Nyheter

2016-02-29

Årsmöte

Det är årsmöte i MOF 20160317 på Varvsgränd 8, kl 19.00.
Vid årsmötet ska vi rösta, för första gången, om förslag till nya stadgar för MOF.
-Efter årsmötet blir det bildvisning.
-Gratis fika.
 

Förslag 2016-02-09

Stadgar för Medelpads Ornitologiska Förening

§ 1    Föreningens namn

 • Föreningens namn är Medelpads Ornitologiska Förening (MOF) – BirdLife Medelpad.

 • MOF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

§ 2    Föreningens ändamål

MOF har till ändamål

 • att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Medelpad

 • att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågellivet och fågelskådning

 • att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar.

  MOF vill stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde, samt anordna sammankomster och exkursioner.

§ 3    Regionalförening

 • MOF är verksam inom landskapet Medelpad (Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner)

 • MOF utgör en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) – BirdLife Sverige (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. MOF får företräda riksföreningen (SOF) endast på uppdrag av SOFs styrelse

 • MOF ansvarar inom landskapet Medelpad för fågelrapportering och fågelfaunistik på uppdrag av riksförenigen (SOF).

§ 4    Medlemskap i MOF

Medlem kan vara fysisk eller juridisk person.

 • Huvudmedlem är vuxen fullbetalande medlem.

 • Ungdomsmedlem är medlem upp t o m det år man fyller 25 år.

 • Ungdomsmedlem i familj som saknar vuxen medlem är också huvudmedlem.

 • Hedersmedlem – föreningen kan välja person som på ett framstående sätt främjat föreningens syften till hedersmedlem.

 • Hedersordförande – föreningen kan välja avgående ordförande till hedersordförande.

 • Medlem, med undantag för familjemedlem och integrerad medlem, får föreningens medlemstidning utan extra kostnad.

 • Integrerad medlem är medlem som bara betalar medlemsavgift till SOF.

 • Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med beslut av årsmötet.

 • Juridisk person kan prenumerera på medlemstidskriften.

§ 5    Integrerat medlemskap i SOF-BirdLife Sverige

Medlem i MOF är samtidigt medlem i riksföreningen.

Maximal årsavgift från MOF till riksföreningen per medlem bestäms av riksföreningens riksstämma. Faktisk årsavgift från MOF per medlem till riksföreningen bestäms i förhandling mellan MOF och SOF

§ 6    Beslutande organ

 • MOFs beslutande organ är årsmöte och föreningsstyrelse.

 • MOFs styrelse beslutar om och tillsätter kommittéer som arbetar på uppdrag av styrelsen i enlighet med § 2-3.

§ 7    Styrelse

 • Föreningens styrelse består av lägst sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande.

 • Ordförande väljs för en tid av två år.

 • Övriga ledamöter väljs så att årligen halva antalet ledamöter utses för en tid av två år.

 • För det fall att så stort antal ledamöter avgår under mandatperioden att styrelsen totalt efter insättandet av suppleanter kommer att understiga fem ledamöter skall extra årsmöte utlysas för att förrätta fyllnadsval.

 • Suppleanter till styrelsen kan väljas på en tid av ett år.

 • Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

 • Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 • Vid lika röstetal skall ordförandens röst fälla utslag.

 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom styrelsen kassör, sekreterare och andra erforderliga funktionärer.

§ 8    Styrelsens åligganden

 • Styrelsen ansvarar för att förenigens ändamål följs samt verkställer årsmötets beslut.

 • Styrelsen skall inom ramen för föreningens stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, upprätta budget samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 • Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens ekonomi samt de fonder som föreningen förvaltar.

 • Verksamhetsår är kalenderår.

§ 9    Revision

 • För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall vid ordinarie årsmöte utses två revisoren och två suppleanter för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

  Föreningens revisorer skall ha full insyn i styrelsens arbete och räkenskaper.


 • Senast 14 dagar före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna överlämna föreningens vederbörligen avslutade räkenskaper samt verksamhetsberättelsen för granskning.

 • Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret eller den tid revisionen omfattar.

§ 10  Årsmöte

 • Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 • Extra årsmöte skall utlysas då styrelsen så beslutar eller revisorerna eller minst en tiondel av föreningens medlemmar framställer skriftlig begäran härom, med uppgift om ärende som skall behandlas.

 • Kallelse till årsmötet, skall av styrelsen senast två veckor före mötet ske genom meddelande på föreningens hemsida eller Facebook (motsvarande) eller i Fåglar i Medelpad (MOFs tidskrift) eller genom särskild kallelse.

 • Vid årsmötet äger varje medlem en röst. Röstning genom ombud accepteras inte.

 • Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • mötets öppnande

 • fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 • val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare

 • fastställande av dagordning

 • verksamhetsberättelse

 • ekonomisk berättelse

 • revisorernas berättelse

 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • fastställande av årsavgifter

 • val av föreningsfunktionärer

 • ordförande (vartannat år)

 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

 • revisorer och revisorsuppleanter

 • valberedning

 • förslag från styrelsen

 • motioner

 • övriga ärenden

 • mötet avslutas.

§ 11  Motioner – förslag från styrelsen

 • Medlem kan inlämna motion inför årsmötet.

 • Motion ska lämnas till styrelsen minst en månad före årsmötet. Styrelsen skall behandla motionen och lämna förslag till årsmötet.

 • Styrelsen kan lämna egna förslag till årsmötet.


§ 12  Valberedning

 • Valberedning väljs av årsmötet och skall bestå av två ledamöter varav en sammankallande, vilka väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

 • Valberedningen har att till ordinarie årsmöte avge förslag till de val som enligt § 10 skall förekomma vid årsmötet samt till eventuella fyllnadsval vid extra årsmöte.

 • Varje medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med förslag till de val som ska förberedas.

 • Vid årsmötet kan även andra kandidater förordas än de som upptagits i valberedningens förslag.

§ 13  Överskott

Uppkommer överskott på föreningens verksamhet skall detta enligt årsmötets beslut föras i ny räkning eller användas för något med föreningens syften förenligt ändamål.

§ 14  Uteslutning av medlem

 • Medlem får uteslutas ur föreningen om denne motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet.

 • Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 • Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

 • Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och protokollfört.

§ 15  Stadgeändring samt föreningens upplösning

 • Beslut om stadgeändring eller om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Det senare mötet får hållas tidigast två månader efter det första.

 • Beslut kräver för giltighet dessutom att minst tre fjärdedelar av vid mötet närvarande medlemmar biträder förslaget.

 • Förslag till ändringar av föreningens stadgar skall delges medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet där beslut ska fattas.

 • I händelse av föreningens upplösning skall kvarvarande medel överlämnas till riksföreningen.

§ 16  Godkännande av stadgar

Föreningens stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.

 

Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu