Nyheter

2014-12-19

Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt biföll Ornitologiska Klubben Örebros överklagan och upphävde Länsstyrelsen i Örebro läns beslut att tillåta ett vindkraftverk vid Restamossen i östra Kvismaredalen. Domstolen hänvisar till att det planerade verket, i samverkan med fem andra planerade eller uppförda vindkraftverk, riskerar att utöva en oacceptabelt stor kumulativ påverkan/störning på de arter som Natura 2000-området är instiftat för att skydda (bl.a. sångsvan, trana samt brun och blå kärrhök).

I normala fall skulle ärendet inte ens ha krävt tillstånd (ett verk, <150 m) utan bara behövt anmälas och bygglovsprövas. Närheten till Natura 2000-området gör emellertid att eventuell påverkan måste bedömas av högre instans. Mark- och miljödomstolen ansåg, liksom Länsstyrelsen, att det enstaka verket på 3,7 km avstånd från Natura 2000-området inte ensamt utgör tillräckligt skäl att avvisas, men hävdar att det åligger verksamhetsutövaren att "visa att det inte föreligger några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på de skyddade arternas bevarandestatus". I detta inberäknas alltså även kumulativa effekter, vilket är intressant eftersom sådana ofta negligeras, åtminstone av exploatörer som hävdar att de bara kan ta ansvar för sina egna projekt.

 

Läs mer här