Nyheter

2013-07-19

Ambitiös naturplan för Örebro kommun - men den kan förbättras anser NOF

Örebro kommun har tagit fram ett förslag till naturplan för de kommande fem åren.
Det är en ambitiös och bra plan på många sätt, men den kan förbättras bland annat genom att skydda viktiga fågelområden runt Segersjö vid Hjälmaren, anser Närkes Ornitologiska Förening.  
 
Naturplanen för Örebro kommun utgår från natur- och grönområdena i kommunen som resurs. Denna resurs ska värnas och utvecklas för att säkerställa biologisk mångfald, attraktiva boendemiljöer, stärkt folkhälsa, ökad turism och möjligheter till en aktiv fritid. Naturplanen ska ligga till grund för kommunens strategiska arbete med naturvård, fritid och friluftsliv, samt tätortsnära park- och grönområden.

I planen pekar man ut ett antal viktiga områden, bland annat områden i landskapet med höga värden för naturvård, friluftsliv och naturturism. Bland dessa finns:
1. Våtmarkslandskapet, med Tysslingen, Kvismaren och Oset & Rynningeviken
2. Kilsbergen
3. Hjälmarlandskapet
4. Järleån

Naturplanen talar om alla de åtgårder man vidtagit för att förbättra den biologiska mångfalden, här är ett exempel som påverkar oss fågelskådare:
”Örebro kommun har arbetat med restaureringar i alla de stora våtmarksområdena Tysslingen, Kvismaren, Oset och Rynningeviken. Att kommunen fortsätter att ha en aktiv roll i detta arbete är viktigt både ur naturvårdssynpunkt och ur ett socialt perspektiv. Det rika fågellivet i dessa områden gör även att de är en viktig resurs i utvecklingen av naturturism i kommunen.”
 
Vill du läsa hela naturplanen: klicka här 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har fått möjlighet att lämna synpunkter på naturplanen. NOF menar att planen kan förbättras ytterligare. En viktig sak vore att skydda området runt Segersjö- Yxnäset-Biskopsvrak. Vidare borde kommunen öka strandskyddet vid till exempel Lången, Svartån och Täljeån.
I remissvaret påpekar NOF också att skyddet för fåglar i jordbrukslandskapet och skogen kan förbättras.
Vill du läsa hela NOF:s remissvar: klicka här