Nyheter

2016-02-15

Hjälmarens kantzoner lämplig för vitryggig hackspett

Kristoffer Stighäll har forskat om hur man kan få tillbaka den vitryggiga hackspetten till Sverige. Foto: Kent Halttunen

Lövskogarna runt Hjälmaren kan locka den vitryggiga hackspetten tillbaka till Närke. Likaså de åtgärder som Sveaskog gör i sydöstra delen landskapet, i trakterna av Svennevad.
Det berättade Kristoffer Stighäll vid en öppen föreläsning i Örebro i helgen.
- Vitryggig hackspett är en bra värdemätare för hur skogen mår och den skapar också förutsättningar för andra hotade arter att klara sig som till exempel göktyta, förklarade Kristoffer.

 

Kristoffer Stighäll, som jobbat med projekt vitryggig hackspett inom Svenska Naturskyddsföreningen, har skrivit en avhandling vid Örebro universitet om förutsättningarna för att få tillbaka arten i Sverige. I sin forskning har han jämfört förutsättningarna för arten i tre olika länder: Sverige, Finland och Lettland.

- Det är framför allt två viktiga biotoper som måste finnas för att den vitryggiga hackspetten ska kunna trivas. Det är lövskog kring sjöar och vattendrag, och det är lövsumpskogar, berättade Kristoffer vid den öppna föreläsningen på Conventum i Örebro i helgen.

 

Vid jämförelserna mellan de tre länderna konstatades att i Lettland fanns det stora sammanhängande arealer av lövskogar med björk, asp, sälg och al. I Finland som har cirka 100 häckande par av vitryggig hackspett är lövskogarna något mindre och lite mer uppdelade men finns i närheten av varandra. I Dalsland, där det fanns flera par vitryggig hackspett tidigare, var de viktiga lövskogarna ännu mer uppdelade i många små enheter. En teori är att hackspettarna var tvungna att flyga långt för att hitta föda till sina ungar, och det kan ha varit orsaken till att arten försvann från området.
- Vårt skogsbruk är väldigt effektivt och det har varit inriktat på gran och tall, förklarade Kristoffer Stighäll.

 

Han berättade om hur man nu via Nordens Ark föder upp ungar av vitryggig hackspett och sedan sätter ut dessa i stora burar i lämpliga områden. Förhoppningen är att dessa ska hitta egna revir och föröka sig. Utsättningen av fåglarna tillsammans med inflygande vitryggiga hackspettar från öst kan kanske göra att stammen kan etablera sig i Sverige igen.
- De stora sammanhängande lövskogarna runt Hjälmaren borde vara intressant för vitryggiga hackspetten. Även de områden som Sveaskog och andra skogsbolag avsätter borde kunna skapa förutsättningar för arter att etablera sig, menade Kristoffer Stighäll.

 

Här kan du läsa Kristoffer Stighälls avhandling (på engelska) 

 

Av KH