Nyheter

2013-02-27

Höga miljögifter i havsörnsägg från Västernorrland

Kommer miljögifterna i havsörnsäggen från utsläppen av klorerade kolväten från de tidigare cellulosaindustrierna längs Västernorrlandskusten. Foto: Kurt Holmqvist.

Höga halter av PCB och DDT från havsörnsägg i Västernorrland uppmärksammas i Vetenskapens värld måndag 4 mars.

 

På måndagkväll den 4 mars kl 20.00 i TV2 visar Vetenskapens värld ett reportage om de höga miljögiftshalterna som hittats i rötägg från havsörn i Västernorrlands län. 

 

Programtablån är: Ruttna örnägg oroar forskarna. De svenska örnarna var illa ute och utrotningshotade på 1970-talet, men tack vare en lyckosam satsning och giftsanering återhämtade stammen sig. Men nu börjar det dyka upp giftskadade och ruttna örnägg igen. Programledare: Victoria Dyring.  

 

Länsstyrelsen har 2010-2012 inventerat havsörn längs vår kust. I det arbetet har förutom bokontroll med helikopter för att kontrollera hur många par som häckar även ingått ringmärkning av ungar samt insamlande av rötägg där häckningar inte har lyckats. Detta arbete sker i samarbete med den nationella miljöövervakningen och Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. I Medelpad är det ett par som nu i flera år inte fått fram några ungar och dess ägg har tillvaratagits för analys.

Dessa örnägg har nu analyserats och resultatet visar på förhöjda värden av miljögifterna jämfört med andra analyserade ägg i andra delar av landet under samma tidsperiod. Det är 4 ägg från länet och ytterligare 35 ägg från andra områden i Sverige som insamlats.  För DDT och PCB är koncentrationerna mellan tre och fem gånger högre än i äggen från andra kustavsnitt, och sex till åtta gånger högre än i äggen från inlandet i södra och mellersta Sverige. Halterna av PCB-och sDDT hos oss ligger i nivå med eller över de kritiska gränsvärden för effekter på fortplantningen som beräknats för havsörnar från svenska kusten. Detta är mycket oroande och resultat medför att länsstyrelsen och den regionala miljöövervakningen kommer att göra fortsatta studier för att utreda hur dessa ämnen har anrikats i havsörnsäggen och försöka ta reda på miljögifternas ursprung.

 

 


Nyheter

 
Senaste nyheterna:
2018-06-30

Inventering av nyckelbiotoper

 
2018-05-02

Fågelskådningens dag 2018

 
2018-04-16

Vårens program.

 
2018-02-18

Förslag om nya stadgar till kommande årsmöte

 
2018-01-22

Vårterminen startar

 
Nyhetsarkiv:
Samtliga nyheter från 2012 till nu