Stadgar för Närkes Ornitologiska Förening

Ursprungligen antagna 1978-02-11 och fast-ställda av riksföreningens styrelse 1978-05-20.
Ändring av §6 fastställdes av riksföreningens styrelse 1986-02-15.

§1
Närkes Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Närke, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.

§2
Föreningen utgör regionalavdelning av Sveriges Omitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.

§3
Medlem i föreningen är varje inom föreningens område bosatt medlem av riksföreningen, dock ej den, som inte betalar årsavgiften i 3:e stycket. Till medlem kan även antagas annan fysisk eller juridisk person. Medlem betalar årsavgiften till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet

§4
Medlem, som inte är medlem i riksföreningen, får uteslutas ur föreningen, om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligt motiverat och antecknas i protokollet över beslutet.

§5
Föreningens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

§6
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av 7 ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Örebro. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljes av årsmötet för en tid av 2 år. Valet skall förrättas så att 3 resp 4 av ledamöterna står i tur att avgå vid nästa årsmöte. Avgår styrelseledamot innan hans uppdrag gått ut, väljes av årsmötet eller extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§7
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst 2 ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de, men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§8
Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den sista februari varje år överlämnas till revisorerna.

§9
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisorer och revisorsuppleanter utses av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§10
Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det och anger de ärenden skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det. Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast fjorton dagar före sammanträdet.

§11
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av justeringsmän
3. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
4 Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ledamöter i styrelsen
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av utgifter och inkomststat
10. Bestämmande av årsavgift
11. Ärenden som styrelsens förelägger mötet
12. Av medlem framställt skriftligt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda för 15 janauri
13. Övrig av medlem framställt förslag (som styrelsens tagit ställning till)
14. Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärenden som avses i första stycket 1-10 skall dock avgöras vid årsmötet även om det inte angetts i kallelsen
15. Val ska ske med slutna sedlar om medlem begär det.

§12
För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav den ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelarav de röstande. Förslaget till stadgeändring skall fogas vid kallelsen till sammanträdena. Ändringen skall underställas riksföreningens styrelse för godkännande.

§13
Upphör föreningens verksamhet, skall föreningens tillgångar överlämnas till riksföreningen.

§14
Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.¶