Nyheter

2016-07-16

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på 500 storskarvar

Det blir skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren även i år. Länsstyrelsen tillåter jakt på 500 skarvar.
Länsstyrelsen i Örebro tillåter under 2016 att maximalt 500 storskarvar får skjutas i Hjälmaren, den del som ligger i Örebro län. Det handlar om skyddsjakt för att minska skadorna för yrkesfiskarna i området.
Närkes Ornitologiska Förening har yttrat sig över skyddsjakten och betonar vikten av att skräntärnornas situation bevakas på ett fullödigt sätt. Därutöver ansåg föreningen föregående år bland annat att antalet skarvar som får skjutas bör sänkas till 200 då man troligen kommer att nå samma skrämseleffekt.

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund (SIC) har ansökt om fortsatt tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Örebros del av Hjälmaren år 2016. Som skäl till ansökan anges för att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten eller annan egendom inom vilket skarven utgör ett hot. 

SIC anser att skyddsjakten bör innefatta en minskning av beståndet för att förhindra allvarlig skada på fiske. Förändring av skarvbeståndet kan endast ske genom samordnad jakt. SIC har beräknat värdet på skarvens fångst i Hjälmaren till 14 miljoner kronor motsvarande halva värdet av det yrkesmässiga fisket i Hjälmaren. SIC hänvisar i beräkningen till Naturvårdsverkets bedömning av skarvstammens storlek i Hjälmaren, kända fakta om skarvens konsumtionsmängd och medelpris ur SCB:s redovisning för inlandsfiske i Hjälmaren. SIC befarar att om den samordnade jakten uteblir, kommer sannolikt skarvbeståndet att öka kraftigt.

Skarven i Närkedelen av Hjälmaren har under åren 1996-2013 inventerats regelbundet av ornitologer med avseende på antalet bon/häckande skarvpar samt ungar. Efter etableringen i sjön har populationen utvecklats starkt. I inventeringsrapporten efter 2013 års inventering beskrivs att antalet häckande par i Hjälmaren ökade kraftigt under åren 1996 till ca 2005 för att därefter stagnera under åren 2006- 2010. Under år 2013 var antalet bon nere på samma nivå som år 2004 (929 bon år 2013). Antalet kolonier har också minskat men de kolonier som finns kvar har ökat i omfattning. Det maximala antalet skarvar i Närkedelen av Hjälmaren bedömdes år 2013 ha varit i storleksordning 3 500 individer efter att ungfåglarna blivit flygga.
  
På uppdrag av Länsstyrelserna genomfördes en fågelskärsinventering i Hjälmaren under 2015. Vid inventeringen räknades 694 aktiva skarvbon in i skarvkolonierna i Örebro läns del av Hjälmaren. Då inventeringen inte utfördes lika grundligt som tidigare års inventeringar bör siffran inte jämföras med resultaten från tidigare års räkningar. 
 
I tillståndet för skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren skriver länsstyrelsen att man måste ta särskild hänsyn till häckande havsörn och fiskgjuse. Vidare skriver länsstyrelsen i sitt beslut att de särskilt de skyddsvärda arterna skräntärna, dvärgmås och svarttärna, som brukar rasta på några av öarna i Hjälmaren, måste särskild hänsyn tas vid jakt intill dessa öar genom ett skyddsavstånd. Länsstyrelsen bedömer att skyddsavståndet om 500 meter bör vara tillräckligt för att dessa arter inte ska störas. Den utökade jakten begränsas även i tid med hänsyn främst till skräntärnans rastning.