Stadgar för Fågelföreningen i Norrköping (FiNk)

Arbete pågår med framtagning av nya stadgar!

Senast reviderade på årsmötet 2012-03-11 och föreningsmöte 2012-03-28 
 
§ 1                 Verksamhet
FiNk är en självständig ornitologisk lokalförening inom ÖgOf (Östergötlands ornitologiska förening). Verksamhetsområdet utgörs främst av Norrköping med omnejd och föreningens uppgift är att:
·       främja och upprätthålla utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess miljö
·       hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet
·       hos medlemmarna bidraga till ett ökat ornitologiskt kunnande
Mot de ovan givna målen strävar föreningen bl.a. genom att:
·       ha möten, konferenser och kurser
·       utöva upplysnings- och publiceringsverksamhet
·       handleda sina medlemmar i olika forskningsprojekt inom området
·       utöver den lokala verksamheten kan FiNk även stödja projekt och organisationer med ornitologiskt intresse i andra delar av landet och även utomlands
·       sköta sin hållning utåt
 
 
§ 2              Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av envar fågelintresserad, som vill deltaga i eller stödja föreningens verksamhet. Medlem ska erlägga en årsavgift, som fastställes av årsmötet. Person till och med 25 år är ungdomsmedlem med erläggande av lägre avgift. Hedersmedlem kan utses, om någon gjort insatser som anses vara betydande för föreningens syfte och mål. Utträde kan ske genom:
·       icke betald medlemsavgift
·       uteslutning genom ¾-dels majoritet av årsmötet av den som grovt brutit mot föreningens stadgar och syften.
 
§ 3              Styrelse
FiNk:s verksamhetsperiod och räkenskaper skall omfatta kalenderåret. Föreningens verksamhet skall ledas av styrelse bestående av en ordförande jämte sex ledamöter, varav minst en ungdomsledamot (vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter). Om ingen ungdomsledamot finns tillgänglig, består styrelsen även fortsättningsvis av 6 ledamöter. Styrelsen utser olika utskott och kommittéer allt efter behov. Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 
§ 4              Förvaltning
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För var och en av revisorerna skall finnas en suppleant. Föreningens handlingar skall vara skall vara dessa i skriftlig form tillhanda senast 14 dagar före årsmötet och skriftligt utlåtande lämnas av revisorerna till styrelsen i god tid före årsmötet.
 
§ 5             Föreningsmöten
Mötet sammankallas enligt styrelsens överläggande eller om minst 1/3 av medlemmarna kräver det, dock minst tre gånger på våren och två på hösten.
 
§ 6              Årsmöte
FiNk sammanträder till årsmöte före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet meddelas genom FiNk:s tidskrift, program eller brev poststämplat senast två veckor före. På årsmötet skall förekomma:
·       val av ordförande och sekreterare vid mötet
·       val av två justeringsmän
·       frågan om mötet blivit behörigen utlyst
·       styrelsens årsberättelse
·       revisorernas berättelse
·       frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
·       val av ordförande på 1 år
·       val av övriga styrelseledamöter på 2 år
·       val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år
·       val av valberedning om minst 2 stycken på 1 år
·       fastställande av årsavgifter för nästkommande år
·       övriga ärenden
 
Då styrelsen första gången utses enligt denna paragraf, väljs 3 ledamöter på
2 år och 2 ledamöter på 1 år.
 
Fyllnadsval: Om styrelseledamot, vald på 2 år, avgår under mandatperiodens första år, sker fyllnadsval på 1 år vid kommande årsmöte.
 
§ 7              Ändring av stadgar
Ändringar av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. För sådan ändring fordras 2/3- dels majoritet.
 
§ 8              Upplösning
Skulle föreningen upplösas eller dess verksamhet upphöra, tillfaller föreningens tillgångar och vetenskapliga material SOF eller dess lokalförening i Östergötland.