Medelpads fåglar


Medelpads fåglar är den officiella förteckningen samtliga fågelarter som rapporterats påträffade i Medelpad till och med 31 december 1999. I denna presenteras en aktuell översikt över fåglarnas status, utbredning och flyttning. Antalet uppgick då till 285, varav 281 har uppträtt spontant. Av dessa har 181 konstaterats häcka. Detta innebär att 15 arter tillkommit sedan föregående upplaga.

Medelpads fåglar

De årliga fågelrapporterna finner du inom kort i den högra kolumnen.