Ornis Svecica

Växla språk

För närvarande finns inte OS uppladdat i databasen nedan. Du kommer åt alla artiklar på vår arkivsida. 

Klicka här för att läsa Ornis Svecica

Ornis Svecica will not be printed on paper – but goes electronic!

Welcome – Submit a contribution or read a publication

Ornis Svecica is a peer-reviewed scientific journal on all aspects of ornithology with the main focus on the European avifauna. In addition to contributions by professional ornithologists, the journal welcomes papers by non-professionals. Ornis Svecica is indexed in the major bibliographical databases. Ornis Svecica appears with four formal issues, distributed as 2–4 issues per year. The language is English with a summary in Swedish or another Scandinavian language, adapted for a more general readership. Submissions should be sent to the editor-in-chief for registration and allocation to one of the editors.

Instructions to authors can be found at the end of each printed issue (download below).

Editor-in-chief | Huvudredaktör:

Sören Svensson, Dept of Biology, Lund University, Ecology Building, 22362 Lund, Sweden   
 
Editors | Redaktörer:
Robert Ekblom (Uppsala University), Dennis Hasselquist (Lund University), Åke Lindström (Lund University), Martin Stervander (University of Oregon), Jonas Waldenström (Linnaeus University). Click here for full contact info.

Filter

Resultat:

Nummer Titel Författare År Källa PDF
2-4 Migration of Greylag Geese Anser anser according to recoveries of birds marked with traditional leg-rings in Sweden [Flyttning hos grågäss enligt återfynd av fåglar märkta med traditionella metallringar i Sverige] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 In the Grashopper Warbler Locustella naevia, males with better nutritional condition at the winter ground arrive earlier than other males at the breeding ground [Hos gräshoppsångare Locustella naevia anlände hanar med bättre fysisk kondition i vinterkvarteret tidigare än andra hanar till häckningsområdet] Jonas Engzell 2017 Öppna
2-4 Phloem sap in fire-damaged Scots pine provides instant foraging opportunities for Three-toed Woodpeckers Picoides tridactylus [Sav i floemet hos brandskadade tallar ger omedelbart tillgång till föda för tretåiga hackspettar Picoides tridactylus] Timo Pakkala, Jari Kouki, Markus Piha, Juha Tiainen 2017 Öppna
2-4 Hela häftet högupplöst Whole issue high resolution 2017 Öppna
2 Bird fauna changes in a small urban park in South Sweden, over a period of 34 years [Förändringar i fågelfaunan i en park i södra Sverige över en tidsperiod om 34 år] Ulf Ottosson, Magnus Ahlgren 2016 Öppna
2-4 Are large fields of autumn wheat at Kvismaren, central Sweden, used as nesting and food search habitats by Skylarks Alauda arvensis? [Är stora höstvetefält vid Kvismaren i mellersta Sverige utnyttjade som bo- och födosökshabitat för sånglärka Alauda arvensis?] Jan Sondell 2017 Öppna
2-4 Shift in migration phenology of a wintering population of Dippers Cinclus cinclus in northern Sweden [Förändring i fenologi hos övervintrande strömstarar Cinclus cinclus i norra Sverige] Frank Johansson, Thomas Brodin, Darius Stracevicius, Emil Fürstenberg-Hägg 2017 Öppna
2-4 Population trends and status of four seabird species (Uria aalge, Alca torda, Larus fuscus, Larus argentatus) at Stora Karlsö in the Baltic Sea [Populationstrender och status hos fyra havsfågelarter (sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut) på Stora Karlsö i Östersjön] Olof Olsson, Johas Hentati-Sundberg 2017 Öppna
2-4 Förändringar av häckfåglar på en sydsmåländsk gård från 1970- till 2010-talet [Changes of the breeding birds on a foresst-dominated farm in southern Sweden from the 1970s to the 2010s] Sven G Nilsson 2017 Öppna
2-4 Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eight vagrant record [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus ringmärkt i Blåvand: Danmarks första och Europas åttonde raritetsfynd bekräftas molekylärt] Martin Stervander, Henrik Knudsen, Andreas Bruun Kristensen 2017 Öppna
2 Habitat selection of Ortolan Buntings Emberiza hortulana on forest clear-cuts in northern Sweden [Biotopval hos ortolansparv Emberiza hortulana på kalhyggen i nordsvenska skogar] Julianna Anne Percival, Svein Dale 2016 Öppna
2 Is early grass harvest for silage an overlooked reason for skylark Alauda arvensis population decline in Sweden? [Är tidig höskörd för ensilering en förbisedd orsak till sånglärkans Alauda arvensis beståndsnedgång i Sverige?] Jan Sondell, Julie Murray, Magnus Persson 2016 Öppna
2 Nya böcker New books: Atlas Deutscher Brutvogelarten Sören Svensson 2016 Öppna
2-4 Aggressiva talgoxar Parus major: utsvultna fåglar eller tillhörande en annan population? [Aggressive Great Tits Parus major: starved birds or belonging to a different population?] Hans Ryttman 2017 Öppna
2-4 Changes in local distribution and numbers of staging and wintering Bean Geese Anser fabalis in Scania, south Sweden 1977/1978-2016/2017 [Förändringar i lokalutbredning och antal hos rastande och övervintrande sädgäss Anser fabalis i Skåne, södra Sverige 1977/1978-2016/2017] Leif Nilsson 2017 Öppna
3-4 Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls Strix nebulosa lapponica in Sweden [Livslängd, spridning och ålder hos häckande lappugglor Strix nebulosa lapponica i Sverige] Roar Solheim, Ove Stefansson 2016 Öppna
3-4 Does he breeding performance differ between solitary and colonial breeding Red-throated Loons Gavia stellata in the core area of the Swedish population? [Skiljer sig häckningsutfallet mellan ensam- och kolonihäckande smålommar Gavia stellata i artens svenska kärnområde?] Börje Dahlén, Mats O.G. Eriksson 2016 Öppna
3-4 Effects of harbour and ship channel construction on breeding seabirds [Effekter av hamn- och kanalkonstruktion på häckande sjöfåglar] Rauno A. Yrjölä, Jukka A. Rintala, Hannu Pietiäinen, V. Matti O. Luostarinen 2016 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i svenska farvatten undeer de senaste femtio åren] Leif Nilsson 2016 Öppna
3-4 Improving population estimates of Swedish birds using the Breeding Bird Survey fixed routes and correction factors from Finnish line transect surveys [Förbättring av populationsskattningar av svenska fåglar med hjälp av Svensk Fågeltaxerings fasta rutter och korrektionsfaktorer från finska linjetaxeringar] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Mute Swan Cygnus olor raises Greylag Anser anser goslings [Knölsvan Cygnus olor föder upp grågåsungar Anser anser] Hans Källander 2016 Öppna
3-4 A nest of European Golden Plover Pluvialis apricaria with all blue eggs lacking cryptic mottling [Ett bo av ljungpipare Pluvialis apricaria med helt blå ägg utan kamouflageteckning] Sören Svensson 2016 Öppna
2 Age and sex determination of Mallards Anas platyrhynchos in autumn [Ålders- och könsbestämning av gräsänder Anas platyrhynchos på hösten] Stina Andersson, Daniel Bengtsson, Magnus Hellström, Jonas Waldenström 2016 Öppna
1 2016 Öppna
1 Födosök hos skrattmås Chroicocephalus ridibundus under häckningstid [Foraging of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus during the breeding season] Thomas Karlsson 2017 Öppna
1 Are there more ground-dwelling invertebrates inside than outside Grashopper Warbler Locustella naevia territories? [Finns det fler marklevande evertebrater inom eller utanför gräshoppsångares Locustella naevia revir?] Jonas Engzell 2017 Öppna
1 Local movements of Greylag Geese Anser anser in South Sweden during the non-breeding season [Lokala rörelser av grågäss Anser anser i södra Sverige utanför häckningstiden] Leif Nilsson, Hakon Kampe-Persson 2017 Öppna
1 Hanöbukten, an important wintering area for waterbirds in South Sweden [Hanöbukten, ett viktigt övervintringsområde för sjöfåglar i södra Sverige] Leif Nilsson, Mats Olsson 2017 Öppna
1 What do Bohemian Waxwings Bombycilla garrulus find on agricultural fields in winter? [Vad hittar sidensvansar Bombycilla garrulus på åkerfält vintertid?] Adriaan Adjan de Jong, Fredrik Olsson 2017 Öppna
3-4 Trender i antal ringmärkta fåglar av fyrtio arter på Stora Fjäderäggs fågelstation, nordöstra Sverige, 1985-2014 [Trends in ringing numbers of forty bird species at Stora Fjäderägg Bird Observatory, north-eastern Sweden, 1985-2014] Lars Edenius, Niklas Lindberg Alseryd, Sören Wulff 2015 Öppna
3-4 Successful shared breeding in an artificial nest-box by Common Swift Apus apus and Common Redstart Phoenicurus phoenicurus [Lyckade häckningar i samma holk av tornseglare Apus apus och rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] Maxime Pirio, Arne Andersson, Susanne Åkesson 2015 Öppna
3-4 Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar Parus major under höstflyttningen på Utklippan [Occasional influx of lean and aggressive Great Tits Parus major during autumn migration at Utklippan] Rolf Larsson 2015 Öppna
3-4 Variation and significance of egg mass in a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population in subalpine habitats in Swedish Lapland [Variation och betydelse av äggvikter hos en svartvit flugsnapparpopulation Ficedula hypoleuca i fjällbjörkskog i svenska Lapland] N Erik I Nyholm 2015 Öppna
3-4 Reduced survival of Black-throated Diver Gavia arctica chicks - an effect of changes in the abundance of fish, light conditions or exposure to mercury in the breeding lakes? [Försämrad överlevnad av storlommens Gavia arctica ungar - en effekt av förändringar i fiskförekomst, ljusförhållanden eller kvicksilverexponering i häckningssjöarna?] Mats O G Eriksson 2015 Öppna
3-4 Numbers of Taiga Bean Geese Anseer f. fabalis utilizing the western and central flyways through Sweden during springtime 2007-2015 [Antalet tajgasädgäss Anser f. fabalis som utnyttjade den västra och centrala flygvägen genom Sverige våren 2007-2015] Ulf Skyllberg 2015 Öppna
1 Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years [Utbredning och antal av övervintrande sjöfåglar i Sverige 2015 och förändringar under de senaste femtio åren] Leif Nilsson, Fredrik Haas 2016 Öppna
1 Survey of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden in January 2015, and habitat shift in 1995-2015 [Inventering av övervintrande sångsvan Cygnus cygnus i Sverige 2015 samt förändring av biotopval 1995-2015] Leif Nilsson 2016 Öppna
1-2 The establishment of a breeding population of Smew Mergellus albellus in an atypical habitat on the Atlantic coast of Norway [Etableringen av en hekkebestand av salskrake Mergellus albellus i et atypiske habitat på den norske Atlanterhavskysten] Jan E Østnes, Rolf T Kroglund 2015 Öppna
1-2 Successful nesting of Red-backed Shrike Lanius collurio near a military airport [Lyckad häckning av törnskata nära en militär flygplats] Paulina Pawlak, Zbigniew Kwiecinski 2015 Öppna
1-2 Swedish Lesser White-fronted Geese Anser erytropus in the Baltic States [Svenska fjällgäss i de baltiska staterna] Hakon Kampe-Persson 2015 Öppna
1-2 Spring staging of Eiders Somateria mollissima in some Swedish east coast archipelagos and at Gotland 2009 and 2010 [Vårrastande ejdrar Somateria mollissima i några svenska ostkustskärgårdar samt vid Gotland 2009 och 2010] Leif Nilsson 2015 Öppna
3-4 Häckningsframgång hos svarthakedopping Podiceps auritus i Västergötland, sydvästra Sverige [Breeding success in Horned Grege Podiceps auritus in Västergötland, Southwest Sweden] Thomas Kaarlsson 2015 Öppna
1-2 From Mediterranean to Scandinavia - timing and body mass condition in four long distance migrants [Från Medelhavet till Skandinavien - tidsmässigt uppträdande och energireserver hos fyra långdistansflyttande tättingar] Christos Barboutis, Leo Larsson, Åsa Steinholtz, Thord Fransson 2015 Öppna
1-2 Wintering area and migration routes for Ortolan Buntings Emberiza hortulana from Sweden determined with light-loggers [Övervintringsområde och flyttvägar för svenska ortolansparvar bestämda med hjälp av ljusloggar] Gunnar Selstam, Jan Sondell, Peter Olsson 2015 Öppna
1-2 Pilgrimsfalkens Falco peregrinus ockupation av häckningslokaler i Västsverige vintrarna 2000/2001-2004-2005 [Winter occupation of breeding territories of Peregrine Falcon Falco peregrinus in western Sweden 2000/2001-2004/2005] Christer K Andersson, Pär Sandberg 2015 Öppna
1-2 The importance of offshore areas in southern Öresund, Sweden, for staging and wintering sea ducks [Betydelsen av yttre havsområden i södra svenska Öresund för rastande och övervintrande havsdykänder] Martin Green, Leif Nilsson 2015 Öppna
1-2 First genetically confirmed Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans for Sweden [Första genetiskt bekräftade östlig rödstrupig sångare Sylvia cantillans i Sverige] Stephen Menzie, Marcel Gil-Velasco, J Martin Collinson 2015 Öppna
1-2 Andra världskrigets ruinstäder och dess betydelse för svarta rödstjärtens Phoenicurus ochruros expansion i norra Europa [The Second World War ruined cities and their importance for the expansion of the Black Redstart Phoenicurus ochruros in northern Europe] Reino Andersson 2015 Öppna
3-4 2014 Öppna
3-4 The breeding biology of the Coal Tit Periparus ater in South Central Sweden [Svartmesens Periparus ater häckningsbiologi i Mellansverige] KARL GUSTAV SCHÖLIN, HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
3-4 Biometrics of Razorbills Alca torda staying during the nonbreeding season in the Polish Baltic zone [Biometri hos tordmular Alca torda som utanför häckningssäsongen vistas i den polska zonen av Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER, JOANNA DROZDOWSKA, SZYMON BZOMA 2013 Öppna
3-4 Ny svensk rödlista 2015 SÖREN SVENSSON 2013 Öppna
3-4 Horned Grebe Podiceps auritus and Red-necked Grebe Podiceps grisegena in Sweden 2011 – results from a national survey. [Svarthakedopping Podiceps auritus och gråhakedopping Podiceps grisegena i Sverige 2011 – resultat från en nationell inventering.] Gabriel Norevik 2014 Öppna
3-4 Tätheten av gransångare Phylloscopus c. collybita och lövsångare Phylloscopus trochilus i ett sydsvenskt villaområde. [Density of Chiffchaffs Phylloscopus c. collybita and Willow Warblers Phylloscopus trochilus in a south Swedish villa suburb.] Sven Marling 2014 Öppna
3-4 Species turnover in the Swedish bird fauna 1850–2009 and a forecast for 2050. [Artomsättningen i den svenska fågelfaunan 1850–2009 samt en prognos för 2050.] FREDRIK HAAS, MORGANE BARBET-MASSIN, MARTIN GREEN, FRÉDÉRIC JIGUET & ÅKE LINDSTRÖM 2014 Öppna
3-4 Fluctuations and trends in the numbers of staging waterbirds in south Sweden in September 1973–2013. [Fluktuationer och trender hos rastande sjöfåglar i södra Sverige i september 1973–2013.] LEIF NILSSON 2014 Öppna
3-4 Hybrids between Bar-headed Goose Anser indicus and Snow Goose Anser caerulescens. [Hybrider mellan stripgås Anser indicus och snögås Anser caerulescens.] JÖRN LEHMHUS & C. G. GUSTAVSSON 2014 Öppna
3-4 Attempted predation of Northern Hawk-owl Surnia ullula by Common Kestrel Falco tinnunculus? [Predationsförsök på hökuggla Surnia ullula av tornfalk Falco tinnunculus?] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2014 Öppna
2 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe prey on newt [Stenskvätta Oenanthe oenanthe tar salamander som byte] MICHAŁ CIACH 2013 Öppna
2 Rasen hornemanni av snösiska Carduelis hornemanni aldrig säkert anträffad i Sverige [Subspecies hornemanni of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni never recorded in Sweden] LARS SVENSSON 2013 Öppna
2 Short-tailed Shearwaters Puffinus tenuirostris forage in Grey Whale Eschrichtius robustus mud plumes [Kortstjärtade liror Puffinus tenuirostris födosöker i sedimentmolnen efter fördosökande gråvalar Eschrichtius robustus] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Birds and mammals off the northern coast of Argentina: first report of an association between birds and a feeding Pygmy Right Whale Caprea marginata [Fåglar och däggdjur utanför Argentinas norra kust: första rapporten om fåglar födosökande tillsammans med dvärgrätval Caprea marginata] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Distribution, abundance and habitat of Palearctic migrants in Lesotho (Maloti/Drakensberg region) [Utbredning, antal och biotopval hos palearktiska flyttfåglar i Lesotho (Maloti/Darakensbergsregionen)] GRZEGORZ KOPIJ 2013 Öppna
3-4 Dynamiken i smålommens Gavia stellata val av häckningslokaler – övergivande, ny- och återetableringar [Dynamics of breeding site choice of Red-throated Loon Gavia stellata – abandonments, new establishments and reoccupations] MATS O.G. ERIKSSON, MATTI ÅHLUND 2013 Öppna
3-4 Hur påverkas fågelfaunan av upphörd betesdrift – data från en 26 år lång inventeringsstudie [ How does a bird community change as a consequence of ceased cattle grazing – data from a 26 year long census study] THOMAS CARLSSON 2013 Öppna
1 2013 Öppna
1 Censuses of autumn staging and wintering goose populations in Sweden 1977/1978-2011/2012 [Inventeringar av höstrastande och övervintrande gåspopulationer i Sverige 1977/1978-2011/2012] LEIF NILSSON 2013 Öppna
1 Field choice of autumn staging and wintering geese in southwestern Sweden 1977/1978-2011/2012 [Fältval hos höstrastande och övervintrande gäss i sydvästra Sverige 1977/1978–2011/2012] LEIF NILSSON, HAKON KAMPE-PERSSON 2013 Öppna
1 Erratum – Rättelse Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO, JULIUS MORKŪNAS 2013 Öppna
2 Ungfågelspridning och höstflyttning hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i södra Sverige [Dispersal of yearlings and autumn migration of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southern Sweden] REINO ANDERSSON 2013 Öppna
2 Territory vegetation structure and habitat preferences of the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in lake Tåkern, Sweden [Vegetationsstrukturer i revir och habitatpreferenser hos vassångare Locustella luscinioides i Tåkern] ADAM BERGNER, LARS GEZELIUS 2013 Öppna
2 Population trends of birds in alpine habitats at Ammarnäs in southern Swedish Lapland 1972–2011 [Beståndsförändringar hos fåglar på kalfjäll runt Ammarnäs i södra svenska Lappland 1972–2011] SÖREN SVENSSON, THOMAS ANDERSSON 2013 Öppna
2 Commensal use of Mute Swans Cygnus olor by Common Coot Fulica atra and of Canada Geese Branta canadensis by European Wigeon Anas penelope [Sothöns Fulica atra kommensala utnyttjande av knölsvanar Cygnus olor och bläsänders Anas penelope utnyttjande av kanadagäss Branta canadensi] HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
4 Ornis Svecica - ett arkiv för fågelbiologi ANDERS ENEMAR 1998 Öppna
1-2 Age of Great Grey Owls Stirix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives [Ålderssammansättning hos lappugglor Strix nebulosa observerade i Skandinavien 2012 bestämd med hjälp av digitala fotografier inskickade till Artdatabankens artportal] ROAR SOLHEIM 2014 Öppna
1-2 European Storm Petrels Hydrobates pelagicus visiting the Swedish west coast; results from a ringing study 1988–2012 [Stormsvalor Hydrobates pelagicus som besöker den svenska Västkusten; resultat från en ringmärkningsstudie 1988-2012] KÅRE STRÖM, AIMON NIKLASSON 2014 Öppna
1-2 Density and fluctuations of a nest-pocket breeding population of the Treecreeper Certhia familiaris over a 28-year period [Tätheten och fluktuationerna hos en holkhäckande population trädkrypare Certhia familiaris under 28 år] ANDERS ENEMAR, KERSTIN WIKLANDER 2014 Öppna
1-2 A hybrid Common Redstart x Black Redstart (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) breeding in southeastern Sweden [En hybrid rödstjärt x svart rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) häckande i sydöstra Sverige] ANNCHARLOTTE PETERSSON, ADAM BERGNER, MATS THORIN 2014 Öppna
1-2 Breeding biology of a Tawny Owl Strix aluco population in southwestern Sweden - a 15 year survey [Häckningsbiologin hos en population av kattuggla Stix aluco i sydvästra Sverige - en femtonårig studie] PETER ERICSSON, LARS-OVE NILSSON, KENT HAGLUND, DANIEL ERICSSON 2014 Öppna
1-2 A Second brood in Canada Geese Branta canadensis? [Andrahäckning hos kanadagås Branta canadensis?] CHARLOTTE BERG, HENRIK LERNER 2014 Öppna
1-2 Staging and wintering Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis in north-east Scania, south Sweden [Rastande och övervintrande taigasädgäss Anser fabalis fabalis i Nordostskåne] HAKON KAMPE-PERSSON 2014 Öppna
3 Polygyny, hybridisation, double-brooding, a case of site fidelity and time of laying of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in southern Sweden [Polygyni, hybridisering, andrakkullar, ett fall av ortstrohet och äggläggningstid hos gransångaren Phylloscopus collybita i södra Sverige] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
3 Rovdjursdödade tjädrar och orrar [Capercaillie Tetrao rogallus and Black Grouse Tetrao tetrix killed by prdators] KARL BORG 1998 Öppna
3 Två storspovar lade ägg i samma bo? [Tow Curlews Numenius arquatus laid eggs in the same nest?] ADJAN DE JONG, LINDA SANDSTRÖM 1998 Öppna
4 Östliga fiskmåsars Larus canus heinei uppträdande i Öresundsregionen [The occurrence of eastern Common Gulls Larus canus heinei in the region of Öresund] KENNETH BENGTSSON, KJELD T. PEDERSEN 1998 Öppna
4 Is there a viable population of Corncrakes Crex crex on Öland, southeastern Sweden?: habitat preference in relation to hay-mowing activities [Finns det en självbärande kornknarrpopulation Crex crex på Öland?: biotoppreferens i relation till grässlåttern] RÍCHARD OTTVAL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
4 Age of first breeding in the Thrush Nightingale Luscinia luscinia - a comment of the information biven in BWP [Ålder vid första häckning hos näktergal Luscinia luscinia - en kommentar till uppgifter i BWP] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
4 Bird kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? [Fågeldöd på vägar: är denna dödsorsak allvarligt underskattad?] SÖREN SVENSSON 1998 Öppna
4 Density and flock size of the Magpie Pica pica on the agricultural landscape during winter period [Täthet och flockstorlek hos skata Pica pica i jordbrukslandskap under vintern] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
4 Age structure of passerine migrants at the eastern Baltic coast: the analysis of the "coastal effect" [Åldersstrukturen hos flyttande tättingar vid Östersjöns ostkust: analys av "kusteffekten"] VLADIMIR A. PAYEVSKY 1998 Öppna
1-2 Mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Great Tits Parus major in nest boxes in Central Italy [Blandade kullar av blåmes Parus caeruleus och talgoxe Parus major i holkar i centrala Italien] FABRIZIO PETRASSI, ALBERTO SORACE, FEDERICA TANDA & CARLO CONSIGLIO 1998 Öppna
1-2 Forum: Vill ni verkligen ha oss? PETER FEUERBACH 1998 Öppna
1-2 Kornknarrens Crex crex biotopval, revirstorlek och ortstrohet på Öland: en radiosändarstudie [Habitat choice, home range size and site fidelity of the Corncrake Crex crex on Öland, Sweden: a radio telemetry study] RICHARD OTTVALL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
3 Habitat distribution during the post-breeding and post-fledging period in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoenobaenus depends on food abundance [Habitatutnyttjande under efterhäckningstiden hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångare A. schoebaenus i relation till riklig tillgång på föda] NIKITA CHERNETSOV 1998 Öppna
3 A dwarf Atlantic Puffin fledgling Fratercula arctica from Nólsoy, Faeroe Islands [En dvärgartad flygg ungfågel av lunnefågel Fratercula arctica från Nólsoy, Färöarna] LECH STEMPNIEWICZ 1998 Öppna
3 Egg size of the Common Tern Sterna hirundo in Slovenia [Äggstorlek hos fisktärna Sterna hirundo i Slovenien] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
3 Fat reserves in Dunlins Calidris alpina during autumn migration through Gulf of Gdansk [Fettreserver hos höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina vid Gdanskbukten, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER 1998 Öppna
3 Spring migration of Barnacle Goose Branta leucopsis and Dark-bellied Brent Goose B. bernicla bernicla over Sweden [Vårsträcket av vitkindad gås Branta leucopsis och prutgås Branta bernicla över Sverige] MARTIN GREEN 1998 Öppna
1-2 Sexing Serin Serinus serinus fledglings by plumage colour and morphometric variables [Könsbestämning av unga gulhämplingar Serinus serinus med hjälp av dräktfärg och morfologiska varaiabler] JUAN CARLOS SENAR, JORDI DOMENECH, MICHAEL J. CONROY 1998 Öppna
1-2 Migratory pattern in the genus Circus: sex and age differential migration in Italy [Flyttningsmönster hos kärrhökar: tidsmässiga köns- och åldersskillnader i Italien] MARCO GUSTIN, TOMMASO PIZZARI 1998 Öppna
1-2 Field choice of staging Greylag Geese Anser anser in relation to changes in agricullture in South Sweden [Grågässens Anser anser fältval i förhållande till förändringar inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1998 Öppna
1-2 Barn Swallows Hirundo rustica using European Starlings Sturnus vulgaris as beaters [Ladusvalor Hirundo rustica utnyttjar starar Sturnus vulgaris för att skrämma upp föda] HANS KÄLLANDER 1998 Öppna
1-2 Hooded Crow Corvus cornix takes a Common Toad Bufo bufo bufo [Kråka tar vanlig padda som byte] MILAN VOGRIN, NUSA VOGRIN 1998 Öppna
1-2 Överlevnaden av skrattmåsar Larus ridibundus i Sverige [Survival of Black-headed Gulls Larus ridibundus in Sweden] HANS RYTTMAN 1998 Öppna
1-2 Några observationer av tofsmesens Parus cristatus övernattningsbeteende vintertid [Notes on the winter-time night roosting behaviour of the Crested Tit Parus cristatus] STEFAN KARLSSON 1998 Öppna
1-2 Nest site selection of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the eastern part of Latvia [Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos boplatsval i östra Lettland] INDRIKIS KRAMS 1998 Öppna
2 Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige [Autumn migration of Cmmon Tern Sterna hirundo and Arctic Tern S. paradisaea in southern Sweden] BJÖRN JOHANSSON, GUNNAR JAKOBSSON 1997 Öppna
2 Sex differences in recovery pattern and migratory direction of Goldcrest Regulus regulus ringed in northern Europe during autumn migration [Könsskillnader i återfyndsmönster och flyttningsriktning hos kungsfåglar Regulus regulus ringmärkta i Nordeuropa under höstflyttningen] URBAN GRENMYR 1997 Öppna
3-4 The egg size variation of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Äggens storlek och storleksvariation hos trädkryparen Certhia familiaris i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1997 Öppna
3-4 Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden [Populationsstorlek, flyttningsvägar och ursprung hos skärsnäppor Calidris maritima övervintrande i Sverige] MIKAEL HAKE, DONALD BLOMQVIST, ELIN P. PIERCE, TOMMY JÄRÅS, OLOF C. JOHANSSON 1997 Öppna
3-4 Changes in numbers and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1977 [Förändringar i antal och biotoputnyttjande hos övervintrande sångsvanar Cygnus cygnus i Sverige 1964-1997] LEIF NILSSON 1997 Öppna
3-4 The Nuthatch Sitta europaea population of Dalby Söderskog during 15 years: trend and fluctuations [Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15 år - trend och beståndsvariationer] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
3-4 Revirtäthet och artdiversitet bland fåglar häckande i Ångermanländsk skogsmark [Density and diversity of breeding birds in forests in the province of Ångermanland] BIRGER RISBERG 1997 Öppna
3-4 Autumn migration of Blue Tit Parus caeruleus at Falsterbo, Sweden 1980-94: population changes, migration patterns and recovery analysis [Efterårstraecket af blåmejse Parus caeruleus ved Falsterbo, Sverigge 1980-94: populationsforandringer, traeckmönstre og genfundsanalyse] {Höststräcket av blåmes i Falsterbo 1980-1994: populationsförändringar, sträckmönster och återfyndsanalys} HENNING HELDBJERG, LENNART KARLSSON 1997 Öppna
3-4 The wintering area of Shorelarks Eremophila alpestris breeding in Swedish Lapland [Övervintringsområde för berglärkor Eremophila alpestris som häckar i svenska Lappland] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
3-4 Orinitologins död - Vart har alla unga ornitologer tagit vägen? [The death of ornithology - Where have all the young ornithologists gone?] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
1-2 Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris alpina at the Tipperne reserve, Denmark [Rastningslängd och volymen av höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina på Tipperne naturreservat, Danmark] MARK DESHOLM 1998 Öppna
4 The autumn migration of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Sweden: results from a nation-wide co-operative project [Lövsångarens Phylloscopus trochilus höstflyttning genom Sverige: resultat från ett landsomfattande samarbetsprojekt] ÅKE LINDSTRÖM, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1996 Öppna
4 Occupation and breeding parameters in the Great Tit Parus major and the Italian Sparrow Passer italiae in nest-boxes of different size [Beläggning och häckningsparametrar för talgoxe Parus major och italiensk sparv Passer italiae i holkar av olika storlek] ALBERTO SORACE, CLAUDIO CARERE 1996 Öppna
4 Elva ägg i en holk med stare Sturnus vulgaris - tre nonor lade i samma holk? [Eleven eggs in Starling Sturnus vulgaris nest box - three females laying in the same box?] SÖREN SVENSSON, SVEN HELLQVIST 1996 Öppna
1 Smålommen Gavia stellata i sydvästra Sverige - beståndsutveckling och häckningsframgång [The Red-throated Diver Gavia stellata in southwest Sweden: population trend and breeding success] MATS O. G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON 1997 Öppna
1 The influence of weather and food supply on condition and behaviour of juvenile Bluethroats Luscinia svecica in northern Sweden [Vädrets och födotillgångens inverkan på kondition och beteende hos unga blåhakar Luscinia svecica i norra Sverige] BENGT HANSSON 1997 Öppna
1 Importance of a bird migration hot spot: proportion of the Swedish population of various raptors observed on autumn migration at Falsterbo 1986-1995 and population changes reflected by the migration figures [Betydelsen av en koncentrationspunkt för fågelflyttning: andel av den svenska populationen av olika rovfåglar som inräknas i Falsterbo 1986-1995 samt sträckräkningarnas värde som mått på populationsförändringar] NILS KJELLÉN 1997 Öppna
1 Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success] CHRISTER AXELSSON, MATI NÖMM, HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON 1997 Öppna
1 En dominant svartmes Parus ater [A dominant Coal Tit Parus ater] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
1 Överlevnad och produktion hos skrattmås Larus ridibundus [Survival and fledgling production in Black-headed Gulls Larus ridibundus] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
2 Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996] VIKING OLSSON 1997 Öppna
3 The timing of post-juvenile moult and fuel deposition in relation to the onset of autumn migration in Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Tidsmässiga aspekter på ruggning och bränsleupplagring hos juvenila rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångae A. schoenobaenus inför höstflyttninen] SUSANNA HALL 1996 Öppna
3 Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå [Occurrence of Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus at the scales of forest stand and landscape] MARTIN AMCOFF, PÄR ERIKSSON 1996 Öppna
3 Återfynd av två starar Sturnus vulgaris ringmärkta i Abisko [Recoveries of two Starlings Sturnus vulgaris banded at Abisko] NILS ÅKE ANDERSSON 1996 Öppna
3 Biometri och könsbestämning av rosenfink Carpodachus erythrinus under häckningsid med hjälp av kloakens utseende [Bimetry and sex deternination in the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus using size and form of the cloacal protuberance] KARE STRÖM, AlMON NIKLASSON 1996 Öppna
3 The survival of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Sweden [Törnskatans överlevnad i Sverige] HANS RYTTMAN 1996 Öppna
3 Seasonal trends in observations of raptors in the central Swedish mountains [Säsongstrend för rovfågelobservationer i de centralsvenska fjällen] A. ADAM SMITH 1996 Öppna
3 Häckningsmedhjälp hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Helping behaviour in Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1996 Öppna
4 Fuel deposition and potential flight ranges of Blackcaps Sylvia atricapilla and Whitethroats Sylvia communis on spring migration in The Gambia [Fettupplagring och möjliga flygsträckor hos svarthättor och törnsångare på vårflyttning i Gambia] CHRISTIAN HJORT, JAN PETTERSSON, ÅKE LINDSTRÖM, J. MICHAEL B. KING 1996 Öppna
3 Huskattens predation på fåglar i Sverige [Predation on birds by the domestic cat in Sweden] SÖREN SVENSSON 1996 Öppna
1-2 Den svenska skrattmåspopulationens Larus ridibundus sentida minskning - ett specialhäfte av Ornis Svecica [The recent decline of the Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus population - a special issue of Ornis Svecica] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Skrattmåsens Larus ridibundus populationsutveckling i Sverige under de senaste 25 åren [Population dynamics of the Black-headed Gull Larus ridibundus in Sweden during the last 25 years] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Flyttvägar och övervintringsplatser for svenska skrattmåspopulationer [Migratory routes and wintering areas of Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus populations] KENNETH BENGTSSON 1996 Öppna
1-2 Recent trends of the Black-headed Gull Larus ridibundus population in Latvia [Den lettiska skrattmåspopulationens utveckling under senare tid] JANIS VIKSNE, MARA JANAUS, ANTRA STIPNIECE 1996 Öppna
1-2 Omfördelning av de skärgårdshäckande skrattmåsarna Larus ridibundus i Vänerns nordöstra del under perioden 1985-1995 [Re-distribution of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies in NE Vänern during 1985-1995] THOMAS LANDGREN 1996 Öppna
1-2 Mass and wing length of young Black-headed Gulls Larus ridibundus as predictors of age and survival [Vikt och vinglängd för unga skrattmåsar Larus ridibundus som indikatorer på ålder och överlevnad] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Predation och störningar i skrattmåskolonier [Predation and disturbance of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies] STAFFAN BENSCH, THOMAS KARLSSON, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Abnormt långsmala tofsvipeägg - tecken på intraspecifik boparasitism? [Abnormally long and narrow Lapwing eggs - a sign of intraspecific nest parasitism?] ADJAN DE JONG 1996 Öppna
3-4 Feeding ecology of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis wintering in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea) [Alfågelns Clangula hyemalis födoekologi under övervintringen i Gdanskbukten i södra Östersjön] LECH STEMPNIEWICZ 1995 Öppna
3-4 Hannars etableringsmönster, revirkvalitet samt flytande bestånd i en randpopulation av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Pattern of territory establishment in males, territory quality and floaters in a marginal population of Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
3-4 Nattskärrans Caprimulgus europaeus antalsförändring under tjugoett år i Ala och Vättle fjäll nordöst om Göteborg [The change in nunbers of Nightjars Caprimulgus europaeus during twentyone years at Ale and Vättle fjäll near Gothenburg] ÅKE ARONSSON 1995 Öppna
2 Stopover and fat accumulation in passerine birds in autumn at Ottenby, southeastern Sweden [Rastning och fettpålagring hos tättingar i Ottenby, sydöstra Sverige] SUSANNE ÅKESSON, ANDERS HEDENSTRÖM, DENNIS HASSELQUIST 1995 Öppna
3-4 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Breeding biology [Törnkatan i sydöstra Sverige: Häckningsbiologi] VIKING OLSSON 1995 Öppna
3-4 Incubation, hatching, and clutch desertion of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris ruvning och kläckning samt övergivning av kullar i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1995 Öppna
3-4 Post-fledging movements of juvenile Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Ungfågelrörelser hos rörsångare och sävsångare] BO NIELSEN, STAFFAN BENSCH 1995 Öppna
4 Two mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Collared Flycatchers Ficedula albicollis [Två blandkullar mellan blåmes och halsbandsflugsnappare] JUHA MERILÄ 1994 Öppna
1 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i sydvästra Sverige 1982-1992 [The breeding success of Black-throated Diver Gavia arctica in southwestern Sweden, 1982-1992] MATS O. G. ERIKSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN, RONNY FALLBERG, GÖRAN KARLSSON, HANS KONGBÄCK 1995 Öppna
1 Kungsfågelns Regulus regulus höstflyttning över Stora Fjäderägg [Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus at Stora Fjäderägg] URBAN GRENMYR, BJÖRN OLSÉN 1995 Öppna
1 Samhäckande vadare pa strandängar i sydvästra Sverige: Predationsskydd eller habitatval? [Associative breeding ofwaders on shore meadows in southwestern Sweden: predator protection or habitat selection?] LARS-ÅKE FLODIN, HENRY HIRSIMÄKI, LARS-GÖRAN NORÉN 1995 Öppna
1 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Habitat and territory [Törnskatan i sydöstra Sverige: Biotop och revir] VIKING OLSSON 1995 Öppna
1 Boplatsval hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i industrimiljö [Nest-site selection of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in an industrial environment] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
2 Gunnar Svärdson and the foundation of Ottenby Bird Observatory [Gunnar Svärdson och grundande tav Ottenby fågelstation] CHRISTIAN HJORT 1995 Öppna
2 The spring migration of Sanderling Calidris alba, Little Stint C. minuta and Curlew Sandpiper C. ferruginea in Sweden [Våflyttningen hos sandlöpare Calidris alba, småsnäppa C. minuta och spovsnäppa C. ferruginea över Sverige] SVEN BLOMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM 1995 Öppna
2 Interrupted moult of adult Willow Warblers Phylloscopus trochilus during autumn migration through Sweden [Avbruten ruggning has adulta Iövsångare under höstflyttningen genom Sverige] ANDERS HEDENSTRÖM, ÅKE LINDSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Correlation between some body components and visible fat index in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus (L.) [Korrelation mellan visuellt fettindex oeh verklig fetthalt hos lövsångare Phylloscopus trochilus] BJÖRN LUNDGREN, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2-3 Dynamics of a passerine bird community in a small deciduous wood, S Sweden, during 40 years [Småfågelfaunans sammansättning och beståndsväxlingar i ett litet lövskogsområde i södra Sverige. En 40-årsstudie.] ANDERS ENEMAR, BERITH CAVALLIN, ERIK NYHOLM, INGA RUDEBECK, ANN MARI THORNER 1994 Öppna
3-4 The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden [Vinterförekomsten av svarthätta Sylvia atricapilla (L.) i Sverige] THORD FRANSSON, BENGT-OLOV STOLT 1994 Öppna
3-4 The distribution of breeding Merlins Falco columbarius in relation to food and nest sites [Inverkan av födo- och boplatstillgång för den rumsliga utbredningen av häckande stenfalkar Falco columbarius] CHRISTER G. WIKLUND, BENGT L. LARSSON 1994 Öppna
3-4 Marine birds drowning in fishing nets in the Gulf of Gdansk (southern Baltic): numbers, species composition, age and sex structure [Drunknade sjöfåglar i fisknät i Gdanskbukten: antal, artsammansättning, köns- och åldersfördelning] LECH STEMPNIEWICZ 1994 Öppna
3-4 Bivråkens Pernis apivorus överlevnad och beståndsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Honey Buzzard Pernis apivorus in Sweden] MARTIN TJERNBERG, HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Bivråkens Pernis apivorus boplatsval [Nest site choice of Honey Buzzard Pernis apivorus] MARTIN AMCOFF, MARTIN TJERNBERG, ÅKE BERG 1994 Öppna
4 Överlevnadsberäkningar och försök att skatta populationsutvecklingen hos fiskgjuse Pandion haliaetus, ormvråk Buteo buteo och sparvhök Accipiter nisus i Sverige [Estimates of survival and population development of the Osprey Pandion haliaetus, Common Buzzard Buteo buteo, and Sparrowhawk Accipiter nisus in Sweden] HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Biotopval, populationsutveckling och häckningshiologi hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i ett småländskt skärgårdsområde [Habitat selection, population dynamics and breeding biology of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in southeastern Sweden] TOMMY LARSSON 1994 Öppna
4 Åkerhäckande tofsvipor Vanellus vanellus - kan bonden rädda häckningarna? [Lapwings Vanellus vanellus nesting on farmland - can the farmer save the nests?] ÅKE BERG, THORE LINDBERG, KARL GUNNAR KÄLLEBRINK 1994 Öppna
4 Våra fasaners fortplantning [Reproduction of Pheasants] {Phasianuis colchicus} KARL BORG 1994 Öppna
3-4 Different ecology in male and female wintering Snowy Owls Nyctea scaandiaca L. in Sweden due to colour and size dimorphism [Olika ekologi hos hanar och honor av fjälluggla under övervintring i Sverige beroende på färg- och storleksdimorfism] HENRIK LIND 1993 Öppna
3-4 Gulls and Fulmars following ships and feeding on discards at night [Måsar och stormfåglar som följer fartyg och lever på fiskeavfall nattetid] STEFAN GARTHE, OMMO HÜPPOP 1993 Öppna
3-4 Excessive migratory fattening in a captive Bluethroat Luscinia s. svecica [Ovanligt kraftig fettpålagring hos en blåhake Luscinia s. svecica i fångenskap] ANDERS KVIST, ÅKE LINDSTRÖM, INGRID TULP 1993 Öppna
3-4 A new wintering area of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Bulgaria [En ny övervintringsplats för fjällgås i Bulgarien] D. N. NANKINOV 1993 Öppna
1 Moult in relation to migration in birds - a review [Ruggningsstrategier i forhållande till flyttningen] NILS KJELLÉN 1994 Öppna
1 Flycatching behaviour in some passerines during the late breeding season at Ammarnäs, Swedish Lapland [Flugsnapparbeteende hos några tättingar under senare delen av häckningssäsongen i Ammarnäs, södra Lappland] MARIANO CUADRADO 1994 Öppna
1 The role of naturally stored food supplies in the winter diet of the boreal Willow Tit Parus montanus [Betydelsen av naturligt hamstrade födoforråd i vinterdieten hos den boreala talltitan] ANDERS BRODIN 1994 Öppna
1 Response of female Great Tits Parus major to photoperiodic stimulation and the presence of a male [Hur påverkas talgoxhonans Parus major könsmognad av ökande dagslängd och närvaro av hane?] PERNILLA JONSSON 1994 Öppna
1 Dangerous exploration: nest-cavity inspections by male Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca [Är det farligt för svartvita flugsnapparhanar att inspektera tänkbara bohål?] HANS KÄLLANDER 1994 Öppna
1 Kullöverlappning hos smådoppint Tachybabtus ruficollis [Clutch overlap in the Little Grebe Tachybabtus ruficollis] ANDERS WIRDHEIM 1994 Öppna
1 Distribution of Sylvia warblers at a stopover site during spring [Fördelningen av Sylvia-sångare på en rastplats under vårflyttningen] HASSE BERGLUND, THORD FRANSSON 1993 Öppna
1 Duvhökens Accipiter gentilis överlevnad och skattning av dess populationsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Goshawk Accipiter gentilis in Sweden] HANS RYTTMAN 1993 Öppna
2 Food caching in the European Nuthatch Sitta europaea [Nötväckans Sitta europea födohamstring] HANS KÄLLANDER 1993 Öppna
2 Differences in bird habitat quality between plantations of Scots and Lodgepole Pine measured in terms of Pied Flycaatcher Ficedula hypoleuca breeding success [Skillnader i biotopkvalitet mellan planteringar av contortatall och vanlig tall mätt som häckningsframgång hos svartvit flugsnappare] 1993 Öppna
2 Ageing of Tree Pipits Anthus t. trivialis [Åldersbestämning av trädpiplärka Anthus trivialis] LENNART KARLSSON, KARIN PERSSON, GÖRAN WALINDER 1993 Öppna
2 Responses of nesting Meadow Pipits Anthus pratensis and White Wagtails Motacilla alba to a stuffed Sparrowhawk Accipiter nisus [Häckande ängspiplärkors och sädesärlors reaktioner på en uppstoppad sparvhök] FRANK GÖTMARK 1993 Öppna
3-4 Rovfåglar i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1989/90 [Wintering raptors in Kvismaredalen 1954/55-1989/90] LEIF LARSSON 1993 Öppna
3-4 Moult strategies of White Wagtail Motacilla alba and Yellow Wagtail Motacilla flava in central Sweden [Ruggningsstrategier hos sädesärla och gulärla i mellersta Sverige] JAN SONDELL 1993 Öppna
3-4 Age dependent variation in wing length of Bearded Tits Panurus biarmicus [Åldersrelaterad variation i vinglängd hos skäggmesen Panurus biarmicus] BO NIELSEN 1993 Öppna
3-4 Diurnal song pattern in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus [Sångmönster under dygnet hos trastsångare Acrocephalus arundinaceus] DENNIS HASSELQUIST, STAFFAN BENSCH, ULF OTTOSSON 1993 Öppna
3-4 Variation in survival in an increasing population of the Greylag Goose Anser anser in Scania, southern Sweden [Variation i överlevnad hos en växande grågåspopulation i Skåne, södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1993 Öppna
3-4 Low reproductive success in a colony of Black-headed Gulls Larus ridibundus - mass starvation of nestlings? STAFFAN BENSCH 1992 Öppna
3-4 Sjöfågelbeståndets utveckling i Bullerö skärgård efter invandring av mink [Development of waterbird populations in the Bullerö arachipelago off Stockholm after colonization by Mink] ÅKE ANDERSSON 1992 Öppna
3-4 Status and population changes of farmland birds in southern Sweden [Status och populationsförändringar hos jordbruksfåglar i södra Sverige] JEREMY ROBERTSON, ÅKE BERG 1992 Öppna
3-4 Interspecific variation in time budgets among sympatric dabbling ducks [Variationer i samexisterande simänders tidsbudget] MÅRTEN ÅSTRÖM 1992 Öppna
3-4 The primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla evaluated by four different methods [Bergfinkens handpenneruggning vid Ånnsjön] THOMAS HOLMBERG 1992 Öppna
3-4 Kvicksilver och häckningsstörningar [Mercury and reproductive impairment] KARL BORG 1992 Öppna
1 Regional song dialects of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden GUSTAV ÅSTROM, BENGT-OLOV STOLT 1993 Öppna
1 Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992 [Havsfåglars utbredning och antal i valda delar av Östersjön, vintern 1992] JAN DURINCK, HENRIK SKOV, PER ANDELL 1993 Öppna
1 Levels of mercury in eggs of Red-throated Diveer Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica in Southwest Sweden [Kvicksilver i ägg av smålom Gavia stellata och storlom Gavia arctica i sydvästra Sverige] MATS O.G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN 1992 Öppna
1 Reproductive success of the Shore Lark Eremophila alpestris in southern Lapland [Häckningsframgång hos berglärka i södra Lappland] SÖREN SVENSSON, OLOF BERGLUND, JAN TISELL, ÅSA BODENMALM, ÅSA ERLANDSSON, MARITA HÄLLGREN, TINA JONSSON, PERNILLA NILSSON 1992 Öppna
2 Blodparasiter och deras spridningsvägaar inom fågelfaunan [Blood parasites and their mode of spread among birds] KARL BORG 1992 Öppna
2 Pattern and predictability of potential wind assistance for waders and geese migrating from West Africa and the Wadden Sea to Siberia [Vindarnas mönster och deras förutsägbarhet för vadare och gäss på vårflyttning från Västafrika och Vadehavet till Sibirien] THEUNIS PIERSMA, SJON VAN DE SANT 1992 Öppna
2 The importance of mires as breeding habitat for wetland birds in Sweden [Myraarnas betydelse som häckningsbiotop för våtmarksfåglar] BJÖRN L. ARVIDSSON, ULF BOSTRÖM, BÖRJE DAHLÉN, ADJAN DE JONG, ULF KOLMODIN, SVEN G. NILSSON 1992 Öppna
2 Feeding areas and local movement patterns of post-breeding Greylag Geese Anser anser in South Sweden LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1992 Öppna
2 Blåstrupens Luscinia s. svecica trekkeveier [The migration routes of the Bluethroat Luscinia s. svecica] GEIR SVERRE ANDERSEN, PER GYLSETH 1992 Öppna
3-4 Laying and clutch size of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris värpning och kullstorlek i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1992 Öppna
2 Strömstarens Cinclus c. cinclus utbredning och häckningsbiologi i Värmland [Distribution and breeding ecology of the Dipper Cinclus c. cinclus in the province of Värmland, central Sweden] ERIK BORGSTRÖM 1991 Öppna
2 Breeding biology of the Lapland Bunting Calcarius lapponicus in Lapland, Sweden [Lappsparvens Calcarius lapponicus häckningsbiologi i Lappland] PETER GIEROW, MARTIN GIEROW 1991 Öppna
2 Primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla in northern Sweden [Handpenneruggning hos bergfinken Fringilla montifringilla i norra Sverige] ULF OTTOSSON, FREDRIK HAAS 1991 Öppna
2 Rosenfink Carpodacus erythrinus med utfärgad röd dräkt redan första våren [Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus with red plumage already in its first spring] KÅRE STRÖM 1991 Öppna
2 Differences in prey capture efficiency of adult and juvenile Common Sterna hirundo and Arctic S. paradisaea terns [Skillnader i fiskeframgång mellan gamla och unga fisk- och silvertärnor] HANS KÄLLANDER 1991 Öppna
1 Requirements by the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major for a suburban life [Större hackspettens Dendrocopos major krav för att häcka i bostadsområden] LENNART HANSSON 1992 Öppna
1 Variation in wing length in relation to sex and age of Marsh Tits Parus palustris [Variation i vinglängd i relation till kön och ålder hos entita Parus palustris] JAN-ÅKE NILSSON 1992 Öppna
1 Population trends and fluctuations in Swedish woodpeckers [Beståndstrender och fluktuationer hos svenska hackspettar] SVEN G. NILSSON, OLA OLSSON, SÖREN SVENSSON, ULF WIKTANDER 1992 Öppna
1 The age of young Willow Warblers Phylloscopus trochilus estimated from different stages of post-juvenile moult [Ålder hos unga lövsångare Phylloscopus trochilus i olika stadier av ungfågelruggningen] STAFFAN BENSCH, ÅKE LINDSTRÖM 1992 Öppna
1 Autumn migrating Bluethroats Luscinia s. svecica orient in an eastsoutheasterly direction at Gävle, East Sweden [Höstflyttande blåhakar Luscinia s. svecica orienterar i ostsydostlig riktning vid Gävle] HANS ELLEGREN & KJELL WALLIN 1991 Öppna
1 Great Tits incubating empty nest cups [Talgoxar ruvar tomma balar] HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON, CHRISTINA WALIN, NILS-ERIK WALLIN 1991 Öppna
1 Köns- och åldersbestämning av svart rödstrjärt Phoenicurus ochruros [Sexing and aging of Black Redstarts Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1991 Öppna
1 Wing length criteria for sex determination of Robind Erithacus rubecula wintering in southern Spain [Vinglängdskriterier för könsbestämning av rödhakar Erithacus rubecula överintrande i södra Spanien] MARIANO CUADRADO 1991 Öppna
1 Notes on the breeding biology of the Barred Warbler Sylvia nisoria at Ottenby, Sweden [Häckningsdata för höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby] ANDERS HEDENSTRÖM & SUSANNE ÅKESSON 1991 Öppna
1 Preference for nest site height selection in the Starling Sturnus vulgaris - an experiment with nest-boxes [Preferens för olika bohöjd hos staren Sturnus vulgaris - ett holkexperiment] SÖREN SVENSSON 1991 Öppna
2 Effekten av dåligt väder på gråsiskans Carduelis flammea häckning ett björkfröfattigt år i södra Lappland [Effects of bad weather on the breeding of the Redpoll Carduelis flammea in a year with a poor birch seed crop in southern Lapland] BODIL NYSTRÖM, HANS NYSTRÖM 1991 Öppna
2 Migration pattern of Finnish Bean Geese Anser fabalis [Flyttningsmönster hos finska sädgäss Anser fabalis] LEIF NILSSON, MATTI K. PIRKOLA 1991 Öppna
2 Selection and exploitation of feeding areas by staging and wintering geese in southmost Sweden [Val och utnyttjande av furageringsområden av rastande och övervintrande gäss i sydligaste Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1991 Öppna
4 Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
4 The adrenocortical responses to stress in breeding male Chaffinches Fringilla coelebs and Bramblings F. montifringilia in Sweden. [Stresskänslighet hos häckande hanar av bofink och bergfink i Sverige] BENGT SILVERIN & JOHN WINGFIELD 2001 Öppna
4 Effects of restoration and management regime on the avifaunal composition on Swedish wet meadows. [Effekter av restaurering och skötselmetod på fågelfaunans sammansättning på svenska våtängar] MAGNUS HELLSTRÖM & ÅKE BERG 2001 Öppna
4 Fuel deposition and speed of early autumn migration of juvenile Bluethroats Luscinia s. svecica leaving their natal area in Swedish Lapland. [Fettupplagring och inledande höstflyttningshastighet hos juvenila blåhakar Luscinia s. svecica i Lappland] ÅKE LINDSTRÖM & JOHAN LIND 2001 Öppna
4 Robin Erithacus rubecula found in juvenile plumage on spring migration. [Rödhake Erithacus rubecula påträffad i juvenil dräkt under vårflyttning] JONAS WALDENSTRÖM & DANIEL BENGTSSON 2001 Öppna
1 Crossbill (Genus Loxia) evolution in the West Palearctic - a look at the fossil evidence [Artbildning hos korsnäbbar (släktet Loxia) i Västpalearktis - en studie av fossial fynd TOMMY TYRBERG 1991 Öppna
1 Distribution, reproductive success, and population trend in the Dunlin Calidris alpina schinzii on the Swedish west coast [Förekomst, häckningsframgång och populationsutveckling hos sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii på svenska västkusten] DONALD BLOMQVIST & OLOF C. JOHANSSON 1991 Öppna
1 1997 Öppna
4 Sträckvägar och sträckbeteende hos labbar Stercorarius. [Migration routes and behaviour of skuas Stercorarius] GUNNAR JAKOBSSON & BJORN JOHANSSON 2001 Öppna
4 Häckfagelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
2-3 1994 Öppna
1 1992 Öppna
3-4 Spring fuelling by arctic Dunlins Calidris a. alpina in the southern Baltic and the potential role of a changing climate. [Fettupplagring under våren hos kärrsnäppa Calidris a. alpina i södra Östersjön och möjliga följder av en klimatändring] JOHAN STEDT & ÅKE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Häckfågelfaunan i en sydsvensk ädellövskog under 40 år – revirkartering av Ottenby lund 1972–2011 [The breeding bird community over 40 years in a rich broadleaved forest at Ottenby in southern Sweden] DANIEL BENGTSSON & ÅkE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of breeding waterfowl in the Swedish mountain chain between 1972–1975 and 2009. [Förändringar i antal och utbredning av häckande sjöfåglar i svenska fjällkedjan mellan 1972–1975 och 2009] LEIF NILSSON & JOHAN NILSSON 2012 Öppna
3-4 Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden. [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO & JULIUS MORKŪNAS 2012 Öppna
3-4 An exceptionally large Willow Warbler Phylloscopus trochilus. [En ovanligt stor lövsångare Phylloscopus trochilus] ÅKE LINDSTRÖM, STAFFAN BENSCH & ANDERS HEDENSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Willow Warbler Phylloscopus trochilus nesting in a juniper during a peak lemming year. [Lövsångare Phylloscopus trochilus häckar uppe i en enbuske under ett lämmelår] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2012 Öppna
2 Differences in foraging ecology of Wood Sandpiper Tringa glareola and Ruff Philomachus pugnax during spring migration in Sajna River valley (nor thern Poland). [Skillnader i födosöksekologi hos grönbena Tringa glareola och brushane Philomachus pugnax under vårflyttningen i Sajnaflodens dalgång (norra Polen)] MAŁGORZATA KRUPA, MATEUSZ SCIBORSKI, ROBERT KRUPA, RAFAŁ POPIS & JUSTYNA WOŁOSZYN 2009 Öppna
1-2 Impact on breeding birds of a semi-offshore island-based windmill park in Åland, Northern Baltic Sea. [Effekten på den häckande fågelfaunan av en vindkraftspark på småöar på Åland, norra Östersjön] ANTTI TANSKANEN 2012 Öppna
1-2 Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland. [Häckning av syskonpar hos sångsvan Cygnus cygnus i Polen] KRZYSZTOF DUDZIK, MICHAŁ POLAKOWSKI, ŁUKASZ JANKOWIAK, ROBERT DOBOSZ, ERNEST BIELAK, MATEUSZ ALBRYCHT 2012 Öppna
1-2 A Blue Tit Cyanistes caeruleus population: its recent increase and breeding data. [En blåmespopulation under 60 år: dess sentida ökning samt häckningsdata] KARL-GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2012 Öppna
1-2 Non-breeding ecology of the Whinchat Saxicola rubetra in Nigeria. [Buskskvättans Saxicola rubetra ekologi under övervintring i Nigeria] YAHKAT BARSHEP, ULF OTTOSSON, JONAS WALDENSTRÖM & MARK HULME 2012 Öppna
1-2 Dräktvariation hos skärpiplärka Anthus petrosus littoralis och vattenpiplärka Anthus spinoletta i vinterdräkt. [Plumage variation of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis and Water Pipit Anthus spinoletta in winter plumage] REINO ANDERSSON 2012 Öppna
1-2 Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters. [Utbredning och antal av övervintrande havsänder i svenska utsjövatten] LEIF NIlSSON 2012 Öppna
1-2 Ornitologernas världskongress: 2010 i Brasilien, 2014 i Japan – kort referat och inbjudan. [The International Ornithological Congress: 2010 in Brazil, 2014 in Japan – brief report and invitation] SÖREN SVENSSON 2012 Öppna
3-4 What knowledge is ”jizz”? [Vilken typ av kunskap menas med begreppet ”jizz”?] HENRIK LERNER & HÅKAN TUNÓN 2012 Öppna
1 Moult pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa. [Mytemønster i vingen hos lappugle Strix nebulosa etter første og andre svingfjærmyting] ROAR SOLHEIM 2011 Öppna
1 Höstflyttande kungsfåglars Regulus regulus vikt på tre näraliggande rastplatser i sydöstra Sverige. [The body mass of Goldcrests Regulus regulus at three closely situated stopover sites during autumn migration in southeastern Sweden] ROLF LARSSON 2011 Öppna
1 The stopover behaviour of the Garden Warbler Sylvia borin in Obudu, southeast Nigeria. [Trädgårdssångarens Sylvia borin beteende under rastning i Obudu, sydöstra Nigeria] SOLADOYE B. IWAJOMO, ULF OTTOSSON, YAHKAT BARSHEP, ANDERS HELSETH, MARK F. HULME, MATTHEW STEVENS & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
1 A white feathered area on the forehead is more common in hybrids of Greylag Goose Anser anser and Greater Canada Goose Branta canadensis than in the parent species. [Ett vitt befjädrat område på huvudet närmast näbben är vanligare på hybrider mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis än det är på föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2011 Öppna
1 Occurrence of swan hybrids around the Baltic Sea – an outcome of range expansions? [Förekomst av svanhybrider omkring Östersjön – ett resultat av utvidgade utbredningsområden?] HAKON KAMPE-PERSSON & DMITRIJS BOIKO 2011 Öppna
1 Blåmespar Parus caeruleus föder upp unge av svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [Blue Tit Parus caeruleus pair raises a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nestling] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
1 Hur stor andel av de i Sverige inräknade sädgässen har utgjorts av taigasädgäss Anser fabalis fabalis? [How large proportion of the Bean Geese counted in Sweden was made up of Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis?] HAKON KAMPE-PERSSON 2011 Öppna
1-2 Behaviour and survival of Common Guillemot Uria aalge chicks at departure from a nest site in the Baltic Sea. [Beteenden och överlevnadschanser för sillgrissleungar Uria aalge i Östersjön när de lämnar sina boplatser] MÅNS HJERNQUIST, BJÖRN HJERNQUIST & MÅRTEN B. HJERNQUIS 2012 Öppna
2-4 Dynamics and reproduction of a nest-box breeding population of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in a subalpine birch forest in Swedish Lapland during a period of 46 years. [Beståndsvariation och häckningsresultat hos holkhäckande svartvit flugsnappare i fjällbjörkskog i Lappland under 46 år] N. ERIK I. NYHOLM 2011 Öppna
2-4 Ortolan Bunting Emberiza hortulana at Kvismaren, central Sweden – breeding studies and suggested management. [Ortolansparven Emberiza hortulana vid Kvismaren, centrala Sverige – häckningsstudier och förslag till skötsel] JAN SONDELL, CRAIG BROOKES & MAGNUS PERSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000–2008. [Variationer i fåglarnas antal vid en matningsplats i en trädgård i ett förortsområde nära Oslo, Norge, 2000–2008] KÅRE ELGMORK 2011 Öppna
2-4 Vattenrall Rallus aquaticus som häckfågel på torrmark och möjlig predator på småfågel. [The Water Rail Rallus aquaticus breeding in dry habitat and possible predator on songbirds] DAN LUNDBERG 2011 Öppna
2-4 The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in 1978–2011. [Flyttning hos finska sädgäss Anser fabalis 1978–2011] LEIF NILSSON 2011 Öppna
1 Density and reproductive success of Skylarks Alauda arvensis on organic farms – an experiment with unsown Skylark plots on autumn sown cereals. [Täthet och häckningsframgång hos sånglärka Alauda arvensis på ekologiska jordbruk – ett experiment med osådda rutor i höstsådd stråsäd] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2011 Öppna
3-4 A working model for preventing crop damage caused by increasing goose populations in Sweden. [En arbetsmodell för att förebygga skador på gröda orsakade av växande gåspopulationer i Sverige] MIKAEL HAKE, JOHAN MÅNSSON & ANNE WIBERG 2010 Öppna
2-4 Population fluctuations and timing of spring migration of the Scandinavian Bluethroat Luscinia svecica svecica at Ottenby Bird Observatory, Sweden, 1955–2008. [Beståndsvariationer och tidsförlopp för vårflyttningen hos den skandinaviska blåhaken Luscinia svecica svecica vid Ottenby fågelstation, Sverige, 1955–2008] STAFFAN SVANBERG & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
2-4 Status and trends of the Canada Goose Branta canadensis in France. [Tillstånd och utveckling för kanadagåsen Branta canadensis i Frankrike] CAROL FOUQUE & VINCENT SCHRICKE 2011 Öppna
2-4 A 64-year study of a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population. [En 64 år lång studie av en svartvit flugsnapparpopulation] KARL GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2011 Öppna
2-4 Breeding biology of Purple Sandpipers Calidris maritima on the Hardangervidda, southern Norway. [Häckningsbiologin hos skärsnäppa Calidris maritima på Hardangervidda, södra Norge] RAB RAE, MIKE NICOLL, RON SUMMERS, STUART RAE & KEITH BROCKIE 2011 Öppna
2-4 Field notes on the breeding biology of the Dotterel Charadrius morinellus in arctic Norway. [Fältnoteringar om häckningsbiologin hos fjällpipare Charadrius morinellus i arktiska Norge] LUTZ LÜCKER, SIEGFRIED KRAATZ †, BÄRBEL KRAATZ 2011 Öppna
2-4 Records of brown plumage aberration in the Common Buzzard Buteo buteo. [Fynd av brun dräktavvikelse hos ormvråk Buteo buteo] MICHAL CIACH, ANNA KWARCIANY & DARIUSZ SWITALA 2011 Öppna
2-4 Talgoxens Parus major antal och häckningsbiologi – resultat av 25 års holkstudier. [Numbers and breeding biology of the Great Tit Parus major – results of a 25 year nest-box study] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
3-4 Trends in goose numbers wintering in Britain & Ireland, 1995 to 2008. [Trender för antal gäss som övervintrar i Storbritannien och Irland 1995–2008] CARL MITCHELL, KENDREW COLHOUN, ANTHONY D. FOX, LARRY GRIFFIN, COLETTE HALL, RICHARD HEARN, CHAS HOLT & ALYN WALSH. 2010 Öppna
3-4 Numbers and distributions of geese in Hungary 1984–2009 [Antal och utbredning av gäss i Ungern 1984–2009] SÁNDOR FARAGÓ 2010 Öppna
3-4 Naturalised geese in Europe. [Naturaliserade gäss i Europa] HAKON KAMPE-PERSSON 2010 Öppna
3-4 Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus during spring migration in northern Sweden – rare visitor or regular passage migrant? [Tundrasädgåsen Anser fabalis rossicus under vårflyttningen i norra Sverige – en sällsynt gäst eller regelbunden flyttfågel?] THOMAS HEINICKE 2010 Öppna
3-4 Satellite tracking of Bean Geese Anser fabalis fabalis and A. f. rossicus from spring staging areas in northern Sweden to breeding and moulting areas. [Satellitspårning av sädgäss (Anser fabalis fabalis och A. f. rossicus) från rastplatser i norra Sverige till häckningsområden och ruggningsplatser] LEIF NILSSON, ADRIAAN DE JONG, THOMAS HEINICKE & KJELL SJÖBERG 2010 Öppna
3-4 Review of the historical distribution of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Europe [Översikt av den historiska utbredningen av fjällgås Anser erythropus i Europa] JOHAN H. MOOIJ 2010 Öppna
3-4 The Swedish population of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus – supplemented or re-introduced? [Det svenska beståndet av fjällgås Anser erythropus – förstärkt eller återinplanterat?] ÅKE ANDERSSON & NIKLAS HOLMQVIST 2010 Öppna
3-4 Assessing impacts on geese from mining activities in the Ramsar site Heden, East Greenland. [Undersøgelse af påvirkning fra mineaktiviteter i Ramsarområdet Heden i Østgrønland] CHRISTIAN M. GLAHDER, DAVID BOERTMANN & JESPER MADSEN 2010 Öppna
3-4 Dutch Greylag Geese Anser anser: migrants or residents? [Grågåsen Anser anser i Holland: flytt- eller stannfågel?] BEREND VOSLAMBER, ELISE KNECHT & DAVID KLEIJN 2010 Öppna
2 Immature Long-tailed Skuas Stercorarius longicaudus in Swedish Lapland in 2009. [Förekomst av unga fjällabbar Stercorarius longicaudus i Lappland under 2009] ROB VAN BEMMELEN 2010 Öppna
2 Nesting biology of the Hooded Crow Corvus corone cornix in a mixed residential-agricultural area in southern Sweden. [Gråkråkans Corvus corone cornix häckningsbiologi i en blandmiljö av bebyggelse och jordbruk i södra Sverige] REBECCA HESSEL & JOHAN ELMBERG 2010 Öppna
2 What do population viability analyses tell about the future for Baltic Dunlin Calidris alpina schinzii and Montagu’s Harrier Circus pygargus on Öland? [Vad berättar sårbarhetsanalyser om framtiden för sydlig kärrsnäppa och ängshök på Öland?] PER-ERIC BETZHOLTZ, TOBIAS BERGER, JAN PETERSSON & JOHAN STEDT 2010 Öppna
3-4 Expanding Goose Populations and their Management – Introduction BART EBBINGE 2010 Öppna
3-4 Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. [Aktuella skattningar av gåsbeståndens storlek i västra Europa, analys av kunskapsluckor och utvärdering av trender] ANTHONY D. FOX, BART S. EBBINGE, CARL MITCHELL, THOMAS HEINICKE, TOMAS AARVAK, KENDREW COLHOUN, PREBEN CLAUSEN, SERGEY DERELIEV, SÁNDOR FARAGÓ, KEES KOFFIJBERG, HELMUT KRUCKENBERG, MAARTEN J. J. E. 2010 Öppna
2 First proven record of withinyear nest reuse by a pair of Bramblings Fringilla montifringilla. [Första bevisade fallet av återanvändning av ett bo samma år hos bergfink Fringilla montifringilla] VLADIMIR YU. ARKHIPOV 2010 Öppna
1 Evaluation of the analysis of distance sampling data: a simulation study. [Utvärdering av avståndsanalys av inventeringsdata: en simuleringsstudie] ROBERT EKBLOM 2010 Öppna
1 Blåstjärt Tarsiger cyanurus sjunger som talltita Poecile montanus. [Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus singing like a Willow Tit Poecile montanus] HENRIK LIND 2010 Öppna
2 Brood size of four titmice (Paridae) during 1962–2001. [Kullstorlek för fyra arter mesar (Paridae) 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2010 Öppna
2 Clutch and egg size variation in the Marsh Harrier Circus aeruginosus in eastern Poland. [Variation i kull- och äggstorlek hos brun kärrhök Circus aeruginosus i östra Polen] MARCIN POLAK 2010 Öppna
2 Coloured tail-coverts in Anser × Branta goose hybrids despite allwhite coverts in both parent species. [Färgade stjärttäckare hos Anser × Branta gåshybrider trots helvita täckare hos båda föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2010 Öppna
2 Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland. [Effekt av urbanisering och matning på förekomsten av övervintrande gräsänder Anas platyrhynchos i nordöstra Polen] MICHAL POLAKOWSKI, MICHAL SKIERCZYØSKI & MONIKA BRONISZEWSKA 2010 Öppna
3-4 2010 Öppna
1 Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. [Water chemistry and the composition of fish stocks in the breeding lakes of Blackthroated Diver Gavia arctica, and a comparison with the fishing lakes of Redthroated Diver Gavia stellata] MATS O.G. ERIKSSON & HEIDI PALTTO 2010 Öppna
1 Species trends, turnover and composition of a woodland bird community in southern Sweden during a period of fifty-seven years. [Arternas trender, omsättning och andelar inom ett skogligt fågelsamhälle i södra Sverige under femtiosju år] SÖREN SVENSSON, ANN MARI THORNER & N. ERIK I. NYHOLM 2010 Öppna
4 Indication of an interspecies “spill-over” reaction in Common Swift Apus apus. [Mellanartsreaktion tolkad som ”överspillshandling” hos tornseglare Apus apus] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & CRIS LUENGO 2009 Öppna
4 Spring migration of the Taiga Bean Goose Anser f. fabalis along the “Western Flyway” in northern Sweden: numbers in 2003–2008 and timing in comparison with the “Central Flyway” in Finland. [Vårflyttning av taigasädgås Anser f. fabalis längs den ”västra flyttvägen” i norra Sverige: rastantal 2003–2008 och tidsmässig kulmination i jämförelse med den ”centrala flyttvägen” i Finland] ULF SKYLLBERG, ISMO NOUSIAINEN, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON, ÖSTEN ANDERSSON & MATTIAS NORDLUND 2009 Öppna
4 Male and female Penduline Tit Remiz pendulinus can reverse their desertion decisions. [Hane och hona av pungmes Remiz pendulinus kan ändra sina beslut om att överge äggkullen] BEATA CZYX, OLOF PERSSON & PETER ÖHRSTRÖM 2009 Öppna
4 En långtidsstudie av talgoxens Parus major häckningsbiologi i ett mellansvenskt blandskogsområde. [A long-term study of the breeding biology of the Great Tit Parus major in a mixed forest in South Central Sweden] KARL GUSTAV SCHÖLIN 2009 Öppna
4 A stable bird community during 27 years (1980–2006) in the nemoral broadleaf wood Dalby Söderskog National Park. [Ett stabilt fågelsamhälle under 27 år (1980–2006) i den nemorala lövskogen Dalby Söderskog nationalpark] SÖREN SVENSSON 2009 Öppna
4 Is the breeding distribution of Broad-billed Sandpipers Limicola falcinellus moving uphill? [Håller myrsnäppan Limicola falcinellus på att flytta upp på fjällheden?] MARTIN GREEN, JOHANNES HUNGAR, ROBERT RANKIN 2009 Öppna
4 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
1 The first record of melanism in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Första fyndet av melanism hos törnskata Lanius collurio] MICHAŁ CIACH 2009 Öppna
1 Occurrence of Continental Blackcaps Sylvia atricapilla in northern Europe. [Kontinentala svarthättors Sylvia atricapilla uppträdande i norra Europa] DANIEL BENGTSSON, THORD FRANSSON & JAN ERIK RØER 2009 Öppna
1 Territoriality in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus in its winter quarter in Lesotho. [Revirhållande lövsångaren Phylloscopus trochilus i vinterkvarteret i Lesoto] GRZEGORZ KOPIJ 2009 Öppna
1 Long handling time of a big prey – Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus foraging on frog. [Lång hanteringstid för ett stort byte – trastsångare Acrocephalus arundinaceus sväljer en groda] DARIUSZ JAKUBAS & KATARZYNA WOJCZULANIS-JAKUBAS 2009 Öppna
1 Tofsvipa Vanellus vanellus häckande på kalhygge. [Lapwing Vanellus vanellus breeding in a forest clear-cut] DAN LUNDBERG 2009 Öppna
1 Food-storing of slime mould in Siberian Jay Perisoreus infaustus during the postbreeding season. [Hamstring av slemsvamp hos lavskrika Perisoreus infaustus efter häckningssäsongen] BORIS P. NIKOLOV & IVA P. HRISTOVA 2009 Öppna
4 The occipital face of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum. [Det occipitala ansiktet hos sparvugglan Glaucidium passerinum] MIKAEL VESANEN 2009 Öppna
3 Population trends for Swedish breeding birds. [Populationstrender för fåglar som häckar i Sverige] RICHARD OTTVALL, LARS EDENIUS, JOHAN ELMBERG, HENRI ENGSTRÖM, MARTIN GREEN, NIKLAS HOLMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM, TOMAS PÄRT & MARTIN TJERNBERG 2009 Öppna
1 Brood size of twelve farmland bird species in Sweden during 1962–2001. [Kullstorlek hos tolv arter jordbruksfåglar i Sverige under perioden 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2009 Öppna
1 Revirtäthet och boplatsval av skata Pica pica i olika typer av urbana miljöer. [Territory density and nest site choice of Magpie Pica pica in different types of urban settings] TOMAS VIKTOR 2009 Öppna
1 Images of Barnacle Goose Branta leucopsis hybrids – a photo documentation of some crosses with different Anser species. [Bilder av hybrider av vitkindad gås Branta leucopsis – en fotodokumentation av några korsningar med olika Anser-arter] C. G. GUSTAVSSON 2009 Öppna
1 Breeding Skylarks Alauda arvensis on organic set-asides – effects of time of cutting, vegetation structure and landscape composition. [Effekter av putsningstidpunkt, vegetationsstruktur och landskapssammansättning på sånglärkor som häckar på ekologiska trädor] ÅKE BERG, OLLE KVARNBÄCK & ÅSA GUSTAFSSON 2009 Öppna
2 Ejderns Somateria mollisima boplatstrohet i en koloni på Utklippan i Östersjön. [Nest location fidelity in the Common Eider Somateria mollissima at Utklippan in the Baltic Sea] ROLF LARSSON 2008 Öppna
2 Late breeding of Wood Pigeon Columba palumbus at Linköping, southern Sweden. [Sen häckning av ringduva Columba palumbus i Linköping, södra Sverige] HENRIK LERNER & LENNART NORDENFELT 2008 Öppna
2 Extensive post-juvenile moult in Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Sweden. [Omfattande post-juvenil ruggning hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus i Sverige] BO NIELSEN 2008 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering waterfowl in Sweden during forty years, 1967–2006. [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande sjöfåglar i Sverige under fyrtio år 1967–2006] LEIF NILSSON 2008 Öppna
2 Waterbird dynamics at the shallow Lake Krankesjön, southern Sweden: a long-term study. [Beståndsvariationer i Krankesjöns simfågelfauna: en långtidsstudie] HANS KÄLLANDER, LARS-ANDERS HANSSON, CHRISTER BRÖNMARK & ALICE NICOLLE 2009 Öppna
2 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
2 Skillnader i reviretablering under hösten mellan adulta och årsunga hannar av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros på Cypern och Kreta. [Differences in territory establishment during the autumn between adult and yearling males of Black Redstart Phoenicurus ochruros on Cyprus and Crete] REINO ANDERSSON 2008 Öppna
2 Epimeletic behaviour in airborne Common Swifts Apus apus: do adults support young in flight? [Epimeletiskt beteende hos flygande tornseglare Apus apus: hjälper vuxna de unga i flykten?] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & LARS WALLIN 2008 Öppna
1 Resultat av 20 års holkstudier – främst rörande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [A 20-year study of a nest-box breeding bird population with special regard to the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2008 Öppna
1 Häckning av svarthakedopping Podiceps auritus i Östergötlands ytterskärgård 2007. [Breeding record of Horned Grebe Podiceps auritus in the outer archipelago of Östergötland in 2007] LARS HEDENSTRÖM 2008 Öppna
2 Historical occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in the Atlantic flyway. [Historisk förekomst av fjällgås Anser erythropus i den atlantiska flyttningskorridoren] HAKON KAMPE-PERSSON 2008 Öppna
2 Sex and age composition during autumn migration of Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Central Sweden in 2005. [Köns- och åldersfördelning hos höstflyttande sparvugglor Glaucidium passerinum i mellersta Sverige 2005] MICHAL POLAKOWSKI, MONIKA BRONISZEWSKA & MICHAL SKIERCZYOSKI 2008 Öppna
2 Häckningsbiotop och boplatsval hos kungsörn Aquila chrysaetos (L.) på Gotland. [Breeding habitat and nest site selection of the Golden Eagle Aquila chrysaetos (L.) in Gotland] LARS-ERIK WISS 2008 Öppna
2 Impact of predation by the Black Rat Rattus rattus on the breeding success of Cory’s Shearwater Calonectris diomedea on Linosa island (Sicily, Italy). [Effekten av svartråttans Rattus rattus predation på gulnäbbade lirans Calonectris diomedea häckningsframgång på Linosaön (Sicilien, Italien)] GIUSEPPE RANNISI, LOREDANA MURABITO & MARCO GUSTIN 2008 Öppna
3-4 Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. [Utbredning och populationsutveckling hos två raser av gransångare Phylloscopus collybita i Sverige] ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, MARTIN GREEN & RICHARD OTTVALL 2007 Öppna
3-4 Behaviour of Mute Swans Cygnus olor wintering at a municipal beach in Gdynia, Poland. [Knölsvanars Cygnus olor beteende under övervintring på en kommunal strand i Gdynia, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER & KATARZYNA CIOPCINSKA 2007 Öppna
3-4 Occurrence of hybrid geese in Sweden – a conservation problem? [Förekomst av gåshybrider i Sverige – ett naturskyddsproblem?] HAKON KAMPE-PERSSON & HENRIK LERNER 2007 Öppna
3-4 Häckning i träd – en ny trend bland svenska grågäss? [Tree-nesting – a new trend among Swedish Greylag Geese?] HAKON KAMPE-PERSSON 2007 Öppna
1 Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. [Distribution and habitat choice of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Sweden] RICHARD OTTVALL, MARTIN GREEN, ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, PER-ANDERS ESSEEN & LISELOTT MARKLUND 2008 Öppna
1 Breeding performance of the Fieldfare Turdus pilaris in the subalpine birch zone in southern Lapland: a 20 year study. [Björktrastens Turdus pilaris häckning i den subalpina björkzonen i södra Lappland: en 20-årig studie] OLA ARHEIMER & SÖREN SVENSSON 2008 Öppna
1 Spring staging of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in southern Sweden 2007 – estimate of the size of populations using the western and central flyways. [Vårrastning av taigasädgås Anser f. fabalis i södra Sverige 2007 – uppskattning av storleken på populationer som nyttjar det västra och centrala flyttstråket] ULF SKYLLBERG & MARTIN TJERNBERG 2008 Öppna
2 Behaviour of Black-throated Diver Gavia arctica and Red-throated Diver Gavia stellata during autumn migration stopover. [Storlommens Gavia arctica och smålommens G. stellata beteende på en rastplats under höstflyttningen] MARCIN POLAK & MICHAL CIACH 2007 Öppna
2 Puffin harvesting and survival at Nólsoy, The Faeroes. [Fångstens omfattning och överlevnaden hos lunnefåglar på Nólsoy, Färöarna] Lech Stempniewicz & Jens-Kjeld Jensen 2007 Öppna
2 A mixed clutch of the Redbacked Shrike Lanius collurio and the Song Thrush Turdus philomelos. [En blandkull mellan törnskata Lanius collurio och taltrast Turdus philomelos] ARTUR GOLAWSKI 2007 Öppna
2 The bird assemblage in an extensive agricultural area during the non-breeding season in central Slovenia. [Fågelsamhället i ett extensivt jordbruksområde utanför häckningstiden i centrala Slovenien] MILAN VOGRIN 2007 Öppna
3-4 Könsfördelningen hos bläsand Anas penelope under vårsträcket vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Sex ratio of the Eurasian Wigeon Anas penelope during spring migration at Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2007 Öppna
3-4 The spring migration of Grey Plover Pluvialis squatarola in Sweden. [Vårflyttningen hos kustpipare Pluvialis squatarola över Sverige] SVEN BLOMQVIST, MARTIN GREEN & ÅKE LINDSTRÖM 2007 Öppna
1 Beräkning av dubbelbeckasinens Gallinago media bestånd i Sverige baserat på nya inventeringar vid Ånnsjön och Storlien. [An estimate of the Great Snipe Gallinago media population in Sweden based on recent surveys at Ånnsjön and Storlien] ROBERT EKBLOM & PETER CARLSSON 2007 Öppna
1 En inventering av icke-tättingar inom 13 kvadratkilometer lågalpin fjällhed vid Ammarnäs i Lappland 1984–1995. [A survey of non-passerines within 13 square kilometres of low alpine heath at Ammarnäs in Swedish Lapland in 1984–1995] SÖREN SVENSSON 2007 Öppna
1 Birds breeding in farmland stonewalls: The effects of overgrowth. [Häckande fåglar i odlingslandskapets stenmurar: betydelsen av igenväxning] ERIK LINNARSSON 2007 Öppna
1 Phenology of spring migration of Wood Sandpiper Tringa glareola through Europe. [Grönbenans Tringa glareola fenologi under vårflyttningen genom Europa] Magdalena Remisiewicz, Włodzimierz Meissner, Pavel Pinchuk & Mateusz Sciborski 2007 Öppna
1 Recovering bird diversity by landscaping a landfill: early stages of succession. [Återskapande av fågeldiversitet genom utformning av en utfyllnad: tidiga stadier i successionen] TAPIO SOLONEN 2007 Öppna
1 Current status and population dynamics of nominate subspecies of Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus in the White Sea. [Nuvarande status och populationsdynamik för nominatrasen av silltrut Larus fuscus fuscus i Vita havet] ALEXANDER CHERENKOV, VLADIMIR SEMASHKO & GRIGORI TERTITSKI 2007 Öppna
2 Häckningsbiologiska rön från en långtidsstudie över en skandinavisk population av talgoxe Parus major. [Findings from a long-term study of the breeding biology of a Scandinavian population of the Great Tit Parus major] ERIK BORGSTRÖM 2007 Öppna
2 Green Warbler Phylloscopus (trochiloides) nitidus recorded at Ottenby, Öland: a first record for Scandinavia. [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus (trochiloides) nitidus anträffad på Ottenby, Öland: ett förstafynd för Skandinavien] DARREN E. IRWIN & MAGNUS HELLSTRÖM 2007 Öppna
2 Fjällabbens Stercorarius longicaudus hemortstrohet – en studie av populationen i Stekenjokk. [Site tenacity of the Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus – a study of the population at Stekenjokk] ROLF LARSSON 2007 Öppna
4 Matning av ungar hos svarthakedopping Podiceps auritus. [Feeding of young in the Slavonian Grebe Podiceps auritus] Anna Brander & Thomas Karlsson 2006 Öppna
3 Kittiwakes Rissa tridactyla as kleptoparasites of Great Cormorants Phalacrocorax carbo. [Tretåig mås Rissa tridactyla som kleptoparasit på storskarv Phalacrocorax carbo] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
4 Species composition and population fluctuations of alpine bird communities during 38 years in the Scandinavian mountain range. [Artsammansättning och antalsförändringar hos alpina fågelsamhällen under 38 år i de Skandinaviska fjällen] SÖREN SVENSSON 2006 Öppna
4 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i relation till vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i olika fiskevatten. [Breeding success of the Red-throated Diver Gavia stellata in relation to water chemistry and composition of the fish stocks in different fishing lakes] MATS O. G. ERIKSSON 2006 Öppna
4 Storlommens aggression mot dykänder vid häckplatser kring Skellefteälven, södra Lappland. [Aggression by Black-throated Diver Gavia arctica on diving ducks at their breeding lakes around river Skellefteälven, southern Lapland] LEIF BILDSTRÖM 2006 Öppna
4 Om knipans Bucephala clangula häckningsbiologi i mellersta Värmland. [On the breeding ecology of the Goldeneye Bucephala clangula in middle Värmland] Erik Borgström 2006 Öppna
3 Varierar brunand Aythya ferina periodiskt? – en analys av inventeringsresultat från Angarnsjöängen, Sverige, 1978–2003 och Engure, Lettland, 1972–1992. [Does the Pochard Aythya ferina vary periodically? – an analysis of census data from Angarnsjöängen, Sweden 1978–2003 and Lake Engure, Latvia 1972–1992] SVANTE SÖDERHOLM 2006 Öppna
3 En långtidsstudie (1938–2004) av flyttfåglarnas ankomst till mellersta Värmland. [A long term study (1938–2004) of arrival dates of migratory birds in middle Värmland] ERIK BORGSTRÖM (†) & LARS SCHÜTT 2006 Öppna
3 Täthet och häckningsframgång för törnskata Lanius collurio på Lovön nära Stockholm. [Density and breeding success of Red-backed Shrike Lanius collurio at Lovön near Stockholm] FREDRIK THERNLUND 2006 Öppna
3 Ankomstdatum 1948–2006 och häckning 1978–2006 i Jämtland för svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, rödstjärt Phoenicurus phoenicurus och lövsångare Phylloscopus trochilus. [Arrival dates 1948–2006 and breeding 1978–2006 in Jämtland for Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Redstart Phoenicurus phoenicurus and Willow Warbler Phylloscopus trochilus] NILS SJÖBERG 2006 Öppna
3 Interspecific kleptoparasitism by four species of gull Larus spp. in South Sweden. [Iakttagelser i södra Sverige av fyra måsarters stöld av föda från andra arter] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
3 Wind-dependent foraging flight in the Osprey Pandion haliaetus. [Vindberoende flygteknik hos födosökande fiskgjusar Pandion haliaetus] ROINE STRANDBERG, THOMAS ALERSTAM & MIKAEL HAKE 2006 Öppna
3 Birds off Scoresby Sound, Eastern Greenland, in the spring of 2002. [Fåglar utanför Scoresbysund, Östgrönland, våren 2002] HENRIK KYLIN 2006 Öppna
1-2 Fuelling in front of the Sahara desert in autumn – an overview of Swedish field studies of migratory birds in the eastern Mediterranean. [Fettupplagring inför höstpassagen av Sahara – en översikt av svenskt fältarbete i östra Medelhavet] THORD FRANSSON, SVEN JAKOBSSON, CECILIA KULLBERG, ROGER MELLROTH & THOMAS PETTERSSON 2006 Öppna
1-2 Bird migration across the Mediterranean: ringing activities on Capri within the Progetto Piccole Isole. [Fågelflyttning over Medelhavet: ringmärkning på Capri inom Projekt Piccole Isole] FERNANDO SPINA, DARIO PIACENTINI & ALESSANDRO MONTEMAGGIORI 2006 Öppna
1-2 The timing of spring migration in trans-Saharan migrants: a comparison between Ottenby, Sweden and Capri, Italy. [Vårflyttningens tidsmönster hos tropikflyttare: en jämförelse mellan Ottenby, Sverige och Capri, Italien] NICLAS JONZÉN, DARIO PIACENTINI, ARNE ANDERSSON, ALESSANDRO MONTEMAGGIORI, MARTIN STERVANDER, DIEGO RUBOLINI, JONAS WALDENSTRÖM & FERNANDO SPINA 2006 Öppna
1-2 Stopover behaviour of spring migrating Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix on the Island of Capri, Italy. [Rastningsbeteende hos vårflyttande grönsångare Phylloscopus sibilatrix på ön Capri, Italien] NOÉL M. A. HOLMGREN & HENRI ENGSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. [Höststräcket av några tättingar på Capri i sydvästra Italien] JONAS WALDENSTRÖM, CHRISTIAN HJORT & ARNE ANDERSSON 2006 Öppna
1-2 Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. [Övervintrande fåglar på ön Capri, sydvästra Italien] CHRISTIAN HJORT, ARNE ANDERSSON & JONAS WALDENSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Effects of magnetic manipulations on orientation: comparing diurnal and nocturnal passerine migrants on Capri, Italy in autumn. [Effekter av magnetiska manipulationer på orientering: jämförelser mellan dagoch nattflyttande tättingar på Capri, Italien under hösten] SUSANNE ÅKESSON, NICLAS JONZÉN, JAN PETTERSSON, MATTIAS RUNDBERG & ROLAND SANDBERG 2006 Öppna
1-2 Is there seasonal variation in size and mass of Red Admirals Vanessa atalanta on Capri, Italy? [Finns det någon säsongsberoende variation i storlek och vikt hos amiraler Vanessa atalanta på Capri, Italien?] OSKAR BRATTSTRÖM 2006 Öppna
2-3 Fiskmås Larus canus dödar årsunge av gluttsnäppa Tringa nebularia. [Common Gull Larus canus kills Greenshank chick Tringa nebularia] ADJAN DE JONG 2003 Öppna
2-3 Blue Tits Parus caeruleus breeding in House Martin Delichon urbica nest. [Konstaterad blåmeshäckning i hussvalebo] JEAN-MICHEL ROBERGE & JOHAN MÅNSSON 2003 Öppna
4 Population dynamics of the Swedish Ornithological Society. [Populationsdynamiken i Sveriges Ornitologiska Förening] NICLAS JONZÉN, JONAS WALDENSTRÖM & SÖREN SVENSSON 2003 Öppna
4 Timing and seasonal changes in Eider Somateria mollissima spring migration in the northern Öresund, south Sweden, 1975–2001. [Tidpunkt och säsongsförändring för vårsträcket av ejder Somateria mollissima i norra Öresund, södra Sverige, 1975–2001] MATS PETERZ 2003 Öppna
4 Birds in the cold: The effects of plumage structure and environment on operative temerature, shown by spherical models. [Fåglar i kyla: Effekterna av fjäderskrudens struktur och omgivningen på den effektiva temperaturen, studerad med sfäriska modeller] FLIP STOUTJESDIJK 2003 Öppna
4 Habitat quality, breeding success and density in Tawny Owl Strix aluco. [Habitatkvalitet, häckningsframgång och täthet hos kattuggla] MARTIN PERSSON 2003 Öppna
1-2 En barock historia. [A baroque tale] LEVENTE A. S. ERDEÖS 2006 Öppna
1-2 Capri Bird Observatory – a brief historical overview. [Capri Fågelstation – en kort historisk överblick] CHRISTIAN HJORT 2006 Öppna
2-3 Why is the Water Rail Rallus aquaticus a very scarce breeder north of 61° N? [Varför är vattenrallen Rallus aquaticus en mycket sällsynt häckfågel norr om 61° N?] G. H. J. DE KROON & M. H. J. MOMMERS 2003 Öppna
2-3 Stopover of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe at Helgoland: where do the migratory routes of Scandinavian and Nearctic birds join and split? [Stenskvättants Oenenthe oenanthe rastning på Helgoland: var förenas och klyvs flyttvägarna för skandinaviska och nearktiska fåglar?] VOLKER DIERSCHKE & JULIA DELINGAT 2003 Öppna
2-3 Variation in bill colour among Greylag Geese Anser anser breeding in south-west Scania. [Näbbfärgsvariation bland grågäss Anser anser häckande i sydvästra Skåne.] HAKON KAMPE-PERSSON 2003 Öppna
2-3 Mås- och kråkfågelförekomsten på en soptipp. [Number of gulls and corvids on a refuse dump] THOMAS KARLSSON 2003 Öppna
2-3 Factors affecting different spatial distribution of wintering Tufted Duck Aythya fuligula and Goldeneye Bucephala clangula in the western part of the Gulf of Gdansk (Poland). [Faktorer som bestämmer olika rumslig fördelning av övervintrande viggar Aythya fuligula och knipor Bucephala clangula i västra delen av Gdanskbukten, Polen] DARIUSZ JAKUBAS 2003 Öppna
2-3 Foraging and diving patterns of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus in a fishpond. [Skäggdoppingens Podiceps cristatus fiske- och dykmönster i en fiskdamm.] MILAN VOGRIN 2003 Öppna
2-3 Rödstjärtar Phoenicurus phoenicurus härmar rosenfinkens Carpodacus erythrinus sång. [Redstarts Phoenicurus phoenicurus mimicking the song of the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus] ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
3 Biometrics of Turnstone Arenaria interpres migrating in autumn through the Gulf of Gdansk region. [En analys av biometriska data insamlade från roskarl Arenaria interpres under höstflyttning i Gdanskbukten] WLODZIMIERZ MEISSNER & LESZEK KOZIRÓG 2001 Öppna
3 Onset of breeding among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in relation to spring temperature in 1981–2003. [Häckningsstarten hos svenska starar Sturnus vulgaris i förhållande till vårtemperaturen 1981–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Morphometrical data from 30 bird species on spring migration in northern Tunisia. [Morfometriska data från 30 fågelarter under vårflyttning i norra Tunisien] JONAS WALDENSTRÖM, ULF OTTOSSON & FREDRIK HAAS 2004 Öppna
1 The spring migration of two Bar-tailed Godwit Limosa lapponica populations in Sweden. [Vårflyttningen hos två populationer av myrspov Limosa lapponica över Sverige] MARTIN GREEN, SVEN BLOMQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
1 Könsfördelning hos övervintrande brunand Aythya ferinai Erstaviken, Sörmland. [Sex ratio among wintering Pochards Aythya ferina at Erstavik, Sörmland] SVANTE SÖDERHOLM 2003 Öppna
1 Breeding success of Wryneck Jynx torquilla during the last 40 years in Sweden. [Häckningsframgången hos göktyta Jynx torquilla under de senaste fyrtio åren i Sverige] HANS RYTTMAN 2003 Öppna
3 Höstbiologi och sångaktivitet hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i sydvästra Sverige. [Autumn biology and song activity in a population of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southwestern Sweden] REINO ANDERSSON 2001 Öppna
3-4 Neck collar retention in a Greylag Goose Anser anser population. [Halsringförluster i en population av grågås Anser anser] HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Is the Kestrel Falco tinnunculus able to discriminate against obnoxious beetles? [Kan tornfalken skilja ut illasmakande skalbaggar?] SIMONE FATTORINI 2000 Öppna
3-4 Ekstremt stort grågåsekuld Anser anser: Adoption eller ægdumpning af flere hunner? [An extremely large brood of Greylag Goose Anser anser: Adoption or egg dumping by several females?] HENNING JENSEN 2000 Öppna
3 Weights of yolk body and hatchling in relation to the egg weight in the Treecreeper Certhia familiaris. [Sambandet mellan äggets, äggulans och den nykläckta ungens vikt hos trädkryparen Certhia familiaris.] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
3 The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth. [Förekomsten av storskarv Phalacrocorax carbo i Sverige med särskilt tonvikt på den sentida populationsökningen] HENRI ENGSTRÖM 2001 Öppna
3 Large gulls as predators of passerine landbirds migrating across the southeastern North Sea. [Trutar som predatorer på flyttfåglar i sydöstra Nordsjön] VOLKER DIERSCHKE 2001 Öppna
3-4 Changes in field choice among staging and wintering geese in southwestern Scania, south Sweden. [Förändringar i fältval hos rastande och övervintrande gäss i sydvästra Skåne] LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2000 Öppna
2 Two migratory flights of Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus from Finland to Estonia. [Snabbkontroller av två sävsångare Acrocephalus schoenobaenus mellan Finland och Estland] VICTOR BULYUK & NIKITA CHERNETSOV 2000 Öppna
2 Påverkar kanadagässen Branta canadensis häckningsresultatet för smålom Gavia stellata och storlom G. arctica? [Do Canada Geese Branta canadensis affect the breeding success of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica?] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2000 Öppna
3-4 Polygyni och misstänkt polyandri hos forsärla Motacilla cinerea. [Social polygyny and suspected social polyandry in Grey Wagtails Motacilla cinerea.] DAN LUNDBERG 2000 Öppna
3-4 Återfynd av kungsfåglar Regulus regulus funna i Sverige: tidsmässigt uppträdande samt köns- och åldersfördelning. [Ringing recoveries of Goldcrests Regulus regulus in Sweden: seasonal occurrence, sex and age distribution] URBAN GRENMYR 2000 Öppna
3-4 Breeding waders in Slovenia. [Häckande vadare i Slovenien] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Nest height and nesting losses of rural and urban Blackbirds Turdus merula. [Bohöjd och boförluster hos koltrastar Turdus merula i stad och på landsbygd] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
2 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i relation till vattenkemi, försurning, kvicksilverhalt i fisk och sjöyta i sydsvenska sjöar. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in relation to water chemistry, acidification status, mercury content in fish, and surface area of lakes in South Sweden.] MATS O. G. ERIKSSON & MIKAEL HAKE 2000 Öppna
1 Wing moult duration for the Reed Bunting Emberiza schoeniclus at Kvismaren, central Sweden, with regard to data representativeness and weather influence. [Vingruggningens längd hos sävsparv Emberiza schoeniclus i Kvismaren med hänsyn till datamaterialets representativitet och vädrets inverkan] JAN SONDELL 2000 Öppna
1 Nest site selection and hatching success of Little Ringed Plover Charadrius dubius at the coast of Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. [Boplatsval och kläckningsframgång hos mindre strandpipare Charadrius dubius vid Rigabuktens stränder] OTARS OPERMANIS 2000 Öppna
1 Changes in numbers and distribution of staging and wintering goose populations in Sweden, 1977/78–1998/99. [Förändringar i antal och utbredning hos rastande och övervintrande gåsbestånd i Sverige 1977/78– 1998/99] LEIF NILSSON 2000 Öppna
1 En extremt stor grågåskull Anser anser vid Angarnsjöängen. [An extremely large Greylag Goose Anser anser brood at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2000 Öppna
1 Ännu en skarvvinter samt ovanligt mycket alkor i Öresund. [Another winter with large numbers of Cormorants, and high numbers of alcids, in Öresund] KENNETH BENGTSSON 2000 Öppna
1 Häckningar av sydlig gråsiska Carduelis flammea cabaret i sydvästra Sverige. [Breedings of the Lesser Redpoll Carduelis flammea cabaret in south-western Sweden] ANDERS ENEMAR, JAN BERGQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2000 Öppna
2 The accuracy of field sex determination in the Common Whitethroat Sylvia c. communis. [Tillförlitligheten av dräktbaserad könsbestämning av törnsångare Sylvia c. communis] JONAS WALDENSTRÖM & ULF OTTOSSON 2000 Öppna
2 Skuas on the Canadian tundra in 1999: relative occurrence of species, ages and colour phases. [Labbar på den kanadensiska tundran 1999: relativ förekomst av arter, åldrar och färgfaser] NILS KJELLÉN 2000 Öppna
4 An apparatus for photographing whole clutches of passerine birds in transmitted light. [En apparat för fotografering av hela kullar av småfågelägg i genomfallande ljus] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
4 Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978–1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. [Counts of breeding dabbling ducks at Angarn lake in 1978–1998 – effects of lake restoration] SVANTE SÖDERHOLM & KJELL ERIKSSON 1999 Öppna
4 En jämförelse mellan fyra biotopers betydelse för fågelfaunan i mellersta Blekinge. [A comparison of the importance of four habitats for the bird fauna in central Blekinge] STEFAN LITHNER 1999 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1 Inventering av labb Stercorarius parasiticus i Södermanlands läns skärgård 1999 samt ett försök till utvärdering av framtida förekomst i Sverige. [A census of the Arctic Scua Stercorarius parasiticus in the archipelago of Södermanland county in 1999, and an evaluation of its future prospects in Sweden] ARNE ANDERSSON 2000 Öppna
1 Learning the task: age-related differences in the proficiency of Black-headed Gulls kleptoparasitising Lapwings. [Att lära sig stjäla: skillnader i framgång mellan gamla och unga skrattmåsar vid kleptoparasitism mot tofsvipor] HANS KÄLLANDER 2000 Öppna
4 The laying dates of Starlings Sturnus vulgaris in northwestern Croatia. [Läggningsdatum hos stare Sturnus vulgaris i nordvästra Kroatien] ZDRAVKO DOLENEC 1999 Öppna
3 Breeding birds of Race ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. [Häckande fåglar och deras trender i Race fiskdammar i nordöstra Slovenien under 13 år.] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
3 Bar-tailed Godwits Limosa lapponica on south Swedish shores in spring – emergency stopovers or a regular occurrence? [Myrspovar Limosa lapponica på sydsvenska stränder under våren – nödstopp eller regelbunden företeelse?] MARTIN GREEN 1999 Öppna
3 Assessment of the zoobenthos biomass consumed yearly by diving ducks wintering in the Gulf of Gdaøsk (southern Baltic Sea). [Beräkning av de övervintrande dykändernas årliga konsumtion av bottendjur i Gdanskbukten] LECH STEMPNIEWICZ & WLODZIMIERZ MEISSNER 1999 Öppna
3 Nest-leaving in the Starling Sturnus vulgaris: an example of parent-offspring conflict? [Utflygningen hos stare Sturnus vulgaris: exempel på en konflikt mellan föräldrar och ungar?] ULF OTTOSSON 1999 Öppna
3 Höksångare Sylvia nisoria våldsamt attackerad av törnskata Lanius collurio. [Barred Warbler Sylvia nisoria violently attacked by Red-backed Shrike Lanius collurio] ÅKE LINDSTRÖM & GÖSTA LINDSTRÖM 1999 Öppna
3 Hörselns betydelse vid fågelinventeringar. [The importance of a good hearing at bird inventories] TONY FOUCARD 1999 Öppna
3 Dåligt svenskt deltagande vid Europeiska Ornitologiska Unionens konferens SÖREN SVENSSON 1999 Öppna
4 Flockstorlek och tidspann hos inflygande starar Sturnus vulgaris till övernattningsplatsen. [Flock size and length of the arrival period of Starlings Sturnus vulgaris at a roost] THOMAS KARLSSON & HENRIK LERNER 1999 Öppna
1-2 Nordliga gransångaren Phylloscopus collybita abietinus i kris? [The northern Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus in crisis?] LARS BERGGREN 1999 Öppna
1-2 Sena häckningar hos hämplingen Carduelis cannabina i sydvästra Sverige. [Late breedings of the Linnet Carduelis cannabina in southern Sweden] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
1-2 Kan konkurrens med gråhakedopping Podiceps ruficollis vara en orsak till svarthakedoppingens Podiceps auritus minskning i södra Sverige? [Is antagonistic behaviour by the Red-necked Grebe Podiceps ruficollis a cause for the decline of the Slavonian Grebe Podiceps auritus in southern Sweden?] PER ÅLIND 1999 Öppna
1-2 Vill ni verkligen ha oss II? PETER FEUERBACH 1999 Öppna
1-2 Ornis Svecica – en mötesplats för fågelbiologer ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
3 Symmetrical location of White Stork Ciconia ciconia nests in hightension poles. [Symmetrisk boplacering i högspänningsstolpar hos vit stork Ciconia ciconia] ANTONIO LIMA-DE-FARIA 1999 Öppna
3 Häckningsmiljöns betydelse för häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. [Importance of lake and nesting site characteristics for the breeding success of sea-foraging Red-throated Divers Gavia stellata in Västerbotten, Sweden] ULF SKYLLBERG, JOAKIM LESSMANN & PER HANSSON 1999 Öppna
1-2 Egg sizes of nine passerine bird species in a subalpine birch forest, Swedish Lapland. [Äggstorleken hos nio tättingarter i fjällbjörkskog i södra Lappland] ANDERS ENEMAR & OLA ARHEIMER 1999 Öppna
1-2 Do Mynahs prefer Peacock feathers of more regular pattern? [Föredrar beostarar mer regelbundna påfågelstjärtar?] TOMOMICHI KOBAYASHI 1999 Öppna
1-2 Different migration strategies among Swedish Common Buzzards Buteo buteo revealed by the proportion of white birds. [Skilda flyttningstrategier hos svenska ormvråkar Buteo buteo speglade av andelen vita individer] NILS KJELLÉN 1999 Öppna
1-2 Migration of Garganey Anas querquedula and Teal Anas crecca in north-eastern Slovenia. [Flyttningen hos årta Anas querquedula och kricka A. crecca i nordöstra Slovenien] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
1-2 Ökande antal övervintrande mellanskarvar Phalacrocorax carbo sinensis i Öresund. [] KENNETH BENGTSSON 1999 Öppna
1-2 The Swedish Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus population estimated by a capture-recapture technique. [Den svenska populationen av rörsångare Acrocephalus scirpaceus uppskattad med fångst-återfångst teknik] BENGT-OLOV STOLT 1999 Öppna
1-2 Strömstaren Cinclus cinclus och försurningen: beståndsutveckling, häckningsresultat och födoval i sydvästra Sverige. [The Dipper Cinclus cinclus and stream acidity: population change, breeding success, and diet in south-western Sweden] MATTI ÅHLUND, ROLAND BÖRJESSON, EVA ENGBLOM, MATS O. G. ERIKSSON, PÄR-ERIK LINGDELL, KÅRE STRÖM & INGEMAR ÅHLUND 1999 Öppna
1-2 Winter behaviour of the Grey-headed Woodpecker Picus canus in relation to recent population trends in Sweden. [Vinterbeteendet hos gråspetten Picus canus i förhållande till sentida populationstrender i Sverige] LARS EDENIUS, THOMAS BRODIN & PETER SUNESSON 1999 Öppna
1-2 Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling Fringilla montifringilla. [Grupprevir och hanarnas aggressivitet hos häckande bergfinkar Fringilla montifringilla] MARE LÕHMUS & BENGT SILVERIN 1999 Öppna
1-2 The appearance of the white primary patch in adult Swedish males of the Common Nightjar Caprimulgus europaeus. [Den vita handpennefläckens utseende hos adulta svenska nattskärrehannar] ROLAND ASTELING & ANNE STRANDBERG 1999 Öppna
1-2 Vilka ringduvekullar Columba palumbus genererar ungar? [Which Wood Pigeon Columba palumbus clutches generate young?] KENNETH BENGTSSON 2001 Öppna
1-2 Polygyny in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Polygyni hos törnskatan Lanius collurio] VIKING OLSSON 2001 Öppna
1-2 Genmäle till Jensens kommentar rörande observationen av en extremt stor grågåskull vid Angarnsjöängen. [Reply to comments by Jensen on observation of an unusually large brood of Greylag Goose] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 Flygande rördrommar Botaurus stellaris uppvisande ovanliga beteenden. [Flying Bitterns Botaurus stellaris with unusual behaviour] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 A Chiffchaff Phylloscopus c. collybita with mixed Chiffchaff and Willow Warbler Ph. trochilus song – genetic evidence. [En gransångare med blandad gran- och lövsångarsång] STAFFAN BENSCH, LARS G. R. NILSSON, PER NOTHAGEN, PETER OLSSON & MIKAEL ÅKESSON 2001 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 Höstflyttning av ängshök Circus pygargus och brun kärrhök C. aeruginosus på Ölands södra udde. [Autumn migration of Montagu’s Harrier Circus pygargus and Marsh Harrier C. aeruginosus at the southern tip of Öland] DANIEL BENGTSSON & NICLAS JONZÉN 2001 Öppna
1-2 Selection of habitat and perches by the Great Grey Shrike Lanius excubitor and the effects of snow layer and prey type. [Valet av jaktbiotop och utsiktsplatser hos varfågeln Lanius excubitor samt effekten av snötäcke och bytestyp] STEFAN KARLSSON 2001 Öppna
1-2 Migration patterns of Nordic Greylag Geese Anser anser. [Flyttningsmönster hos nordiska grågäss Anser anser] ÅKE ANDERSSON, ARNE FOLLESTAD & LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2001 Öppna
1-2 Ursprung, rörelser och ortstrohet för skrattmåsar Larus ridibundus märkta i Malmö. [Origin, migration, and site fidelity of Black-headed Gulls Larus ridibundus ringed at Malmö] KENNETH BENGTSSON & LENNARTH BLOMQUIST 2001 Öppna
1-2 Offspring sex ratio and male quality in Goshawk Accipiter gentilis. [Könskvoter i kullar och hanars kvalitet hos duvhök Accipiter gentilis] HANS RYTTMAN 2001 Öppna
1-2 Konsten att publicera sig vetenskapligt – del 1: att skriva uppsatsen. [How to publish scientific work – part 1: writing the paper] ANDERS BRODIN 2001 Öppna
1-2 Dubbla kullar hos törnsångaren Sylvia communis i sydvästra Sverige? [Double-brooded Whitethroats Sylvia communis in south-western Sweden?] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
1-2 Ett fall av polyandri hos sädesärla Motacilla alba. [A case of polyandry in Pied Wagtails Motacilla alba] DAN LUNDBERG 2001 Öppna
4 Do numbers of Great Tits Parus major caught at ringing stations reflect the real intensity of passage? [Återspeglas den sanna flyttningsintensiteten för talgoxe Parus major av fångssiffrorna vid fågelstationer?] JAROSLAW K. NOWAKOWSKI 2002 Öppna
3 Vikt och storlek hos skrattmåsens Larus ridibundus ägg. [Weight and size of eggs in the Black-headed Gull Larus ridibundus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Dvärgägg hos fjällabb Stercorarius longicaudus. [Dwarf egg in Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Har grågås Anser anser börjat anlända tidigare till Uppland? [Has the Greylag Goose Anser anser started to arrive earlier in Uppland?] SVANTE SÖDERHOLM 2002 Öppna
4 Breeding success of Great Crested Grebe Podiceps cristatus on fishponds. [Häckningsframgång hos skäggdopping Podiceps cristatus i fiskdammar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
4 Om den smalnäbbade simsnäppans Phalaropus lobatus häckning på jordbruksmark. [On the breeding of the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus on farmland] HANS NYSTRÖM 2002 Öppna
4 Male House Sparrow Passer domesticus copulates successfully despite broken leg. [Hane av gråsparv Passer domesticus kopulerar framgångsrikt trots brutet ben] IAN STEWART 2002 Öppna
4 Tree Sparrow Passer montanus freezing in the presence of a Sparrowhawk Accipiter nisus. [Pilfink Passer montanus fryser i närvaro av sparvhök Accipiter nisus] JOHAN LIND 2002 Öppna
1-2 Autumnal singing and territoriality in Common Redstart Phoenicurus phoenicurus. [Sång och revir under hösten hos rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Kullsammanslagning hos grågås Anser anser. [Brood amalgamation in the Greylag Goose Anser anser] HAKON PERSSON 2002 Öppna
3 Changes in numbers of migrating birds at Falsterbo, South Sweden, during 1980–1999, as reflected by ringing totals. [Förändringar av antal flyttande fåglar vid Falsterbo, södra Sverige, 1980–1999, enligt ringmärkningssummor] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM, KARIN PERSSON & GÖRAN WALINDER 2002 Öppna
3 Population dynamics of lemmings, Lemmus sibirica and Dicrostonyx torquatus, and Arctic Fox Alopex lagopus on the Taimyr peninsula, Siberia, 1960–2001. [Populationsdynamik hos lämlar, Lemmus sibirica och Dicrostonyx torquatus, och fjällräv Alopex lagopus på Taimyrhalvön, Sibirien, 1960–2001] YAKOV I. KOKOREV & VLADIMIR A. KUKSOV 2002 Öppna
3 Duvhökens Accipiter gentilis beståndsutveckling i Sverige sedan 1975. [Development of the Goshawk Accipiter gentilis population in Sweden since 1975] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Sediment type and breeding strategy of the Bank Swallow Riparia riparia in western Sweden. [Sedimenttyp och häckningsstrategi hos backsvalan Riparia riparia i västra Sverige] BO-BERTIL LIND, JIMMY STIGH & LARS LARSSON 2002 Öppna
3 A pair of the Redpoll Carduelis flammea with two clutches in Finnmark, North Norway. [Et par av gråsisik Carduelis flammeamed dobbeltkull i Finnmark] SVEIN HAFTORN 2002 Öppna
3 Dobbelt kuld og polygami hos tornsangeren Sylvia communis og rørspurven Emberiza schoeniclus. [Second clutches and polygamy in Whitethroat Sylvia communis and Reed Bunting Emberiza schoeniclus] HENNING JENSEN 2002 Öppna
1-2 Häckning av smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus på jordbruksmark. [Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus breeding on farmland] ADJAN DE JONG 2002 Öppna
1-2 Blowfly Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) larvae infestation in Willow Warblers Phylloscopus trochilus breeding in a hybrid zone. [Infektion av larver av spyflugan Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) hos lövsångare Phylloscopus trochilus som häckar i en hybridzon] SUSANNE ÅKESSON, STAFFAN BENSCH, ANDERS HEDENSTRÖM & DARREN E. IRWIN 2002 Öppna
1-2 Holkhäckande rödhake Erithacus rubecula – en slumpbetingad tillfällighet? [Robin Erithacaus rubecula breeding in nest-boxes – an accidental event?] ANDERS ENEMAR 2002 Öppna
1-2 Breeding birds in hop fields. [Häckfåglar i humleodlingar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Density fluctuations in an urban population of Tawny Owl Strix aluco: a long-term study in Rome, Italy. [Täthetsfluktuationer i en urban population av kattuggla Strix aluco: en långtidsstudie i Rom, Italien] LAMBERTO RANAZZI, ALBERTO MANGANARO & LUCA SALVATI 2002 Öppna
1-2 Breeding of the Water Rail Rallus aquaticus in Cladium mariscus vegetation. [Häckning av vattenrall Rallus aquaticus i ag Cladim mariscus] G.H.J. DE KROON & M.H.J. MOMMERS 2002 Öppna
1-2 Spillepengs backsvalor Riparia riparia – studier vid en nyskapad skånsk koloni. [The Sand Martins Riparia riparia at Spillepeng – studies of a newly created colony] KENNETH BENGTSSON & ROLF OLSSON 2002 Öppna
4 Hur många par rödbenor Tringa totanus häckar på en havsstrandäng? – en utvärdering av en inventeringsmetodik. [How many Redshanks Tringa totanus breed on a coastal meadow? – an evaluation of a breeding survey method] RICHARD OTTVALL 2004 Öppna
4 Dvärgägg hos några hålbyggande arter. [Dwarf eggs in some hole-nesting species] ERIK BORGSTRÖM 2004 Öppna
4 Mer om fågeldöden på vägarna. [More about the bird kills on the roads] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i artens svenska kärnområde. [Breeding biology of the Red-throated Diver Gavia stellata in the core area of the Swedish population] BÖRJE DAHLÉN & MATS O. G. ERIKSSON 2002 Öppna
1-2 Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden. [Förekomsten av ugglor och bergfink i förhållande till ollonproduktion i sydöstra Sverige] STEFAN LITHNER & K. INGEMAR JÖNSSON 2002 Öppna
1-2 Wood quality and the Tawny Owl Strix aluco in different forest types of central Italy. [Skogskvalitet och kattugla i olika skogstyper i centrala Italien] LUCA SALVATI, ALBERTO MANGANARO & LAMBERTO RANAZZI 2002 Öppna
1-2 Changes in feeding behaviour and reproductive success in the Common Guillemot Uria aalge on the island of Stora Karlsö. [Förändringar i matningsbeteende och häckningsframgång hos sillgrissla Uria aalge på Stora Karlsö] HENRIK ÖSTERBLOM & OLOF OLSSON 2002 Öppna
1-2 Häckning av småspov Numenius phaeopus på jordbruksmark inom Vindelns kommun in 2003. [Whimbrel Numenius phaeopus breeding on farmland in Vindeln, Sweden in 2003] ADJAN DE JONG 2004 Öppna
1-2 Häckning av forsärla Motacilla cinerea och strömstare Cinclus cinclus i trädhål. [Grey Wagtail Motacilla cinerea and Dipper Cinclus cinclus breeding in tree cavities] DAN LUNDBERG 2004 Öppna
3 The 37-year dynamics of a subalpine passerine bird community, with special emphasis on the influence of environmental temperature and Epirrita autumnata cycles. [Småfågelsamhällets sammansättning och beståndsväxlingar under 37 år i ett område fjällbjörkskog i Lappland, med särskild hänsyn till inverkan av temperaturen och förekomsten av fjällbjörkmätarlarver] ANDERS ENEMAR, BENGT SJÖSTRAND, GÖRAN ANDERSSON & TED VON PROSCHWITZ 2004 Öppna
3 Habitat preferences and population trends in the Barred Warbler Sylvia nisoria in the Ottenby area, southeast Sweden. [Habitatval och populationsförändringar hos höksångaren Sylvia nisoria i Ottenby-området] JONAS WALDENSTRÖM, PATRIK RHÖNNSTAD & DENNIS HASSELQUIST 2004 Öppna
4 Start of egg-laying in relation to latitude and elevation among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in 1988–2003. [Äggläggningens början i förhållande till breddgrad och höjdläge hos svenska starar Sturnus vulgaris 1998–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
4 Wintering of Finnish Taiga Geese Anser f. fabalis in Skåne, South Sweden: time-budget differences among age groups. [Övervintring av finska taigagäss Anser fabalis fabalis i Skåne: skillnader i tidsbudget mellan olika åldersgrupper] HAKON KAMPE-PERSSON 2004 Öppna
4 Inventering av fåglar i Rautasområdet 1978 och 2001 – populationsförändringar i ett fjällområde. [Surveys of the birds in the Rautas area in 1978 and 2001 – population changes in an alpine area] ÅKE BERG, URBAN EMANUELSSON OCH MARKUS REHNBERG 2004 Öppna
4 Populationstäthetsberoende häckningsframgång hos knipa Bucephala clangula vid Angarnsjöängen. [Density dependent breeding success of Goldeneye Bucephala clangula at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2004 Öppna
4 Smålomspar Gavia stellata gör tre häckningsförsök samma år. [Red-throated Diver Gavia stellata pair makes three breeding attempts during the same season] BÖRJE DAHLÉN 2005 Öppna
4 Populationsstruktur hos övervintrande strömstare Cinclus c. cinclus i norra Lappland 2002–2005. [Population structure in wintering Dippers Cinclus c. cinclus in northern Lapland 2002–2005] HÅKAN TYRÉN & HANS GUSTAFSSON 2005 Öppna
1-2 Does food supply affect egg size in Dunlin Calidris alpina schinzii? [Påverkar födotillgången äggstorleken hos kärrsnäppa Calidris alpina schinzii?] LARS-ÅKE FLODIN & HENRY HIRSIMÄKI 2004 Öppna
1-2 Starlings Sturnus vulgaris and cattle – a widespread feeding association. [Starar Sturnus vulgaris och kreatur – en vida spridd födosöksgemenskap] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Bruna kärrhökens Circus aeruginosus predation på en skrattmåskoloni Larus ridibundus. [Predation of the European Marsh Harrier Circus aeruginosus on a colony of Blackheaded Gull Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2004 Öppna
1-2 Tidig häckning av grönfink Carduelis chloris. [Early breeding of the Greenfinch Carduelis chloris] ANDERS ENEMAR & ERIK NYHOLM 2004 Öppna
1-2 The recent decline of the Starling Sturnus vulgaris population in Sweden: a 22-year nest-box study. [Den sentida nedgången av starens Sturnus vulgaris bestånd i Sverige: en 22-årig holkstudie] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Åldersrelaterad fördelning av skrattmåsar Larus ridibundus och fiskmåsar L. canus i det skånska jordbrukslandskapet om hösten. [Age-related distribution of Blackheaded Larus ridibundus and Common Gulls L. canus across the agricultural plains of Skåne, South Sweden, in autumn] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
3 Effekter av oljeutsläpp på övervintrande alfågel Clangula hyemalis vid Hoburgs bank i centrala Östersjön mellan 1996/97 och 2003/04. [Effects of oil spills on wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis at Hoburgs bank in central Baltic Sea between 1996/97 and 2003/04] KJELL LARSSON & LARS TYDÉN 2005 Öppna
3 Dvärgägg – en komplettering. [Dwarf eggs – an addition] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna
3 Grågås Anser anser boparasit hos kanadagås Branta canadensis. [Greylag Goose Anser anser as nest parasite of Canada Goose Branta canadensis] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
4 A comparison between ringing totals at Falsterbo, SW Sweden, ringing totals at Ottenby, SE Sweden, and point counts from the Swedish Breeding Bird Census during 20 years (1980–1999). [En jämförelse mellan ringmärkningssummor från Falsterbo, SV Sverige, ringmärkningssummor från Ottenby, SÖ Sverige, och punkttaxeringar från Svenska Häckfågeltaxeringen under 20 år (1980–1999)] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM & GÖRAN WALINDER 2005 Öppna
4 Population structure among breeding and wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in the Western Palearctic. [Populationstruktur hos häckande och övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i Västpalearktis] SAULIUS ŠVAŽAS, ANIOLAS SRUOGA, ALGIMANTAS PAULAUSKAS & DALIUS BUTKAUSKAS 2005 Öppna
4 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång innanför och utanför fågelskyddsområden i sjöarna Fegen och Sottern. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica inside and outside bird sanctuaries in Lakes Fegen and Sottern] MATS O. G. ERIKSSON, TOMAS DAHLGREN, ARNE HOLMER, PETER LINDBERG & MATTI ÅHLUND 2005 Öppna
4 Populationsutveckling och häckningsframgång för brunand Aythya ferina vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Population development and breeding success of Pochard Aythya ferina at Angarnsjöängen, Uppland, in 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
2 Boöverlevnad hos strandängshäckande vadare: den relativa betydelsen av predation och trampskador av betesdjur. [Nest survival among waders breeding on coastal meadows: the relative importance of predation and trampling damages by livestock] RICHARD OTTVALL 2005 Öppna
2 Seasonal changes in body size and mass of Red Knots Calidris canutus during autumn migration through southern Baltic. [Säsongsförändringar i storlek och vikt hos kustsnäppor Calidris canutus under höstflyttning genom södra Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER & PIOTR KAMONT 2005 Öppna
2 Long-term population trends in the Lesser Black-backed Gull Larus f. fuscus at Stora Karlsö and Lilla Karlsö, and initial results on breeding success. [Populationstrender och häckningsframgång hos silltrut Larus f. fuscus på Stora och Lilla Karlsö] MATTIAS LIF, MÅNS HJERNQUIST, OLOF OLSSON OCH HENRIK ÖSTERBLOM 2005 Öppna
2 Seasonal changes in the number of the Grey Heron Ardea cinerea occurring on Kolut fishponds in northern Serbia. [Säsongsförändringar av antalet gråhägrar Ardea cinerea vid Kolut fiskdammar i norra Serbien] MARKO TUCAKOV 2005 Öppna
2 Kan häckningskonkurrens med sångsvan Cygnus cygnus orsaka en nedgång i den svenska populationen av taigasädgås Anser fabalis fabalis? [Can nesting competition with Whooper Swan Cygnus cygnus cause a decline of the Swedish Taiga Goose Anser fabalis fabalis population?] HAKON KAMPE-PERSSON, LEIF BILDSTRÖM & MATS BILDSTRÖM 2005 Öppna
3 Forty years of midwinter counts of waterfowl along the coasts of Scania, south Sweden, 1964–2003. [Fyrtio års midvinterinventeringar av sjöfåglar längs de skånska kusterna, 1964–2003] LEIF NILSSON 2005 Öppna
3 Juvenile Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla with deformed bills and clubfeet in the Barents Sea. [Unga tretåiga måsar Rissa tridactyla med missbildade näbbar och klubbfötter i Barents hav] HENRIK KYLIN 2005 Öppna
3 Migration routes of North European Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. [Flyttningsmönster hos nordeuropeiska rörsångare Acrocephalus scirpaceus] THORD FRANSSON & BENGT-OLOV STOLT 2005 Öppna
1 Revirstruktur och häckningsframgång hos ett unikt bestånd av skärpiplärka Anthus petrosus littoralis i hamnmiljö. [Territory structure and breeding success of a unique population of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis in harbour environment] REINO ANDERSSON 2005 Öppna
1 Preferenser för olika fälttyper hos häckande jordbruksfåglar – en litteraturstudie. [Preferences for different arable field types among breeding farmland birds - a review] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2005 Öppna
1 Blandkullar mellan svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, blåmes Parus caeruleus och talgoxe P. major. [Mixed clutches of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Blue Tit Parus caeruleus, and Great Tit P. major] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna
1 Reduktion av antalet ägg i kullen hos två samhäckande svartvita flugsnapparhonor Ficedula hypoleuca. [Reduction of number of eggs in a common clutch of two co-breeding females of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2005 Öppna
1 Äggstorlek hos skrattmås Larus ridibundus. [Egg size in Black-headed Gulls Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2005 Öppna
1 Blandkull mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis – boparasitism eller kullsammanslagning? [Mixed brood of Greylag Goose Anser anser and Canada Goose Branta canadensis – nest parasitism or brood amalgamation?] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
2 Migration patterns, population trends and morphometrics of Ruddy Turnstones Arenaria interpres passing through Ottenby in south-eastern Sweden. [Flyttningsmönster, populationstrender och morfometri hos roskarlar Arenaria interpres vid Ottenby i sydöstra Sverige] ANDERS HELSETH, MARTIN STERVANDER & JONAS WALDENSTRÖM 2005 Öppna
2 The roost-feeding area complex of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in the Ume River Delta Plains, Sweden – foraging patterns in comparison with Greylag Goose Anser anser, Whooper Swan Cygnus cygnus and Eurasian Crane Grus grus. [Komplexet av rast- och betesmarker för taigasädgås Anser f. fabalis i Umeälvens deltaområde, Sverige – födosöksmönster i jämförelse med grågås Anser anser, sångsvan Cygnus cygnus och trana Grus grus] ULF SKYLLBERG, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON & EMMANUEL NAUDOT 2005 Öppna
1 Kvicksilverbelastningen hos svenska smålommar Gavia stellata och storlommar Gavia arctica. [Mercury exposure to Red-throated Divers Gavia stellata and Black-throated Divers Gavia arctica in Sweden] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2005 Öppna
1 Wintering swans Cygnus spp. and Coot Fulica atra in the Öresund, South Sweden, in relation to available food recources. [Övervintrande svanar Cygnus spp och sothöns Fulica atra i Öresund, södra Sverige, i relation till tillgängliga födoresurser] LEIF NILSSON 2005 Öppna
2-4 Aggressiva talgoxar Parus major: utsvultna fåglar eller tillhörande en annan population? [Aggressive Great Tits Parus major: starved birds or belonging to a different population?] Hans Ryttman 2017 Öppna
2-4 Förändringar av häckfåglar på en sydsmåländsk gård från 1970- till 2010-talet [Changes of the breeding birds on a foresst-dominated farm in southern Sweden from the 1970s to the 2010s] Sven G Nilsson 2017 Öppna
2-4 Changes in local distribution and numbers of staging and wintering Bean Geese Anser fabalis in Scania, south Sweden 1977/1978-2016/2017 [Förändringar i lokalutbredning och antal hos rastande och övervintrande sädgäss Anser fabalis i Skåne, södra Sverige 1977/1978-2016/2017] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 Green Warbler Phylloscopus nitidus ringed at Blåvand: molecular confirmation of a Danish first and European eight vagrant record [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus nitidus ringmärkt i Blåvand: Danmarks första och Europas åttonde raritetsfynd bekräftas molekylärt] Martin Stervander, Henrik Knudsen, Andreas Bruun Kristensen 2017 Öppna
2-4 Migration of Greylag Geese Anser anser according to recoveries of birds marked with traditional leg-rings in Sweden [Flyttning hos grågäss enligt återfynd av fåglar märkta med traditionella metallringar i Sverige] Leif Nilsson 2017 Öppna
2-4 In the Grashopper Warbler Locustella naevia, males with better nutritional condition at the winter ground arrive earlier than other males at the breeding ground [Hos gräshoppsångare Locustella naevia anlände hanar med bättre fysisk kondition i vinterkvarteret tidigare än andra hanar till häckningsområdet] Jonas Engzell 2017 Öppna
2-4 Phloem sap in fire-damaged Scots pine provides instant foraging opportunities for Three-toed Woodpeckers Picoides tridactylus [Sav i floemet hos brandskadade tallar ger omedelbart tillgång till föda för tretåiga hackspettar Picoides tridactylus] Timo Pakkala, Jari Kouki, Markus Piha, Juha Tiainen 2017 Öppna
2-4 Hela häftet högupplöst Whole issue high resolution 2017 Öppna
3-4 2016 Öppna
2 Age and sex determination of Mallards Anas platyrhynchos in autumn [Ålders- och könsbestämning av gräsänder Anas platyrhynchos på hösten] Stina Andersson, Daniel Bengtsson, Magnus Hellström, Jonas Waldenström 2016 Öppna
2 Bird fauna changes in a small urban park in South Sweden, over a period of 34 years [Förändringar i fågelfaunan i en park i södra Sverige över en tidsperiod om 34 år] Ulf Ottosson, Magnus Ahlgren 2016 Öppna
2 Habitat selection of Ortolan Buntings Emberiza hortulana on forest clear-cuts in northern Sweden [Biotopval hos ortolansparv Emberiza hortulana på kalhyggen i nordsvenska skogar] Julianna Anne Percival, Svein Dale 2016 Öppna
2 Is early grass harvest for silage an overlooked reason for skylark Alauda arvensis population decline in Sweden? [Är tidig höskörd för ensilering en förbisedd orsak till sånglärkans Alauda arvensis beståndsnedgång i Sverige?] Jan Sondell, Julie Murray, Magnus Persson 2016 Öppna
2 Nya böcker New books: Atlas Deutscher Brutvogelarten Sören Svensson 2016 Öppna
2-4 Are large fields of autumn wheat at Kvismaren, central Sweden, used as nesting and food search habitats by Skylarks Alauda arvensis? [Är stora höstvetefält vid Kvismaren i mellersta Sverige utnyttjade som bo- och födosökshabitat för sånglärka Alauda arvensis?] Jan Sondell 2017 Öppna
2-4 Shift in migration phenology of a wintering population of Dippers Cinclus cinclus in northern Sweden [Förändring i fenologi hos övervintrande strömstarar Cinclus cinclus i norra Sverige] Frank Johansson, Thomas Brodin, Darius Stracevicius, Emil Fürstenberg-Hägg 2017 Öppna
2-4 Population trends and status of four seabird species (Uria aalge, Alca torda, Larus fuscus, Larus argentatus) at Stora Karlsö in the Baltic Sea [Populationstrender och status hos fyra havsfågelarter (sillgrissla, tordmule, silltrut, gråtrut) på Stora Karlsö i Östersjön] Olof Olsson, Johas Hentati-Sundberg 2017 Öppna
3-4 A nest of European Golden Plover Pluvialis apricaria with all blue eggs lacking cryptic mottling [Ett bo av ljungpipare Pluvialis apricaria med helt blå ägg utan kamouflageteckning] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Mute Swan Cygnus olor raises Greylag Anser anser goslings [Knölsvan Cygnus olor föder upp grågåsungar Anser anser] Hans Källander 2016 Öppna
3-4 Improving population estimates of Swedish birds using the Breeding Bird Survey fixed routes and correction factors from Finnish line transect surveys [Förbättring av populationsskattningar av svenska fåglar med hjälp av Svensk Fågeltaxerings fasta rutter och korrektionsfaktorer från finska linjetaxeringar] Sören Svensson 2016 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in Swedish waters during the last fifty years [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i svenska farvatten undeer de senaste femtio åren] Leif Nilsson 2016 Öppna
3-4 Effects of harbour and ship channel construction on breeding seabirds [Effekter av hamn- och kanalkonstruktion på häckande sjöfåglar] Rauno A. Yrjölä, Jukka A. Rintala, Hannu Pietiäinen, V. Matti O. Luostarinen 2016 Öppna
1 2017 Öppna
1 Födosök hos skrattmås Chroicocephalus ridibundus under häckningstid [Foraging of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus during the breeding season] Thomas Karlsson 2017 Öppna
1 Are there more ground-dwelling invertebrates inside than outside Grashopper Warbler Locustella naevia territories? [Finns det fler marklevande evertebrater inom eller utanför gräshoppsångares Locustella naevia revir?] Jonas Engzell 2017 Öppna
1 Local movements of Greylag Geese Anser anser in South Sweden during the non-breeding season [Lokala rörelser av grågäss Anser anser i södra Sverige utanför häckningstiden] Leif Nilsson, Hakon Kampe-Persson 2017 Öppna
1 Hanöbukten, an important wintering area for waterbirds in South Sweden [Hanöbukten, ett viktigt övervintringsområde för sjöfåglar i södra Sverige] Leif Nilsson, Mats Olsson 2017 Öppna
1 What do Bohemian Waxwings Bombycilla garrulus find on agricultural fields in winter? [Vad hittar sidensvansar Bombycilla garrulus på åkerfält vintertid?] Adriaan Adjan de Jong, Fredrik Olsson 2017 Öppna
3-4 Life span, dispersal and age of nesting Great Grey Owls Strix nebulosa lapponica in Sweden [Livslängd, spridning och ålder hos häckande lappugglor Strix nebulosa lapponica i Sverige] Roar Solheim, Ove Stefansson 2016 Öppna
3-4 Does he breeding performance differ between solitary and colonial breeding Red-throated Loons Gavia stellata in the core area of the Swedish population? [Skiljer sig häckningsutfallet mellan ensam- och kolonihäckande smålommar Gavia stellata i artens svenska kärnområde?] Börje Dahlén, Mats O.G. Eriksson 2016 Öppna
3-4 2015 Öppna
3-4 Häckningsframgång hos svarthakedopping Podiceps auritus i Västergötland, sydvästra Sverige [Breeding success in Horned Grege Podiceps auritus in Västergötland, Southwest Sweden] Thomas Kaarlsson 2015 Öppna
3-4 Trender i antal ringmärkta fåglar av fyrtio arter på Stora Fjäderäggs fågelstation, nordöstra Sverige, 1985-2014 [Trends in ringing numbers of forty bird species at Stora Fjäderägg Bird Observatory, north-eastern Sweden, 1985-2014] Lars Edenius, Niklas Lindberg Alseryd, Sören Wulff 2015 Öppna
3-4 Successful shared breeding in an artificial nest-box by Common Swift Apus apus and Common Redstart Phoenicurus phoenicurus [Lyckade häckningar i samma holk av tornseglare Apus apus och rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] Maxime Pirio, Arne Andersson, Susanne Åkesson 2015 Öppna
3-4 Tillfälligt inflöde av magra och aggressiva talgoxar Parus major under höstflyttningen på Utklippan [Occasional influx of lean and aggressive Great Tits Parus major during autumn migration at Utklippan] Rolf Larsson 2015 Öppna
3-4 Variation and significance of egg mass in a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population in subalpine habitats in Swedish Lapland [Variation och betydelse av äggvikter hos en svartvit flugsnapparpopulation Ficedula hypoleuca i fjällbjörkskog i svenska Lapland] N Erik I Nyholm 2015 Öppna
3-4 Reduced survival of Black-throated Diver Gavia arctica chicks - an effect of changes in the abundance of fish, light conditions or exposure to mercury in the breeding lakes? [Försämrad överlevnad av storlommens Gavia arctica ungar - en effekt av förändringar i fiskförekomst, ljusförhållanden eller kvicksilverexponering i häckningssjöarna?] Mats O G Eriksson 2015 Öppna
3-4 Numbers of Taiga Bean Geese Anseer f. fabalis utilizing the western and central flyways through Sweden during springtime 2007-2015 [Antalet tajgasädgäss Anser f. fabalis som utnyttjade den västra och centrala flygvägen genom Sverige våren 2007-2015] Ulf Skyllberg 2015 Öppna
1 Distribution and numbers of wintering waterbirds in Sweden in 2015 and changes during the last fifty years [Utbredning och antal av övervintrande sjöfåglar i Sverige 2015 och förändringar under de senaste femtio åren] Leif Nilsson, Fredrik Haas 2016 Öppna
1 Survey of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden in January 2015, and habitat shift in 1995-2015 [Inventering av övervintrande sångsvan Cygnus cygnus i Sverige 2015 samt förändring av biotopval 1995-2015] Leif Nilsson 2016 Öppna
1-2 Wintering area and migration routes for Ortolan Buntings Emberiza hortulana from Sweden determined with light-loggers [Övervintringsområde och flyttvägar för svenska ortolansparvar bestämda med hjälp av ljusloggar] Gunnar Selstam, Jan Sondell, Peter Olsson 2015 Öppna
1-2 Pilgrimsfalkens Falco peregrinus ockupation av häckningslokaler i Västsverige vintrarna 2000/2001-2004-2005 [Winter occupation of breeding territories of Peregrine Falcon Falco peregrinus in western Sweden 2000/2001-2004/2005] Christer K Andersson, Pär Sandberg 2015 Öppna
1-2 The importance of offshore areas in southern Öresund, Sweden, for staging and wintering sea ducks [Betydelsen av yttre havsområden i södra svenska Öresund för rastande och övervintrande havsdykänder] Martin Green, Leif Nilsson 2015 Öppna
1-2 First genetically confirmed Eastern Subalpine Warbler Sylvia cantillans for Sweden [Första genetiskt bekräftade östlig rödstrupig sångare Sylvia cantillans i Sverige] Stephen Menzie, Marcel Gil-Velasco, J Martin Collinson 2015 Öppna
1-2 Andra världskrigets ruinstäder och dess betydelse för svarta rödstjärtens Phoenicurus ochruros expansion i norra Europa [The Second World War ruined cities and their importance for the expansion of the Black Redstart Phoenicurus ochruros in northern Europe] Reino Andersson 2015 Öppna
1-2 From Mediterranean to Scandinavia - timing and body mass condition in four long distance migrants [Från Medelhavet till Skandinavien - tidsmässigt uppträdande och energireserver hos fyra långdistansflyttande tättingar] Christos Barboutis, Leo Larsson, Åsa Steinholtz, Thord Fransson 2015 Öppna
1-2 The establishment of a breeding population of Smew Mergellus albellus in an atypical habitat on the Atlantic coast of Norway [Etableringen av en hekkebestand av salskrake Mergellus albellus i et atypiske habitat på den norske Atlanterhavskysten] Jan E Østnes, Rolf T Kroglund 2015 Öppna
1-2 Successful nesting of Red-backed Shrike Lanius collurio near a military airport [Lyckad häckning av törnskata nära en militär flygplats] Paulina Pawlak, Zbigniew Kwiecinski 2015 Öppna
1-2 Swedish Lesser White-fronted Geese Anser erytropus in the Baltic States [Svenska fjällgäss i de baltiska staterna] Hakon Kampe-Persson 2015 Öppna
1-2 Spring staging of Eiders Somateria mollissima in some Swedish east coast archipelagos and at Gotland 2009 and 2010 [Vårrastande ejdrar Somateria mollissima i några svenska ostkustskärgårdar samt vid Gotland 2009 och 2010] Leif Nilsson 2015 Öppna
3-4 Hur påverkas fågelfaunan av upphörd betesdrift – data från en 26 år lång inventeringsstudie [ How does a bird community change as a consequence of ceased cattle grazing – data from a 26 year long census study] THOMAS CARLSSON 2013 Öppna
3-4 The breeding biology of the Coal Tit Periparus ater in South Central Sweden [Svartmesens Periparus ater häckningsbiologi i Mellansverige] KARL GUSTAV SCHÖLIN, HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
3-4 Biometrics of Razorbills Alca torda staying during the nonbreeding season in the Polish Baltic zone [Biometri hos tordmular Alca torda som utanför häckningssäsongen vistas i den polska zonen av Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER, JOANNA DROZDOWSKA, SZYMON BZOMA 2013 Öppna
3-4 Ny svensk rödlista 2015 SÖREN SVENSSON 2013 Öppna
3-4 Horned Grebe Podiceps auritus and Red-necked Grebe Podiceps grisegena in Sweden 2011 – results from a national survey. [Svarthakedopping Podiceps auritus och gråhakedopping Podiceps grisegena i Sverige 2011 – resultat från en nationell inventering.] Gabriel Norevik 2014 Öppna
3-4 Tätheten av gransångare Phylloscopus c. collybita och lövsångare Phylloscopus trochilus i ett sydsvenskt villaområde. [Density of Chiffchaffs Phylloscopus c. collybita and Willow Warblers Phylloscopus trochilus in a south Swedish villa suburb.] Sven Marling 2014 Öppna
3-4 Species turnover in the Swedish bird fauna 1850–2009 and a forecast for 2050. [Artomsättningen i den svenska fågelfaunan 1850–2009 samt en prognos för 2050.] FREDRIK HAAS, MORGANE BARBET-MASSIN, MARTIN GREEN, FRÉDÉRIC JIGUET & ÅKE LINDSTRÖM 2014 Öppna
3-4 Fluctuations and trends in the numbers of staging waterbirds in south Sweden in September 1973–2013. [Fluktuationer och trender hos rastande sjöfåglar i södra Sverige i september 1973–2013.] LEIF NILSSON 2014 Öppna
3-4 Hybrids between Bar-headed Goose Anser indicus and Snow Goose Anser caerulescens. [Hybrider mellan stripgås Anser indicus och snögås Anser caerulescens.] JÖRN LEHMHUS & C. G. GUSTAVSSON 2014 Öppna
3-4 Attempted predation of Northern Hawk-owl Surnia ullula by Common Kestrel Falco tinnunculus? [Predationsförsök på hökuggla Surnia ullula av tornfalk Falco tinnunculus?] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2014 Öppna
1 2013 Öppna
1 Censuses of autumn staging and wintering goose populations in Sweden 1977/1978-2011/2012 [Inventeringar av höstrastande och övervintrande gåspopulationer i Sverige 1977/1978-2011/2012] LEIF NILSSON 2013 Öppna
1 Field choice of autumn staging and wintering geese in southwestern Sweden 1977/1978-2011/2012 [Fältval hos höstrastande och övervintrande gäss i sydvästra Sverige 1977/1978–2011/2012] LEIF NILSSON, HAKON KAMPE-PERSSON 2013 Öppna
1 Erratum – Rättelse Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO, JULIUS MORKŪNAS 2013 Öppna
2 Ungfågelspridning och höstflyttning hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i södra Sverige [Dispersal of yearlings and autumn migration of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southern Sweden] REINO ANDERSSON 2013 Öppna
2 Territory vegetation structure and habitat preferences of the Savi’s Warbler Locustella luscinioides in lake Tåkern, Sweden [Vegetationsstrukturer i revir och habitatpreferenser hos vassångare Locustella luscinioides i Tåkern] ADAM BERGNER, LARS GEZELIUS 2013 Öppna
2 Population trends of birds in alpine habitats at Ammarnäs in southern Swedish Lapland 1972–2011 [Beståndsförändringar hos fåglar på kalfjäll runt Ammarnäs i södra svenska Lappland 1972–2011] SÖREN SVENSSON, THOMAS ANDERSSON 2013 Öppna
2 Commensal use of Mute Swans Cygnus olor by Common Coot Fulica atra and of Canada Geese Branta canadensis by European Wigeon Anas penelope [Sothöns Fulica atra kommensala utnyttjande av knölsvanar Cygnus olor och bläsänders Anas penelope utnyttjande av kanadagäss Branta canadensi] HANS KÄLLANDER 2013 Öppna
2 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe prey on newt [Stenskvätta Oenanthe oenanthe tar salamander som byte] MICHAŁ CIACH 2013 Öppna
2 Rasen hornemanni av snösiska Carduelis hornemanni aldrig säkert anträffad i Sverige [Subspecies hornemanni of Arctic Redpoll Carduelis hornemanni never recorded in Sweden] LARS SVENSSON 2013 Öppna
2 Short-tailed Shearwaters Puffinus tenuirostris forage in Grey Whale Eschrichtius robustus mud plumes [Kortstjärtade liror Puffinus tenuirostris födosöker i sedimentmolnen efter fördosökande gråvalar Eschrichtius robustus] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Birds and mammals off the northern coast of Argentina: first report of an association between birds and a feeding Pygmy Right Whale Caprea marginata [Fåglar och däggdjur utanför Argentinas norra kust: första rapporten om fåglar födosökande tillsammans med dvärgrätval Caprea marginata] HENRIK KYLIN 2013 Öppna
3-4 Distribution, abundance and habitat of Palearctic migrants in Lesotho (Maloti/Drakensberg region) [Utbredning, antal och biotopval hos palearktiska flyttfåglar i Lesotho (Maloti/Darakensbergsregionen)] GRZEGORZ KOPIJ 2013 Öppna
3-4 Dynamiken i smålommens Gavia stellata val av häckningslokaler – övergivande, ny- och återetableringar [Dynamics of breeding site choice of Red-throated Loon Gavia stellata – abandonments, new establishments and reoccupations] MATS O.G. ERIKSSON, MATTI ÅHLUND 2013 Öppna
4 Bird kills on roads: is this mortality factor seriously underestimated? [Fågeldöd på vägar: är denna dödsorsak allvarligt underskattad?] SÖREN SVENSSON 1998 Öppna
4 Ornis Svecica - ett arkiv för fågelbiologi ANDERS ENEMAR 1998 Öppna
1-2 Age of Great Grey Owls Stirix nebulosa observed in Scandinavia in 2012 as revealed by digital photos in the national species report archives [Ålderssammansättning hos lappugglor Strix nebulosa observerade i Skandinavien 2012 bestämd med hjälp av digitala fotografier inskickade till Artdatabankens artportal] ROAR SOLHEIM 2014 Öppna
1-2 European Storm Petrels Hydrobates pelagicus visiting the Swedish west coast; results from a ringing study 1988–2012 [Stormsvalor Hydrobates pelagicus som besöker den svenska Västkusten; resultat från en ringmärkningsstudie 1988-2012] KÅRE STRÖM, AIMON NIKLASSON 2014 Öppna
1-2 Density and fluctuations of a nest-pocket breeding population of the Treecreeper Certhia familiaris over a 28-year period [Tätheten och fluktuationerna hos en holkhäckande population trädkrypare Certhia familiaris under 28 år] ANDERS ENEMAR, KERSTIN WIKLANDER 2014 Öppna
1-2 A hybrid Common Redstart x Black Redstart (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) breeding in southeastern Sweden [En hybrid rödstjärt x svart rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus x P. ochruros) häckande i sydöstra Sverige] ANNCHARLOTTE PETERSSON, ADAM BERGNER, MATS THORIN 2014 Öppna
1-2 Breeding biology of a Tawny Owl Strix aluco population in southwestern Sweden - a 15 year survey [Häckningsbiologin hos en population av kattuggla Stix aluco i sydvästra Sverige - en femtonårig studie] PETER ERICSSON, LARS-OVE NILSSON, KENT HAGLUND, DANIEL ERICSSON 2014 Öppna
1-2 A Second brood in Canada Geese Branta canadensis? [Andrahäckning hos kanadagås Branta canadensis?] CHARLOTTE BERG, HENRIK LERNER 2014 Öppna
1-2 Staging and wintering Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis in north-east Scania, south Sweden [Rastande och övervintrande taigasädgäss Anser fabalis fabalis i Nordostskåne] HAKON KAMPE-PERSSON 2014 Öppna
4 Östliga fiskmåsars Larus canus heinei uppträdande i Öresundsregionen [The occurrence of eastern Common Gulls Larus canus heinei in the region of Öresund] KENNETH BENGTSSON, KJELD T. PEDERSEN 1998 Öppna
4 Is there a viable population of Corncrakes Crex crex on Öland, southeastern Sweden?: habitat preference in relation to hay-mowing activities [Finns det en självbärande kornknarrpopulation Crex crex på Öland?: biotoppreferens i relation till grässlåttern] RÍCHARD OTTVAL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
4 Density and flock size of the Magpie Pica pica on the agricultural landscape during winter period [Täthet och flockstorlek hos skata Pica pica i jordbrukslandskap under vintern] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
4 Age structure of passerine migrants at the eastern Baltic coast: the analysis of the "coastal effect" [Åldersstrukturen hos flyttande tättingar vid Östersjöns ostkust: analys av "kusteffekten"] VLADIMIR A. PAYEVSKY 1998 Öppna
4 Age of first breeding in the Thrush Nightingale Luscinia luscinia - a comment of the information biven in BWP [Ålder vid första häckning hos näktergal Luscinia luscinia - en kommentar till uppgifter i BWP] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
1-2 Forum: Vill ni verkligen ha oss? PETER FEUERBACH 1998 Öppna
1-2 Kornknarrens Crex crex biotopval, revirstorlek och ortstrohet på Öland: en radiosändarstudie [Habitat choice, home range size and site fidelity of the Corncrake Crex crex on Öland, Sweden: a radio telemetry study] RICHARD OTTVALL, JAN PETTERSSON 1998 Öppna
3 Habitat distribution during the post-breeding and post-fledging period in the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoenobaenus depends on food abundance [Habitatutnyttjande under efterhäckningstiden hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångare A. schoebaenus i relation till riklig tillgång på föda] NIKITA CHERNETSOV 1998 Öppna
3 A dwarf Atlantic Puffin fledgling Fratercula arctica from Nólsoy, Faeroe Islands [En dvärgartad flygg ungfågel av lunnefågel Fratercula arctica från Nólsoy, Färöarna] LECH STEMPNIEWICZ 1998 Öppna
3 Egg size of the Common Tern Sterna hirundo in Slovenia [Äggstorlek hos fisktärna Sterna hirundo i Slovenien] MILAN VOGRIN 1998 Öppna
3 Fat reserves in Dunlins Calidris alpina during autumn migration through Gulf of Gdansk [Fettreserver hos höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina vid Gdanskbukten, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER 1998 Öppna
3 Spring migration of Barnacle Goose Branta leucopsis and Dark-bellied Brent Goose B. bernicla bernicla over Sweden [Vårsträcket av vitkindad gås Branta leucopsis och prutgås Branta bernicla över Sverige] MARTIN GREEN 1998 Öppna
3 Polygyny, hybridisation, double-brooding, a case of site fidelity and time of laying of the Chiffchaff Phylloscopus collybita in southern Sweden [Polygyni, hybridisering, andrakkullar, ett fall av ortstrohet och äggläggningstid hos gransångaren Phylloscopus collybita i södra Sverige] ROLAND ASTELING, ANNE STRANDBERG 1998 Öppna
3 Rovdjursdödade tjädrar och orrar [Capercaillie Tetrao rogallus and Black Grouse Tetrao tetrix killed by prdators] KARL BORG 1998 Öppna
3 Två storspovar lade ägg i samma bo? [Tow Curlews Numenius arquatus laid eggs in the same nest?] ADJAN DE JONG, LINDA SANDSTRÖM 1998 Öppna
3-4 The wintering area of Shorelarks Eremophila alpestris breeding in Swedish Lapland [Övervintringsområde för berglärkor Eremophila alpestris som häckar i svenska Lappland] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
3-4 Orinitologins död - Vart har alla unga ornitologer tagit vägen? [The death of ornithology - Where have all the young ornithologists gone?] SÖREN SVENSSON 1997 Öppna
1-2 Length of stay and volume of autumn staging Dunlins Calidris alpina at the Tipperne reserve, Denmark [Rastningslängd och volymen av höstflyttande kärrsnäppor Calidris alpina på Tipperne naturreservat, Danmark] MARK DESHOLM 1998 Öppna
1-2 Nest site selection of the White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos in the eastern part of Latvia [Vitryggiga hackspettens Dendrocopos leucotos boplatsval i östra Lettland] INDRIKIS KRAMS 1998 Öppna
1-2 Sexing Serin Serinus serinus fledglings by plumage colour and morphometric variables [Könsbestämning av unga gulhämplingar Serinus serinus med hjälp av dräktfärg och morfologiska varaiabler] JUAN CARLOS SENAR, JORDI DOMENECH, MICHAEL J. CONROY 1998 Öppna
1-2 Migratory pattern in the genus Circus: sex and age differential migration in Italy [Flyttningsmönster hos kärrhökar: tidsmässiga köns- och åldersskillnader i Italien] MARCO GUSTIN, TOMMASO PIZZARI 1998 Öppna
1-2 Field choice of staging Greylag Geese Anser anser in relation to changes in agricullture in South Sweden [Grågässens Anser anser fältval i förhållande till förändringar inom jordbrukets markanvändning i södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1998 Öppna
1-2 Barn Swallows Hirundo rustica using European Starlings Sturnus vulgaris as beaters [Ladusvalor Hirundo rustica utnyttjar starar Sturnus vulgaris för att skrämma upp föda] HANS KÄLLANDER 1998 Öppna
1-2 Hooded Crow Corvus cornix takes a Common Toad Bufo bufo bufo [Kråka tar vanlig padda som byte] MILAN VOGRIN, NUSA VOGRIN 1998 Öppna
1-2 Överlevnaden av skrattmåsar Larus ridibundus i Sverige [Survival of Black-headed Gulls Larus ridibundus in Sweden] HANS RYTTMAN 1998 Öppna
1-2 Några observationer av tofsmesens Parus cristatus övernattningsbeteende vintertid [Notes on the winter-time night roosting behaviour of the Crested Tit Parus cristatus] STEFAN KARLSSON 1998 Öppna
1-2 Mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Great Tits Parus major in nest boxes in Central Italy [Blandade kullar av blåmes Parus caeruleus och talgoxe Parus major i holkar i centrala Italien] FABRIZIO PETRASSI, ALBERTO SORACE, FEDERICA TANDA & CARLO CONSIGLIO 1998 Öppna
1 Överlevnad och produktion hos skrattmås Larus ridibundus [Survival and fledgling production in Black-headed Gulls Larus ridibundus] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
2 Breeding success, dispersal, and long-term changes in a population of Eagle Owls Bubo bubo in southeastern Sweden 1952-1996 [Häckningsresultat, spridning och antalsförändringar inom en population av berguv Bubo bubo i sydöstra Sverige 1952-1996] VIKING OLSSON 1997 Öppna
2 Höststräcket av fisktärna Sterna hirundo och silvertärna S. paradisaea över södra Sverige [Autumn migration of Cmmon Tern Sterna hirundo and Arctic Tern S. paradisaea in southern Sweden] BJÖRN JOHANSSON, GUNNAR JAKOBSSON 1997 Öppna
2 Sex differences in recovery pattern and migratory direction of Goldcrest Regulus regulus ringed in northern Europe during autumn migration [Könsskillnader i återfyndsmönster och flyttningsriktning hos kungsfåglar Regulus regulus ringmärkta i Nordeuropa under höstflyttningen] URBAN GRENMYR 1997 Öppna
3-4 Revirtäthet och artdiversitet bland fåglar häckande i Ångermanländsk skogsmark [Density and diversity of breeding birds in forests in the province of Ångermanland] BIRGER RISBERG 1997 Öppna
3-4 The egg size variation of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Äggens storlek och storleksvariation hos trädkryparen Certhia familiaris i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1997 Öppna
3-4 Population size, migration routes and breeding origin of Purple Sandpipers Calidris maritima wintering in Sweden [Populationsstorlek, flyttningsvägar och ursprung hos skärsnäppor Calidris maritima övervintrande i Sverige] MIKAEL HAKE, DONALD BLOMQVIST, ELIN P. PIERCE, TOMMY JÄRÅS, OLOF C. JOHANSSON 1997 Öppna
3-4 Changes in numbers and habitat utilization of wintering Whooper Swans Cygnus cygnus in Sweden 1964-1977 [Förändringar i antal och biotoputnyttjande hos övervintrande sångsvanar Cygnus cygnus i Sverige 1964-1997] LEIF NILSSON 1997 Öppna
3-4 The Nuthatch Sitta europaea population of Dalby Söderskog during 15 years: trend and fluctuations [Nötväckepopulationen i Dalby Söderskog under 15 år - trend och beståndsvariationer] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
3-4 Autumn migration of Blue Tit Parus caeruleus at Falsterbo, Sweden 1980-94: population changes, migration patterns and recovery analysis [Efterårstraecket af blåmejse Parus caeruleus ved Falsterbo, Sverigge 1980-94: populationsforandringer, traeckmönstre og genfundsanalyse] {Höststräcket av blåmes i Falsterbo 1980-1994: populationsförändringar, sträckmönster och återfyndsanalys} HENNING HELDBJERG, LENNART KARLSSON 1997 Öppna
3 Häckningsmedhjälp hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Helping behaviour in Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1996 Öppna
4 Fuel deposition and potential flight ranges of Blackcaps Sylvia atricapilla and Whitethroats Sylvia communis on spring migration in The Gambia [Fettupplagring och möjliga flygsträckor hos svarthättor och törnsångare på vårflyttning i Gambia] CHRISTIAN HJORT, JAN PETTERSSON, ÅKE LINDSTRÖM, J. MICHAEL B. KING 1996 Öppna
4 The autumn migration of Willow Warblers Phylloscopus trochilus in Sweden: results from a nation-wide co-operative project [Lövsångarens Phylloscopus trochilus höstflyttning genom Sverige: resultat från ett landsomfattande samarbetsprojekt] ÅKE LINDSTRÖM, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1996 Öppna
4 Occupation and breeding parameters in the Great Tit Parus major and the Italian Sparrow Passer italiae in nest-boxes of different size [Beläggning och häckningsparametrar för talgoxe Parus major och italiensk sparv Passer italiae i holkar av olika storlek] ALBERTO SORACE, CLAUDIO CARERE 1996 Öppna
4 Elva ägg i en holk med stare Sturnus vulgaris - tre nonor lade i samma holk? [Eleven eggs in Starling Sturnus vulgaris nest box - three females laying in the same box?] SÖREN SVENSSON, SVEN HELLQVIST 1996 Öppna
1 Smålommen Gavia stellata i sydvästra Sverige - beståndsutveckling och häckningsframgång [The Red-throated Diver Gavia stellata in southwest Sweden: population trend and breeding success] MATS O. G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON 1997 Öppna
1 The influence of weather and food supply on condition and behaviour of juvenile Bluethroats Luscinia svecica in northern Sweden [Vädrets och födotillgångens inverkan på kondition och beteende hos unga blåhakar Luscinia svecica i norra Sverige] BENGT HANSSON 1997 Öppna
1 Importance of a bird migration hot spot: proportion of the Swedish population of various raptors observed on autumn migration at Falsterbo 1986-1995 and population changes reflected by the migration figures [Betydelsen av en koncentrationspunkt för fågelflyttning: andel av den svenska populationen av olika rovfåglar som inräknas i Falsterbo 1986-1995 samt sträckräkningarnas värde som mått på populationsförändringar] NILS KJELLÉN 1997 Öppna
1 Projekt göktyta Jynx torquilla: biotopval och häckningsframgång [Project Wryneck Jynx torquilla: habitat selection and breeding success] CHRISTER AXELSSON, MATI NÖMM, HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON 1997 Öppna
1 En dominant svartmes Parus ater [A dominant Coal Tit Parus ater] HANS KÄLLANDER 1997 Öppna
1-2 Predation och störningar i skrattmåskolonier [Predation and disturbance of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies] STAFFAN BENSCH, THOMAS KARLSSON, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1-2 Abnormt långsmala tofsvipeägg - tecken på intraspecifik boparasitism? [Abnormally long and narrow Lapwing eggs - a sign of intraspecific nest parasitism?] ADJAN DE JONG 1996 Öppna
3 The timing of post-juvenile moult and fuel deposition in relation to the onset of autumn migration in Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Tidsmässiga aspekter på ruggning och bränsleupplagring hos juvenila rörsångare Acrocephalus scirpaceus och sävsångae A. schoenobaenus inför höstflyttninen] SUSANNA HALL 1996 Öppna
3 Biometri och könsbestämning av rosenfink Carpodachus erythrinus under häckningsid med hjälp av kloakens utseende [Bimetry and sex deternination in the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus using size and form of the cloacal protuberance] KARE STRÖM, AlMON NIKLASSON 1996 Öppna
3 Förekomst av tretåig hackspett Picoides tridactylus på bestånds- och landskapsnivå [Occurrence of Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus at the scales of forest stand and landscape] MARTIN AMCOFF, PÄR ERIKSSON 1996 Öppna
3 Återfynd av två starar Sturnus vulgaris ringmärkta i Abisko [Recoveries of two Starlings Sturnus vulgaris banded at Abisko] NILS ÅKE ANDERSSON 1996 Öppna
3 The survival of the Red-backed Shrike Lanius collurio in Sweden [Törnskatans överlevnad i Sverige] HANS RYTTMAN 1996 Öppna
3 Seasonal trends in observations of raptors in the central Swedish mountains [Säsongstrend för rovfågelobservationer i de centralsvenska fjällen] A. ADAM SMITH 1996 Öppna
3 Huskattens predation på fåglar i Sverige [Predation on birds by the domestic cat in Sweden] SÖREN SVENSSON 1996 Öppna
3-4 Post-fledging movements of juvenile Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus [Ungfågelrörelser hos rörsångare och sävsångare] BO NIELSEN, STAFFAN BENSCH 1995 Öppna
3-4 Feeding ecology of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis wintering in the Gulf of Gdansk (southern Baltic Sea) [Alfågelns Clangula hyemalis födoekologi under övervintringen i Gdanskbukten i södra Östersjön] LECH STEMPNIEWICZ 1995 Öppna
3-4 Hannars etableringsmönster, revirkvalitet samt flytande bestånd i en randpopulation av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros [Pattern of territory establishment in males, territory quality and floaters in a marginal population of Black Redstart Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
3-4 Nattskärrans Caprimulgus europaeus antalsförändring under tjugoett år i Ala och Vättle fjäll nordöst om Göteborg [The change in nunbers of Nightjars Caprimulgus europaeus during twentyone years at Ale and Vättle fjäll near Gothenburg] ÅKE ARONSSON 1995 Öppna
1-2 Den svenska skrattmåspopulationens Larus ridibundus sentida minskning - ett specialhäfte av Ornis Svecica [The recent decline of the Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus population - a special issue of Ornis Svecica] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Skrattmåsens Larus ridibundus populationsutveckling i Sverige under de senaste 25 åren [Population dynamics of the Black-headed Gull Larus ridibundus in Sweden during the last 25 years] HANS KÄLLANDER 1996 Öppna
1-2 Flyttvägar och övervintringsplatser for svenska skrattmåspopulationer [Migratory routes and wintering areas of Swedish Black-headed Gull Larus ridibundus populations] KENNETH BENGTSSON 1996 Öppna
1-2 Recent trends of the Black-headed Gull Larus ridibundus population in Latvia [Den lettiska skrattmåspopulationens utveckling under senare tid] JANIS VIKSNE, MARA JANAUS, ANTRA STIPNIECE 1996 Öppna
1-2 Omfördelning av de skärgårdshäckande skrattmåsarna Larus ridibundus i Vänerns nordöstra del under perioden 1985-1995 [Re-distribution of Black-headed Gull Larus ridibundus colonies in NE Vänern during 1985-1995] THOMAS LANDGREN 1996 Öppna
1-2 Mass and wing length of young Black-headed Gulls Larus ridibundus as predictors of age and survival [Vikt och vinglängd för unga skrattmåsar Larus ridibundus som indikatorer på ålder och överlevnad] STAFFAN BENSCH, HANS KÄLLANDER, ROBERT LAGER 1996 Öppna
1 Kungsfågelns Regulus regulus höstflyttning över Stora Fjäderägg [Autumn migration of the Goldcrest Regulus regulus at Stora Fjäderägg] URBAN GRENMYR, BJÖRN OLSÉN 1995 Öppna
1 Samhäckande vadare pa strandängar i sydvästra Sverige: Predationsskydd eller habitatval? [Associative breeding ofwaders on shore meadows in southwestern Sweden: predator protection or habitat selection?] LARS-ÅKE FLODIN, HENRY HIRSIMÄKI, LARS-GÖRAN NORÉN 1995 Öppna
1 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Habitat and territory [Törnskatan i sydöstra Sverige: Biotop och revir] VIKING OLSSON 1995 Öppna
1 Boplatsval hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i industrimiljö [Nest-site selection of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in an industrial environment] REINO ANDERSSON 1995 Öppna
2 Gunnar Svärdson and the foundation of Ottenby Bird Observatory [Gunnar Svärdson och grundande tav Ottenby fågelstation] CHRISTIAN HJORT 1995 Öppna
2 The spring migration of Sanderling Calidris alba, Little Stint C. minuta and Curlew Sandpiper C. ferruginea in Sweden [Våflyttningen hos sandlöpare Calidris alba, småsnäppa C. minuta och spovsnäppa C. ferruginea över Sverige] SVEN BLOMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM 1995 Öppna
2 Interrupted moult of adult Willow Warblers Phylloscopus trochilus during autumn migration through Sweden [Avbruten ruggning has adulta Iövsångare under höstflyttningen genom Sverige] ANDERS HEDENSTRÖM, ÅKE LINDSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Correlation between some body components and visible fat index in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus (L.) [Korrelation mellan visuellt fettindex oeh verklig fetthalt hos lövsångare Phylloscopus trochilus] BJÖRN LUNDGREN, ANDERS HEDENSTRÖM, JAN PETTERSSON 1995 Öppna
2 Stopover and fat accumulation in passerine birds in autumn at Ottenby, southeastern Sweden [Rastning och fettpålagring hos tättingar i Ottenby, sydöstra Sverige] SUSANNE ÅKESSON, ANDERS HEDENSTRÖM, DENNIS HASSELQUIST 1995 Öppna
3-4 The Red-backed Shrike Lanius collurio in southeastern Sweden: Breeding biology [Törnkatan i sydöstra Sverige: Häckningsbiologi] VIKING OLSSON 1995 Öppna
3-4 Incubation, hatching, and clutch desertion of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris ruvning och kläckning samt övergivning av kullar i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1995 Öppna
3-4 The distribution of breeding Merlins Falco columbarius in relation to food and nest sites [Inverkan av födo- och boplatstillgång för den rumsliga utbredningen av häckande stenfalkar Falco columbarius] CHRISTER G. WIKLUND, BENGT L. LARSSON 1994 Öppna
3-4 Marine birds drowning in fishing nets in the Gulf of Gdansk (southern Baltic): numbers, species composition, age and sex structure [Drunknade sjöfåglar i fisknät i Gdanskbukten: antal, artsammansättning, köns- och åldersfördelning] LECH STEMPNIEWICZ 1994 Öppna
3-4 Bivråkens Pernis apivorus överlevnad och beståndsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Honey Buzzard Pernis apivorus in Sweden] MARTIN TJERNBERG, HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Bivråkens Pernis apivorus boplatsval [Nest site choice of Honey Buzzard Pernis apivorus] MARTIN AMCOFF, MARTIN TJERNBERG, ÅKE BERG 1994 Öppna
4 Överlevnadsberäkningar och försök att skatta populationsutvecklingen hos fiskgjuse Pandion haliaetus, ormvråk Buteo buteo och sparvhök Accipiter nisus i Sverige [Estimates of survival and population development of the Osprey Pandion haliaetus, Common Buzzard Buteo buteo, and Sparrowhawk Accipiter nisus in Sweden] HANS RYTTMAN 1994 Öppna
4 Biotopval, populationsutveckling och häckningshiologi hos skärpiplärka Anthus spinoletta littoralis i ett småländskt skärgårdsområde [Habitat selection, population dynamics and breeding biology of the Rock Pipit Anthus spinoletta littoralis in southeastern Sweden] TOMMY LARSSON 1994 Öppna
4 Åkerhäckande tofsvipor Vanellus vanellus - kan bonden rädda häckningarna? [Lapwings Vanellus vanellus nesting on farmland - can the farmer save the nests?] ÅKE BERG, THORE LINDBERG, KARL GUNNAR KÄLLEBRINK 1994 Öppna
4 Våra fasaners fortplantning [Reproduction of Pheasants] {Phasianuis colchicus} KARL BORG 1994 Öppna
4 Two mixed clutches of Blue Tits Parus caeruleus and Collared Flycatchers Ficedula albicollis [Två blandkullar mellan blåmes och halsbandsflugsnappare] JUHA MERILÄ 1994 Öppna
1 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i sydvästra Sverige 1982-1992 [The breeding success of Black-throated Diver Gavia arctica in southwestern Sweden, 1982-1992] MATS O. G. ERIKSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN, RONNY FALLBERG, GÖRAN KARLSSON, HANS KONGBÄCK 1995 Öppna
3-4 Excessive migratory fattening in a captive Bluethroat Luscinia s. svecica [Ovanligt kraftig fettpålagring hos en blåhake Luscinia s. svecica i fångenskap] ANDERS KVIST, ÅKE LINDSTRÖM, INGRID TULP 1993 Öppna
3-4 A new wintering area of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Bulgaria [En ny övervintringsplats för fjällgås i Bulgarien] D. N. NANKINOV 1993 Öppna
1 Moult in relation to migration in birds - a review [Ruggningsstrategier i forhållande till flyttningen] NILS KJELLÉN 1994 Öppna
1 Flycatching behaviour in some passerines during the late breeding season at Ammarnäs, Swedish Lapland [Flugsnapparbeteende hos några tättingar under senare delen av häckningssäsongen i Ammarnäs, södra Lappland] MARIANO CUADRADO 1994 Öppna
1 The role of naturally stored food supplies in the winter diet of the boreal Willow Tit Parus montanus [Betydelsen av naturligt hamstrade födoforråd i vinterdieten hos den boreala talltitan] ANDERS BRODIN 1994 Öppna
1 Response of female Great Tits Parus major to photoperiodic stimulation and the presence of a male [Hur påverkas talgoxhonans Parus major könsmognad av ökande dagslängd och närvaro av hane?] PERNILLA JONSSON 1994 Öppna
1 Dangerous exploration: nest-cavity inspections by male Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca [Är det farligt för svartvita flugsnapparhanar att inspektera tänkbara bohål?] HANS KÄLLANDER 1994 Öppna
1 Kullöverlappning hos smådoppint Tachybabtus ruficollis [Clutch overlap in the Little Grebe Tachybabtus ruficollis] ANDERS WIRDHEIM 1994 Öppna
2-3 Dynamics of a passerine bird community in a small deciduous wood, S Sweden, during 40 years [Småfågelfaunans sammansättning och beståndsväxlingar i ett litet lövskogsområde i södra Sverige. En 40-årsstudie.] ANDERS ENEMAR, BERITH CAVALLIN, ERIK NYHOLM, INGA RUDEBECK, ANN MARI THORNER 1994 Öppna
3-4 The wintering of Blackcaps Sylvia atricapilla (L.) in Sweden [Vinterförekomsten av svarthätta Sylvia atricapilla (L.) i Sverige] THORD FRANSSON, BENGT-OLOV STOLT 1994 Öppna
1 Duvhökens Accipiter gentilis överlevnad och skattning av dess populationsutveckling i Sverige [Survival and population development of the Goshawk Accipiter gentilis in Sweden] HANS RYTTMAN 1993 Öppna
2 Food caching in the European Nuthatch Sitta europaea [Nötväckans Sitta europea födohamstring] HANS KÄLLANDER 1993 Öppna
2 Differences in bird habitat quality between plantations of Scots and Lodgepole Pine measured in terms of Pied Flycaatcher Ficedula hypoleuca breeding success [Skillnader i biotopkvalitet mellan planteringar av contortatall och vanlig tall mätt som häckningsframgång hos svartvit flugsnappare] 1993 Öppna
2 Ageing of Tree Pipits Anthus t. trivialis [Åldersbestämning av trädpiplärka Anthus trivialis] LENNART KARLSSON, KARIN PERSSON, GÖRAN WALINDER 1993 Öppna
2 Responses of nesting Meadow Pipits Anthus pratensis and White Wagtails Motacilla alba to a stuffed Sparrowhawk Accipiter nisus [Häckande ängspiplärkors och sädesärlors reaktioner på en uppstoppad sparvhök] FRANK GÖTMARK 1993 Öppna
3-4 Rovfåglar i Kvismaredalen vintrarna 1954/55-1989/90 [Wintering raptors in Kvismaredalen 1954/55-1989/90] LEIF LARSSON 1993 Öppna
3-4 Moult strategies of White Wagtail Motacilla alba and Yellow Wagtail Motacilla flava in central Sweden [Ruggningsstrategier hos sädesärla och gulärla i mellersta Sverige] JAN SONDELL 1993 Öppna
3-4 Age dependent variation in wing length of Bearded Tits Panurus biarmicus [Åldersrelaterad variation i vinglängd hos skäggmesen Panurus biarmicus] BO NIELSEN 1993 Öppna
3-4 Diurnal song pattern in the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus [Sångmönster under dygnet hos trastsångare Acrocephalus arundinaceus] DENNIS HASSELQUIST, STAFFAN BENSCH, ULF OTTOSSON 1993 Öppna
3-4 Variation in survival in an increasing population of the Greylag Goose Anser anser in Scania, southern Sweden [Variation i överlevnad hos en växande grågåspopulation i Skåne, södra Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1993 Öppna
3-4 Different ecology in male and female wintering Snowy Owls Nyctea scaandiaca L. in Sweden due to colour and size dimorphism [Olika ekologi hos hanar och honor av fjälluggla under övervintring i Sverige beroende på färg- och storleksdimorfism] HENRIK LIND 1993 Öppna
3-4 Gulls and Fulmars following ships and feeding on discards at night [Måsar och stormfåglar som följer fartyg och lever på fiskeavfall nattetid] STEFAN GARTHE, OMMO HÜPPOP 1993 Öppna
2 Pattern and predictability of potential wind assistance for waders and geese migrating from West Africa and the Wadden Sea to Siberia [Vindarnas mönster och deras förutsägbarhet för vadare och gäss på vårflyttning från Västafrika och Vadehavet till Sibirien] THEUNIS PIERSMA, SJON VAN DE SANT 1992 Öppna
2 The importance of mires as breeding habitat for wetland birds in Sweden [Myraarnas betydelse som häckningsbiotop för våtmarksfåglar] BJÖRN L. ARVIDSSON, ULF BOSTRÖM, BÖRJE DAHLÉN, ADJAN DE JONG, ULF KOLMODIN, SVEN G. NILSSON 1992 Öppna
2 Feeding areas and local movement patterns of post-breeding Greylag Geese Anser anser in South Sweden LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1992 Öppna
2 Blåstrupens Luscinia s. svecica trekkeveier [The migration routes of the Bluethroat Luscinia s. svecica] GEIR SVERRE ANDERSEN, PER GYLSETH 1992 Öppna
3-4 Laying and clutch size of the Treecreeper Certhia familiaris in south-western Sweden [Trädkryparens Certhia familiaris värpning och kullstorlek i sydvästra Sverige] ANDERS ENEMAR 1992 Öppna
3-4 Low reproductive success in a colony of Black-headed Gulls Larus ridibundus - mass starvation of nestlings? STAFFAN BENSCH 1992 Öppna
3-4 Sjöfågelbeståndets utveckling i Bullerö skärgård efter invandring av mink [Development of waterbird populations in the Bullerö arachipelago off Stockholm after colonization by Mink] ÅKE ANDERSSON 1992 Öppna
3-4 Status and population changes of farmland birds in southern Sweden [Status och populationsförändringar hos jordbruksfåglar i södra Sverige] JEREMY ROBERTSON, ÅKE BERG 1992 Öppna
3-4 Interspecific variation in time budgets among sympatric dabbling ducks [Variationer i samexisterande simänders tidsbudget] MÅRTEN ÅSTRÖM 1992 Öppna
3-4 The primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla evaluated by four different methods [Bergfinkens handpenneruggning vid Ånnsjön] THOMAS HOLMBERG 1992 Öppna
3-4 Kvicksilver och häckningsstörningar [Mercury and reproductive impairment] KARL BORG 1992 Öppna
1 Regional song dialects of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana L. in Sweden GUSTAV ÅSTROM, BENGT-OLOV STOLT 1993 Öppna
1 Seabird distribution and numbers in selected offshore parts of the Baltic Sea, winter 1992 [Havsfåglars utbredning och antal i valda delar av Östersjön, vintern 1992] JAN DURINCK, HENRIK SKOV, PER ANDELL 1993 Öppna
1 Distribution of Sylvia warblers at a stopover site during spring [Fördelningen av Sylvia-sångare på en rastplats under vårflyttningen] HASSE BERGLUND, THORD FRANSSON 1993 Öppna
2 Selection and exploitation of feeding areas by staging and wintering geese in southmost Sweden [Val och utnyttjande av furageringsområden av rastande och övervintrande gäss i sydligaste Sverige] LEIF NILSSON, HAKON PERSSON 1991 Öppna
2 Strömstarens Cinclus c. cinclus utbredning och häckningsbiologi i Värmland [Distribution and breeding ecology of the Dipper Cinclus c. cinclus in the province of Värmland, central Sweden] ERIK BORGSTRÖM 1991 Öppna
2 Breeding biology of the Lapland Bunting Calcarius lapponicus in Lapland, Sweden [Lappsparvens Calcarius lapponicus häckningsbiologi i Lappland] PETER GIEROW, MARTIN GIEROW 1991 Öppna
2 Primary moult of the Brambling Fringilla montifringilla in northern Sweden [Handpenneruggning hos bergfinken Fringilla montifringilla i norra Sverige] ULF OTTOSSON, FREDRIK HAAS 1991 Öppna
2 Rosenfink Carpodacus erythrinus med utfärgad röd dräkt redan första våren [Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus with red plumage already in its first spring] KÅRE STRÖM 1991 Öppna
2 Differences in prey capture efficiency of adult and juvenile Common Sterna hirundo and Arctic S. paradisaea terns [Skillnader i fiskeframgång mellan gamla och unga fisk- och silvertärnor] HANS KÄLLANDER 1991 Öppna
1 Requirements by the Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major for a suburban life [Större hackspettens Dendrocopos major krav för att häcka i bostadsområden] LENNART HANSSON 1992 Öppna
1 Variation in wing length in relation to sex and age of Marsh Tits Parus palustris [Variation i vinglängd i relation till kön och ålder hos entita Parus palustris] JAN-ÅKE NILSSON 1992 Öppna
1 Population trends and fluctuations in Swedish woodpeckers [Beståndstrender och fluktuationer hos svenska hackspettar] SVEN G. NILSSON, OLA OLSSON, SÖREN SVENSSON, ULF WIKTANDER 1992 Öppna
1 The age of young Willow Warblers Phylloscopus trochilus estimated from different stages of post-juvenile moult [Ålder hos unga lövsångare Phylloscopus trochilus i olika stadier av ungfågelruggningen] STAFFAN BENSCH, ÅKE LINDSTRÖM 1992 Öppna
1 Levels of mercury in eggs of Red-throated Diveer Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica in Southwest Sweden [Kvicksilver i ägg av smålom Gavia stellata och storlom Gavia arctica i sydvästra Sverige] MATS O.G. ERIKSSON, INGEMAR JOHANSSON, CLAES-GÖRAN AHLGREN 1992 Öppna
1 Reproductive success of the Shore Lark Eremophila alpestris in southern Lapland [Häckningsframgång hos berglärka i södra Lappland] SÖREN SVENSSON, OLOF BERGLUND, JAN TISELL, ÅSA BODENMALM, ÅSA ERLANDSSON, MARITA HÄLLGREN, TINA JONSSON, PERNILLA NILSSON 1992 Öppna
2 Blodparasiter och deras spridningsvägaar inom fågelfaunan [Blood parasites and their mode of spread among birds] KARL BORG 1992 Öppna
4 Fuel deposition and speed of early autumn migration of juvenile Bluethroats Luscinia s. svecica leaving their natal area in Swedish Lapland. [Fettupplagring och inledande höstflyttningshastighet hos juvenila blåhakar Luscinia s. svecica i Lappland] ÅKE LINDSTRÖM & JOHAN LIND 2001 Öppna
4 Robin Erithacus rubecula found in juvenile plumage on spring migration. [Rödhake Erithacus rubecula påträffad i juvenil dräkt under vårflyttning] JONAS WALDENSTRÖM & DANIEL BENGTSSON 2001 Öppna
1 Crossbill (Genus Loxia) evolution in the West Palearctic - a look at the fossil evidence [Artbildning hos korsnäbbar (släktet Loxia) i Västpalearktis - en studie av fossial fynd TOMMY TYRBERG 1991 Öppna
1 Distribution, reproductive success, and population trend in the Dunlin Calidris alpina schinzii on the Swedish west coast [Förekomst, häckningsframgång och populationsutveckling hos sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii på svenska västkusten] DONALD BLOMQVIST & OLOF C. JOHANSSON 1991 Öppna
1 Autumn migrating Bluethroats Luscinia s. svecica orient in an eastsoutheasterly direction at Gävle, East Sweden [Höstflyttande blåhakar Luscinia s. svecica orienterar i ostsydostlig riktning vid Gävle] HANS ELLEGREN & KJELL WALLIN 1991 Öppna
1 Great Tits incubating empty nest cups [Talgoxar ruvar tomma balar] HJÖRDIS CARLSSON, LEIF CARLSSON, CHRISTINA WALIN, NILS-ERIK WALLIN 1991 Öppna
1 Köns- och åldersbestämning av svart rödstrjärt Phoenicurus ochruros [Sexing and aging of Black Redstarts Phoenicurus ochruros] REINO ANDERSSON 1991 Öppna
1 Wing length criteria for sex determination of Robind Erithacus rubecula wintering in southern Spain [Vinglängdskriterier för könsbestämning av rödhakar Erithacus rubecula överintrande i södra Spanien] MARIANO CUADRADO 1991 Öppna
1 Notes on the breeding biology of the Barred Warbler Sylvia nisoria at Ottenby, Sweden [Häckningsdata för höksångare Sylvia nisoria vid Ottenby] ANDERS HEDENSTRÖM & SUSANNE ÅKESSON 1991 Öppna
1 Preference for nest site height selection in the Starling Sturnus vulgaris - an experiment with nest-boxes [Preferens för olika bohöjd hos staren Sturnus vulgaris - ett holkexperiment] SÖREN SVENSSON 1991 Öppna
2 Effekten av dåligt väder på gråsiskans Carduelis flammea häckning ett björkfröfattigt år i södra Lappland [Effects of bad weather on the breeding of the Redpoll Carduelis flammea in a year with a poor birch seed crop in southern Lapland] BODIL NYSTRÖM, HANS NYSTRÖM 1991 Öppna
2 Migration pattern of Finnish Bean Geese Anser fabalis [Flyttningsmönster hos finska sädgäss Anser fabalis] LEIF NILSSON, MATTI K. PIRKOLA 1991 Öppna
3-4 1997 Öppna
4 Sträckvägar och sträckbeteende hos labbar Stercorarius. [Migration routes and behaviour of skuas Stercorarius] GUNNAR JAKOBSSON & BJORN JOHANSSON 2001 Öppna
4 Häckfagelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000. [The breeding birds in the outer archipelago of eastern Småland 1990- 2000] THOMAS JOHANSSON & TOMMY LARSSON 2001 Öppna
4 The adrenocortical responses to stress in breeding male Chaffinches Fringilla coelebs and Bramblings F. montifringilia in Sweden. [Stresskänslighet hos häckande hanar av bofink och bergfink i Sverige] BENGT SILVERIN & JOHN WINGFIELD 2001 Öppna
4 Effects of restoration and management regime on the avifaunal composition on Swedish wet meadows. [Effekter av restaurering och skötselmetod på fågelfaunans sammansättning på svenska våtängar] MAGNUS HELLSTRÖM & ÅKE BERG 2001 Öppna
2-3 1994 Öppna
3-4 Willow Warbler Phylloscopus trochilus nesting in a juniper during a peak lemming year. [Lövsångare Phylloscopus trochilus häckar uppe i en enbuske under ett lämmelår] KEITH W. LARSON & SIEGLINDE KUNDISCH 2012 Öppna
2 Differences in foraging ecology of Wood Sandpiper Tringa glareola and Ruff Philomachus pugnax during spring migration in Sajna River valley (nor thern Poland). [Skillnader i födosöksekologi hos grönbena Tringa glareola och brushane Philomachus pugnax under vårflyttningen i Sajnaflodens dalgång (norra Polen)] MAŁGORZATA KRUPA, MATEUSZ SCIBORSKI, ROBERT KRUPA, RAFAŁ POPIS & JUSTYNA WOŁOSZYN 2009 Öppna
1-2 Behaviour and survival of Common Guillemot Uria aalge chicks at departure from a nest site in the Baltic Sea. [Beteenden och överlevnadschanser för sillgrissleungar Uria aalge i Östersjön när de lämnar sina boplatser] MÅNS HJERNQUIST, BJÖRN HJERNQUIST & MÅRTEN B. HJERNQUIS 2012 Öppna
1-2 Impact on breeding birds of a semi-offshore island-based windmill park in Åland, Northern Baltic Sea. [Effekten på den häckande fågelfaunan av en vindkraftspark på småöar på Åland, norra Östersjön] ANTTI TANSKANEN 2012 Öppna
1-2 Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland. [Häckning av syskonpar hos sångsvan Cygnus cygnus i Polen] KRZYSZTOF DUDZIK, MICHAŁ POLAKOWSKI, ŁUKASZ JANKOWIAK, ROBERT DOBOSZ, ERNEST BIELAK, MATEUSZ ALBRYCHT 2012 Öppna
1-2 A Blue Tit Cyanistes caeruleus population: its recent increase and breeding data. [En blåmespopulation under 60 år: dess sentida ökning samt häckningsdata] KARL-GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2012 Öppna
1-2 Non-breeding ecology of the Whinchat Saxicola rubetra in Nigeria. [Buskskvättans Saxicola rubetra ekologi under övervintring i Nigeria] YAHKAT BARSHEP, ULF OTTOSSON, JONAS WALDENSTRÖM & MARK HULME 2012 Öppna
1-2 Dräktvariation hos skärpiplärka Anthus petrosus littoralis och vattenpiplärka Anthus spinoletta i vinterdräkt. [Plumage variation of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis and Water Pipit Anthus spinoletta in winter plumage] REINO ANDERSSON 2012 Öppna
1-2 Distribution and numbers of wintering sea ducks in Swedish offshore waters. [Utbredning och antal av övervintrande havsänder i svenska utsjövatten] LEIF NIlSSON 2012 Öppna
1-2 Ornitologernas världskongress: 2010 i Brasilien, 2014 i Japan – kort referat och inbjudan. [The International Ornithological Congress: 2010 in Brazil, 2014 in Japan – brief report and invitation] SÖREN SVENSSON 2012 Öppna
3-4 What knowledge is ”jizz”? [Vilken typ av kunskap menas med begreppet ”jizz”?] HENRIK LERNER & HÅKAN TUNÓN 2012 Öppna
3-4 Spring fuelling by arctic Dunlins Calidris a. alpina in the southern Baltic and the potential role of a changing climate. [Fettupplagring under våren hos kärrsnäppa Calidris a. alpina i södra Östersjön och möjliga följder av en klimatändring] JOHAN STEDT & ÅKE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Häckfågelfaunan i en sydsvensk ädellövskog under 40 år – revirkartering av Ottenby lund 1972–2011 [The breeding bird community over 40 years in a rich broadleaved forest at Ottenby in southern Sweden] DANIEL BENGTSSON & ÅkE LINDSTRÖM 2012 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of breeding waterfowl in the Swedish mountain chain between 1972–1975 and 2009. [Förändringar i antal och utbredning av häckande sjöfåglar i svenska fjällkedjan mellan 1972–1975 och 2009] LEIF NILSSON & JOHAN NILSSON 2012 Öppna
3-4 Distribution and numbers of moulting non-breeding Whooper Swans Cygnus cygnus in the Baltic States and South Sweden. [Geografisk fördelning och antal av ruggande icke häckande sångsvanar Cygnus cygnus i Baltikum och Sydsverige] HAKON KAMPE-PERSSON, DMITRIJS BOIKO & JULIUS MORKŪNAS 2012 Öppna
3-4 An exceptionally large Willow Warbler Phylloscopus trochilus. [En ovanligt stor lövsångare Phylloscopus trochilus] ÅKE LINDSTRÖM, STAFFAN BENSCH & ANDERS HEDENSTRÖM 2012 Öppna
2-4 The migrations of Finnish Bean Geese Anser fabalis in 1978–2011. [Flyttning hos finska sädgäss Anser fabalis 1978–2011] LEIF NILSSON 2011 Öppna
1 Density and reproductive success of Skylarks Alauda arvensis on organic farms – an experiment with unsown Skylark plots on autumn sown cereals. [Täthet och häckningsframgång hos sånglärka Alauda arvensis på ekologiska jordbruk – ett experiment med osådda rutor i höstsådd stråsäd] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2011 Öppna
1 Moult pattern of primaries and secondaries during first and second flight feather molt in Great Grey Owls Strix nebulosa. [Mytemønster i vingen hos lappugle Strix nebulosa etter første og andre svingfjærmyting] ROAR SOLHEIM 2011 Öppna
1 Höstflyttande kungsfåglars Regulus regulus vikt på tre näraliggande rastplatser i sydöstra Sverige. [The body mass of Goldcrests Regulus regulus at three closely situated stopover sites during autumn migration in southeastern Sweden] ROLF LARSSON 2011 Öppna
1 The stopover behaviour of the Garden Warbler Sylvia borin in Obudu, southeast Nigeria. [Trädgårdssångarens Sylvia borin beteende under rastning i Obudu, sydöstra Nigeria] SOLADOYE B. IWAJOMO, ULF OTTOSSON, YAHKAT BARSHEP, ANDERS HELSETH, MARK F. HULME, MATTHEW STEVENS & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
1 A white feathered area on the forehead is more common in hybrids of Greylag Goose Anser anser and Greater Canada Goose Branta canadensis than in the parent species. [Ett vitt befjädrat område på huvudet närmast näbben är vanligare på hybrider mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis än det är på föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2011 Öppna
1 Occurrence of swan hybrids around the Baltic Sea – an outcome of range expansions? [Förekomst av svanhybrider omkring Östersjön – ett resultat av utvidgade utbredningsområden?] HAKON KAMPE-PERSSON & DMITRIJS BOIKO 2011 Öppna
1 Blåmespar Parus caeruleus föder upp unge av svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [Blue Tit Parus caeruleus pair raises a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca nestling] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
1 Hur stor andel av de i Sverige inräknade sädgässen har utgjorts av taigasädgäss Anser fabalis fabalis? [How large proportion of the Bean Geese counted in Sweden was made up of Taiga Bean Geese Anser fabalis fabalis?] HAKON KAMPE-PERSSON 2011 Öppna
2-4 A 64-year study of a Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca population. [En 64 år lång studie av en svartvit flugsnapparpopulation] KARL GUSTAV SCHÖLIN & HANS KÄLLANDER 2011 Öppna
2-4 Population fluctuations and timing of spring migration of the Scandinavian Bluethroat Luscinia svecica svecica at Ottenby Bird Observatory, Sweden, 1955–2008. [Beståndsvariationer och tidsförlopp för vårflyttningen hos den skandinaviska blåhaken Luscinia svecica svecica vid Ottenby fågelstation, Sverige, 1955–2008] STAFFAN SVANBERG & JONAS WALDENSTRÖM 2011 Öppna
2-4 Breeding biology of Purple Sandpipers Calidris maritima on the Hardangervidda, southern Norway. [Häckningsbiologin hos skärsnäppa Calidris maritima på Hardangervidda, södra Norge] RAB RAE, MIKE NICOLL, RON SUMMERS, STUART RAE & KEITH BROCKIE 2011 Öppna
2-4 Field notes on the breeding biology of the Dotterel Charadrius morinellus in arctic Norway. [Fältnoteringar om häckningsbiologin hos fjällpipare Charadrius morinellus i arktiska Norge] LUTZ LÜCKER, SIEGFRIED KRAATZ †, BÄRBEL KRAATZ 2011 Öppna
2-4 Records of brown plumage aberration in the Common Buzzard Buteo buteo. [Fynd av brun dräktavvikelse hos ormvråk Buteo buteo] MICHAL CIACH, ANNA KWARCIANY & DARIUSZ SWITALA 2011 Öppna
2-4 Talgoxens Parus major antal och häckningsbiologi – resultat av 25 års holkstudier. [Numbers and breeding biology of the Great Tit Parus major – results of a 25 year nest-box study] JAN-ERIC NILSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics and reproduction of a nest-box breeding population of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca in a subalpine birch forest in Swedish Lapland during a period of 46 years. [Beståndsvariation och häckningsresultat hos holkhäckande svartvit flugsnappare i fjällbjörkskog i Lappland under 46 år] N. ERIK I. NYHOLM 2011 Öppna
2-4 Ortolan Bunting Emberiza hortulana at Kvismaren, central Sweden – breeding studies and suggested management. [Ortolansparven Emberiza hortulana vid Kvismaren, centrala Sverige – häckningsstudier och förslag till skötsel] JAN SONDELL, CRAIG BROOKES & MAGNUS PERSSON 2011 Öppna
2-4 Dynamics of garden birds at a feeding station in a suburban area near Oslo, Norway, 2000–2008. [Variationer i fåglarnas antal vid en matningsplats i en trädgård i ett förortsområde nära Oslo, Norge, 2000–2008] KÅRE ELGMORK 2011 Öppna
2-4 Vattenrall Rallus aquaticus som häckfågel på torrmark och möjlig predator på småfågel. [The Water Rail Rallus aquaticus breeding in dry habitat and possible predator on songbirds] DAN LUNDBERG 2011 Öppna
3-4 Naturalised geese in Europe. [Naturaliserade gäss i Europa] HAKON KAMPE-PERSSON 2010 Öppna
3-4 Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus during spring migration in northern Sweden – rare visitor or regular passage migrant? [Tundrasädgåsen Anser fabalis rossicus under vårflyttningen i norra Sverige – en sällsynt gäst eller regelbunden flyttfågel?] THOMAS HEINICKE 2010 Öppna
3-4 Satellite tracking of Bean Geese Anser fabalis fabalis and A. f. rossicus from spring staging areas in northern Sweden to breeding and moulting areas. [Satellitspårning av sädgäss (Anser fabalis fabalis och A. f. rossicus) från rastplatser i norra Sverige till häckningsområden och ruggningsplatser] LEIF NILSSON, ADRIAAN DE JONG, THOMAS HEINICKE & KJELL SJÖBERG 2010 Öppna
3-4 Review of the historical distribution of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in Europe [Översikt av den historiska utbredningen av fjällgås Anser erythropus i Europa] JOHAN H. MOOIJ 2010 Öppna
3-4 The Swedish population of Lesser White-fronted Goose Anser erythropus – supplemented or re-introduced? [Det svenska beståndet av fjällgås Anser erythropus – förstärkt eller återinplanterat?] ÅKE ANDERSSON & NIKLAS HOLMQVIST 2010 Öppna
3-4 Dutch Greylag Geese Anser anser: migrants or residents? [Grågåsen Anser anser i Holland: flytt- eller stannfågel?] BEREND VOSLAMBER, ELISE KNECHT & DAVID KLEIJN 2010 Öppna
3-4 Assessing impacts on geese from mining activities in the Ramsar site Heden, East Greenland. [Undersøgelse af påvirkning fra mineaktiviteter i Ramsarområdet Heden i Østgrønland] CHRISTIAN M. GLAHDER, DAVID BOERTMANN & JESPER MADSEN 2010 Öppna
3-4 A working model for preventing crop damage caused by increasing goose populations in Sweden. [En arbetsmodell för att förebygga skador på gröda orsakade av växande gåspopulationer i Sverige] MIKAEL HAKE, JOHAN MÅNSSON & ANNE WIBERG 2010 Öppna
2-4 Status and trends of the Canada Goose Branta canadensis in France. [Tillstånd och utveckling för kanadagåsen Branta canadensis i Frankrike] CAROL FOUQUE & VINCENT SCHRICKE 2011 Öppna
2 Coloured tail-coverts in Anser × Branta goose hybrids despite allwhite coverts in both parent species. [Färgade stjärttäckare hos Anser × Branta gåshybrider trots helvita täckare hos båda föräldraarterna] C. G. GUSTAVSSON 2010 Öppna
2 Effect of urbanization and feeding intensity on the distribution of wintering Mallards Anas platyrhynchos in NE Poland. [Effekt av urbanisering och matning på förekomsten av övervintrande gräsänder Anas platyrhynchos i nordöstra Polen] MICHAL POLAKOWSKI, MICHAL SKIERCZYØSKI & MONIKA BRONISZEWSKA 2010 Öppna
2 Immature Long-tailed Skuas Stercorarius longicaudus in Swedish Lapland in 2009. [Förekomst av unga fjällabbar Stercorarius longicaudus i Lappland under 2009] ROB VAN BEMMELEN 2010 Öppna
2 Nesting biology of the Hooded Crow Corvus corone cornix in a mixed residential-agricultural area in southern Sweden. [Gråkråkans Corvus corone cornix häckningsbiologi i en blandmiljö av bebyggelse och jordbruk i södra Sverige] REBECCA HESSEL & JOHAN ELMBERG 2010 Öppna
2 What do population viability analyses tell about the future for Baltic Dunlin Calidris alpina schinzii and Montagu’s Harrier Circus pygargus on Öland? [Vad berättar sårbarhetsanalyser om framtiden för sydlig kärrsnäppa och ängshök på Öland?] PER-ERIC BETZHOLTZ, TOBIAS BERGER, JAN PETERSSON & JOHAN STEDT 2010 Öppna
2 First proven record of withinyear nest reuse by a pair of Bramblings Fringilla montifringilla. [Första bevisade fallet av återanvändning av ett bo samma år hos bergfink Fringilla montifringilla] VLADIMIR YU. ARKHIPOV 2010 Öppna
3-4 Expanding Goose Populations and their Management – Introduction BART EBBINGE 2010 Öppna
3-4 Current estimates of goose population sizes in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends. [Aktuella skattningar av gåsbeståndens storlek i västra Europa, analys av kunskapsluckor och utvärdering av trender] ANTHONY D. FOX, BART S. EBBINGE, CARL MITCHELL, THOMAS HEINICKE, TOMAS AARVAK, KENDREW COLHOUN, PREBEN CLAUSEN, SERGEY DERELIEV, SÁNDOR FARAGÓ, KEES KOFFIJBERG, HELMUT KRUCKENBERG, MAARTEN J. J. E. 2010 Öppna
3-4 Trends in goose numbers wintering in Britain & Ireland, 1995 to 2008. [Trender för antal gäss som övervintrar i Storbritannien och Irland 1995–2008] CARL MITCHELL, KENDREW COLHOUN, ANTHONY D. FOX, LARRY GRIFFIN, COLETTE HALL, RICHARD HEARN, CHAS HOLT & ALYN WALSH. 2010 Öppna
3-4 Numbers and distributions of geese in Hungary 1984–2009 [Antal och utbredning av gäss i Ungern 1984–2009] SÁNDOR FARAGÓ 2010 Öppna
4 A stable bird community during 27 years (1980–2006) in the nemoral broadleaf wood Dalby Söderskog National Park. [Ett stabilt fågelsamhälle under 27 år (1980–2006) i den nemorala lövskogen Dalby Söderskog nationalpark] SÖREN SVENSSON 2009 Öppna
4 Is the breeding distribution of Broad-billed Sandpipers Limicola falcinellus moving uphill? [Håller myrsnäppan Limicola falcinellus på att flytta upp på fjällheden?] MARTIN GREEN, JOHANNES HUNGAR, ROBERT RANKIN 2009 Öppna
4 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
1 Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar. [Water chemistry and the composition of fish stocks in the breeding lakes of Blackthroated Diver Gavia arctica, and a comparison with the fishing lakes of Redthroated Diver Gavia stellata] MATS O.G. ERIKSSON & HEIDI PALTTO 2010 Öppna
1 Species trends, turnover and composition of a woodland bird community in southern Sweden during a period of fifty-seven years. [Arternas trender, omsättning och andelar inom ett skogligt fågelsamhälle i södra Sverige under femtiosju år] SÖREN SVENSSON, ANN MARI THORNER & N. ERIK I. NYHOLM 2010 Öppna
1 Evaluation of the analysis of distance sampling data: a simulation study. [Utvärdering av avståndsanalys av inventeringsdata: en simuleringsstudie] ROBERT EKBLOM 2010 Öppna
1 Blåstjärt Tarsiger cyanurus sjunger som talltita Poecile montanus. [Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus singing like a Willow Tit Poecile montanus] HENRIK LIND 2010 Öppna
2 Brood size of four titmice (Paridae) during 1962–2001. [Kullstorlek för fyra arter mesar (Paridae) 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2010 Öppna
2 Clutch and egg size variation in the Marsh Harrier Circus aeruginosus in eastern Poland. [Variation i kull- och äggstorlek hos brun kärrhök Circus aeruginosus i östra Polen] MARCIN POLAK 2010 Öppna
1 Territoriality in the Willow Warbler Phylloscopus trochilus in its winter quarter in Lesotho. [Revirhållande lövsångaren Phylloscopus trochilus i vinterkvarteret i Lesoto] GRZEGORZ KOPIJ 2009 Öppna
1 The first record of melanism in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Första fyndet av melanism hos törnskata Lanius collurio] MICHAŁ CIACH 2009 Öppna
1 Long handling time of a big prey – Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus foraging on frog. [Lång hanteringstid för ett stort byte – trastsångare Acrocephalus arundinaceus sväljer en groda] DARIUSZ JAKUBAS & KATARZYNA WOJCZULANIS-JAKUBAS 2009 Öppna
1 Tofsvipa Vanellus vanellus häckande på kalhygge. [Lapwing Vanellus vanellus breeding in a forest clear-cut] DAN LUNDBERG 2009 Öppna
1 Food-storing of slime mould in Siberian Jay Perisoreus infaustus during the postbreeding season. [Hamstring av slemsvamp hos lavskrika Perisoreus infaustus efter häckningssäsongen] BORIS P. NIKOLOV & IVA P. HRISTOVA 2009 Öppna
4 The occipital face of the Pygmy Owl Glaucidium passerinum. [Det occipitala ansiktet hos sparvugglan Glaucidium passerinum] MIKAEL VESANEN 2009 Öppna
4 Spring migration of the Taiga Bean Goose Anser f. fabalis along the “Western Flyway” in northern Sweden: numbers in 2003–2008 and timing in comparison with the “Central Flyway” in Finland. [Vårflyttning av taigasädgås Anser f. fabalis längs den ”västra flyttvägen” i norra Sverige: rastantal 2003–2008 och tidsmässig kulmination i jämförelse med den ”centrala flyttvägen” i Finland] ULF SKYLLBERG, ISMO NOUSIAINEN, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON, ÖSTEN ANDERSSON & MATTIAS NORDLUND 2009 Öppna
4 Male and female Penduline Tit Remiz pendulinus can reverse their desertion decisions. [Hane och hona av pungmes Remiz pendulinus kan ändra sina beslut om att överge äggkullen] BEATA CZYX, OLOF PERSSON & PETER ÖHRSTRÖM 2009 Öppna
4 En långtidsstudie av talgoxens Parus major häckningsbiologi i ett mellansvenskt blandskogsområde. [A long-term study of the breeding biology of the Great Tit Parus major in a mixed forest in South Central Sweden] KARL GUSTAV SCHÖLIN 2009 Öppna
4 Indication of an interspecies “spill-over” reaction in Common Swift Apus apus. [Mellanartsreaktion tolkad som ”överspillshandling” hos tornseglare Apus apus] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & CRIS LUENGO 2009 Öppna
1 Images of Barnacle Goose Branta leucopsis hybrids – a photo documentation of some crosses with different Anser species. [Bilder av hybrider av vitkindad gås Branta leucopsis – en fotodokumentation av några korsningar med olika Anser-arter] C. G. GUSTAVSSON 2009 Öppna
1 Breeding Skylarks Alauda arvensis on organic set-asides – effects of time of cutting, vegetation structure and landscape composition. [Effekter av putsningstidpunkt, vegetationsstruktur och landskapssammansättning på sånglärkor som häckar på ekologiska trädor] ÅKE BERG, OLLE KVARNBÄCK & ÅSA GUSTAFSSON 2009 Öppna
1 Occurrence of Continental Blackcaps Sylvia atricapilla in northern Europe. [Kontinentala svarthättors Sylvia atricapilla uppträdande i norra Europa] DANIEL BENGTSSON, THORD FRANSSON & JAN ERIK RØER 2009 Öppna
3-4 2008 Öppna
2 Waterbird dynamics at the shallow Lake Krankesjön, southern Sweden: a long-term study. [Beståndsvariationer i Krankesjöns simfågelfauna: en långtidsstudie] HANS KÄLLANDER, LARS-ANDERS HANSSON, CHRISTER BRÖNMARK & ALICE NICOLLE 2009 Öppna
2 First, second and replacement broods in the breeding biology of a Treecreeper Certhia familiaris population. [Förstakullar, andrakullar och omläggningskullar i häckningsbiologin hos en population trädkrypare Certhia familiaris] ANDERS ENEMAR 2009 Öppna
3 Population trends for Swedish breeding birds. [Populationstrender för fåglar som häckar i Sverige] RICHARD OTTVALL, LARS EDENIUS, JOHAN ELMBERG, HENRI ENGSTRÖM, MARTIN GREEN, NIKLAS HOLMQVIST, ÅKE LINDSTRÖM, TOMAS PÄRT & MARTIN TJERNBERG 2009 Öppna
1 Brood size of twelve farmland bird species in Sweden during 1962–2001. [Kullstorlek hos tolv arter jordbruksfåglar i Sverige under perioden 1962–2001] HANS RYTTMAN & K. SUSANNA S. HALL-KARLSSON 2009 Öppna
1 Revirtäthet och boplatsval av skata Pica pica i olika typer av urbana miljöer. [Territory density and nest site choice of Magpie Pica pica in different types of urban settings] TOMAS VIKTOR 2009 Öppna
1 2008 Öppna
2 Historical occurrence of the Lesser White-fronted Goose Anser erythropus in the Atlantic flyway. [Historisk förekomst av fjällgås Anser erythropus i den atlantiska flyttningskorridoren] HAKON KAMPE-PERSSON 2008 Öppna
2 Sex and age composition during autumn migration of Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Central Sweden in 2005. [Köns- och åldersfördelning hos höstflyttande sparvugglor Glaucidium passerinum i mellersta Sverige 2005] MICHAL POLAKOWSKI, MONIKA BRONISZEWSKA & MICHAL SKIERCZYOSKI 2008 Öppna
2 Skillnader i reviretablering under hösten mellan adulta och årsunga hannar av svart rödstjärt Phoenicurus ochruros på Cypern och Kreta. [Differences in territory establishment during the autumn between adult and yearling males of Black Redstart Phoenicurus ochruros on Cyprus and Crete] REINO ANDERSSON 2008 Öppna
2 Epimeletic behaviour in airborne Common Swifts Apus apus: do adults support young in flight? [Epimeletiskt beteende hos flygande tornseglare Apus apus: hjälper vuxna de unga i flykten?] OLLE TENOW, TORBJÖRN FAGERSTRÖM & LARS WALLIN 2008 Öppna
2 Häckningsbiotop och boplatsval hos kungsörn Aquila chrysaetos (L.) på Gotland. [Breeding habitat and nest site selection of the Golden Eagle Aquila chrysaetos (L.) in Gotland] LARS-ERIK WISS 2008 Öppna
2 Impact of predation by the Black Rat Rattus rattus on the breeding success of Cory’s Shearwater Calonectris diomedea on Linosa island (Sicily, Italy). [Effekten av svartråttans Rattus rattus predation på gulnäbbade lirans Calonectris diomedea häckningsframgång på Linosaön (Sicilien, Italien)] GIUSEPPE RANNISI, LOREDANA MURABITO & MARCO GUSTIN 2008 Öppna
2 Ejderns Somateria mollisima boplatstrohet i en koloni på Utklippan i Östersjön. [Nest location fidelity in the Common Eider Somateria mollissima at Utklippan in the Baltic Sea] ROLF LARSSON 2008 Öppna
2 Late breeding of Wood Pigeon Columba palumbus at Linköping, southern Sweden. [Sen häckning av ringduva Columba palumbus i Linköping, södra Sverige] HENRIK LERNER & LENNART NORDENFELT 2008 Öppna
2 Extensive post-juvenile moult in Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Sweden. [Omfattande post-juvenil ruggning hos rörsångare Acrocephalus scirpaceus i Sverige] BO NIELSEN 2008 Öppna
3-4 Changes in numbers and distribution of wintering waterfowl in Sweden during forty years, 1967–2006. [Förändringar i antal och utbredning hos övervintrande sjöfåglar i Sverige under fyrtio år 1967–2006] LEIF NILSSON 2008 Öppna
3-4 Könsfördelningen hos bläsand Anas penelope under vårsträcket vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Sex ratio of the Eurasian Wigeon Anas penelope during spring migration at Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2007 Öppna
3-4 The spring migration of Grey Plover Pluvialis squatarola in Sweden. [Vårflyttningen hos kustpipare Pluvialis squatarola över Sverige] SVEN BLOMQVIST, MARTIN GREEN & ÅKE LINDSTRÖM 2007 Öppna
3-4 Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. [Utbredning och populationsutveckling hos två raser av gransångare Phylloscopus collybita i Sverige] ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, MARTIN GREEN & RICHARD OTTVALL 2007 Öppna
3-4 Behaviour of Mute Swans Cygnus olor wintering at a municipal beach in Gdynia, Poland. [Knölsvanars Cygnus olor beteende under övervintring på en kommunal strand i Gdynia, Polen] WLODZIMIERZ MEISSNER & KATARZYNA CIOPCINSKA 2007 Öppna
3-4 Occurrence of hybrid geese in Sweden – a conservation problem? [Förekomst av gåshybrider i Sverige – ett naturskyddsproblem?] HAKON KAMPE-PERSSON & HENRIK LERNER 2007 Öppna
3-4 Häckning i träd – en ny trend bland svenska grågäss? [Tree-nesting – a new trend among Swedish Greylag Geese?] HAKON KAMPE-PERSSON 2007 Öppna
1 Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. [Distribution and habitat choice of the Ortolan Bunting Emberiza hortulana in Sweden] RICHARD OTTVALL, MARTIN GREEN, ÅKE LINDSTRÖM, SÖREN SVENSSON, PER-ANDERS ESSEEN & LISELOTT MARKLUND 2008 Öppna
1 Breeding performance of the Fieldfare Turdus pilaris in the subalpine birch zone in southern Lapland: a 20 year study. [Björktrastens Turdus pilaris häckning i den subalpina björkzonen i södra Lappland: en 20-årig studie] OLA ARHEIMER & SÖREN SVENSSON 2008 Öppna
1 Spring staging of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in southern Sweden 2007 – estimate of the size of populations using the western and central flyways. [Vårrastning av taigasädgås Anser f. fabalis i södra Sverige 2007 – uppskattning av storleken på populationer som nyttjar det västra och centrala flyttstråket] ULF SKYLLBERG & MARTIN TJERNBERG 2008 Öppna
1 Resultat av 20 års holkstudier – främst rörande svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca. [A 20-year study of a nest-box breeding bird population with special regard to the Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2008 Öppna
1 Häckning av svarthakedopping Podiceps auritus i Östergötlands ytterskärgård 2007. [Breeding record of Horned Grebe Podiceps auritus in the outer archipelago of Östergötland in 2007] LARS HEDENSTRÖM 2008 Öppna
1 En inventering av icke-tättingar inom 13 kvadratkilometer lågalpin fjällhed vid Ammarnäs i Lappland 1984–1995. [A survey of non-passerines within 13 square kilometres of low alpine heath at Ammarnäs in Swedish Lapland in 1984–1995] SÖREN SVENSSON 2007 Öppna
1 Birds breeding in farmland stonewalls: The effects of overgrowth. [Häckande fåglar i odlingslandskapets stenmurar: betydelsen av igenväxning] ERIK LINNARSSON 2007 Öppna
2 Häckningsbiologiska rön från en långtidsstudie över en skandinavisk population av talgoxe Parus major. [Findings from a long-term study of the breeding biology of a Scandinavian population of the Great Tit Parus major] ERIK BORGSTRÖM 2007 Öppna
2 Green Warbler Phylloscopus (trochiloides) nitidus recorded at Ottenby, Öland: a first record for Scandinavia. [Kaukasisk lundsångare Phylloscopus (trochiloides) nitidus anträffad på Ottenby, Öland: ett förstafynd för Skandinavien] DARREN E. IRWIN & MAGNUS HELLSTRÖM 2007 Öppna
2 Fjällabbens Stercorarius longicaudus hemortstrohet – en studie av populationen i Stekenjokk. [Site tenacity of the Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus – a study of the population at Stekenjokk] ROLF LARSSON 2007 Öppna
2 Behaviour of Black-throated Diver Gavia arctica and Red-throated Diver Gavia stellata during autumn migration stopover. [Storlommens Gavia arctica och smålommens G. stellata beteende på en rastplats under höstflyttningen] MARCIN POLAK & MICHAL CIACH 2007 Öppna
2 Puffin harvesting and survival at Nólsoy, The Faeroes. [Fångstens omfattning och överlevnaden hos lunnefåglar på Nólsoy, Färöarna] Lech Stempniewicz & Jens-Kjeld Jensen 2007 Öppna
2 A mixed clutch of the Redbacked Shrike Lanius collurio and the Song Thrush Turdus philomelos. [En blandkull mellan törnskata Lanius collurio och taltrast Turdus philomelos] ARTUR GOLAWSKI 2007 Öppna
2 The bird assemblage in an extensive agricultural area during the non-breeding season in central Slovenia. [Fågelsamhället i ett extensivt jordbruksområde utanför häckningstiden i centrala Slovenien] MILAN VOGRIN 2007 Öppna
3 2006 Öppna
4 Matning av ungar hos svarthakedopping Podiceps auritus. [Feeding of young in the Slavonian Grebe Podiceps auritus] Anna Brander & Thomas Karlsson 2006 Öppna
4 Species composition and population fluctuations of alpine bird communities during 38 years in the Scandinavian mountain range. [Artsammansättning och antalsförändringar hos alpina fågelsamhällen under 38 år i de Skandinaviska fjällen] SÖREN SVENSSON 2006 Öppna
4 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i relation till vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i olika fiskevatten. [Breeding success of the Red-throated Diver Gavia stellata in relation to water chemistry and composition of the fish stocks in different fishing lakes] MATS O. G. ERIKSSON 2006 Öppna
4 Storlommens aggression mot dykänder vid häckplatser kring Skellefteälven, södra Lappland. [Aggression by Black-throated Diver Gavia arctica on diving ducks at their breeding lakes around river Skellefteälven, southern Lapland] LEIF BILDSTRÖM 2006 Öppna
4 Om knipans Bucephala clangula häckningsbiologi i mellersta Värmland. [On the breeding ecology of the Goldeneye Bucephala clangula in middle Värmland] Erik Borgström 2006 Öppna
1 Phenology of spring migration of Wood Sandpiper Tringa glareola through Europe. [Grönbenans Tringa glareola fenologi under vårflyttningen genom Europa] Magdalena Remisiewicz, Włodzimierz Meissner, Pavel Pinchuk & Mateusz Sciborski 2007 Öppna
1 Recovering bird diversity by landscaping a landfill: early stages of succession. [Återskapande av fågeldiversitet genom utformning av en utfyllnad: tidiga stadier i successionen] TAPIO SOLONEN 2007 Öppna
1 Current status and population dynamics of nominate subspecies of Lesser Black-backed Gull Larus fuscus fuscus in the White Sea. [Nuvarande status och populationsdynamik för nominatrasen av silltrut Larus fuscus fuscus i Vita havet] ALEXANDER CHERENKOV, VLADIMIR SEMASHKO & GRIGORI TERTITSKI 2007 Öppna
1 Beräkning av dubbelbeckasinens Gallinago media bestånd i Sverige baserat på nya inventeringar vid Ånnsjön och Storlien. [An estimate of the Great Snipe Gallinago media population in Sweden based on recent surveys at Ånnsjön and Storlien] ROBERT EKBLOM & PETER CARLSSON 2007 Öppna
1-2 Wintering birds on the island of Capri, southwestern Italy. [Övervintrande fåglar på ön Capri, sydvästra Italien] CHRISTIAN HJORT, ARNE ANDERSSON & JONAS WALDENSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Is there seasonal variation in size and mass of Red Admirals Vanessa atalanta on Capri, Italy? [Finns det någon säsongsberoende variation i storlek och vikt hos amiraler Vanessa atalanta på Capri, Italien?] OSKAR BRATTSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Fuelling in front of the Sahara desert in autumn – an overview of Swedish field studies of migratory birds in the eastern Mediterranean. [Fettupplagring inför höstpassagen av Sahara – en översikt av svenskt fältarbete i östra Medelhavet] THORD FRANSSON, SVEN JAKOBSSON, CECILIA KULLBERG, ROGER MELLROTH & THOMAS PETTERSSON 2006 Öppna
3 Varierar brunand Aythya ferina periodiskt? – en analys av inventeringsresultat från Angarnsjöängen, Sverige, 1978–2003 och Engure, Lettland, 1972–1992. [Does the Pochard Aythya ferina vary periodically? – an analysis of census data from Angarnsjöängen, Sweden 1978–2003 and Lake Engure, Latvia 1972–1992] SVANTE SÖDERHOLM 2006 Öppna
3 En långtidsstudie (1938–2004) av flyttfåglarnas ankomst till mellersta Värmland. [A long term study (1938–2004) of arrival dates of migratory birds in middle Värmland] ERIK BORGSTRÖM (†) & LARS SCHÜTT 2006 Öppna
3 Täthet och häckningsframgång för törnskata Lanius collurio på Lovön nära Stockholm. [Density and breeding success of Red-backed Shrike Lanius collurio at Lovön near Stockholm] FREDRIK THERNLUND 2006 Öppna
3 Ankomstdatum 1948–2006 och häckning 1978–2006 i Jämtland för svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, rödstjärt Phoenicurus phoenicurus och lövsångare Phylloscopus trochilus. [Arrival dates 1948–2006 and breeding 1978–2006 in Jämtland for Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Redstart Phoenicurus phoenicurus and Willow Warbler Phylloscopus trochilus] NILS SJÖBERG 2006 Öppna
3 Interspecific kleptoparasitism by four species of gull Larus spp. in South Sweden. [Iakttagelser i södra Sverige av fyra måsarters stöld av föda från andra arter] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
3 Wind-dependent foraging flight in the Osprey Pandion haliaetus. [Vindberoende flygteknik hos födosökande fiskgjusar Pandion haliaetus] ROINE STRANDBERG, THOMAS ALERSTAM & MIKAEL HAKE 2006 Öppna
3 Birds off Scoresby Sound, Eastern Greenland, in the spring of 2002. [Fåglar utanför Scoresbysund, Östgrönland, våren 2002] HENRIK KYLIN 2006 Öppna
3 Kittiwakes Rissa tridactyla as kleptoparasites of Great Cormorants Phalacrocorax carbo. [Tretåig mås Rissa tridactyla som kleptoparasit på storskarv Phalacrocorax carbo] HANS KÄLLANDER 2006 Öppna
2-3 Blue Tits Parus caeruleus breeding in House Martin Delichon urbica nest. [Konstaterad blåmeshäckning i hussvalebo] JEAN-MICHEL ROBERGE & JOHAN MÅNSSON 2003 Öppna
4 Population dynamics of the Swedish Ornithological Society. [Populationsdynamiken i Sveriges Ornitologiska Förening] NICLAS JONZÉN, JONAS WALDENSTRÖM & SÖREN SVENSSON 2003 Öppna
4 Timing and seasonal changes in Eider Somateria mollissima spring migration in the northern Öresund, south Sweden, 1975–2001. [Tidpunkt och säsongsförändring för vårsträcket av ejder Somateria mollissima i norra Öresund, södra Sverige, 1975–2001] MATS PETERZ 2003 Öppna
4 Birds in the cold: The effects of plumage structure and environment on operative temerature, shown by spherical models. [Fåglar i kyla: Effekterna av fjäderskrudens struktur och omgivningen på den effektiva temperaturen, studerad med sfäriska modeller] FLIP STOUTJESDIJK 2003 Öppna
4 Habitat quality, breeding success and density in Tawny Owl Strix aluco. [Habitatkvalitet, häckningsframgång och täthet hos kattuggla] MARTIN PERSSON 2003 Öppna
1-2 En barock historia. [A baroque tale] LEVENTE A. S. ERDEÖS 2006 Öppna
1-2 Capri Bird Observatory – a brief historical overview. [Capri Fågelstation – en kort historisk överblick] CHRISTIAN HJORT 2006 Öppna
1-2 Bird migration across the Mediterranean: ringing activities on Capri within the Progetto Piccole Isole. [Fågelflyttning over Medelhavet: ringmärkning på Capri inom Projekt Piccole Isole] FERNANDO SPINA, DARIO PIACENTINI & ALESSANDRO MONTEMAGGIORI 2006 Öppna
1-2 The timing of spring migration in trans-Saharan migrants: a comparison between Ottenby, Sweden and Capri, Italy. [Vårflyttningens tidsmönster hos tropikflyttare: en jämförelse mellan Ottenby, Sverige och Capri, Italien] NICLAS JONZÉN, DARIO PIACENTINI, ARNE ANDERSSON, ALESSANDRO MONTEMAGGIORI, MARTIN STERVANDER, DIEGO RUBOLINI, JONAS WALDENSTRÖM & FERNANDO SPINA 2006 Öppna
1-2 Stopover behaviour of spring migrating Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix on the Island of Capri, Italy. [Rastningsbeteende hos vårflyttande grönsångare Phylloscopus sibilatrix på ön Capri, Italien] NOÉL M. A. HOLMGREN & HENRI ENGSTRÖM 2006 Öppna
1-2 Autumn migration of some passerines on the island of Capri, southwestern Italy. [Höststräcket av några tättingar på Capri i sydvästra Italien] JONAS WALDENSTRÖM, CHRISTIAN HJORT & ARNE ANDERSSON 2006 Öppna
1-2 Effects of magnetic manipulations on orientation: comparing diurnal and nocturnal passerine migrants on Capri, Italy in autumn. [Effekter av magnetiska manipulationer på orientering: jämförelser mellan dagoch nattflyttande tättingar på Capri, Italien under hösten] SUSANNE ÅKESSON, NICLAS JONZÉN, JAN PETTERSSON, MATTIAS RUNDBERG & ROLAND SANDBERG 2006 Öppna
3 Höstbiologi och sångaktivitet hos svart rödstjärt Phoenicurus ochruros i sydvästra Sverige. [Autumn biology and song activity in a population of Black Redstart Phoenicurus ochruros in southwestern Sweden] REINO ANDERSSON 2001 Öppna
3 Onset of breeding among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in relation to spring temperature in 1981–2003. [Häckningsstarten hos svenska starar Sturnus vulgaris i förhållande till vårtemperaturen 1981–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Morphometrical data from 30 bird species on spring migration in northern Tunisia. [Morfometriska data från 30 fågelarter under vårflyttning i norra Tunisien] JONAS WALDENSTRÖM, ULF OTTOSSON & FREDRIK HAAS 2004 Öppna
1 The spring migration of two Bar-tailed Godwit Limosa lapponica populations in Sweden. [Vårflyttningen hos två populationer av myrspov Limosa lapponica över Sverige] MARTIN GREEN, SVEN BLOMQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
1 Könsfördelning hos övervintrande brunand Aythya ferinai Erstaviken, Sörmland. [Sex ratio among wintering Pochards Aythya ferina at Erstavik, Sörmland] SVANTE SÖDERHOLM 2003 Öppna
1 Breeding success of Wryneck Jynx torquilla during the last 40 years in Sweden. [Häckningsframgången hos göktyta Jynx torquilla under de senaste fyrtio åren i Sverige] HANS RYTTMAN 2003 Öppna
2-3 Why is the Water Rail Rallus aquaticus a very scarce breeder north of 61° N? [Varför är vattenrallen Rallus aquaticus en mycket sällsynt häckfågel norr om 61° N?] G. H. J. DE KROON & M. H. J. MOMMERS 2003 Öppna
2-3 Stopover of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe at Helgoland: where do the migratory routes of Scandinavian and Nearctic birds join and split? [Stenskvättants Oenenthe oenanthe rastning på Helgoland: var förenas och klyvs flyttvägarna för skandinaviska och nearktiska fåglar?] VOLKER DIERSCHKE & JULIA DELINGAT 2003 Öppna
2-3 Variation in bill colour among Greylag Geese Anser anser breeding in south-west Scania. [Näbbfärgsvariation bland grågäss Anser anser häckande i sydvästra Skåne.] HAKON KAMPE-PERSSON 2003 Öppna
2-3 Mås- och kråkfågelförekomsten på en soptipp. [Number of gulls and corvids on a refuse dump] THOMAS KARLSSON 2003 Öppna
2-3 Factors affecting different spatial distribution of wintering Tufted Duck Aythya fuligula and Goldeneye Bucephala clangula in the western part of the Gulf of Gdansk (Poland). [Faktorer som bestämmer olika rumslig fördelning av övervintrande viggar Aythya fuligula och knipor Bucephala clangula i västra delen av Gdanskbukten, Polen] DARIUSZ JAKUBAS 2003 Öppna
2-3 Foraging and diving patterns of the Great Crested Grebe Podiceps cristatus in a fishpond. [Skäggdoppingens Podiceps cristatus fiske- och dykmönster i en fiskdamm.] MILAN VOGRIN 2003 Öppna
2-3 Rödstjärtar Phoenicurus phoenicurus härmar rosenfinkens Carpodacus erythrinus sång. [Redstarts Phoenicurus phoenicurus mimicking the song of the Scarlet Rosefinch Carpodacus erythrinus] ÅKE LINDSTRÖM 2003 Öppna
2-3 Fiskmås Larus canus dödar årsunge av gluttsnäppa Tringa nebularia. [Common Gull Larus canus kills Greenshank chick Tringa nebularia] ADJAN DE JONG 2003 Öppna
3-4 Polygyni och misstänkt polyandri hos forsärla Motacilla cinerea. [Social polygyny and suspected social polyandry in Grey Wagtails Motacilla cinerea.] DAN LUNDBERG 2000 Öppna
3-4 Återfynd av kungsfåglar Regulus regulus funna i Sverige: tidsmässigt uppträdande samt köns- och åldersfördelning. [Ringing recoveries of Goldcrests Regulus regulus in Sweden: seasonal occurrence, sex and age distribution] URBAN GRENMYR 2000 Öppna
3-4 Breeding waders in Slovenia. [Häckande vadare i Slovenien] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Nest height and nesting losses of rural and urban Blackbirds Turdus merula. [Bohöjd och boförluster hos koltrastar Turdus merula i stad och på landsbygd] MILAN VOGRIN 2000 Öppna
3-4 Neck collar retention in a Greylag Goose Anser anser population. [Halsringförluster i en population av grågås Anser anser] HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Changes in field choice among staging and wintering geese in southwestern Scania, south Sweden. [Förändringar i fältval hos rastande och övervintrande gäss i sydvästra Skåne] LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2000 Öppna
3-4 Is the Kestrel Falco tinnunculus able to discriminate against obnoxious beetles? [Kan tornfalken skilja ut illasmakande skalbaggar?] SIMONE FATTORINI 2000 Öppna
3-4 Ekstremt stort grågåsekuld Anser anser: Adoption eller ægdumpning af flere hunner? [An extremely large brood of Greylag Goose Anser anser: Adoption or egg dumping by several females?] HENNING JENSEN 2000 Öppna
3 Weights of yolk body and hatchling in relation to the egg weight in the Treecreeper Certhia familiaris. [Sambandet mellan äggets, äggulans och den nykläckta ungens vikt hos trädkryparen Certhia familiaris.] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
3 The occurrence of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Sweden, with special emphasis on the recent population growth. [Förekomsten av storskarv Phalacrocorax carbo i Sverige med särskilt tonvikt på den sentida populationsökningen] HENRI ENGSTRÖM 2001 Öppna
3 Large gulls as predators of passerine landbirds migrating across the southeastern North Sea. [Trutar som predatorer på flyttfåglar i sydöstra Nordsjön] VOLKER DIERSCHKE 2001 Öppna
3 Biometrics of Turnstone Arenaria interpres migrating in autumn through the Gulf of Gdansk region. [En analys av biometriska data insamlade från roskarl Arenaria interpres under höstflyttning i Gdanskbukten] WLODZIMIERZ MEISSNER & LESZEK KOZIRÓG 2001 Öppna
1 Learning the task: age-related differences in the proficiency of Black-headed Gulls kleptoparasitising Lapwings. [Att lära sig stjäla: skillnader i framgång mellan gamla och unga skrattmåsar vid kleptoparasitism mot tofsvipor] HANS KÄLLANDER 2000 Öppna
1 Wing moult duration for the Reed Bunting Emberiza schoeniclus at Kvismaren, central Sweden, with regard to data representativeness and weather influence. [Vingruggningens längd hos sävsparv Emberiza schoeniclus i Kvismaren med hänsyn till datamaterialets representativitet och vädrets inverkan] JAN SONDELL 2000 Öppna
1 Nest site selection and hatching success of Little Ringed Plover Charadrius dubius at the coast of Gulf of Riga, eastern Baltic Sea. [Boplatsval och kläckningsframgång hos mindre strandpipare Charadrius dubius vid Rigabuktens stränder] OTARS OPERMANIS 2000 Öppna
1 Changes in numbers and distribution of staging and wintering goose populations in Sweden, 1977/78–1998/99. [Förändringar i antal och utbredning hos rastande och övervintrande gåsbestånd i Sverige 1977/78– 1998/99] LEIF NILSSON 2000 Öppna
1 En extremt stor grågåskull Anser anser vid Angarnsjöängen. [An extremely large Greylag Goose Anser anser brood at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2000 Öppna
1 Ännu en skarvvinter samt ovanligt mycket alkor i Öresund. [Another winter with large numbers of Cormorants, and high numbers of alcids, in Öresund] KENNETH BENGTSSON 2000 Öppna
1 Häckningar av sydlig gråsiska Carduelis flammea cabaret i sydvästra Sverige. [Breedings of the Lesser Redpoll Carduelis flammea cabaret in south-western Sweden] ANDERS ENEMAR, JAN BERGQVIST & ÅKE LINDSTRÖM 2000 Öppna
2 The accuracy of field sex determination in the Common Whitethroat Sylvia c. communis. [Tillförlitligheten av dräktbaserad könsbestämning av törnsångare Sylvia c. communis] JONAS WALDENSTRÖM & ULF OTTOSSON 2000 Öppna
2 Skuas on the Canadian tundra in 1999: relative occurrence of species, ages and colour phases. [Labbar på den kanadensiska tundran 1999: relativ förekomst av arter, åldrar och färgfaser] NILS KJELLÉN 2000 Öppna
2 Two migratory flights of Sedge Warblers Acrocephalus schoenobaenus from Finland to Estonia. [Snabbkontroller av två sävsångare Acrocephalus schoenobaenus mellan Finland och Estland] VICTOR BULYUK & NIKITA CHERNETSOV 2000 Öppna
2 Påverkar kanadagässen Branta canadensis häckningsresultatet för smålom Gavia stellata och storlom G. arctica? [Do Canada Geese Branta canadensis affect the breeding success of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver G. arctica?] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2000 Öppna
2 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång i relation till vattenkemi, försurning, kvicksilverhalt i fisk och sjöyta i sydsvenska sjöar. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica in relation to water chemistry, acidification status, mercury content in fish, and surface area of lakes in South Sweden.] MATS O. G. ERIKSSON & MIKAEL HAKE 2000 Öppna
1 Inventering av labb Stercorarius parasiticus i Södermanlands läns skärgård 1999 samt ett försök till utvärdering av framtida förekomst i Sverige. [A census of the Arctic Scua Stercorarius parasiticus in the archipelago of Södermanland county in 1999, and an evaluation of its future prospects in Sweden] ARNE ANDERSSON 2000 Öppna
4 1999 Öppna
4 The laying dates of Starlings Sturnus vulgaris in northwestern Croatia. [Läggningsdatum hos stare Sturnus vulgaris i nordvästra Kroatien] ZDRAVKO DOLENEC 1999 Öppna
3 Hörselns betydelse vid fågelinventeringar. [The importance of a good hearing at bird inventories] TONY FOUCARD 1999 Öppna
3 Dåligt svenskt deltagande vid Europeiska Ornitologiska Unionens konferens SÖREN SVENSSON 1999 Öppna
4 Flockstorlek och tidspann hos inflygande starar Sturnus vulgaris till övernattningsplatsen. [Flock size and length of the arrival period of Starlings Sturnus vulgaris at a roost] THOMAS KARLSSON & HENRIK LERNER 1999 Öppna
4 An apparatus for photographing whole clutches of passerine birds in transmitted light. [En apparat för fotografering av hela kullar av småfågelägg i genomfallande ljus] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
4 Inventering av häckande simänder vid Angarnsjöängen 1978–1998 och sjörestaureringens inverkan på resultatet. [Counts of breeding dabbling ducks at Angarn lake in 1978–1998 – effects of lake restoration] SVANTE SÖDERHOLM & KJELL ERIKSSON 1999 Öppna
4 En jämförelse mellan fyra biotopers betydelse för fågelfaunan i mellersta Blekinge. [A comparison of the importance of four habitats for the bird fauna in central Blekinge] STEFAN LITHNER 1999 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 The appearance of the white primary patch in adult Swedish males of the Common Nightjar Caprimulgus europaeus. [Den vita handpennefläckens utseende hos adulta svenska nattskärrehannar] ROLAND ASTELING & ANNE STRANDBERG 1999 Öppna
1-2 Nordliga gransångaren Phylloscopus collybita abietinus i kris? [The northern Chiffchaff Phylloscopus collybita abietinus in crisis?] LARS BERGGREN 1999 Öppna
1-2 Sena häckningar hos hämplingen Carduelis cannabina i sydvästra Sverige. [Late breedings of the Linnet Carduelis cannabina in southern Sweden] ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
1-2 Kan konkurrens med gråhakedopping Podiceps ruficollis vara en orsak till svarthakedoppingens Podiceps auritus minskning i södra Sverige? [Is antagonistic behaviour by the Red-necked Grebe Podiceps ruficollis a cause for the decline of the Slavonian Grebe Podiceps auritus in southern Sweden?] PER ÅLIND 1999 Öppna
1-2 Vill ni verkligen ha oss II? PETER FEUERBACH 1999 Öppna
1-2 Ornis Svecica – en mötesplats för fågelbiologer ANDERS ENEMAR 1999 Öppna
3 Häckningsmiljöns betydelse för häckningsframgången hos havsfiskande smålom Gavia stellata i Västerbotten. [Importance of lake and nesting site characteristics for the breeding success of sea-foraging Red-throated Divers Gavia stellata in Västerbotten, Sweden] ULF SKYLLBERG, JOAKIM LESSMANN & PER HANSSON 1999 Öppna
3 Symmetrical location of White Stork Ciconia ciconia nests in hightension poles. [Symmetrisk boplacering i högspänningsstolpar hos vit stork Ciconia ciconia] ANTONIO LIMA-DE-FARIA 1999 Öppna
3 Breeding birds of Race ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. [Häckande fåglar och deras trender i Race fiskdammar i nordöstra Slovenien under 13 år.] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
3 Bar-tailed Godwits Limosa lapponica on south Swedish shores in spring – emergency stopovers or a regular occurrence? [Myrspovar Limosa lapponica på sydsvenska stränder under våren – nödstopp eller regelbunden företeelse?] MARTIN GREEN 1999 Öppna
3 Assessment of the zoobenthos biomass consumed yearly by diving ducks wintering in the Gulf of Gdaøsk (southern Baltic Sea). [Beräkning av de övervintrande dykändernas årliga konsumtion av bottendjur i Gdanskbukten] LECH STEMPNIEWICZ & WLODZIMIERZ MEISSNER 1999 Öppna
3 Nest-leaving in the Starling Sturnus vulgaris: an example of parent-offspring conflict? [Utflygningen hos stare Sturnus vulgaris: exempel på en konflikt mellan föräldrar och ungar?] ULF OTTOSSON 1999 Öppna
3 Höksångare Sylvia nisoria våldsamt attackerad av törnskata Lanius collurio. [Barred Warbler Sylvia nisoria violently attacked by Red-backed Shrike Lanius collurio] ÅKE LINDSTRÖM & GÖSTA LINDSTRÖM 1999 Öppna
1-2 Flygande rördrommar Botaurus stellaris uppvisande ovanliga beteenden. [Flying Bitterns Botaurus stellaris with unusual behaviour] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
1-2 A Chiffchaff Phylloscopus c. collybita with mixed Chiffchaff and Willow Warbler Ph. trochilus song – genetic evidence. [En gransångare med blandad gran- och lövsångarsång] STAFFAN BENSCH, LARS G. R. NILSSON, PER NOTHAGEN, PETER OLSSON & MIKAEL ÅKESSON 2001 Öppna
4 Gulärlans Motacilla f. flava häckningsbiologi i strandängsmiljö i nordöstra Skåne. [Breeding biology of the Yellow Wagtail Motacilla f. flava in shore meadows in north-eastern Scania] GREGER FLYCKT 1999 Öppna
1-2 Egg sizes of nine passerine bird species in a subalpine birch forest, Swedish Lapland. [Äggstorleken hos nio tättingarter i fjällbjörkskog i södra Lappland] ANDERS ENEMAR & OLA ARHEIMER 1999 Öppna
1-2 Different migration strategies among Swedish Common Buzzards Buteo buteo revealed by the proportion of white birds. [Skilda flyttningstrategier hos svenska ormvråkar Buteo buteo speglade av andelen vita individer] NILS KJELLÉN 1999 Öppna
1-2 Migration of Garganey Anas querquedula and Teal Anas crecca in north-eastern Slovenia. [Flyttningen hos årta Anas querquedula och kricka A. crecca i nordöstra Slovenien] MILAN VOGRIN 1999 Öppna
1-2 Ökande antal övervintrande mellanskarvar Phalacrocorax carbo sinensis i Öresund. [] KENNETH BENGTSSON 1999 Öppna
1-2 The Swedish Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus population estimated by a capture-recapture technique. [Den svenska populationen av rörsångare Acrocephalus scirpaceus uppskattad med fångst-återfångst teknik] BENGT-OLOV STOLT 1999 Öppna
1-2 Strömstaren Cinclus cinclus och försurningen: beståndsutveckling, häckningsresultat och födoval i sydvästra Sverige. [The Dipper Cinclus cinclus and stream acidity: population change, breeding success, and diet in south-western Sweden] MATTI ÅHLUND, ROLAND BÖRJESSON, EVA ENGBLOM, MATS O. G. ERIKSSON, PÄR-ERIK LINGDELL, KÅRE STRÖM & INGEMAR ÅHLUND 1999 Öppna
1-2 Do Mynahs prefer Peacock feathers of more regular pattern? [Föredrar beostarar mer regelbundna påfågelstjärtar?] TOMOMICHI KOBAYASHI 1999 Öppna
1-2 Winter behaviour of the Grey-headed Woodpecker Picus canus in relation to recent population trends in Sweden. [Vinterbeteendet hos gråspetten Picus canus i förhållande till sentida populationstrender i Sverige] LARS EDENIUS, THOMAS BRODIN & PETER SUNESSON 1999 Öppna
1-2 Male aggressiveness and the possible occurrence of group territoriality in the Brambling Fringilla montifringilla. [Grupprevir och hanarnas aggressivitet hos häckande bergfinkar Fringilla montifringilla] MARE LÕHMUS & BENGT SILVERIN 1999 Öppna
4 2002 Öppna
1-2 Höstflyttning av ängshök Circus pygargus och brun kärrhök C. aeruginosus på Ölands södra udde. [Autumn migration of Montagu’s Harrier Circus pygargus and Marsh Harrier C. aeruginosus at the southern tip of Öland] DANIEL BENGTSSON & NICLAS JONZÉN 2001 Öppna
1-2 Selection of habitat and perches by the Great Grey Shrike Lanius excubitor and the effects of snow layer and prey type. [Valet av jaktbiotop och utsiktsplatser hos varfågeln Lanius excubitor samt effekten av snötäcke och bytestyp] STEFAN KARLSSON 2001 Öppna
1-2 Migration patterns of Nordic Greylag Geese Anser anser. [Flyttningsmönster hos nordiska grågäss Anser anser] ÅKE ANDERSSON, ARNE FOLLESTAD & LEIF NILSSON & HAKON PERSSON 2001 Öppna
1-2 Ursprung, rörelser och ortstrohet för skrattmåsar Larus ridibundus märkta i Malmö. [Origin, migration, and site fidelity of Black-headed Gulls Larus ridibundus ringed at Malmö] KENNETH BENGTSSON & LENNARTH BLOMQUIST 2001 Öppna
1-2 Offspring sex ratio and male quality in Goshawk Accipiter gentilis. [Könskvoter i kullar och hanars kvalitet hos duvhök Accipiter gentilis] HANS RYTTMAN 2001 Öppna
1-2 Konsten att publicera sig vetenskapligt – del 1: att skriva uppsatsen. [How to publish scientific work – part 1: writing the paper] ANDERS BRODIN 2001 Öppna
1-2 Dubbla kullar hos törnsångaren Sylvia communis i sydvästra Sverige? [Double-brooded Whitethroats Sylvia communis in south-western Sweden?] ANDERS ENEMAR 2001 Öppna
1-2 Ett fall av polyandri hos sädesärla Motacilla alba. [A case of polyandry in Pied Wagtails Motacilla alba] DAN LUNDBERG 2001 Öppna
1-2 Polygyny in the Red-backed Shrike Lanius collurio. [Polygyni hos törnskatan Lanius collurio] VIKING OLSSON 2001 Öppna
1-2 Vilka ringduvekullar Columba palumbus genererar ungar? [Which Wood Pigeon Columba palumbus clutches generate young?] KENNETH BENGTSSON 2001 Öppna
1-2 Genmäle till Jensens kommentar rörande observationen av en extremt stor grågåskull vid Angarnsjöängen. [Reply to comments by Jensen on observation of an unusually large brood of Greylag Goose] SVANTE SÖDERHOLM 2001 Öppna
3 Sediment type and breeding strategy of the Bank Swallow Riparia riparia in western Sweden. [Sedimenttyp och häckningsstrategi hos backsvalan Riparia riparia i västra Sverige] BO-BERTIL LIND, JIMMY STIGH & LARS LARSSON 2002 Öppna
3 A pair of the Redpoll Carduelis flammea with two clutches in Finnmark, North Norway. [Et par av gråsisik Carduelis flammeamed dobbeltkull i Finnmark] SVEIN HAFTORN 2002 Öppna
3 Dobbelt kuld og polygami hos tornsangeren Sylvia communis og rørspurven Emberiza schoeniclus. [Second clutches and polygamy in Whitethroat Sylvia communis and Reed Bunting Emberiza schoeniclus] HENNING JENSEN 2002 Öppna
3 Vikt och storlek hos skrattmåsens Larus ridibundus ägg. [Weight and size of eggs in the Black-headed Gull Larus ridibundus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
3 Dvärgägg hos fjällabb Stercorarius longicaudus. [Dwarf egg in Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Har grågås Anser anser börjat anlända tidigare till Uppland? [Has the Greylag Goose Anser anser started to arrive earlier in Uppland?] SVANTE SÖDERHOLM 2002 Öppna
4 Do numbers of Great Tits Parus major caught at ringing stations reflect the real intensity of passage? [Återspeglas den sanna flyttningsintensiteten för talgoxe Parus major av fångssiffrorna vid fågelstationer?] JAROSLAW K. NOWAKOWSKI 2002 Öppna
4 Breeding success of Great Crested Grebe Podiceps cristatus on fishponds. [Häckningsframgång hos skäggdopping Podiceps cristatus i fiskdammar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
4 Om den smalnäbbade simsnäppans Phalaropus lobatus häckning på jordbruksmark. [On the breeding of the Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus on farmland] HANS NYSTRÖM 2002 Öppna
4 Male House Sparrow Passer domesticus copulates successfully despite broken leg. [Hane av gråsparv Passer domesticus kopulerar framgångsrikt trots brutet ben] IAN STEWART 2002 Öppna
4 Tree Sparrow Passer montanus freezing in the presence of a Sparrowhawk Accipiter nisus. [Pilfink Passer montanus fryser i närvaro av sparvhök Accipiter nisus] JOHAN LIND 2002 Öppna
1-2 Density fluctuations in an urban population of Tawny Owl Strix aluco: a long-term study in Rome, Italy. [Täthetsfluktuationer i en urban population av kattuggla Strix aluco: en långtidsstudie i Rom, Italien] LAMBERTO RANAZZI, ALBERTO MANGANARO & LUCA SALVATI 2002 Öppna
1-2 Breeding of the Water Rail Rallus aquaticus in Cladium mariscus vegetation. [Häckning av vattenrall Rallus aquaticus i ag Cladim mariscus] G.H.J. DE KROON & M.H.J. MOMMERS 2002 Öppna
1-2 Spillepengs backsvalor Riparia riparia – studier vid en nyskapad skånsk koloni. [The Sand Martins Riparia riparia at Spillepeng – studies of a newly created colony] KENNETH BENGTSSON & ROLF OLSSON 2002 Öppna
1-2 Blowfly Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) larvae infestation in Willow Warblers Phylloscopus trochilus breeding in a hybrid zone. [Infektion av larver av spyflugan Trypocalliphora braueri (Diptera: Calliphoridae) hos lövsångare Phylloscopus trochilus som häckar i en hybridzon] SUSANNE ÅKESSON, STAFFAN BENSCH, ANDERS HEDENSTRÖM & DARREN E. IRWIN 2002 Öppna
1-2 Häckning av smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus på jordbruksmark. [Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus breeding on farmland] ADJAN DE JONG 2002 Öppna
1-2 Holkhäckande rödhake Erithacus rubecula – en slumpbetingad tillfällighet? [Robin Erithacaus rubecula breeding in nest-boxes – an accidental event?] ANDERS ENEMAR 2002 Öppna
1-2 Breeding birds in hop fields. [Häckfåglar i humleodlingar] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Autumnal singing and territoriality in Common Redstart Phoenicurus phoenicurus. [Sång och revir under hösten hos rödstjärt Phoenicurus phoenicurus] MILAN VOGRIN 2002 Öppna
1-2 Kullsammanslagning hos grågås Anser anser. [Brood amalgamation in the Greylag Goose Anser anser] HAKON PERSSON 2002 Öppna
3 Changes in numbers of migrating birds at Falsterbo, South Sweden, during 1980–1999, as reflected by ringing totals. [Förändringar av antal flyttande fåglar vid Falsterbo, södra Sverige, 1980–1999, enligt ringmärkningssummor] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM, KARIN PERSSON & GÖRAN WALINDER 2002 Öppna
3 Population dynamics of lemmings, Lemmus sibirica and Dicrostonyx torquatus, and Arctic Fox Alopex lagopus on the Taimyr peninsula, Siberia, 1960–2001. [Populationsdynamik hos lämlar, Lemmus sibirica och Dicrostonyx torquatus, och fjällräv Alopex lagopus på Taimyrhalvön, Sibirien, 1960–2001] YAKOV I. KOKOREV & VLADIMIR A. KUKSOV 2002 Öppna
3 Duvhökens Accipiter gentilis beståndsutveckling i Sverige sedan 1975. [Development of the Goshawk Accipiter gentilis population in Sweden since 1975] SÖREN SVENSSON 2002 Öppna
4 Wintering of Finnish Taiga Geese Anser f. fabalis in Skåne, South Sweden: time-budget differences among age groups. [Övervintring av finska taigagäss Anser fabalis fabalis i Skåne: skillnader i tidsbudget mellan olika åldersgrupper] HAKON KAMPE-PERSSON 2004 Öppna
4 Inventering av fåglar i Rautasområdet 1978 och 2001 – populationsförändringar i ett fjällområde. [Surveys of the birds in the Rautas area in 1978 and 2001 – population changes in an alpine area] ÅKE BERG, URBAN EMANUELSSON OCH MARKUS REHNBERG 2004 Öppna
4 Populationstäthetsberoende häckningsframgång hos knipa Bucephala clangula vid Angarnsjöängen. [Density dependent breeding success of Goldeneye Bucephala clangula at Angarnsjöängen] SVANTE SÖDERHOLM 2004 Öppna
4 Dvärgägg hos några hålbyggande arter. [Dwarf eggs in some hole-nesting species] ERIK BORGSTRÖM 2004 Öppna
4 Hur många par rödbenor Tringa totanus häckar på en havsstrandäng? – en utvärdering av en inventeringsmetodik. [How many Redshanks Tringa totanus breed on a coastal meadow? – an evaluation of a breeding survey method] RICHARD OTTVALL 2004 Öppna
4 Mer om fågeldöden på vägarna. [More about the bird kills on the roads] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Smålommens Gavia stellata häckningsframgång i artens svenska kärnområde. [Breeding biology of the Red-throated Diver Gavia stellata in the core area of the Swedish population] BÖRJE DAHLÉN & MATS O. G. ERIKSSON 2002 Öppna
1-2 Abundance of owls and Bramblings Fringilla montifringilla in relation to mast seeding in south-eastern Sweden. [Förekomsten av ugglor och bergfink i förhållande till ollonproduktion i sydöstra Sverige] STEFAN LITHNER & K. INGEMAR JÖNSSON 2002 Öppna
1-2 Wood quality and the Tawny Owl Strix aluco in different forest types of central Italy. [Skogskvalitet och kattugla i olika skogstyper i centrala Italien] LUCA SALVATI, ALBERTO MANGANARO & LAMBERTO RANAZZI 2002 Öppna
1-2 Changes in feeding behaviour and reproductive success in the Common Guillemot Uria aalge on the island of Stora Karlsö. [Förändringar i matningsbeteende och häckningsframgång hos sillgrissla Uria aalge på Stora Karlsö] HENRIK ÖSTERBLOM & OLOF OLSSON 2002 Öppna
4 Populationsstruktur hos övervintrande strömstare Cinclus c. cinclus i norra Lappland 2002–2005. [Population structure in wintering Dippers Cinclus c. cinclus in northern Lapland 2002–2005] HÅKAN TYRÉN & HANS GUSTAFSSON 2005 Öppna
4 Smålomspar Gavia stellata gör tre häckningsförsök samma år. [Red-throated Diver Gavia stellata pair makes three breeding attempts during the same season] BÖRJE DAHLÉN 2005 Öppna
1-2 Does food supply affect egg size in Dunlin Calidris alpina schinzii? [Påverkar födotillgången äggstorleken hos kärrsnäppa Calidris alpina schinzii?] LARS-ÅKE FLODIN & HENRY HIRSIMÄKI 2004 Öppna
1-2 Starlings Sturnus vulgaris and cattle – a widespread feeding association. [Starar Sturnus vulgaris och kreatur – en vida spridd födosöksgemenskap] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Bruna kärrhökens Circus aeruginosus predation på en skrattmåskoloni Larus ridibundus. [Predation of the European Marsh Harrier Circus aeruginosus on a colony of Blackheaded Gull Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2004 Öppna
1-2 Tidig häckning av grönfink Carduelis chloris. [Early breeding of the Greenfinch Carduelis chloris] ANDERS ENEMAR & ERIK NYHOLM 2004 Öppna
1-2 The recent decline of the Starling Sturnus vulgaris population in Sweden: a 22-year nest-box study. [Den sentida nedgången av starens Sturnus vulgaris bestånd i Sverige: en 22-årig holkstudie] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
1-2 Åldersrelaterad fördelning av skrattmåsar Larus ridibundus och fiskmåsar L. canus i det skånska jordbrukslandskapet om hösten. [Age-related distribution of Blackheaded Larus ridibundus and Common Gulls L. canus across the agricultural plains of Skåne, South Sweden, in autumn] HANS KÄLLANDER 2004 Öppna
1-2 Häckning av småspov Numenius phaeopus på jordbruksmark inom Vindelns kommun in 2003. [Whimbrel Numenius phaeopus breeding on farmland in Vindeln, Sweden in 2003] ADJAN DE JONG 2004 Öppna
1-2 Häckning av forsärla Motacilla cinerea och strömstare Cinclus cinclus i trädhål. [Grey Wagtail Motacilla cinerea and Dipper Cinclus cinclus breeding in tree cavities] DAN LUNDBERG 2004 Öppna
3 The 37-year dynamics of a subalpine passerine bird community, with special emphasis on the influence of environmental temperature and Epirrita autumnata cycles. [Småfågelsamhällets sammansättning och beståndsväxlingar under 37 år i ett område fjällbjörkskog i Lappland, med särskild hänsyn till inverkan av temperaturen och förekomsten av fjällbjörkmätarlarver] ANDERS ENEMAR, BENGT SJÖSTRAND, GÖRAN ANDERSSON & TED VON PROSCHWITZ 2004 Öppna
3 Habitat preferences and population trends in the Barred Warbler Sylvia nisoria in the Ottenby area, southeast Sweden. [Habitatval och populationsförändringar hos höksångaren Sylvia nisoria i Ottenby-området] JONAS WALDENSTRÖM, PATRIK RHÖNNSTAD & DENNIS HASSELQUIST 2004 Öppna
4 Start of egg-laying in relation to latitude and elevation among Swedish Starlings Sturnus vulgaris in 1988–2003. [Äggläggningens början i förhållande till breddgrad och höjdläge hos svenska starar Sturnus vulgaris 1998–2003] SÖREN SVENSSON 2004 Öppna
3 Forty years of midwinter counts of waterfowl along the coasts of Scania, south Sweden, 1964–2003. [Fyrtio års midvinterinventeringar av sjöfåglar längs de skånska kusterna, 1964–2003] LEIF NILSSON 2005 Öppna
3 Juvenile Black-legged Kittiwakes Rissa tridactyla with deformed bills and clubfeet in the Barents Sea. [Unga tretåiga måsar Rissa tridactyla med missbildade näbbar och klubbfötter i Barents hav] HENRIK KYLIN 2005 Öppna
3 Migration routes of North European Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. [Flyttningsmönster hos nordeuropeiska rörsångare Acrocephalus scirpaceus] THORD FRANSSON & BENGT-OLOV STOLT 2005 Öppna
3 Effekter av oljeutsläpp på övervintrande alfågel Clangula hyemalis vid Hoburgs bank i centrala Östersjön mellan 1996/97 och 2003/04. [Effects of oil spills on wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis at Hoburgs bank in central Baltic Sea between 1996/97 and 2003/04] KJELL LARSSON & LARS TYDÉN 2005 Öppna
3 Dvärgägg – en komplettering. [Dwarf eggs – an addition] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna
3 Grågås Anser anser boparasit hos kanadagås Branta canadensis. [Greylag Goose Anser anser as nest parasite of Canada Goose Branta canadensis] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
4 A comparison between ringing totals at Falsterbo, SW Sweden, ringing totals at Ottenby, SE Sweden, and point counts from the Swedish Breeding Bird Census during 20 years (1980–1999). [En jämförelse mellan ringmärkningssummor från Falsterbo, SV Sverige, ringmärkningssummor från Ottenby, SÖ Sverige, och punkttaxeringar från Svenska Häckfågeltaxeringen under 20 år (1980–1999)] LENNART KARLSSON, SOPHIE EHNBOM & GÖRAN WALINDER 2005 Öppna
4 Population structure among breeding and wintering Long-tailed Ducks Clangula hyemalis in the Western Palearctic. [Populationstruktur hos häckande och övervintrande alfåglar Clangula hyemalis i Västpalearktis] SAULIUS ŠVAŽAS, ANIOLAS SRUOGA, ALGIMANTAS PAULAUSKAS & DALIUS BUTKAUSKAS 2005 Öppna
4 Storlommens Gavia arctica häckningsframgång innanför och utanför fågelskyddsområden i sjöarna Fegen och Sottern. [Breeding success of the Black-throated Diver Gavia arctica inside and outside bird sanctuaries in Lakes Fegen and Sottern] MATS O. G. ERIKSSON, TOMAS DAHLGREN, ARNE HOLMER, PETER LINDBERG & MATTI ÅHLUND 2005 Öppna
4 Populationsutveckling och häckningsframgång för brunand Aythya ferina vid Angarnsjöängen, Uppland, 1995–2005. [Population development and breeding success of Pochard Aythya ferina at Angarnsjöängen, Uppland, in 1995–2005] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
1 Reduktion av antalet ägg i kullen hos två samhäckande svartvita flugsnapparhonor Ficedula hypoleuca. [Reduction of number of eggs in a common clutch of two co-breeding females of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca] JAN-ERIC NILSSON 2005 Öppna
1 Äggstorlek hos skrattmås Larus ridibundus. [Egg size in Black-headed Gulls Larus ridibundus] THOMAS KARLSSON 2005 Öppna
1 Blandkull mellan grågås Anser anser och kanadagås Branta canadensis – boparasitism eller kullsammanslagning? [Mixed brood of Greylag Goose Anser anser and Canada Goose Branta canadensis – nest parasitism or brood amalgamation?] SVANTE SÖDERHOLM 2005 Öppna
2 Migration patterns, population trends and morphometrics of Ruddy Turnstones Arenaria interpres passing through Ottenby in south-eastern Sweden. [Flyttningsmönster, populationstrender och morfometri hos roskarlar Arenaria interpres vid Ottenby i sydöstra Sverige] ANDERS HELSETH, MARTIN STERVANDER & JONAS WALDENSTRÖM 2005 Öppna
2 The roost-feeding area complex of Taiga Bean Goose Anser f. fabalis in the Ume River Delta Plains, Sweden – foraging patterns in comparison with Greylag Goose Anser anser, Whooper Swan Cygnus cygnus and Eurasian Crane Grus grus. [Komplexet av rast- och betesmarker för taigasädgås Anser f. fabalis i Umeälvens deltaområde, Sverige – födosöksmönster i jämförelse med grågås Anser anser, sångsvan Cygnus cygnus och trana Grus grus] ULF SKYLLBERG, PER HANSSON, PER BERNHARDTSON & EMMANUEL NAUDOT 2005 Öppna
2 Boöverlevnad hos strandängshäckande vadare: den relativa betydelsen av predation och trampskador av betesdjur. [Nest survival among waders breeding on coastal meadows: the relative importance of predation and trampling damages by livestock] RICHARD OTTVALL 2005 Öppna
2 Seasonal changes in body size and mass of Red Knots Calidris canutus during autumn migration through southern Baltic. [Säsongsförändringar i storlek och vikt hos kustsnäppor Calidris canutus under höstflyttning genom södra Östersjön] WŁODZIMIERZ MEISSNER & PIOTR KAMONT 2005 Öppna
2 Long-term population trends in the Lesser Black-backed Gull Larus f. fuscus at Stora Karlsö and Lilla Karlsö, and initial results on breeding success. [Populationstrender och häckningsframgång hos silltrut Larus f. fuscus på Stora och Lilla Karlsö] MATTIAS LIF, MÅNS HJERNQUIST, OLOF OLSSON OCH HENRIK ÖSTERBLOM 2005 Öppna
2 Seasonal changes in the number of the Grey Heron Ardea cinerea occurring on Kolut fishponds in northern Serbia. [Säsongsförändringar av antalet gråhägrar Ardea cinerea vid Kolut fiskdammar i norra Serbien] MARKO TUCAKOV 2005 Öppna
2 Kan häckningskonkurrens med sångsvan Cygnus cygnus orsaka en nedgång i den svenska populationen av taigasädgås Anser fabalis fabalis? [Can nesting competition with Whooper Swan Cygnus cygnus cause a decline of the Swedish Taiga Goose Anser fabalis fabalis population?] HAKON KAMPE-PERSSON, LEIF BILDSTRÖM & MATS BILDSTRÖM 2005 Öppna
1 Kvicksilverbelastningen hos svenska smålommar Gavia stellata och storlommar Gavia arctica. [Mercury exposure to Red-throated Divers Gavia stellata and Black-throated Divers Gavia arctica in Sweden] MATS O. G. ERIKSSON & PETER LINDBERG 2005 Öppna
1 Wintering swans Cygnus spp. and Coot Fulica atra in the Öresund, South Sweden, in relation to available food recources. [Övervintrande svanar Cygnus spp och sothöns Fulica atra i Öresund, södra Sverige, i relation till tillgängliga födoresurser] LEIF NILSSON 2005 Öppna
1 Revirstruktur och häckningsframgång hos ett unikt bestånd av skärpiplärka Anthus petrosus littoralis i hamnmiljö. [Territory structure and breeding success of a unique population of Rock Pipit Anthus petrosus littoralis in harbour environment] REINO ANDERSSON 2005 Öppna
1 Preferenser för olika fälttyper hos häckande jordbruksfåglar – en litteraturstudie. [Preferences for different arable field types among breeding farmland birds - a review] ÅKE BERG & OLLE KVARNBÄCK 2005 Öppna
1 Blandkullar mellan svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca, blåmes Parus caeruleus och talgoxe P. major. [Mixed clutches of Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca, Blue Tit Parus caeruleus, and Great Tit P. major] ERIK BORGSTRÖM 2005 Öppna