Nyheter

2013-10-17

Tysslingen bör vara ett riksintresse för friluftsliv

Länsstyrelsen har ett uppdrag att se över vilka området som kan vara ett så kallat riksintresse för friluftsliv.
Flera viktiga områden finns redan med men Tysslingen saknas, menar Närke Ornitologiska Förening, i ett yttrande till länsstyrelsen.
Vidare menar NOF att det är viktiga att skydda kantzonerna runt till exempel Hemfjärden för att fågellivet ska fredas.  
 
Länsstyrelserna har fått uppdraget av regeringen att se över nuvarande och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2013 lämna underlag till Naturvårdsverket som ska fatta beslut om nya riksintresseområden för friluftsliv. Detta med särskilt beaktande av de långsiktiga behoven av tätortsnära natur.
 
I Örebro län finns tre riksintresseområden för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa är Tiveden, Hjälmaren och Malingsbo-Kloten.
Länsstyrelsens uppgift är att bedöma om dessa fortfarande är aktuella samt om det finns behov av eventuellt tillkommande områden av riksintresse för friluftslivet. Med friluftsliv menas vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling.
 
Enligt Naturvårdverkets riktlinjer är en av utgångspunkterna att områdena är viktiga för många människors friluftsliv, samt att de kan nyttjas ofta och mycket. En annan utgångspunkt är att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och/eller kulturkvaliteter, samt att tillgängligheten för allmänheten är så stor att det är eller kan bli attraktivt för turister.
 
Vill du läsa hela remissvaret från Närkes Ornitologiska Förening, klicka här