Verksamhetsberättelse för Närkes Ornitologiska Förening 2015

Sammanfattning
Närkes Ornitologiska Förening, NOF, är en öppen förening som erbjuder medlemmar och andra fågelintresserade en rad olika aktiviteter. Under 2015 arrangerade NOF 74 exkursioner, möten, resor, studiecirklar och andra öppna aktiviteter. Dessa lockade 1.240 personer, varav hälften kvinnor (se bilaga). Utöver detta har NOF gjort en rad andra satsningar för att möta människor med fågelintresse: Vinterfåglar inpå Knuten, guidning i samband med svanrasten i Tysslingen, Fågeltornskampen, Rävahänget i Rynningeviken och Euro Birdwatch 2015. Det här innebär att föreningen har fortsatt sin satsning att synas och finnas till hands för de som har fåglar som ett intresse i vårt område.
 
Under verksamhetsåret har NOF på flera olika plan varit aktiv inom fågelskyddsarbetet. Föreningens intensiva remissarbete har bland annat bidragit till att området runt norra delen av Rynningeviken utvecklas positivt och att länets största planerade vindkraftspark i området mellan Laxå och Degerfors inte uppförs.
 
Under 2015 har föreningens omfattande fältarbete kring Atlasinventeringen, som pågått sedan 2004, avslutats. Nu återstår ett stort arbete att sammanställa och publicera resultaten av denna viktiga inventering. NOF:s livaktiga verksamhet återspeglas också i föreningens informationsplattformar: tidskriften fåglar i Närke, hemsidan, Facebookgruppen. Det gör att föreningens omfattande verksamhet syns på många olika platser vilket också skapar förutsättningar för att möta ännu fler fågelintresserade.
 
Föreningen hade vid årets slut 510 medlemmar. Ekonomin är fortsatt stabil och det blir ett litet överskott för 2015. (se ekonomisk berättelse)
 
Inledning
Under verksamhetsåret har styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening arbetat för göra en verksamhetsplan. Denna plan är ett led i att tydliggöra föreningens mål, att organisera och tydligt strukturera föreningens verksamhet. Dessa mål, som finns i föreningens stadgar, kan enkelt sammanfattas i tre områden: Fågelforskning, Fågelskydd och Fågelintresse
 
Förstärka kunskapen om Närkes fågelfauna
Arbetet med att slutföra den omfattande Atlasinventeringen har pågått under verksamhetsåret; det har i första hand handlat om att göra kompletterande inventeringar av dåligt inventerade arter. Denna omfattande inventering som pågått under åren 2004-2015 är ett mycket viktigt arbete för att se vilka förändringar som skett sedan förra inventeringen som genomfördes åren 1974-1982. Mer än 50 inventerare hade varit igång under året under ledning av Atlasgruppen, och mer än 200 Atlasrutor (5 km x 5 km) har blivit inventerade i Närke. Nu återstår ett grannlaga arbete att analysera, sammanställa och publicera detta viktiga arbete.
 
Under våren 2015 kom till slut Nya Artportalen igång. Den innebar ett visst avbräck för Atlasinventeringen men den kommer i fortsättningen att vara ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om fåglarna i Närke.

NOF har uppmuntrat och stöttat ringmärkningsprojektet Märkplats Venan bland annat genom att dela ut priset Årets gulsparv till verksamheten.
 
Genom de kunskaper som Atlasinventeringen har genererat, och de andra inventeringar som regelbundet genomförs i bland annat Kvismaren, Oset, Rynningeviken och Tysslingen, har föreningen kunnat föra ut kunskap om fåglarna i Närke på många olika sätt: tidskriften Fåglar i Närke, hemsidan, Facebook-gruppen och lokala medier.
 
Fågelskyddsarbetet utgör en väsentlig del av föreningens arbete
Två stora fågelskyddsfrågor har engagerat NOF under året, och det är frågor som också uppmärksammats i föreningens alla publiceringsplattformar och i de lokala medierna. Det första handlade om den planerade vindkraftparken i Trysslinge; 125 vindkraftverk planerades i området mellan Laxå och Degerfors. Närkes Ornitologiska Förening konstaterade på ett tidigt stadium att detta förhållandevis orörda område inte var lämpligt för vindkraftsetablering. Efter flera remissomgångar, möten och samråd med andra organisationer drog till slut vindkraftexploatören tillbaka sin ansökan.
 
Vid Munkatorp, alldeles intill naturreservatet Rynningeviken, drev Örebro kommun på för att Elektroskandia skulle etablera sitt storlager. Även här arbetade NOF för att det skulle bli en så bra lösning som möjligt för fåglarna. Lagret byggs intill naturreservatet men i gengäld blir det omfattande kompensationsåtgärder som gynnar fågellivet.
 
Inom föreningen finns en fågelskyddsgrupp som är ett värdefullt bollplank i många och ofta komplicerade frågor.
 
Under året har föreningen bildat två arbetsgrupper: en skogsgrupp och en jordbruksgrupp, som båda ska verka för en biologiska mångfald i skogs- och jordbrukslandskapet.

I Närke finns Fågelakuten som gör ett bra arbete för att ta hand om och rehabilitera skadade fåglar.
 
Medverka till att öka intresset och kunskaperna för fågelfaunan, inklusiva miljöaspekter, samt främja kontakter
Under verksamhetsåret har NOF arrangerat flera studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Nybörjarcirkeln, som alltid lockar många deltagare, är viktig som en ingång till föreningen. Denna kombinerades i år med tre kortare temacirklar: Skogens fåglar, Vårens fåglar och Flyttfåglarna, vilka alla var uppskattade. Dessutom arrangerade föreningen i samarbete med Studiefrämjandet en guideutbildning för att utveckla de personer som ska kunna fungera som exkursionsledare inom föreningen.
 
NOF har under 2015 haft ett stort utbud av exkursioner och guidningar. Föreningen har erbjudit medlemmarna och andra intresserade hela 74 olika alternativ under året; dessa har lockat över 1.240 personer. Av dessa var nästan hälften kvinnor (46 procent). Under året har föreningen fortsatt att satsa på aktiviteter där man på olika sätt träffar människor med fågelintresse. Det har varit aktiviteter i samband med Vinterfåglar inpå Knuten; NOF fanns på företaget Granngården vid flera tillfällen och pratade om kampanjen. I samband med svanrasten i Tysslingen hade NOF guider varje helg i sex veckor på plats för att prata fågelintresse. Fågeltornskampen i maj var en annan öppen aktivitet där NOF bemannade fem olika torn och bjöd fågelintresserade att hjälpa till. Rävahänget i Rynningeviken i september är en annan aktivitet som är öppen och där det är enkelt att träffa fågelintresserade. Detsamma gäller arrangemangen under Euro Birdwatch15 där NOF fanns på flera olika platser. Sammantaget innebär dessa aktiviteter att NOF träffat över 2.000 personer med fågelintresse.
 
För tredje året i rad har föreningen arrangerat en ekoskådningstävling. Det handlar om att kryssa fåglar på ett miljövänligt sätt; cykla, gå eller åka kollektivt. Ekotävlingen samlade 15 deltagare, vilket är nytt rekord.  
 
NOF har under 2015 arrangerat flera olika resor: Runde i Norge, Falsterbo, Öland och Hönö.

Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat sju inomhusmöten med ett varierat innehåll. Dessa möten är alltid välbesökta och uppskattade.
I föreningen finns flera olika grupper, bland annat tjejgrupperna som genomför egna möten och exkursioner.

NOF har flera olika plattformar för att nå medlemmarna och andra fågelvänner. Tidskriften Fåglar i Närke, som alltid är välmatad och innehållsrik, skickas ut brevlådan fyra gånger per år och är en viktig länk till många medlemmar. NOF:s hemsida fortsätter att utvecklas och är viktig för att sprida nyheter och information om föreningens verksamhet. Hemsidan hade under 2015 över 40.000 besök. NOF:s Facebookgrupp är också en plattform som stadigt utvecklas. Den innebär ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera, gruppen hade vid årets slut 168 medlemmar.

Föreningens viktigaste bas för rekrytering av nya medlemmar är det breda utbudet av öppna aktiviteter som NOF erbjuder i form av guidningar, exkursioner, möten och resor.

NOF samarbetar med andra organisationer (bland andra Naturskyddsföreningen, Stiftelsen Tysslingen, Örebro botaniska sällskap, Studiefrämjandet) i specifika frågor bland annat när det gäller fågelskydd, möten och utbildningar.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Styrelsen har bestått av:
Ulf Jorner                           Ordförande
Ronnie Lindqvist               Vice ordf, atlasinventeringen och resor
Åsa Bengtsson                  Kassör
Kent Halttunen                   Sekreterare, hemsidan och mediagruppen
Rolf Hagström                   Fågelskydd
Bengt Jalsborn                  Försäljningsansvarig och lotteriansvarig
Håkan Carlestam              Inomhusmöten
Per Karlsson Linderum   Exkursioner
Lars Johansson                Exkursioner
 
Revisorer har varit Jan-Olof Ragnarsson och Marie Johansson samt revisorsuppleanter Thord Sundström och Tord Larsson. Valberedningen har bestått av Hans Waern och Tord Larsson.
NOF:s representant i stiftelsen Svansjön Tysslingen har varit Helny Olsson.
NOF:s representant i Osetkommittén har varit Leif Sandgren.
Vid SOF:s årsmöte i Göteborg representerade Ulf Jorner vår förening. Hans Waern och Åke Pettersson från Närke deltog också på mötet i egenskap av förtroendevalda inom SOF.
Regionala rapportkommittén,RRK, har bestått av Magnus Friberg, Andreas Sandberg, Ola Erlandsson, Ove Pettersson och Johan Åhlén.