Nyheter

2013-05-12

Länsstyrelsen ger tillstånd för prickning av grågåsägg i Kvismaren

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat att tillåta prickning av grågåsägg i Kvismaren.

Anledningen är antalet grågäss blir allt fler och orsakar skador för jordbrukare i området.

Totalt får högst 130 ägg prickas under perioden 25 april till 31 maj i år.

 

Så här skriver Länsstyrelsen i Örebro om bakgrunden till skyddsjakten:

” Grågåspopulationen är under mycket snabb tillväxt och utgör ett växande problem för jordbrukare på flertalet platser i Sverige, bl.a. i Kvismaredalen.

Grågässen som häckar och rastar i Kvismare naturreservat med omgivningar har under senare år skapat stora bekymmer för jordbrukare i närområdet kring naturreservatet. Problemen utgörs framförallt av betning på grödor på marker som ligger utanför naturreservatet.

Länsstyrelsens besiktningsmän värderade de skador orsakade av gäss (både sädgäss och grågäss) som jordbrukare begärt ersättning för till drygt 150 000 kr under 2012 och ca 30 000 kr under 2011. Noteras bör att grågåsen är jaktbar året runt på oskördad gröda om det behövs för att förebygga skada. Det finns därför små möjligheter för Länsstyrelsen att ersätta skador då medlen för detta ändamål

är avsedda för fredat vilt. Därför är skadorna troligen betydligt större än vad besiktningar visar.

Utöver de värderade skadorna vittnar många jordbrukare

om mycket extraarbete som skrämsel av fåglarna innebär för att minska skador.

Under senare år har även grågässens betestryck på vassområdena i

naturreservatet ökat markant vilket på sikt kan hota den vassgynnade

faunan. Länsstyrelsen finner det därför angeläget att vidta åtgärder för att begränsa ekonomiska skador för lantbrukarna och minska betestrycket på vassen i reservatet”.

Och så här ser beslutet ut:

Skyddsjakten är tillåten under perioden 25 april-31 maj 2013 och är förenad

med följande villkor:

- jakten ska bedrivas genom äggprickning,

- äggprickning får endast bedrivas inom det område som framgår av till

beslutet bifogad karta, se bilaga,

- äggprickning får endast utföras av de personer som Länsstyrelsen utser,

- totalt får högst 130 ägg prickas,

- äggprickning genomförs då äggen ruvats 6-10 dygn och på sådant sätt att såväl äggets luftkammare som dess gulehinna punkteras,

- vid prickning ska minst ett ägg per rede lämnas oprickat. Prickade ägg

lämnas i redet i de fall de ser intakta ut,

- åtgärden får inte bedrivas på så sätt att djur utsätts för onödigt lidande,

- försiktighet ska iakttas så att inte andra arters häckning störs av åtgärd.

 

Vill du läsa hela länsstyrelsen beslut, klicka här: