Årsmötesprotokoll 2017 i Närkes Ornitologiska Förening

Datum:2017-02-16
Lokal:Vasakyrkan, Örebro
Organisationsrummer: 875700-8977

§ 1 Val av ordförande för årsmötet: Valdemar Andersson valdes till ordförande.
 
§ 2 Val av sekreterare för årsmötet: Lena Holm valdes till sekreterare.
 
§ 3 Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet: Rune Eriksson och Ove Åkesson valdes till justerare.
 
§ 4 Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning (senast 14 dagar i förväg): Bifölls.
 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna: Verksamhetsberättelsen fanns tillhanda för årsmötesdeltagarna. Kent Halttunen berättade om föreningens livaktiga verksamhet, bl.a. 74 olika aktiviteter under året i form av erxkursioner, möten, resor, studiecirklar och utbildningar. Halttunen lade extra fokus på föreningens tre ben fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Fågelintresset är vår allra bästa gren. Fågelskyddet är vår näst bästa gren och vi har jobbat upp en ställning där myndigheter och intressenter naturligt vänder sig till NOF när det gäller fågelskyddsfrågor. Gällande fågelforskingen arbetar NOF med att bli bättre och är på god väg, bl.a. genom Atlasinventeringen och den kommande boken och utökat samarbete med andra intressenter. 
Räkenskaperna fanns likaledes tillhanda och redovisades av kassör Åsa Bengtsson. Föreningen gick med vinst under året med 21 585 kr och av det har en summa av 20 000 kr  avsatts till NOF-fonden, vilket medför att årets resultat blir 1 585 kr. Verksamhetsberättelsen och räkenskaperna godkändes av årsmötesdeltagarna och lades till handlingarna.
 
§ 6 Föredragning av revisionsberättelsen: Revisor Jan-Olof Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen, där han och revisor Marie Johansson funnit att räkenskaperna för år 2016 upprättats i enlighet med god redovisningssed och att styrelsens medlemmar inte har handlat i strid med föreningens stadgar. De föreslog att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 
 
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2016: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 8 Val av föreningens ordförande och ledamöter i styrelsen (ett fyllnadsval, 3 ordinarie ledamöter för 2 år och två suppleanter för 1 år): 
Ordförande Ulf Jorner återkopplade till en fråga som ställdes vid förra årsmötet om att det inte står något om antal suppleanter i NOF:s stadgar och styrelsen fick då i uppdrag att se över denna fråga. Styrelsen har sett över frågan och lämnade vid dagens årsmöte besked att det bör ändras i stadgarna, men att de har sett att det finns behov av att se över flera av stadgarna. Därför kommer styrelsen att återkomma i ärendet. 
Val av föreningens ordförande: Ulf Jorner omvaldes som ordförande för 2 år. 
Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år: Lars Johansson valdes (nyval). 
Tre ordinarie ledamöter på 2 år: Ronnie Lindqvist (omval), Åsa Bengtsson (omval) och Bengt Andersson (nyval) valdes för 2 år vardera. 
Två suppleanter på 1 år: Gunnar Bergeå (nyval) och Kjell Johansson (nyval) valdes för 1 år vardera.
Styrelsen år 2017 består enligt följande: Ordförande Ulf Jorner (2 år kvar), Kent Halttunen   (1 år kvar), Lars Johansson (1 år kvar), Anna-Karin Törnblom (1 år kvar), Åsa Bengtsson (2 år kvar), Bengt Andersson (2 år kvar), Ronnie Lindqvist (2 år kvar) och suppleanterna Gunnar Bergeå och Kjell Johansson (vardera 1 år). 
 
§ 9 Val av två revisorer för 2017 samt två revisorssuppleanter (vardera 1 år): Jan-Olov Ragnarsson (omval) och Marie Johansson (omval) valdes som revisorer. Som revisorssuppleanter valdes Tord Larsson (omval) och Åke Lorin (omval). 
 
§ 10 Val av valberedning (sammankallande och två ledamöter): Som sammankallande valdes Hans Waern (omval), som ledamöter valdes Bengt Jalsborn (nyval) och Ami Sundén (nyval). 
 
§ 11 Fastställande av budget för år 2017: Budgeten fastställdes enligt föreliggande förslag till summa inkomster 188 900 kr och summa utgifter 193 900 kr, alltså en planerad förlust på 5 000 kr.
 
§ 12 Bestämmande av årsavgiften för år 2018: Styrelsen lade fram förslag på höjning av årsavgiften med 50 kr för vuxen medlem, med bibehållen årsavgift för ungdommar och familjemedlem. Ordförande Ulf Jorner framförde argumenten att föreningen budgeterar för en förlust nästa år och att troliga kostnadsökningar väntar gällande nytt medlemsregister och medlemstidningen. Årsmötet godkände förslaget och årsavgiften fastställdes enligt följande:
250 kr för vuxen medlem, 100 kr för ungdom 13-20 år, 50 kr för familjemedlem (erhåller ej medlemstidning) samt 50 kr för barn t.o.m. 12 år. 
 
§ 13 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet: Det fanns inga förelagda ärenden.
 
§ 14 Av medlem skriftligt framställt, motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda före den 15 januari 2017: Inga förslag från medlem har inkommit.
 
§ 15 Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till: Inga övriga förslag har inkommit.
 
§ 16 Årets Gulsparv: NOF:s gulsparvspris tilldelades i år en person som är starkt förknippad med NOF:s 40-åriga historia och som bidragit till en öppen förening som välkomnat nya fågelskådare, först som föreningens ordförande och sedan som redaktör för medlemstidningen i flera decennier, nämligen Åke Lorin! Vinnaren erhöll en prischeck på 5 000 kr och en vacker tavla av konstnären Stefan Gustafsson.
 
§ 17 Övriga frågor:
Vid de två senaste årsmötena har frågan om etiskt förhållningssätt inom fågelskådningen lyfts. Styrelseledamot Kent Halttunen återkopplade till detta och informerade om att BirdLife Sverige har kommit med ett förslag på etiska regler, vilka kommer att publiceras snart. 
 
Styrelsen efterlyste fler personer som hjälper till med guidningen vid svanrasten i Tysslingen vecka 10-13. Intresserade ombads att ta kontakt med Åsa Bengtsson. 
 
Årsmötesdeltagarna informerades om föreningens nyhet ”Skådarpub” med premiär 23 februari kl 18.00 på Harry´s pub i Örebro. Kl 19.00 börjar ett fågelquiz.
 
Ur styrelsen avgick i år Per Karlsson-Linderum, Bengt Jalsborn, Håkan Carlestam och Krister Håkansson. De närvarande avtackades med varsitt presentkort.
 
Ur redaktionskommittén avgick redaktör Åke Lorin och Ann-Margret Elmroth. Även de  avtackades med varsitt presentkort. Information gavs att Kent Halttunen blir ny redaktör.
 
§ 18 Mötets avslutande: Årsmötets ordförande och sekreterare tackades och mötet avslutades. Sedan bjöds på bildvisning av Torbjörn Arvidson.
 
Vid protokollet:
 
 
Lena Holm
 
 
Justeras:
 
 
 
Rune Eriksson                                                              Ove Åkesson