Mera stöd för EU:s naturdirektiv

EU:s miljöministrar upprepade igår sitt engagemang för EU:s strategi för biologisk mångfald. De 28 ministrarna betonade också att EU:s naturdirektiv måste implementeras bättre i medlemsstaternas lagstiftning. Detta är goda nyheter för alla oss som arbetar för att dessa direktiv (Fågeldirektivet samt Art- och Habitatdirektivet) ska behållas och stärkas istället för att urholkas.

Det pågår sedan en tid en så kallad ”Fitness Check” av Fågeldirektivet och Art- och Habitatdirektivet. Denna utvärdering initierades av EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker i början av året. Då antyddes att direktiven borde moderniseras, vilket av såväl exploatörer som av naturvårdsrörelsen tolkades som att de borde luckras upp. Därefter genomfördes i somras en konsultation, där EU:s medborgare fick möjlighet att tycka till, och som gav ett mycket starkt stöd för att direktiven snarare bör stärkas än försvagas.

Miljöministrarna i nio EU-länder skrev tidigare i år ett brev till miljökommissionären Kermenu Vella och begärde att naturdirektiven inte skulle urholkas. Därefter har ministrarna i ytterligare fyra länder skrivit liknande brev. Sverige finns inte bland dessa 13 eftersom den svenska regeringen anser sig vara låst av ett s.k. tillkännagivande i Sveriges riksdag där allianspartierna och SD ifrågasatt naturdirektivens tillämpning.

EU har som mål att förlusterna av biologisk mångfald ska ha hejdats till år 2020. En halvtidsutvärdering i oktober i år betonade att de flesta målen i EU:s strategi för biologisk mångfald inte kommer att uppfyllas såvida inte betydligt större ansträngningar görs de kommande fem åren.

Natura 2000-nätverket av skyddade områden, som inrättats och förvaltas genom Fågel- och Habitatdirektiven, ses som avgörande för att återställa och skydda ekosystem. Men finansieringen måste stärkas kraftigt för att målen ska nås.

Vid sammanträdet igår betonade miljöministrarna att ett genomförande av naturdirektiven som nyckeln till att uppnå målen i strategin. Man betonade också jordbrukspolitikens stora betydelse när det gäller förlusterna av biologisk mångfald.

– Dagens slutsatser ger EU-kommissionen ett tydligt mandat att inte slösa tid och energi på en destruktiv revidering av naturdirektiven, utan att fokusera på det som verkligen betyder något – en korrekt tillämpning och genomförande av direktiven. Man måste också lösa finansieringen och ta itu med de negativa effekterna av jordbruket i Europa, säger Ariel Brunner, ansvarig för EU-frågor inom BirdLife Europa.

(AW)

Gilla gärna