Nyheter

2015-04-23

Tillåter skarvjakt i Hjälmaren - men färre antal och viss hänsyn till rastande skräntärnor

I år får maximalt 500 storskarvar skjutas i Hjälmaren, enligt länsstyrelsens beslut om skyddjakt.
Länsstyelsen tillåter skyddsjakt på storskarv även i år i Hjälmaren men minskar antalet som får skjutas. i sommar får maximalt 500 storskarvar skjutas.
Dessutom har man i beslutet tagit viss hänsyn till de skräntärnor som rastar i Hjälmaren under sommaren.
 
Så här skriver länsstyrelsen om bakgrunden till sitt beslut.
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) har ansökt om fortsatt
tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Hjälmaren år 2015. Ansökan avser
den del av Hjälmaren som hör till Örebro län. 1000 skarvar önskas
fällas. Som skäl till ansökan anges att skarven innebär momentana
inkomstbortfall i samband med fisket, genom att fisk skadas vid fågelns
födosök och hela fångster stressas till döds i redskapen.
Uppskattningsvis har 20 % av fångsten färska skarvskador och 20 % har
gamla ärr från skarvattacker. Främst är det ål och gös men även abborre
som drabbas. Även skador på fiskeredskapen förekommer i viss mån; i
90 % av vittjningarna hittas nya färska skador på redskapen enligt SICs
generella bedömningar. SIC anser att skyddsjakten gör att fåglarna lär
sig att närhet till fiskeredskap innebär fara.
 
Länsstyrelsen har låtit Närkes Ornitologiska Förening (NOF) lämna
synpunkter på ansökan. NOF anser att maximalt 200 skarvar ska få
skjutas, att all jakt ska förbjudas under veckorna 30 – 32 och helst även
under resten av augusti med hänsyn till rastande skräntärnor och att
förbudet bör gälla hela Hjälmaren, att avrapporteringen bör förbättras
och att risken med parasiten Eustrongylides inte bör vara skäl för beslut
om skyddsjakt på skarv.
 
Under perioden 2008-2013 medgavs SIC i likvärdiga tillstånd en total
avskjutning om högst 5 800 skarvar (1 000 skarvar årligen 2008-2012, år
2013: 800 skarvar, år 2014: 600 skarvar) i Örebro läns del av sjön varav
totalt 2 454 skarvar har skjutits. År 2014 sköts 167 st.