Nyheter

2014-05-08

Sydnärkekommuner vill lätta på strandskyddet

Gropen vid Svartån utanför Fjugesta. Det här är ett av totalt 33 områden där Sydnärkekommunerna vill lätta på strandskyddet för att kunna bygga bostäder. Foto: Maria von Sydow

Sydnärkekommunerna vill kunna bygga strandnära på 33 olika platser. För att få göra det kravs en särskild utredning, där det bland annat ingår en naturinventering. Närkes Ornitologiska Förening anser att det är olyckligt att kommunerna inte gjort någon inventering av fåglar i de föreslagna områdena. 

I hela Sverige gäller en generell lag som inte tillåter att i princip något byggs eller anläggs närmare stranden till sjöar och vattendrag än 100 meter. Syftet är att trygga allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Det finns ett antal undantag från grundregeln, s k särskilda skäl, av vilka den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av befintlig bebyggelse.

Från den 1 februari 2010 har kommunerna möjlighet att lägga till ytterligare ett särskilt skäl att ge undantag från strandskyddsbestämmelserna, s k LIS-områden, vilket står för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-områdena ska för att gälla redovisas i kommunens översiktsplan.

För att kunna peka ut ett LIS-område måste kommunen göra en utredning som visar att bebyggelse, verksamheter, anläggningar, etc inom respektive område bidrar till att stimulera utvecklingen av omgivande landsbygd.

Sammanlagt förslås 33 LIS-områden, 15 i Askersund, 8 i Laxå och 10 i Lekebergs kommun. Samtliga tre kommuner är relativt små avseende invånarantal och har likaledes små tätorter, vilket även gäller respektive huvudtätort. Hela kommunernas yta betraktas därför i det här tematiska tillägget för LIS-områden som landsbygd.

Vill du läsa mer om vilka områden som omfattas, klicka här 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att lätta på strandskyddet. NOF konstaterar att kommunerna att man gjort en enkel naturinventering i de föreslagna områdena. Men det är olyckligt att det inte har genomförts en inventering av vilka fåglar som finns i de föreslagna områdena.

Vill du se hela NOF:s remissvar, klicka här 

Kommunerna vill ge möjlighet att bygga bostäder i attraktiva strandnära lägen i Sydnärke. Närkes Ornitologiska Förening anser att man måste genomföra ordentliga fågelinventeringar innan man kan tillåta byggandet av bostäder. Foto: Maria von Sydow