »

Lybeckmodellen, hyggesfritt skogsbruk för biologisk mångfald

I slutet av oktober var några personer i BirdLifes Sveriges styrelse och den nye samordnaren av skogsnätverket på kurs i hyggesfritt skogsbruk enligt Lybeckmodellen. Endagarskursen arrangerades av Silvaskog vid kanten av Vättlefjäll i Göteborg kommun. Dagens situation för fåglar och övrig biologisk mångfald i de svenska skogarna gicks igenom. Utvecklingen för många känsliga arter är nedåtgående och den viktigast orsaken till att vi har så många rödlistade arter generellt i skogen är skogsbruket som det

Läs mer »

BirdLife – över hela världen

Fåglar är internationella. Se bara på den svenska fågelfaunan: I runda tal flyttar 90 procent av fågelindividerna ut ur landet varje höst. De flyttar till våra närmaste grannländer på kontinenten men också till södra Europa, Afrika, Asien och ända till farvattnen runt Antarktis! Om skyddet av fåglarna och deras miljöer ska bli effektivt, måste vi också arbeta internationellt. Därför är vi i Sveriges Ornitologiska Förening en del av BirdLife International, både föreningen och både varje

Läs mer »

Världslistan uppdaterad till version 5

Listan över alla världens fågelfamiljer är nu uppdaterad till version 5 (NL 5). Detta med anledning av tre uppdateringar av IOC:s lista, versionerna ver 6.2, 6.3 och 6.4 (april–okt 2016). Listan hittar du i menyn till höger.

Läs mer »

Tio månader ständigt i luften

Det är väl känt att tornseglare är anpassade till ett liv i luften och att de äter, dricker, sover och även kan para sig i luften. Likväl är det fantastiskt att läsa hårda fakta om detta luftburna liv. Igår presenterade en grupp forskare från Lund med Anders Hedenström som huvudförfattare en artikel i den vetenskapliga tidskriften Current Biology. Där kunde de visa att vissa tornseglare höll sig i luften i tio månader i sträck! Forskarna

Läs mer »

BirdLife Sverige och dess medlemmar är viktiga för vindkraftsbeslut

Det argumenteras emellanåt att den ideella naturvården sällan kommer till tals i juridiska sammanhang. I denna nyhet refereras två mål som berör vindkraft, ett från Öland och ett från Västergötland, som bevisar motsatsen. I det förstnämnda ärendet har BirdLife Sverige och dess regionalförening Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) gemensamt överklagat ett tillstånd att uppföra tre vindkraftverk på en höjdrygg, där det regelbundet ses bl.a. röd glada, havsörn och bivråk. Även om inga kända boplatser finns inom

Läs mer »

Rysk invasion!

Under den senaste veckan har Sveriges fågelskådare bjudits på ett enastående och unikt uppträdande av sällsynta sibiriska fågelarter. Det handlar i första hand om arten sibirisk järnsparv – en mycket sällsynt fågel i Västeuropa som första gången sågs i Sverige 1976. Sedan dess har ett tiotal fynd gjorts fram till innevarande höst. Med början på ön Rödkallen utanför Luleå den 6:e oktober i år så har rapporterna strömmat in från i stort sett hela Östersjökusten.

Läs mer »

Ugglornas tysta flykt

Det är säkert många som sett detta klipp från brittiska BBC, men det kan ses många gånger om. Det visar nämligen med önskvärt tydlighet att ugglor, till skillnad från de allra flesta andra fåglar, flyger i det närmaste ljudlöst. Hemligheterna bakom denna ljudlösa flykt är framför allt två: Ugglor har en liten kropp i förhållande till vingstorleken och fjädrarna har en speciell utformning. En ugglefjäder är genomsnittligt mjukare än andra fåglars fjädrar. Dessutom är fjädrarnas

Läs mer »
Välj månad och år
Välj från kategori