Nyheter

2018-03-23

Kungsörnen i Härnösand var blyförgiftad

Här ligger den blyförgiftade kungsörnshonan från Härnösand. Hon är fortfarande vid liv men är totalförlamad till följd av de höga halterna av bly i kroppen. Foto: Leif Johansson.

Den kungsörn som omhändertogs den 13 februari 2018 nära soptippen i Härnösand och var ringmärkt med finsk ring var blyförgiftad. Det visar det obduktionsutlåtande som nu kommit från SVA. Fågeln hade 16 700 ppb bly/kg våtvikt i lever och 5 180 ppb bly/kg våtvikt i njurar.  Blynivåer över 3 000 - 5 000 ppb anses normalt indikera blyförgiftning.

 

Den omhändertagna kungsörnshonan levde vid omhändertagandet och fick näringslösning. Den började också äta kött men hade ingen rörelseförmåga i ben och vingar utan var förlamad från huvud och neråt

 

Efter att den inte blev bättre under fem dagar så avlivades den av veterinär och sändes till SVA i Uppsala för obduktion. 

 

Bly är ett stort problem för rovfåglar och nyligen publicerad forskning från SLU i Umeå visar att  kungsörnar påverkas negativt i halter som man tidigare har betraktat som ofarliga. Vid samkörning av flygbeteende och blyhalter hos 16 adulta kungsörnar har man kunnat se att örnarnas flyghöjd är relaterad till nivåerna av bly i blodet. Redan vid 25 ppb ser man en sänkning av flyghöjden med 10 % samt en långsammare flyghastighet som ett uttryck för neurologisk påverkan. Vid högre halter bly satt örnarna mest stilla. Även blyhalter i lever hos kungsörnar som hade lämnats in till riksmuseet och veterinärmedicinska anstalten i kombination med analys av angiven dödsorsak indikerar att redan låga blyhalter kan öka dödsrisken hos kungsörn. Fler örnar med höga blyhalter har avlidit i samband med kollisioner vilket tolkas som ett uttryck för att bly ger nedsatt reaktionsförmåga.

 

Blodprov på unga örnar i samband med ringmärkning visar på ”bakgrundsnivåer” långt under 25 ppm men i samband med starten av jaktsäsongen på hösten stiger nivåerna kraftigt. Tillsammans med isotopundersökningar av blyet visar detta entydigt att källan till kungsörnarnas förhöjda värden av bly kommer från ammunition.