Verksamhetsberättelse för Närkes Ornitologiska Förening 2017


Inledning
Föreningen har tre viktiga verksamhetsmål: fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Fågelintresset har av tradition varit NOFs bästa gren med exkursioner, utbildningar, möten, resor med mera. Föreningens arbete med fågelskydd blir stadigt bättre; idag är NOF en naturlig och självklar part för myndigheten, organisationer och föreningar när fågelskyddsfrågor ska diskuteras och avgöras. Föreningens arbete med fågelforskning utvecklas och blir allt bättre. Ett exempel är det omfattande arbetet med Atlasinventeringen som ger en omfattande kunskap om fågellivets utveckling i Närke under de senaste 30 åren. Ett annat exempel är att NOF och föreningens medlemmar allt oftare får uppdrag att inventera fåglar i landskapet som i sin tur fördjupar föreningens ställning som den viktigaste kunskapsbäraren vad gäller fågellivet i Närke.
NOF har också en viktig uppgift att föra ut kunskapen: det gör föreningen också bland annat med hjälp av den vitala tidskriften Fåglar i Närke, via den livaktiga hemsidan och via föreningens Facebooksida. Föreningens viktigaste bas är medlemmarna. Totalt hade NOF 563 medlemmar vid årets slut. Föreningens ekonomi är fortsatt stabil; bokslutet visar ett litet överskott trots att 20.000 kronor avsatts till NOF-fonden (se den ekonomiska berättelsen).

Fågelintresse
Medlemmarna i NOF och andra fågelintresserade har under året erbjudits inte mindre än 73 olika aktiviteter: exkursioner, utbildningar och möten. Lägg därtill erbjudandet om tre olika resor till Öland, Falsterbo och Hönö. Totalt har dessa aktiviteter lockat närmare 1.200 personer. Om man lägger till de öppna aktiviteterna har föreningen på olika sätt mött långt över 2.000 fågelintresserade under året. Mycket glädjande är att mer än hälften av dessa är kvinnor.
Här är några av de aktiviteter NOF deltagit i eller arrangerat:
* Vinterfåglar inpå Knuten: NOF fanns på plats på Granngården i Örebro vid tre tillfällen och pratade fågelmatning med intresserade. Dessutom räknade NOF fåglar på publika platser (Karlslund, Oset, Venastugan) under den nationella kampanjen.
* Guidning vid svanfestivalen i Tysslingen: under fem helger fanns duktiga och engagerade guider från NOF på plats vid Rånnesta för att berätta för fågelintresserade om svanarna och alla andra vårfåglar.
* Osetguidningar: NOF har fortsatt den långa traditionen att erbjuda intresserade att vandra i det stadsnära reservatet Oset under maj månad. Det lockar alltid många människor på söndagar och onsdagar. Det är en tradition som pågått i obruten följd ända 1952.
* Fågeltornskampen: i år ställde sju torn med skådare upp i vårt landskap och kryssade fåglar i denna nationella lättsamma tävling som också fungerar som en majinventering av fåglar i landskapet.
* Artracet: antalet tävlande lag var 19, och nytt rekord vad gäller lag i ekoklassen (fem) i denna annorlunda krysstävling som också är en januariinventering som pågått sedan 1990.
* Eurobird Watch 2017: under en helg i oktober räknar skådare i hela Europa fåglar och så även i Närke, denna gång var platsen Äsön.
Vid sidan av dessa har NOF erbjudit skådarpubar, ugglelyssningar, sträckskådning vid Klåvudden och Äsön, dubbelbeckasinlyssning vid Tysslingen, cykelexkursion till Ekeby-Dreve, vinterexkursion till Garphyttans nationalpark, Vibysjön runt, nattsångarlyssning, Räva-Hänget Rynningeviken, transpaning i Kvismaren och Skagershultamossen, fåglar i jordbrukslandskapet med mera.
Föreningen har bidragit med sina kunskaper vid friluftsmässan Askersund Outdoor och när det kommunala bostadsbolaget ÖBO ordnande en skådarkamp i Kvismaren.
Ett sätt att bidra till fågelintresset är de olika lättsamma tävlingarna som NOF arrangerat, till exempel ekoskådning och ädelkryss i Närke.
Studieverksamheten är ett annat sätt att jobba med fågelintresset. Under året har NOF i samarbete med Studiefrämjandet arrangerat en uppskattad nybörjarcirkel med tolv deltagare och en vitfågelkurs med tio deltagare.
Man ska inte glömma bort de resor som NOF arrangerat till Falsterbo, Öland och Hönö. Dessa är alltid mycket uppskattade och bidrar till föreningens mångsidiga arbete med fågelintresset.
I NOF finns Sveriges äldsta tjejgrupp för fågelskådning. Sedan många år finns ytterligare en grupp för tjejer, en grupp som fungerar som ett insteg till föreningens alla andra aktiviteter. Med små och trivsamma medel engagerar dessa grupper många nya skådare och bidrar i högsta grad till en jämn könsfördelning vid NOFs alla aktiviteter.

Fågelskydd
Föreningen har tagit ytterligare steg för att vara en självklar part hos myndigheter, organisationer och föreningar när det handlar om fåglar och deras livsmiljöer. I föreningen finns fågelskyddskommittén som är en viktig kunskapskälla och numera får alltid NOF lämna remissvar när det gäller fågelskyddsfrågor. Ofta tar aktörer kontakt med NOF och vill ha föreningens synpunkter när det gäller förändringar i fåglarnas livsmiljö. NOF finns representerat i de råd/kommittér som hanterar viktiga fågelområden i landskapet: Kvismaren, Oset och Tysslingen. Föreningen har vid sidan av fågelskyddskommittén också en skogsgrupp och en jordbruksgrupp som ska verka för biologisk mångfald. Här kan man nämna att skogsgruppen jobbat med inventeringar av viktiga områden i Kilsbergen; man har arrangerat en exkursion till Hälleskogsbrännan i Västmanland och arrangerat ett inomhusmöte med samma tema. Jordbruksgruppen har bland annat arrangerat ett inomhusmöte om fåglarna i jordbrukslandskapet och en exkursion hos en lantbrukare som gjort insatser för att fåglarna ska trivas.
Inom föreningen finns också Fågelakuten som är känd över hela Sverige. Fågelakuten i Närke får många frågor om skadade fåglar och rehabiliterar skadade fåglar på ett uppskattat sätt.

Fågelforskning
Sammanställningen och analysen av den omfattande Atlasinventeringen har tagit viktiga steg framåt under året. Nu återstår arbetet att publicera resultaten av Atlasinventeringen i ett bokverk (Närkes Fågelvärld) som förhoppningsvis blir klart under de kommande året. En arbetsgrupp har jobbat fram ett förslag till hur boken kan se ut och hur den ska finansieras. Resultatet av denna inventering kommer att utgöra en mycket viktigt kunskap hur fågelfaunan förändrats under de senaste 30 åren.
Vid sidan av Atlasinventeringen bedrivs en mängd lokala och nationella inventeringar, både av föreningen och av föreningens medlemmar, allt för att öka kunskapen om fåglarna i Närke. Nu har också NOF har bland annat fått uppdraget att inventera storlom i Sottern under sex år vilket att glädjande. En annan viktig inventering för NOF är att inventera den tretåiga hackspetten i landskapet.
En viktig del i kunskapen om landskapets fåglar utgör Fågelrapporten som Regionala Rapportkommittén varje år sammanställer. Likaså utgör ringmärkningen vid Venan en viktig kunskapsbas.
Detta sammantaget betyder att NOF stärker sin ställning som den främsta kunskapsbäraren vad gäller fågellivet i landskapet Närke.

Sprida kunskap
Föreningen har flera olika sätt att sprida kunskapen om fåglarna till enskilda, myndigheter, organisationer och föreningar. Föreningens tidskrift, Fåglar i Närke, delas ut i brevlådan fyra gånger om året, har moderniserats och ändrat format bland annat för att få ett fylligare och mer omfattande innehåll. Föreningen har anlitat en professionell redigerare för att tidningen ska få tydligare struktur och för att den ska bli enklare att läsa. En annan idé är också att lyfta fram människorna i föreningen som gör stora insatser för fågellivet. Fåglar i Närke utgör en viktig länk till många medlemmar i NOF.
Föreningens hemsida fortsätter att leverera nyheter och information flera gånger i veckan. Lägg därtill den funktionella delen av hemsidan där alla fågelintresserade kan få ta del av alla aktiviteter som planeras. Totalt hade hemsidan 39.430 besök under året.
NOFs Facebookgrupp är en viktig social plattform som ständigt utvecklas och där det är enkelt att kommunicera. Gruppen hade vid årets slut nästan 300 medlemmar.
Den viktigaste basen för NOF är föreningens medlemmar. NOFs öppna, välkomnande och breda utbud av aktiviteter i form guidningar, exkursioner, möten, utbildningar och resor utgör den viktigaste grunden för att behålla och rekrytera nya medlemmar.

Styrelsen har under året genomfört elva protokollförda möten. Styrelsen har bestått av:
Ulf Jorner, Ordförande
Ronnie Lindqvist, Vice ordförande, atlasinventeringen
Åsa Bengtsson, Kassör, tjejgruppen
Kent Halttunen, Sekreterare, hemsidan och mediagruppen
Kjell Ståhlberg, Fågelskydd (avgick under verksamhetsåret)
Gunnar Bergeå, Resor
Bengt Andersson, Försäljningsansvarig och lotteriansvarig
Anna-Karin Törnblom, Inomhusmöten
Lars Johansson, Exkursioner

Revisorer har varit Jan-Olof Ragnarsson och Marie Johansson samt revisorssuppleanter Thord Sundström och Tord Larsson. Valberedningen har bestått av Hans Waern, Bengt Jalsborn och Ami Sundén.
NOF:s representant i stiftelsen Svansjön Tysslingen har varit Helny Olsson/Kent Halttunen.
NOF:s representant i Osetkommittén har varit Leif Sandgren.

Vid Birdlife Sverige/SOF:s årsmöte i Rimforsa representerade Ronnie Lindqvist vår förening. Åke Pettersson från Närke deltog också på mötet i egenskap av förtroendevald inom BirdLife Sverige/SOF.
Regionala rapportkommittén, RRK, har bestått av Magnus Friberg, Andreas Sandberg, Ove Pettersson, Andreas Tranderyd och Johan Åhlén.