Nyheter

2014-05-19

NOF säger nej till länets största vindkraftpark

I det här området mellan Laxå och Degerfors planeras länets största vindkraftpark. NOF säger ett tydligt nej till denna etablering, den stör fågellivet alldeles för mycket.

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har fått kännedom om att Trysslinge Vindkraft AB ansökt om tillstånd att uppföra 47 vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 210 meter i området runt Vargavidderna i Laxå och Degerfors kommuner. Vi anser att en sådan etablering vore mycket olycklig ur fågelskyddssynvinkel. Det skulle bland annat störa ugglor, vadare, smålommar och skogshöns.

Frågan om vindkraftparken debatteras livligt i Laxå och Degerfors, kommunfullmäktige ska senare i år ta ställning till frågan. 

 

NOF fick första gången kunskap om exploateringsplanerna för ett drygt år sedan, då bolaget kontaktade vår moderförening, Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, för att få synpunkter på den planerade etableringen. Redan då skrev SOF och NOF

”Den föreslagna vindkraftparken riskerar att skada värdefulla natur- och fågelvärden, bl.a. flera arter som finns upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1 och/eller på den svenska rödlistan. Således är de föreslagna områdena klart olämpliga för vindkraftetablering.”

 

Inom det aktuella området häckar och/eller uppehåller sig ett stort antal skyddsvärda fågelarter. Bland arter som är upptagna i EU:s fågelskyddsdirektiv eller är rödlistade (i någon mån hotade) i Sverige återfinns bl.a. följande fåglar:

storlom, smålom, fiskgjuse, havsörn, kungsörn, järpe, orre, tjäder, ljungpipare, grönbena, trana, sparvuggla, slaguggla, lappuggla, pärluggla och nattskärra.

 

Redan listan på hotade fågelarter ovan bör vara tillräcklig för att slå fast att området har ett fågelliv av högt värde, och alltså är olämpligt för vindkraftsetablering. I det nu aktuella fallet har fältstudier bara gjorts under ett kalenderår och t.ex. har endast höstflyttningen har studerats. Dessutom har fältbesöken varit mycket begränsade. Inventeringen av rovfåglar (inklusive ugglor), lommar, vadare och nattskärra gjordes t.ex. endast under en femdagarsperiod i slutet av juni. Vi anser att denna ambitionsnivå är alldeles för låg.

 

Ett bra exempel ges av lappugglan. Bolaget undantar en skyddszon kring den kända häckningen 2013. Under våren 2014 har dock minst tre lappugglor hörts ropa inom området. Detta indikerar att det skulle kunna behövas ytterligare skyddszoner, på platser som ännu är okända.

 

Nattskärran har inom området ett av sina starkaste fästen i Närke. Vi har kännedom om större koncentrationer av nattskärra inom främst den södra delen av området. Kunskapen om hur nattskärran påverkas av vindkraft är begränsad, men SOF anger att av försiktighetsskäl bör områden med täta bestånd undantas från vindkraftsetablering.

 

Bolagets tycks helt omedvetet om dessa förhållanden och rekommendationer och tar inga som helst hänsyn till de talrika nattskärrehäckningar som finns i området. Dess slutsats att nattskärran inte kommer att påverkas negativt aven vindkraftsetablering, ter sig minst sagt märklig.

 

Denna genomgång visar enligt vår mening att bolaget slutsats ”Sammantaget bedöms konsekvenserna för fågel bli små” är grovt felaktig och att därmed underlaget brister betänkligt i kvalitet.

 

Sammanfattningsvis anser vi att Trysslinge Vindkraft ABs ansökan bör avslås eftersom:

 

-           Kunskapen om fågellivet inom området är otillräcklig. Gjorda inventeringar ger endast ögonblicksbilder för ett begränsat anta lokaler

 

-          Föreslagna skyddszoner är i flera fall för snålt tilltagna eller saknas helt. Dessutom bör fler skyddszoner etableras, bl.a. som resultat av nya och fördjupade inventeringar

 

-          Den föreslagna vindkraftsparken, med ett stort antal mycket höga verk, kommer att förstöra ett av södra Sveriges ur fågelsynvinkel mest värdefulla skogområden

 

Vill du läsa NOF:s remissvar i sin helhet: klicka här

 

Vill du läsa underlaget till den ansökan som vindkraftbolaget skickat in till länsstyrelsen: klicka här