Tidplan för utgivning av Fåglar i Närke

 
Utgivningsdagar: FiN kommer ut sista dagarna i varje kvartal. Det vill säga i månaderna mars, juni, september och december.
 
Manusstopp för respektive nummer är den femtonde 1 och en halv månad innan numren kommer ut. D.v.s. 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november.
 
Produktionstider m.m.
Redaktionen samlas för möte inför varje nummer i samband med manusstopp enligt ovan. Inläggning av artiklar i tidningen påbörjas samtidigt. Vi strävar efter att korrektur på tidningen för sista genomläsning av redaktionen senast 3 dagar innan så att sista korrigeringar kan utföras innan leverans till tryckeriet. Tryckningen blir klar inom 7 dagar från att tryckaren fått materialet. Utskicket till medlemmarna tar 3 dagar (B-post). Sammantaget 10 dagar från det att underlaget nått tryckeriet.