Nyheter

2014-11-26

Länsstyrelsen vill utvidga naturreservatet runt Tysslingen

Läsnstyrelsen föreslår ett utvidgat naturreservat runt sjön Tysslingen. Här en bild från Fågeltornskampen förra året, där ett gäng stod i Norra tornet i Tysslingen.
Länsstyrelsen i Örebro föreslår att man utvidgar naturreservatet vid sjön Tysslingen, väster om Örebro. Anledningen är att Tysslingen är en av Mellansveriges värdefullaste rastplatser för flytttande fåglar.
Närkes Ornitologiska Förening välkomnar utvidgningen men säger samtidigt att man bör undvika jakt på fåglar i reservatet eftersom det stör både fåglar och frluftsliv.
 
Länsstyrelsen har jobbat i flera år för att försöka få till ett naturreservat runt hela Tysslingen. Nu kommer man med ett förslag om utvidgat naturreservat. Så här skriver bland annat länsstyrelsen i förslaget till utvidgat naturreservat:

Sjön Tysslingen är en av Mellansveriges värdefullaste rastplatser för flyttande fåglar. Tysslingen är rikskänd för de tusentals sångsvanar som rastar vid sjön under tidig vår. Tysslingen är en internationellt viktig rastplats för flyttande våtmarksfåglar. Ett stort antal inhemska, finska och ryska flyttfåglar rastar under vår och höst. Som sådant utgör reservatsskydd av Tysslingen ett viktigt bidrag till det internationella arbetet med att säkerställa de viktigaste rastplatserna för flyttande våtmarksfåglar i Europa.

Även Tysslingens häckfågelfauna är internationellt värdefull med många rödlistade och hänsynskrävande arter, vilka är knutna till slättsjöns olika typiska biotoper, såsom strandlövskog, stora fleråriga bladvassar, grunda naturligt näringsrika vatten med hög biologisk produktion samt hävdade strandängar med gräs och halvgräs. Tysslingens värde för häckande fågelarter är i sig så högt att det är motiverat att området skyddas som naturreservat.

De djurarter som är särskilt utpekade i Natura 2000-området Tysslingen är fågelarterna rördrom, sångsvan, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, kungsörn, fiskgjuse, pilgrimsfalk, småfläckig sumphöna, kornknarr, trana, ljungpipare, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, fisktärna, svarttärna och fiskarten nissöga.
 
Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Föreningen är naturligtvis positiv till förslaget. Samtidigt påpekar man att fågeljakten inte regleras i förslaget. 
"Jakt är närmast definitionsmässigt en stor störning för fågellivet, och också för friluftslivet. Vi anser att jakt bör ske mycketsparsamt inom naturreservat. Eventuell jakt bör regleras av tvingande bestämmelser."
Närkes Ornitologiska Förening anser vidare att det inte bör ske någon vasslåtter före den 15 augusti, dessutom bör det upprättas en skötselplan så snart som möjligt för området.
 
Vill du läsa mer om förslaget till utvidgat naturreservat i Tysslingen och hela NOF:s remissvar, klicka här