Nyheter

2013-12-06

Lönsam mångfald för fåglar på Hidinge gård

Fågelåker på Hidinge gård. Foto: Petter Halldén

Under tre års tid har Hidinge gård utanför Örebro, som drivs av Håkan och Gunnel Wahlstedt, varit demonstrationsgård i projekt ”Lönsamt jordbruk med fågelvänliga metoder”. Det framgår av det senaste nyhetsbrevet från SOF:s och Hushållningssällskapets projekt ”Samarbete för mer lärksång”.

 

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelserna i Mälardalen och Prytz fond. Syftet är att visa att man på en konventionell spannmålsgård kan göra stor naturvårdsnytta på små, väl valda ytor. Av Hidinges 116 hektar åker avsattes 2 hektar för naturvård.

 

Som centralpunkt för mångfaldsåtgärderna har använts ett område runt ett vindkraftverk. Här finns en gammal husbehovstäkt med sälgbuskar och gräsmarker runtom. Runt vindkraftverket har vi byggt på med ett- och fleråriga blommande remsor. Tanken är att förstärka en redan befintlig miljö i landskapet.

 

Insådda örter som honungsört, käringtand, blodklöver och perserklöver gynnar framför allt pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En dryg hektar fågelåker, insådd med spannmål, lin, bovete, åkerrättika och vitsenap ger flyttande och övervintrande fåglar näringsrik mat under hösten/vintern. På fälten runtom har det sparats osådda lärkrutor i höstvetet.

 

De senaste tillskotten i mångfaldsplanteringarna är en 100 m lång buskplantering med sex olika busksorter, och en intilliggande äng, som anlades i direkt anslutning till svinstallarna.

 

Allt detta har gynnat mångfalden på gården, utan att det inkräktat för mycket på det rationella brukandet. Fågelåkrarna har varit välbesökta av finkar, sparvar och siskor, och antalet fåglar som dröjer sig kvar på hösten har ökat på gården tack vare fågelåkern. I blomremsorna surrar det på sommaren av tambin och flera arter humlor. Sånglärkan verkar vid inventeringen ha gynnats av de anlagda lärkrutorna i höstvetefälten.

 

Att aktivt så in fröblandningar gör det roligare att som lantbrukare jobba med mångfaldsfrågor. De blommande remsorna bidrar också estetiskt genom sin rikliga blomning. Aktiva åtgärder gör det också lättare att få bukt med ogräs, jämfört med om man ”bara” låter träda ett parti.

 

Det finns mer information, text, bilder och video om projektet på jordbruksverkets hemsida, klicka här.  

 

Sönke Eggers