Nyheter

2014-04-17

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren

Länsstyrelsen tillåter jakt på storskarv i Hjälmaren även i år.
Länsstyrelsen har gett tillstånd för jakt av storskarv i Hjälmaren även detta år. Totalt ger tillståndet möjlighet att skjuta 600 fåglar.
Jakten är förenad med en mängd villkor, bland annat ska man ta hänsyn till kända boplatser för havsörn och fiskgjuse.
Närkes Ornitologiska Förening har påpekat att man också måste ta hänsyn till rastande skräntärnor i Hjälmaren.


Här är sjävla beslutet från länsstyrelsen:
1. Innehavare av licens för yrkesfiske i Hjälmaren får fr o m
3 april t o m den 31 december 2014 bedriva skyddsjakt efter storskarv inom 300 m från fasta fiskeredskap samt ryssjor och bottensatta nät.
2. Före den 31 augusti får jakt vid redskap inte ske närmare än 500 meter från naturreservatet/fågelskyddsområdet Grundholmarna inklusive ön Stallgårn.
3. Före den 11 augusti får jakt vid redskap inte ske närmare än 500 m från dels känd boplats för fiskgjuse eller havsörn, dels skarvkolonierna nordost om Ässön samt St. Sikören öster om
Vinön.
4. Före den 11 augusti får jakt vid redskap inte ske närmare än 150 m från skarvkolonierna på Flatskär samt Ellholmen (2 öar), väster om Vinön.
5. Jaktresultatet ska fortlöpande och utan dröjsmål rapporteras till
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) eller till den som SIC
skriftligen gett i uppdrag att övervaka skyddsjakten.

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har lämnat in flera 
synpunkter på den aktuella ansökan. NOF vidhåller tidigare års synpunkter att jakten bör begränsas till 500 fåglar eftersom antalet skarvar minskar i Hjälmaren. NOF anser vidare med hänsyn till de rastande skräntärnorna i Hjälmaren att ingen jakt alls bör ske i Storhjälmaren efter skarv under den sista veckan i juli och de två första veckorna i augusti, då det största antalet tärnor vistas i Hjälmaren.

Länsstyrelsen har satt som villkor gäller bl a att jakten under vissa tider endast får bedrivas på ett visst avstånd från vissa kolonier och kända boplatser för havsörn och fiskgjuse. Anledningen till detta är att minska störningen på de häckande skarvarna, havsörn och fiskgjuse. P g a att de särskilt skyddsvärda arterna skräntärna, dvärgmås och svarttärna brukar rastar på några av öarna i Hjälmaren måste särskild hänsyn tas vid jakt intill dessa öar genom ett skyddsavstånd. Länsstyrelsen bedömer att skyddsavståndet
om 500 meter bör vara tillräckligt för att dessa arter inte ska störas.
 
Vill du läsa hela beslutet, klicka här 
 
Vill du läsa mer om underlaget för skyddsjakten och NOF:s hela remissvar: klicka här