Årsmötesprotokoll 2015 i Närkes Ornitologiska förening

Datum:2015-02-19
Lokal:Vasakyrkan, Örebro                                     


§ 1 Val av ordförande för årsmötet: Erik Sjöstedt valdes till ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet: Lena Holm valdes till sekreterare.
 
§ 3 Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet: Tage Carlsson och Pierre Blanksvärd valdes till justerare.
 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning (senast 14 dagar i förväg): Bifölls.
 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna: Verksamhetsberättelsen fanns tillhanda för årsmötesdeltagarna. Årsmötets ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, Ronnie Lindquist utvecklade stycket om Atlasinventeringen och Ulf Jorner utvecklade stycket om vindkraft. En årsmötesdeltagare lyfte fram önskemål om en redogörelse från NOF:s representanter i stiftelsen Svansjön Tysslingen och Osetkommittén, tex i Fåglar i Närke eller på  hemsidan.
Räkenskaperna fanns likaledes tillhanda och redovisades av kassör Hans Waern. Föreningen gick med vinst under året och därför har en summa på 14 609 kr avsatts till NOF-fonden. Årsmötet hade inga frågor till kassören. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.
 
§ 6 Föredragning av revisionsberättelse: Revisor Jan-Olof Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen, där han och revisor Marie Johansson funnit att räkenskaperna för år 2014 upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte har handlat i strid med föreningens stadgar. De föreslog att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2014. 
Revisorerna framförde även en önskan om att få veta mer om styrelsens arbete och att arbetet tydligare kommuniceras till revisorer och medlemmar.
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 
§ 8 Val av föreningens ordförande (för 2 år): Ulf Jorner valdes som ordförande.
Föreningens avgående ordförande och kassör, Hans Waern, avtackades med ett tal av Ulf Jorner. Det konstaterades att Hans suttit i styrelsen i hela 25 år, dvs sedan Berlinmuren fortfarande fanns, och att han varit kassör i imponerande 24 år. Detta rev ner en rungande applåd från årsmötesdeltagarna. 
 
§ 9 Val av ledamöter i styrelsen (3 ordinarie ledamöter för 2 år samt suppleanter för 1 år): Åsa Bengtsson (nyval), Ronnie Lindqvist (omval) och Bengt Jalsborn (omval) valdes som ordinarie ledamöter för 2 år. Som suppleanter på 1 år valdes Lars Johansson (nyval) och Håkan Carlestam (omval).
Styrelsen år 2015 består enligt följande: ordförande Ulf Jorner (2 år kvar), Åsa Bengtsson     (2 år kvar), Ronnie Lindqvist (2 år kvar), Bengt Jalsborn (2 år kvar), Kent Halttunen (1 år kvar), Rolf Hagström (1 år kvar), Per Linderum Karlsson (1 år kvar) och suppleanterna Lars Johansson och Håkan Carlestam.
 
§ 10 Val av två revisorer för 2015 samt två revisorssuppleanter (vardera ett år):  Jan-Olov Ragnarsson (omval) och Marie Johansson (omval) valdes som revisorer. Som revisorssuppleanter valdes Tord Sundström (omval) och Tord Larsson (nyval). 
 
§ 11 Val av valberedning (sammankallande och två ledamöter): Som sammankallande valdes Hans Waern (nyval), som ledamot valdes Tord Larsson (nyval). Den andra ledamotsplatsen är vakant.
 
§ 12 Fastställande av budget för år 2015: Budgeten fastställdes enligt föreliggande förslag till summa inkomster och summa utgifter 130 000 kr vardera.
 
§ 13 Bestämmande av årsavgiften för år 2016: Årsmötet fastställer att årsavgiften bibehålls lika från föregående år, dvs 200 kr för vuxen medlem, 100 kr för ungdom 13-20 år, 50 kr för familjemedlem (erhåller ej medlemstidning) samt 50 kr för barn t.o.m. 12 år.
 
§ 14 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Det fanns inga förelagda ärenden.
 
§ 15 Av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 15 januari 2015: Inga förslag från medlem har inkommit.
 
§ 16 Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till: Inga övriga förslag har inkommit. 
 
§ 17 Övriga frågor:
En årsmötesdeltagare frågade om NOF har några etiska regler vad gäller fågelskådning, till exempel ifall man bör rapportera känsliga arter under Artracet. Representanter från styrelsen svarade att NOF inte har tagit fram egna etiska regler, men att SOF har det. Detta är en viktig diskussion som borde föras, även med tanke på att många skaffar fina kameror och vill komma mycket nära för att fota. Styrelsen ska ta med frågan om hur vi ska kunna skåda utan att störa till vidare diskussion.
 
En årsmötesdeltagare frågar om NOF har något samarbete med Kvismare Fågelstation. Styrelserepresentant svarar att de har en önskan om att hitta samarbete och närma sig Kvismare Fågelstation och att det finns några idéer om hur det kan göras i framtiden.
 
En årsmötesdeltagare undrar om NOF har något samarbete med jordbrukare för att de ska lämna remsor längs åkrarna för fröätare. Styrelserepresentant svarar att SOF har material om detta och att NOF ska titta på frågan. 
 
Avgående styrelsemedlem Tord Larsson avtackas.
 
§ 18 Årets Gulsparv: NOF:s gulsparvspris år 2015 tilldelades Märkplats Venan, för att de oförtrutet fortsätter sitt arbete med att sätta upp nät och ringmärka och genom detta bidrar till ökat fågelintresse och fågelkunskap. Leif Sandgren mottog prischecken på 10 000 kr och en akvarell av Stefan Gustafsson, varpå han berättade om Märkplats Venans verksamhet för årsmötesdeltagarna. Leif berättade att prissumman bl.a. ska gå till inköp av nya nät.
 
§ 19 Mötets avslutande: Årsmötets ordförande tackades och mötet avslutades. Sedan bjöds på bildvisning av Torbjörn Arvidson. 
Vid protokollet:
 
 
Lena Holm
 
 
Justeras:
 
 
 
Tage Carlsson                                 Pierre Blanksvärd