Artlista

Ingenstans i Sverige - och på ytterst få ställen i Europa - har observerats fler arter än här på Ottenby. Det geografiska läget - en sydriktad udde i södra delen av östersjöregionen - är idealisk för ett rikligt uppträdande av flyttande fåglar. Det varierade landskapet med vidsträckta strandängar, ädellövskogar, sandstränder och skär gör att även häckfågelfaunan är varierad och rik.

 

I listan här nedanför presenteras samtliga arter som anträffats vid Ottenby. Förutom det svenska och det vetenskapliga namnet anges också kategoritillhörighet och status i området. Om första fyndet i landet gjordes vid Ottenby anges i högerkolumnen vilket år detta gjordes.

 

Kategoriindelningen följer AERC:s rekommendationer:

Kategori A: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som häckar eller påträffats minst en gång fr.o.m. år 1950, t.ex. lövsångare och kragtrapp. 

Kategori B: Spontant uppträdande taxa (arter och raser) som påträffats minst en gång t.o.m. år 1949 men ej senare, t.ex. ökenlöpare och stäppflyghöna.

Kategori C: Inplanterade eller förrymda taxa (arter och raser), som etablerat frihäckande och självreproducerande bestånd, vilket i Sverige sedan länge gäller för kanadagås, fasan och tamduva. Till denna kategori förs även fynd av fåglar som kan anses härröra från sådant bestånd utanför Sverige, vilket t.ex. gäller för nilgås.

Kategori D: Taxa (arter och raser)  som skulle ha placerats i kategori A eller B, om det inte förelegat visst tvivel huruvida de med säkerhet har uppträtt spontant, t.ex. dvärgsnögås och tatarfalk.

Kategori E: Taxa (arter och raser)  vilka betraktas som förrymda eller utsläppta från fångenskap (t.ex. Chilensk bläsand). Till denna kategori förs även införda fåglar som har häckat eller häckar i frihet i landet, men som inte uppnått ett självreproducerande bestånd (t.ex. stripgås).

 

Arter i kategori A, B och C utgör tillsammans den officiella fågellistan.

 

Följande förkortningar används här för att ange artens status:

H: Regelbunden häckfågel i området.

h: Oregelbunden eller osäker häckfågel i området.

F: Häckar ej men ses regelbundet, oftast under flyttning eller som övervintrare/-somrare.

f: Som ovan men i låga antal.

T: Tillfällig men regelbunden gäst - fynd görs mer eller mindre varje år, ibland åtskilliga.

R: Mycket sällsynt gäst.
r: anger att arten har ringmärkts vid fågelstationen.

Artlista för Ottenbyområdet (söder om Karl X:s mur):

 

Kategori A, B, C

Svenskt namn

Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås

Fjällgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Blåvingad årta
Skedand
Rödhuvad dykand
Brunand
Vitögd dykand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Stormfågel
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Rördrom
Natthäger
Rallhäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Gråhäger
Purpurhäger
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Bivråk
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Smutsgam
Ormörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Örnvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Stäppörn
Kejsarörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Rödfalk
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Eleonorafalk 
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Kragtrapp
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Ökenlöpare
Rödvingad vadarsvala 
Svartvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ökenpipare
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kolymasnäppa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Sandsnäppa
Rödhalsad snäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Långtåsnäppa
Gulbröstad snäppa
Vitgumpsnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Större beckasinsnäppa
Morkulla
Rödspov
Hudsonspov
Myrspov
Dvärgspov
Småspov
Storspov
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Skogssnäppa
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Dammsnäppa
Grönbena
Rödbena
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Ismås
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Stäppflyghöna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornuggla
Dvärguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare
Alpseglare
Kungsfiskare
Grön biätare
Biätare
Blåkråka
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mellanspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka
Tofslärka
Kalanderlärka
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Sibirisk piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Sibirisk järnsparv
Svartstrupig järnsparv
Alpjärnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Blåstjärt
Vitstrupig näktergal
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Vitgumpad buskskvätta
Isabellastenskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Medelhavsstenskvätta
Ökenstenskvätta
Guldtrast
Sibirisk trast
Ringtrast
Koltrast
Svarthalsad trast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Cettisångare
Träsksångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare
Fältsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Eksångare
Stäppsångare
Saxaulsångare
Härmsångare
Polyglottsångare
Provencesångare
Rödstrupig sångare
Sammetshätta
Ökensångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kaukasisk lundsångare
Sibirisk lundsångare
Nordsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Videsångare
Brunsångare
Bergsångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Pungmes
Sommargylling
Isabellatörnskata
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel

Ökenvarfågel

Rödhuvad törnskata
Masktörnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Ökentrumpetare
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Häcksparv
Klippsparv
Ortolansparv
Rostsparv
Videsparv
Dvärgsparv
Gyllensparv
Sävsparv
Svarthuvad sparv
Kornsparv

Vetenskapligt namn

Cygnus olor
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Anser erythropus
Anser anser
Branta canadensis
Branta leucopsis
Branta bernicla
Branta ruficollis
Alopochen aegyptiaca
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas carolinensis
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas discors
Anas clypeata
Netta rufina
Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima

Somateria spectabilis
Polysticta stelleri
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta americana
Melanitta perspicillata
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia adamsii
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Fulmarus glacialis
Puffinus puffinus
Oceanodroma leucorhoa
Sula bassana
Phalacrocorax carbo
Botaurus stellaris
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
Buteo lagopus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila nipalensis
Aquila heliaca
Aquila chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco rusticolus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Porzana parva
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Chlamydotis undulata
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus
Cursorius cursor
Glareola nordmanni 
Glareola nordmanni
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaultii
Charadrius morinellus
Pluvialis dominica
Pluvialis fulva
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Calidris tenuirostris
Calidris canutus
Calidris alba
Calidris pusilla
Calidris ruficollis
Calidris minuta
Calidris temminckii
Calidris subminuta
Calidris bairdii
Calidris fuscicollis
Calidris melanotos
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris alpina
Limicola falcinellus
Tryngites subruficollis
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Gallinago media
Limnodromus scolopaceus
Scolopax rusticola
Limosa limosa
Limosa haemastica
Limosa lapponica
Numenius minutus
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Xenus cinereus
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa erythropus
Tringa nebularia

Tringa flavipes
Tringa stagnatilis
Tringa glareola
Tringa totanus
Arenaria interpres
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicaria
Stercorarius pomarinus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus
Catharacta skua
Larus melanocephalus
Hydrocoloeus minutus
Xema sabini
Chroicocephalus ridibundus
Larus delawarensis
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus michahellis
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus marinus
Rissa tridactyla
Pagophila eburnea
Sterna nilotica
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias niger
Chlidonias leucopterus
Uria aalge
Alca torda
Cepphus grylle
Alle alle
Fratercula arctica
Syrrhaptes paradoxus
Columba livia (domest.)
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Nyctea scandiaca
Surnia ulula  
Glaucidium passerinum
Strix aluco
Asio otus
Asio flammeus
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus pallida
Apus melba
Alcedo atthis
Merops persicus
Merops apiaster
Coracias garrulus
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos minor
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Melanocorypha calandra
Lullula arborea
Alauda arvensis
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Hirundo daurica
Delichon urbica
Anthus richardi
Anthus campestris
Anthus hodgsoni
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus cervinus
Anthus petrosus
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla citreola
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Prunella montanella
Prunella atrogularis
Prunella collaris
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Tarsiger cyanurus
Irania gutturalis
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Saxicola maurus
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oenanthe hispanica
Oenanthe deserti
Zoothera dauma
Geokichla sibirica
Turdus torquatus
Turdus merula
Turdus atrogularis
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Locustella lanceolata
Locustella naevia
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais pallida
Hippolais caligata
Hippolais rama
Hippolais icterina
Hippolais polyglotta
Sylvia undata

Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sylvia nana
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus plumbeitarsus
Phylloscopus borealis
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus humei
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus bonelli 
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca

Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus montanus
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius isabellinus
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius excubitor

Lanius meridionalis

Lanius senator
Lanius nubicus
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Sturnus roseus
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Carduelis hornemanni
Loxia leucoptera
Loxia curvirostra
Loxia pytyopsittacus
Bucanetes githagineus
Carpodacus erythrinus

Pinicola enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Calcarius lapponicus
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana

Emberiza caesia
Emberiza rustica
Emberiza pusilla

Emberiza aureola
Emberiza schoeniclus
Emberiza melanocephala
Miliaria calandra

Kategori/status/ringmärkt/förstafynd

A H r
A F r
A F r
A F

A T r
A F r
A T
A H r
C H r
A F r
A F r
A T
C R
A T
A H r
A F r
A H r
A F r
A R
A H r
A h r
A h r
A R
A H r
A R
A F r
A R
A H r
A F r
A H r
A T
A T r
A F r
A F r
A R
A R
A h r
A H r
A F r
A H r
A h r
A R
A R
A H r
A h r
C H r
A F
A F r
A T
A T
A H r
A F r
A F r
A F
A R
A R
A R
A R r
A T
A F r
A R r
A R
A R
A T
A T
A F r
A R
A T
A T
A R
A R
A F r
A T
A F
A F r
A R
A R
A F r
A F r
A T
A h r
A h r
A H r
A h r
A R
A F r
A R
A R
A R r
A R
A f  r
A F r
A R
A h r
A T r
A F r
A h r  
A R     1983
A T r
A f  
A H r    
A T r
A R r  
A H r
A H r
A H r
A F r
A R    
A H r
A R    
A H r   1741
A R    
B R    
A R    
A R    
A F r
A H r
A R r  
A R
A f  r
A R    
A R    
A F r  
A F r
A H r
A R     2005
A F r
A F r
A R     2003
A R r
A F r
A F r
A R r   1977
A R
A R r
A T r
A F r
A f  r
A H r
A F r
A T r
A h r
A F r
A H r
A R r
A R    
A H r
A H r
A R    
A F r
A R     2005
A F r
A H r
A R r
A F r
A H r
A F r
A F r
A R    
A T r  
A F r
A H r
A H r
A f  r
A R r
A f
A F
A f  r
A T
A T
A F r
A R
A F r
A R
A H r
A h r
A H r
A F r
A T
A R
A T
A H r
A f
A R
A R
A F
A h r
A F r
A H r
A H r
A F r
A T
A F r
A F r  
A F r  
A R    
A R    
B R     1863
C H    
A H r
A H r  
A H r  
A T r  
A H r  
A R    
A R    
A R   
A R r
A R r  
A H r
A H r
A h r
A f  r
A h r
A H r
A R
A R
A R r
A R
A T r
A R
A T r
A H r
A H r
A f  r
A H r
A R r
A R    
A h r  
A T     1965
A T r  
A R    
A F r
A H r
A f  r
A F r
A H r
A T r
A H r
A T r
A R r
A R    
A H r
A H r
A F r
A F r
A R r
A F r
A T r
A f  r
A H r
A F r
A T r
A H r
A H r
A R r   1977
A R r
A R     1959
A H r
A H r
A R r   1964
A F r
A R r
A R r   1971
A H r
A H r
A h r
A T r
A T r
A R    
A H r
A R    
A R r
A R     1941
A R r
A R r   1990
A f  r
A H r
A R    
A H r
A H r
A H r
A h r
A R r   1977
A R r
A F r
A T r
A R r
A R    
A h r
A R r   1954
A T r
A H r
A H r
A T r
A R r   1993
A R r   1971
A R r
A H r
A R r   1978
A R r   1983
A T r
A R r   1980
A R r   1961
A H r
A H r
A H r
A H r
A H r
A T r
A R r   2003
A R r   1991
A R r
A T r
A T r   1961
A R r
A R r   1962
A R r   1968
A R     1953
A H r
A H r
A R
A H r
A h r
A T r   1959
A H r
A H r
A H r
A H r
A T r
A F r
A h r
A T r
A R 
A F r
A H r
A H r
A H r
A H r
A R r
A f  r
A H r
A R    
A H r
A R r
A F r

A R r

A R r   1952
A R r   1984
A F r
A H r
A f  r
A H r
A F r
A H r
A H r
A H r
A R r
A H r
A H r
A H r
A F r
A f  r
A H r
A H r
A h r
A H r
A F r
A F r
A T r
A R r
A F r
A T r
A R
A H r
A R    
A F r
A H r
A F r
A F r
A H r
A R r
A R r
A f  r
A R     1967
A T r
A T r
A R r
A H r
A R r   1952
A T r

Arter i kategori D:

Snögås

Dvärgsnögås
Större flamingo
Jättehavsörn
Tatarfalk

Anser caerulescens

Anser rossii
Phoenicopterus roseus

Haliaeetus pelagicus
Falco cherrug 

D T

D R
D R

D R
D R

Arter i kategori E:

Stripgås 
Dvärgkanadagås
Mandarinand 
Chilensk bläsand 
Bahamaand 
Sydlig tofskarakara
Svart bulbyl 
Blåstrupig rödstjärt 
Långstjärtad rosenfink

Anser indicus 
Branta hutchinsii
Aix galericulata 
Anas sibilatrix 
Anas bahamensis 
Caracara plancus
Hypsipetes leucocephalus 
Phoenicurus frontalis 
Uragus sibiricus

E T
E R
E R
E R
E R
E R
E R
E R
E R

Antal arter (kat. A-C): 391

Antal förstafynd för landet (kat. A-C): 33
Antal ringmärkta arter (kat. A-C): 290