Årsavgiften i Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) är:
 - 140kr för vuxna,
 -   60 kr för ungdomar under 20 år
 - 160 kr för familj.
Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 10654-2 och glöm inte skriva ditt namn och adress. 

Skicka samtidigt ett mail till oss och meddela din adress, telefon och epostadress.

Detta får du som medlem i VOF!
- Tidskriften "Fåglar i Västmanland"  med artiklar om fåglar och information om aktiviteter. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

- Medlemsmöten med intressanta föredragshållare

- Exkursioner till fåglarna

- Hjälp med frågor och funderingar runt fåglar och fågelskydd

- Uppbackning vid naturvårdsärenden

- Aktivt arbete för naturskydd med fåglarna i fokus

- En intensiv satsning för skogsreservat och bättre skydd av skogens fåglar

- Egna projekt och stöd till restaurering av fågelsjöar och andra våtmarker.

- Bra kamratskap bland likasinnande