Årsmötesprotokoll 2014 i Närkes Ornitologiska förening

Datum: 2014-02-20
Lokal: Vasakyrkan, Örebro
 
§ 1 Val av ordförande för årsmötet: Erik Sjöstedt valdes till ordförande.

§ 2 Val av sekreterare för årsmötet: Lena Holm valdes till sekreterare.

§ 3 Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet: Brynolf Andersson och Lars Johansson valdes till justerare.

§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning (senast 14 dagar i förväg): Bifölls.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna: Verksamhetsberättelsen fanns tillhanda för årsmötesdeltagarna. Ronnie Lindquist berättade om de exkursioner som ägt rum, Kent Halttunen berättade om hemsidan och den nya facebookgruppen och årsmötets ordförande gick igenom resterande del av verksamhetsberättelsen. En årsmötesdeltagare uppmärksammade ett felaktigt exkursiondatum, vilket ska korrigeras. Räkenskaperna fanns likaledes tillhanda och redovisades av kassör Hans Waern. Föreningen gick med vinst under året och årsmötet hade inga frågor till kassören. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.

§ 6 Föredragning av revisionsberättelse: Elisabeth Östlund läste upp revisionsberättelsen, där hon och Lars-Olof Ragnarsson funnit att resultat- och balansräkningen för år 2013 är i sin ordning. Elisabeth och Lars-Olof föreslog att styrelsen ska få ansvarsfrihet för år 2013.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Val av ledamöter i styrelsen (3 ordinarie ledamöter för 2 år samt suppleanter för 1 år): Kent Halttunen (omval), Rolf Hagström (omval) och Per Linderum Karlsson (nyval) valdes som ordinarie ledamöter för 2 år. Som suppleanter på 1 år valdes Tord Larsson (omval), Håkan Carlestam (omval) och Åsa Bengtsson (nyval).
 Styrelsen år 2014 består enligt följande: ordförande Hans Waern (1 år kvar), Ronnie Lindqvist (1 år kvar), Bengt Jalsborn (1 år kvar), Ulf Jorner (1 år kvar), Kent Halttunen (2 år kvar), Rolf Hagström (2 år kvar), Per Linderum Karlsson (2 år kvar) och suppleanterna Tord Larsson, Håkan Carlestam och Åsa Bengtsson.

§ 9 Val av två revisorer för 2014 samt två revisorssuppleanter (vardera ett år): Jan-Olov Ragnarsson (omval) och Marie Johansson (nyval) valdes som revisorer. Som revisorssuppleanter valdes Åke Lorin (omval) och Tord Sundström (omval).

§ 10 Val av valberedning (sammankallande och två ledamöter): Som sammankallande valdes Ami Sundén (omval). Som ledamot valdes Lena Holm (omval), medan andra platsen är vakant. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta en person som kan fylla den vakanta platsen i valberedningen.

§ 11 Fastställande av budget för år 2014: Budgeten fastställdes enligt föreliggande förslag till summa inkomster och summa utgifter 128 000 kr vardera.

§ 12 Bestämmande av årsavgiften för 2014: Årsmötet fastställer att årsavgiften bibehålls lika från föregående år, dvs 200 kr för vuxen medlem, 100 kr för ungdom 13-20 år, 50 kr för familjemedlem (erhåller ej medlemstidning) samt 50 kr för barn t.o.m. 12 år.

§ 13 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Det fanns inga förelagda ärenden.

§ 14 Av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 15 januari 2014: Inga förslag från medlem har inkommit.

§ 15 Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till: Inga övriga förslag har inkommit.

§ 16 Årets Gulsparv: För första gången delades NOF:s gulsparvspris ut och det tilldelades Olle Liljedahl för sju decennier i fåglarnas tjänst. Kent Halttunen läste upp motiveringen som lyfte fram Olles unika förmåga att sprida fågelintresset till alla människor runt omkring sig. Priset bestod av en vacker akvarell gjord av Stefan Gustafsson och en prischeck på 5 000 kr.

§ 17 Övriga frågor: Avågende revisor Elisabeth Östlund och förra årets avgående revisor Rune Eriksson avtackades med en gåva.

§ 18 Mötets avslutande: Mötet avslutades cirka kl 19:40 och sedan bjöds på bildvisning av Torbjörn Arvidson på temat ”Fågelupplevelser från det gångna året, 2013”.
 Vid protokollet:


Lena Holm


Justeras:

 

Brynolf Andersson     Lars Johansson