Årsmötesprotokoll 2016 i Närkes Ornitologiska Förening


Datum: 2016-02-18
Lokal: Vasakyrkan, Örebro
Organisationsrummer: 875700-8977

 
§ 1 Val av ordförande för årsmötet: Valdemar Andersson valdes till ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet: Lena Holm valdes till sekreterare.
 
§ 3 Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet: Leif Sandgren och Thord Eriksson valdes till justerare.
 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning (senast 14 dagar i förväg): Bifölls.
 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna: Verksamhetsberättelsen fanns tillhanda för årsmötesdeltagarna. Årsmötets ordförande gick kortfattat igenom verksamhetsberättelsen. Kent Halttunen berättade om fågelforskningen och Atlasinventeringen, Lars Johansson berättade om fågelskyddsarbetet, Ulf Jorner berättade om NOF:s höga aktivitetsnivå med exkursioner, resor och kurser. 
Räkenskaperna fanns likaledes tillhanda och redovisades av kassör Åsa Bengtsson. Föreningen gick med vinst under året med 10 298 kr och en summa av 10 000 kr har avsatts till NOF-fonden. En årsmötesdeltagare ställde en fråga om ökade kostnader och kassören förklarade att posten bankkostnader har ökat med ca 7 000 kr pga en obligatorisk resegaranti och under avsatta kostnader kommande år återfinns pengar NOF fått för att sammanställa materialet från Atlasiventeringen. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.
 
§ 6 Föredragning av revisionsberättelse: Revisor Jan-Olof Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen, där han och revisor Marie Johansson funnit att räkenskaperna för år 2015 upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte har handlat i strid med föreningens stadgar. De föreslog att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 8 Val av ledamöter i styrelsen (3 ordinarie ledamöter för 2 år och tre suppleanter för 1 år): Kent Halttunen (omval), Per Karlsson Linderum (omval) och Anna-Karin Törnblom (nyval) valdes som ordinarie ledamöter för 2 år. Som suppleanter för 1 år valdes Lars Johansson (omval), Håkan Carlestam (omval) och Krister Håkansson (nyval).
Styrelsen år 2016 består enligt följande: Ordförande Ulf Jorner (1 år kvar), Kent Halttunen (2 år kvar), Per Karlsson Linderum (2 år kvar), Anna-Karin Törnblom (2 år kvar), Åsa Bengtsson (1 år kvar), Ronnie Lindqvist (1 år kvar), Bengt Jalsborn (1 år kvar) och suppleanterna Lars Johansson, Håkan Carlestam och Krister Håkansson. 
 
§ 9 Val av två revisorer för 2016 samt två revisorssuppleanter (vardera ett år):  Jan-Olov Ragnarsson (omval) och Marie Johansson (omval) valdes som revisorer. Som revisorssuppleanter valdes Tord Larsson (omval) och Åke Lorin (nyval). 
 
§ 10 Val av valberedning (sammankallande och två ledamöter): Som sammankallande valdes Hans Waern (omval), som ledamot valdes Tord Larsson (omval) och Rolf Hagström (nyval).
Tord Larsson framförde tvekan inför att väljas in i valberedningen då det innebär att han kommer att sitta på två stolar, vilket han ansåg var fel. Årsmötesdeltagarna valde trots det att välja in Tord Larsson i valberedningen.
 
§ 11 Fastställande av budget för år 2016: Budgeten fastställdes enligt föreliggande förslag till summa inkomster och summa utgifter 130 000 kr vardera.
 
§ 12 Bestämmande av årsavgiften för år 2017: Årsmötet fastställer att årsavgiften bibehålls lika från föregående år, dvs 200 kr för vuxen medlem, 100 kr för ungdom 13-20 år, 50 kr för familjemedlem (erhåller ej medlemstidning) samt 50 kr för barn t.o.m. 12 år. 
 
§ 13 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Det fanns inga förelagda ärenden.
 
§ 14 Av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 15 januari 2016: Inga förslag från medlem har inkommit.
 
§ 15 Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till: Inga övriga förslag har inkommit.
 
§ 16 Övriga frågor:
Årsmötesdeltagare Tord Larsson har uppmärksammat att det inte står något om styrelsesuppleanter i NOF:s stadgar och föreslår att det införs. Styrelsen tar med denna fråga och eventuellt beslut måste tas vid två kommande årsmöten. 
Styrelseledamot Kent Halttunen återkopplar de frågor som ställdes från årsmötesdeltagare vid förra årsmötet. Frågeställningen om etiskt förhållningssätt angående hur nära man kan gå vid fågelskådning och fotografering har belysts i medlemstidningen och på hemsidan. Vad gäller att samarbeta med Kvismare Fågelstation har inledande kontakter tagits, men på detta område måste NOF fortsätta förbättringsarbetet. 
Avgående styrelsemedlem Rolf Hagström avtackas.
 
§ 17 Årets Gulsparv: NOF:s gulsparvspris tilldelades tre personer som lockar kvinnor att utveckla sitt fågelintresse, Annika Lorin, Ami Sunden och Åsa Bengtsson. Annika Lorin startade sin tjejgrupp år 1993 och den bedrivs som en studiecirkel. För några år sedan startade Ami Sunden och Åsa Bengtsson en öppen tjejgrupp där nya medlemmar ständigt är välkomna och utgör en väg vidare in i NOF:s övriga verksamhet. Kent Halttunen läste upp motiveringen och berättar att år 1993 bestod 10% av NOF:s medlemsmatrikel av kvinnor och idag utgör kvinnorna 31% av medlemmarna och 46% av deltagarna i NOF:s aktiviteter. Vinnarna erhöll varsin prischeck på 3 000 kr och en vacker tavla av konstnären Stefan Gustafsson.
 
§ 18 Mötets avslutande: Årsmötets ordförande tackades och mötet avslutades. Sedan bjöds på bildvisning av Torbjörn Arvidson. 

 
Vid protokollet:
 
 
Lena Holm
 
 
Justeras:
 
 
 
Leif Sandgren                                                          Thord Eriksson