Nyheter

2015-11-03

Ny fjällgås med sändare rör sig i Kvismarområdet

En fjällgås med sändare finns just nu i Kvismaren. Den fick sin sändare 2014 och kommer närmast från trakten av Hudiksvall. Fjällgåsen går delvis att följa via Projekt Fjällgås hemsidan. Obs, denna bild är tagen i ett annat sammanhang.
Just nu finns en fjällgås i Kvismaren som har en satellitsändare på ryggen. Den går delvis att följa via Jägarförbundets hemsida, men sändaren behöver sol för att kunna ladda upp ny information.
På hemsidan kan man se hur fjällgåsen rört sig i Kvismarområdet.
Den nu aktuella fjällgåsen fick en sändare 2014 och kommer nu närmast från Hudiksvall. 
 

Projekt Fjällgås har under många år jobbat med att rädda kvar fjällgåsen som häckfågel i Sverige och verksamheten är i dag fullt ut en del av det svenska Åtgärdsprogrammet för Fjällgås. En del i detta arbete är att förstärka det vilda beståndet med i fångenskap uppfödda fjällgäss. Det avelsbestånd som används för detta består av fjällgäss fångade på häckplatser på tundran i västra Ryssland.

 

Under 2013 och 2014 försågs några av utsättningsfåglarna med sändare för att dessa skulle kunna följas efter släppet och därmed möjliggöra att  deras livsöden, flyttning och rekrytering till den vilda populationen kan följas. En ovärderlig del i detta arbete är ornitologers rapporter kring huruvida sändarfåglarna har följe med andra fjällgäss, var de födosöker, vilka andra gåsarter som kanske ingår i flocken mm.

 

Både 2014 och 2015 har sändarförsedda fjällgäss uppehållit sig vid Kvismaren. Under 2014 sågs sändarfågeln i flock med andra fjällgäss (se tidigare artikel här på hemsidan), dock okänt hur många,  och när denna sändarfågel senare återfanns vid sjön Östen ingick inte mindre an 20 fjällgäss i samma flock. Denna sändarfågel dog förmodligen under sommaren 2015 efter den besökt bland annat häckningsområdet i Arjeplogsfjällen

 

Nu står en annan fjällgås med sändare vid Kvismaren vilken släpptes 2014. Innan den nådde Kvismaren i höst besökte fågeln  bland annat Hudiksvall. De rapporter som kommit in hittills har visat att den nu har sällskap med framför allt vitkindade gäss. Däremot har flera andra fjällgäss setts i samma område och Projektet följer utvecklingen med spänning. Även om denna gås inte bildar flock med fjällgässen vid Kvismaren nu och väljer att flytta söderut tillsammans med de vitkindade finns det anledning att hoppas på en senare kontakt med de vilda fjällgässen. Vitkindade gäss precis som fjällgäss övervintrar i Holland och parbildning mellan gäss sker ofta under vinterhalvåret.

 

För att underlätta för ornitologer att hitta fågeln har vi lagt ut sändarens positioner på en hemsida. På denna hemsida ligger nu sex olika sändare, tre olika vilda fjällgäss och tre av 2014 års utsättningsfåglar, som kan följas. Sändarna är av lite olika slag och fungerar lite olika. Den sändare som är vid Kvismaren uppdatarer normal var tredje dygn men om höstsolen lyst med sin frånvaro kan inte solcellerna på sändaren inte ladda batteriet tillräckligt och en uppdatering kan dröja.

 

Den vilda fjällgåspopulationen i Sverige verkar ha haft ett måttligt år. I häckningsområdet rådde närmast vinterförhållanden, med mycket snö och is, till mitten av sommaren. Många par valde därför att inte gå till häckning eller avbröt i ett tidigt stadium. Detta var olyckligt då gnagarna hade ett bra år i området vilket i sig borde betyda en bra reproduktion. Den vilda populationen skattades 2014 till ca 60 fåglar och en skattning för 2015 har fortfarande ingen skattning kunnat göras. Under senare år har större flockar setts vid sjön Östen under senhöst och en bedömning av populationens storlek och reproduktion kan inte göras innan det är känt om dessa flockar dyker upp.