2017-07-16

Ur föredragsprogrammet 2017: och det moderna jordbruket

Rapphöna. Foto: P-G Bentz.
Under de senaste 50 åren har förändringarna i det svenska jordbrukslandskapet varit stora. I utpräglade slättbygder har driften intensifierats, i skogs- och mellanbygder handlar det snarare om nedläggning. I båda fallen har effekterna på fågellivet varit påtagliga – och i huvudsak negativa. Med stor säkerhet gäller detta även annan biologisk mångfald. Men det behöver inte vara så illa. Som lantbrukare finns det en hel del man kan göra för att behålla ett rikare landskap.
 
Anders Wirdheim, som arbetade med fåglar och naturvård inom BirdLife Sverige i drygt 26 år, ger en inblick i hur det står till med fågellivet i vårt jordbrukslandskap.
Sånglärka. Foto: P-G Bentz.