Verksamhetsberättelse för Närkes Ornitologiska Förening 2016

Sammanfattning
Fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Så kan man sammanfatta verksamhetsinriktningen för Närkes Ornitologiska Förening, NOF.
Fågelintresset är vi allra bäst på. NOF, som är en öppen förening där alla är välkomna, har erbjudit medlemmarna och andra fågelintresserade 74 olika aktiviteter under verksamhetsåret. Det handlar bland annat om exkursioner, möten, resor, studiecirklar och utbildningar. Men det handlar också om att föreningen funnits på flera olika platser där fågelintresserade träffas, till exempel Vinterfåglar inpå Knuten, guidningar vid svanrasten i Tysslingen, uggleveckan, Fågeltornskampen, Rävahänget och Euro BirdWatch. Våra aktiviteter har lockat 1.300 personer, varav nästan hälften är kvinnor (se bilaga över aktiviteter). Tillsammans med de öppna aktiviteterna har föreningen fortsatt att synas och finnas till hands för de har ett fågelintresse.
Fågelskyddet är föreningens näst bästa gren. NOF har under flera år arbetat för att skapa sig en ställning som myndigheter och intressenter vänder sig till när det gäller fågelskyddsfrågor. Det här är ett långsiktigt arbete som har gett resultat; idag vänder sig länsstyrelsen, kommunerna och organisationer naturligt till NOF för att få synpunkter på olika frågor som rör fåglar och deras livsmiljöer. Under året har vi till exempel sett resultatet av vårt arbete i samband med Elektroskandias etablering på norr i Örebro. 
 
Fågelforskning arbetar NOF med att bli bättre på. Det handlar bland annat om att stärka kontakterna med myndigheter och andra som arbetar med forskning kring fågelfaunan. I det arbetet ingår självklart att publicera resultaten av det stora arbetet med Atlasinventeringen. Det handlar också om att på andra sätt skaffa sig kunskap som stärker föreningens ställning som kunskapsbärare när gäller fågellivet i landskapet. 
Föreningens informationsplattformar speglar NOF:s livaktiga verksamhet på alla plan: tidskriften Fåglar i Närke, hemsidan, Facebookgruppen. Det gör att föreningens omfattande verksamhet syns på många olika platser vilket också skapar förutsättningar för att möta ännu fler fågelintresserade.
Ekonomin är fortsatt stabil och det blir ett litet överskott för 2016 trots att en större summa avsatts till föreningens Fågelskyddsfond (se ekonomisk berättelse). Föreningen hade vid årets slut 542 medlemmar.
 
Inledning
Styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening har fortsatt sitt arbete för att tydliggöra föreningens mål, och att organisera och tydligt strukturera föreningens verksamhet. Dessa mål, som finns i föreningens stadgar, kan enkelt sammanfattas i tre områden: Fågelforskning, Fågelskydd och Fågelintresse.
 
Medverka till att öka intresset och kunskaperna för fågelfaunan, inklusive miljöaspekter, samt främja kontakter 
 
NOF har under 2016 haft ett stort utbud av exkursioner och guidningar för att främja fågelintresset. Föreningen har erbjudit medlemmarna och andra intresserade hela 74 olika aktiviteter under året; dessa har lockat över 1.309 personer. Av dessa var nästan hälften kvinnor (45 procent). Under året har föreningen fortsatt att satsa på aktiviteter där man på olika sätt träffar människor med fågelintresse. Det har varit aktiviteter i samband med Vinterfåglar inpå Knuten; NOF fanns på företaget Granngården vid flera tillfällen och pratade om kampanjen. I samband med svanrasten i Tysslingen hade NOF guider varje helg i sex veckor på plats för att prata fågelintresse. Fågeltornskampen i maj var en annan öppen aktivitet där NOF bemannade fem olika torn och bjöd fågelintresserade att hjälpa till. Tillsammans med Länsmuséet i Örebro arrangerade NOF en konstrunda (Lars Johnsons fågelakvareller) tillsammans med en exkursion vid Hjälmarkanten. Rävahänget i Rynningeviken i september är en annan aktivitet som är öppen och där det är enkelt att träffa fågelintresserade. Detsamma gäller arrangemangen under Euro BirdWatch16 där NOF fanns på flera olika platser.
Man kan också nämna att NOF fortsätter den långvariga traditionen med att guida fågelintresserade i Oset under maj månad. Denna tradition har genomförts utan avbrott sedan 1952 och har genom åren lockat många fågelintresserade att vandra i det stadsnära reservatet.
Sammantaget innebär dessa aktiviteter att NOF träffat flera tusen personer som man pratat fåglar och fågelintresse med. 
 
Under verksamhetsåret har NOF arrangerat flera studiecirklar i samarbete med Studiefrämjandet. Nybörjarcirkeln, som alltid lockar många deltagare, är viktig som en ingång till föreningen. Denna kombinerades i år med en kortutbildning om vitfåglar med två teorikvällar och en exkursionsdag, en kursform som var mycket uppskattad.
 
Ett sätt att bidra till fågelintresset är att arrangera olika former av lättsamma tävlingar, eller delta i sådana som redan finns. Ekoskådning är en sådan lättsam tävlingsform där det handlar om att kryssa fåglar på ett miljövänligt sätt; cykla, gå eller åka kollektivt. Ekotävlingen arrangerades av NOF för fjärde året i rad – och tävlingsform som också börjar sprida sig till andra delar av landet. Ädelkrysstävlingen drog igång under 2016; här handlar det om att hitta kryssen på egen hand i landskapet. Denna tävlingsform samlade 13 deltagare. Artracet inleder alltid året; här handlar det om att samla ihop ett gäng kompisar och kryssa så många arter som möjligt under en dag. Det blev nytt deltagarrekord, hela 21 lag tävlade den 2 januari under vänskapliga former. Dessutom har föreningens medlemmar deltagit i Nationalcykelrallyt i juni, och under Skådarhjälpen i december.   
 
NOF har under hösten 2016 arrangerat två uppskattade resor: till Öland och till Hönö.
 
Under verksamhetsåret har NOF arrangerat sju inomhusmöten med ett varierat innehåll. Vid två möten har föreningen prövat nya grepp. Inomhusmötet i mars handlade om att låta medlemmarna och mötesdeltagarna identifiera Örebrofotografen och ornitologen Knut Borgs fotografier från förr. Vid mötet i oktober fick åhörarna möjlighet att fördjupa sig i fåglarnas problem och möjligheter i det moderna skogsbruket. Efter en skogprofessors inledning fick mötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor till en kunnig panel, och detta var en ny typ av möte med prägel av dialog och fördjupning.
  
I föreningen finns flera olika grupper, bland annat tjejgrupperna som genomför egna möten och exkursioner. Denna grupp växer stadigt och är mycket uppskattad.
 
Fågelskyddsarbetet utgör en väsentlig del av föreningens arbete
 
Närkes Ornitologiska Förening har under flera år strävat efter att bli bättre vad gäller fågelskyddsfrågor. Det har handlat om att NOF genom sin gedigna kunskap ska vara en självklar part när det handlar om verksamhet som påverkar fåglar och deras livsmiljöer. Under verksamhetsårets har denna ställning stärkts högst väsentligt. Det har visat sig bland annat genom att NOF blivit inbjuden till att diskutera skötselplaner i Kvismareområdet, och blivit inbjuden att diskutera Tysslingens framtid. Det har också visat sig genom att föreningen är fortsatt en viktig remissinstans när det gäller fågelskyddsfrågor. Tack vare föreningens agerande när det gäller etableringen av Elektroskandias storlager intill naturskyddsområdet i Rynningeviken blev fåglarna också de stora vinnarna; ett helt nytt våtmarksområde har kommit till vid Myrömaderna, ett område som gör hela Hjälmarens innersta vik till ett unikt fågelområde.
.
Inom föreningen finns en fågelskyddsgrupp som är ett värdefullt bollplank i många och ofta komplicerade frågor. NOF har fortsatt detta arbete med att utveckla två arbetsgrupper: en skogsgrupp och en jordbruksgrupp, som båda ska verka för en biologiska mångfald i skogs- och jordbrukslandskapet.
 
I Närke finns Fågelakuten som gör ett bra arbete för att ta hand om och rehabilitera skadade fåglar.
 
Förstärka kunskapen om Närkes fågelfauna
 
Under 2016 har arbetetstartat med att sammanställa och analysera resultatet av den omfattande Atlasinventering som pågått under åren 2004-2015. En arbetsgrupp har bildats för att slutföra denna viktiga inventering som ska jämföras med motsvarande inventering under åren 1974-1982. Arbetsgruppen har tagit stora steg framåt när det gäller hur resultaten ska presenteras, och det finns en plan för att det omfattande arbetet ska kunna slutföras under 2017. Resultatet av detta omfattande inventeringsarbete kommer resultera i en stor kunskap om hur fågelfaunan förändrats under de senaste 30 åren. 
Under året har föreningen och dess medlemmar på olika sätt deltagit i en stor mängd inventeringar, både lokala och nationella, som alla bidragit till ökad kunskap om fåglarna i Närke.
NOF har också strävat efter att hitta samarbetsformer med Kvismare fågelstation där det bedrivs fågelforskning.  
Föreningen har fortsatt uppmuntrat och stöttat ringmärkningsprojektet Märkplats Venan.
Även bildandet av skogs- och jordbruksgruppen ökar föreningens kunskaper om fåglarna i landskapet.
Alla detta sammantaget, som kan sammanfattas under rubriken fågelforskning, kommer att stärka föreningens ställning som kunskapsbärare vad gäller fågellivet i landskapet.
 
Sprida kunskap om NOF och föreningens verksamhet 
 
Vid sidan av att föreningens arbete med att stärka fågelintresset, fågelskyddet och fågelforskningen har NOF också målmedvetet strävat efter att föra ut sin kunskap om fåglarna. Det har skett, inte bara till de fågelintresserade, utan även till myndigheter, kommuner, organisationer och andra föreningar. Det gör NOF genom sitt nätverk men också genom sina olika plattformar. Tidskriften Fåglar i Närke är alltid välmatad och innehållsrik; den skickas ut i brevlådan fyra gånger per år och är en viktig länk till många medlemmar. NOF:s hemsida fortsätter att utvecklas och är viktig för att sprida nyheter och information om föreningens verksamhet. Hemsidan hade under 2016 över 41.689 besök, alltså nästan 3.500 besökare per månad. NOF:s Facebookgrupp är också en viktigt social plattform som stadigt utvecklas. Den innebär ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera, gruppen hade vid årets slut över 220 medlemmar.
 
Föreningens viktigaste bas för rekrytering av nya medlemmar är det breda utbudet av öppna aktiviteter som NOF erbjuder i form av guidningar, exkursioner, möten och resor.
  
 
Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden, och ett heldagsseminarium som handlade om NOF och framtiden. Styrelsen har bestått av:
 
Ulf Jorner Ordförande
Ronnie Lindqvist Vice ordförande, atlasinventeringen och resor
Åsa Bengtsson Kassör, tjejgruppen
Kent Halttunen Sekreterare, hemsidan och mediagruppen
Per Karlsson Linderum Fågelskydd (avgick under verksamhetsåret)
Bengt Jalsborn Försäljningsansvarig och lotteriansvarig
Håkan Carlestam Inomhusmöten
Krister Håkansson Inomhusmöten
Anna-Karin Törnblom Exkursioner
Lars Johansson Exkursioner
 
Revisorer har varit Jan-Olof Ragnarsson och Marie Johansson samt revisorssuppleanter Thord Sundström och Tord Larsson. Valberedningen har bestått av Hans Waern, Rolf Hagström och Tord Larsson.
NOF:s representant i stiftelsen Svansjön Tysslingen har varit Helny Olsson.
NOF:s representant i Osetkommittén har varit Leif Sandgren.
Vid Birdlife Sverige/SOF:s årsmöte i Härnösand representerade Ronnie Lindqvist vår förening. Hans Waern och Åke Pettersson från Närke deltog också på mötet i egenskap av förtroendevalda inom BirdLife Sverige/SOF.
Regionala rapportkommittén, RRK, har bestått av Magnus Friberg, Andreas Sandberg, Ove Pettersson och Johan Åhlén.