Nyheter

2016-07-24

Länsstyrelsen tillåter utökad skyddsjakt på vitkindad gås i Harge

Länsstyrelsen tillåter i år en skyddsjakt på 15 vitkindade gäss i Hargeviken.

Länsstyrelsen har gett tillstånd att i sommar skjuta 15 vitkindade gäss i Hargebaden. Det är en utökning jämfört med tidigare år då högst 10 individer fick skjutas.

Tanken med skyddsjakten är att gässen ska skrämmas från badplatsen och att risken för nedsmutsning ska minskas.

Närkes Ornitologiska förening har i år inte fått möjlighet att ge synpunkter på skyddsjakten av den fredade vitkindade gåsen.

 

Under flera år har länsstyrelsen gett tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås i Hargeviken. Anledningen är konflikten med badgäster och sommarstugeägare. Tidigare år har länsstyrelsen medgett en skyddsjakt på tio gäss. 

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har i år inte fått ge sina synpunkter på skyddsjakten. Tidigare år har NOF ansett att man borde genomföra en ordentlig inventering av de vitkindade gässen för att kunna bilda sig en uppfattning om hur stort problemet är. NOF har också erbjudit sig att hjälpa till med en sådan inventering.

 

Under förra sommaren (maj och juni) genomförde Askersunds kommun en "inventering" av vitkindade gäss i området. Vid tre tillfällen observerades då tre par häckande av vitkindad gås, och ytterligare 16 ungfåglar. Enligt jaktrapporten sköts sedan 10 vitkindade gäss under sommaren.

I år har Sydnärkes miljöförvaltning ansökt om en utökad skyddsjakt på totalt 15 vitkindade gäss (fem vuxna individer och tio årsungar). Det har länsstyrelsen medgett. Jakten får ske under sommaren fram till 31 augusti.

Så här skriver länsstyrelsen i sitt beslut:

Länsstyrelsen gör bedömningen att Miljöförvaltningen provat andra lösningar än skyddsjakt vilka inte visat sig lösa problemen. Miljöförvaltningen har under några år haft ett liknande tillstånd till skyddsjakt på vitkindade gäss som verkat avskräckande på gässen. I syfte att försöka skrämma en del av gässen från platsen och i syfte att försöka att minska olägenheterna på badstranden bör fortsatt skyddsjakt kunna beviljas under vissa villkor. Någon annan lämplig lösning på problemen bedöms inte finnas. Artens bevarandestatus bedöms inte heller försvåras med denna skyddsjakt.  

 

Läs hela länsstyrelsen beslut

Läs ansökan om skyddsjakten

Läs jaktrapporten från 2015