Nyheter

2014-02-24

Skarvjakt kan störa skräntärnan i Hjälmaren

Svenska Insjöfiskares Centralförbund vill ha tillstånd till skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren. Ok, säger Närkes Ornitologiska Förening, men inte så att de rastande skräntärnorna störs.
Närkes Ornitologiska Förening säger inte nej till skyddsjakt av storskarv i Hjälmaren men vill stoppa jakten under de veckor på sommaren som skräntärnan rastar och födosöker i Hjälmaren.
Det är Svenska Insjöfiskares Centralförbund som ansökt om skyddsjakt i Hälmaren och i Vättern.
 
Liksom tidigare år vill insjöfiskarnas organisation har tillstånd att skjuta ett antal storskarvar i Hjälmaren och ett begränsat antal i Vättern.
Länsstyrelsen har gett Närkes Ornitologiska Förening möjlighet att svara på fiskarnas begäran om  skyddsjakt.
 
Så här skriver Närkes Ornitologiska Förening i sitt remissvar:
"Storskarvens tidigare ökning har avstannat och ersatts av en tillbakagång, såväl i Hjälmaren som i hela riket. Enligt Sveriges Ornitologiska Förenings inventering har antalet häckande par inom Örebro län minskat från 1 350 år 2006 till 1 120 år 2012. Enligt Insjöfiskarnas ansökan har minskningen fortsatt under 2013.

 

NOF har tidigare år godkänt jakten med tillägg av att vi anser att antalet skarvar som får skjutas bör begränsas till 500 fåglar. Vi håller fast vid denna åsikt, men har också synpunkter på jakttiderna.

 

Skräntärnebeståndet i Sverige har på senare år minskat drastiskt, med nästan en halvering av antalet häckande par, till cirka 600 par. Hjälmaren hyser på sensommaren en stor andel av Sveriges skräntärnebestånd, som rastar och födosöker. Det rör sig om såväl gamla fåglar som årsungar som efter häckningen flyger till Hjälmaren för att äta upp sig inför flyttningen söderut som sker under senare delen av augusti. Observationer om fler än 100 skräntärnor är inte ovanliga.

 

Skräntärnan är rödlistad i Sverige och upptagen i EU:s fågeldirektivs annex 1. Detta innebär bl.a. att särskilda åtgärder för bevarande av deras livsmiljö ska vidtas för att säkerställa deras överlevnad och fortplantning inom det område där de förekommer och att det är förbjudet att störa dem. Jakt, även om den riktar sig mot skarvar, utgör självklart en störning för skräntärnorna.

 

Mot denna bakgrund anser vi att ingen jakt alls (alltså inte heller vid redskap) får förekomma under den sista veckan i juli och de två första veckorna i augusti, då det största antalet tärnor vistas i Hjälmaren. Helst bör denna tid utsträckas till den sista augusti (år 2013 observerades t.ex. 90 tärnor den 23 augusti och 25 den 31 augusti.)

 

Vi anser vidare att hela Storhjälmaren skall omfattas av detta beslut. I första hand bör området kring Valen och ned mot Tåkenön och Nyckelgrundet fredas under den aktuella tiden.

 

Vi är medvetna om att detta område sträcker sig över flera län, men utgår ifrån att Länsstyrelsen i Örebro län i detta ärende kommer att samråda med övriga aktuella länsstyrelser.

 

NOF anser alltså

-           att maximallt 500 skarvar får skjutas

-          att all jakt skall förbjudas under veckorna 30 – 32, helst även under resten av augusti

-          att detta förbud bör röra hela Hjälmaren

 

Skyddsjakten i Vättern

NOF anser att denna skyddsjakt kan tillåtas med samma begränsningar som 2013, bland annat att högst 5 skarvar får skjutas.

 

22 februari 2014  

Närkes Ornitologiska Förening

genom Ulf Jorner