Nyheter

2015-11-17

Både förlust och seger för fåglarna vid Rynningeviken

På det här området, norr om Rynningeviken, bygger Elektroskandia ett storlager. Öster om Rynningeviken kommer nu natureservatet att utökas med 66 hektar, varav 17 hektar blir nya våtmarker.

När Elektroskandia ville bygga ett nytt storlager intill naturreservatet Rynningeviken i Örebro gick behandlingen av bygglovet med rekordfart.

Närkes Ornitologiska Förening och andra protesterade mot bygget. Då hotade företaget att bygga i Arboga istället.
- Motvilligt beslutade vi att inte överklaga beslutet, och kanske blev ändå fågellivet vinnare genom att kommunen kompenserar bygget med att utöka naturreservatet med 66 hektar, konstaterar Ulf Jorner, ordförande i Närkes Ornitologiska Förening.

I slutet av förra året presenterade Örebro kommun en detaljplan för området norr om naturreservatet Rynningeviken, det området som kallas Munkatorp. Anledningen var att Elektroskandia ville bygga ett storlager på den industrimarken, ett lager på totalt 60.000 kvadratmeter.
- Det är klart att det kändes lite konstigt att få en hög industribyggnad alldeles intill ett av kommunens naturreservat, dessutom ett område som finns i den internationella våtmarkskonventionen Ramsar, berättar Ulf Jorner som är ordförande i Närkes Ornitologiska Förening, Nof.
- Jag var lite mer positiv i början för jag såg hur kommunen ansträngde sig för att göra flera olika kompensationsåtgärder. Frågan var närmast om det bara var löften eller de verkligen skulle bli av, säger Rolf Hagström som är ansvarig för fågelskyddsfrågor inom Nof.

 

I ett första remissvar skrev också NOF att föreningen är tveksam till etableringen eftersom det är ett stort ingrepp i anslutning till ett kommunalt naturreservat. Bland annat undrade föreningen om det inte fanns alternativa platser att bygga storlagret på.
Lars Johansson och Leif Sandgren, som båda sitter med i Osetkommittén, och som inventerat området runt Rynningeviken, konstaterade att själva marken som lagret skulle byggas på inte var särskilt intressant ur fågelsynpunkt. Dessutom var byggområdet avsatt som industrimark.
- När det dessutom presenterades kompensationsåtgärder tyckte i alla fall jag att det var ett hygglig lösning, förklarar Lars Johansson som också sitter med i styrelsen för NOF.

 

Ärendet med en detaljplan för området gick i rekordfart. När kommunen förstod att det fanns ett motstånd till etableringen från flera olika håll, bland annat Närkes Ornitologiska Förening, Ornitologiska Klubben och från Naturskyddsföreningen, kallade man till ett samrådsmöte i mars för att förklara vilka kompensationsåtgärder som hade planerats. Samtidigt fanns det ett outtalat hot. Om det blev ett överklagande skulle Elektroskandia kanske bygga sitt storlager på annan ort, och därmed skulle Örebro gå miste om 300 arbetstillfällen.

- Det kändes väl inte helt bekvämt att ha det hotet över sig, å andra sidan förstod vi att det skulle finnas bra möjligheter att få till vettiga kompensationsåtgärder, säger Ulf Jorner som deltog på mötet.

 

I det här läget presenterade kommunen hur man skulle utöka naturreservatet med 66 hektar, varav 17 hektar planeras som våtmark. Dessutom skulle det bli skyddsvallar, trädridåer och sedumtak för att mildra intrycket i området mot industribyggnaden och förbättra för djurlivet.
- I mina ögon blir fåglarna stora vinnare i det här området, menar Lars Johansson.


Medan Nof motvilligt sa ja till etableringen gjorde Ornitologiska Klubben en annan bedömning, de överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Men länsstyrelsen avslog överklagan och Ornitologiska Klubben beslutade till slut att inte driva frågan vidare till nästa instans.
Den 28 september hade detaljplanen vunnit laga kraft och Elektroskandia fick sätta igång att bygga sitt storlager.

- På ett sätt är vi förlorare men också vinnare i det här. Förlorare genom att få det här jättelagret alldeles intill reservatsgränsen. Men genom att komma med bra sakkunskap och inte överklaga beslutet har vi ändå vunnit respekt hos alla på kommunen och länsstyrelsen som jobbar med naturskyddet, förklarar Ulf Jorner.

- För man ska komma ihåg att Örebro kommun ligger väldigt långt fram när det gäller att skapa bra miljöer för fågellivet; jag tänker på alla de åtgärder som genomförts för att förbättra för fåglarna i Oset/Rynningeviken, Tysslingen och Kvismaren och alla andra platser i länet.

 

Lars Johansson tycker också att Nof vunnit respekt genom sitt agerande och att fåglarna har blivit vinnare i Rynningeviken.
- Jag ser det ur miljömålen med ett rikt fågelliv, myllrande våtmarker och rödlistade arter. Med kompensationen får vi nya våtmarker där det kommer att häcka doppingar, änder, vadare och sumphöns, säger han.
- Jämför bara med när nya Lillängen i Oset blev våtmark, plötsligt kryllande det av fågelliv där och det blev flera intressanta häckningar, bland annat skedand.

 

Rolf Hagström, fågelskyddsansvarig i Nof, tycker också att det är fåglarna som blivit vinnare vid Rynningeviken.
- Man måste förstå att det handlar om att ge och ta i en sådan här fråga. Och jag tycker att kommunen verkligen tog till sig våra synpunkter; det kommer vi att ha nytta av i vårt fortsatta fågelskyddsarbete, säger han.

Den här veckan fattar kommunfullmäktige i Örebro beslut om att utöka naturreservatet vid Rynningeviken med 66 hektar.

 

Av KH  

Så här kan det komma att se ut om man tittar från norra delen av naturreservatet Rynningeviken.