Nyheter

2016-09-08

Mats Rosenberg förklarar skötseln i Kvismaren

Foto: Ola Jennersten

Under sommaren har det i olika forum diskuterats skötseln i Kvismaren. Det har bland annat handlat om att gångvägarna har varit igenvuxna. Det har också handlat om att vissa strandängar har slagits vid fel tidpunkt.

Mats Rosenberg, som jobbar för Örebro kommun och som är engagerad i Kvismaren, förklarar här nedan hur tankarna är kring skötseln ska skötas i området. 

 

Hej alla engagerade Kvismarevänner!

 

Kvismaren är vårt flaggskepp i Örebro län när det gäller våtmarksvärden. Alla aktiva restaurerings- och skötselåtgärder som vidtas här ger maximal utdelning i form av biologisk mångfald. Det gäller både antal arter och mängden individer. Som ni alla vet har Länsstyrelsen i samverkan med Örebro kommun under ett antal år sakta men "säkert" restaurerat Kvismaren med målsättningen att ha en maximalt gynnsam blandning av olika våtmarksmiljöer. Mycket av arbetet har handlat om att skapa en grundstruktur av vallar och anordningar för att styra vattnet i landskapet samt att återskapa betade strandängar.

 

 

Örebro kommuns roll har varit att genomföra restaureringsinsatser och förvalta området under denna period med de medel som stått till förfogande. Full effekt av genomförda arbeten kommer att synas nästa vår.

 

Denna höst och det kommande året kommer arbetet gå in i en ny fas som mest kommer att fokusera på färdigställande och justering av detaljer i byggda anläggningar samt framtida god förvaltning enligt förslag till ny skötselplan.

Restaureringsprocessen har varit utdragen och den löpande förvaltningen har delvis fått mycket kritik. Jag tror vi alla känner att denna naturvårdspärla verkligen är värd all omsorg och så mycket resurser som möjligt i framtiden. Örebro kommun och Länsstyrelsen har inlett samtal om hur det fortsatta skötselarbetet successivt skall överlämnas helt till Länsstyrelsen när restaureringen är klar.

 

Aktuella arbeten.

Under försommaren fokuserade vi på att rusta plattformarna med nya tak och när det gäller "dansbanan" vid Löten mycket omfattande insatser med nya ytskikt. Mindre underhållsåtgärder vidtogs i juni på stigarna för att hålla dem öppna. Större maskinella putsningsåtgärder för att få bort inväxande vegetation utmed stigarna genomfördes efter häckningstid i aug. Tanken var också att låta vattenståndet vara lågt för att kunna genomföra lagning av vallar och för att förbereda slutbearbetning av stora arealer i Sörbysjön. Just nu pågår storskalig bearbetning av bladvass. Åtgärder kommer även ske i Löten samt längs i väster på Nynäsdelen.

Det kommer att bli en intensiv arbetshöst där målet är att komma ikapp med löpande skötsel samt färdigställand av alla anläggningar.

En av områdets privata markägare genomförde på eget bevåg slåtteråtgärder under helt felaktig tid. Tanken från hans sida var god- att få bukt med stora bestånd av veketåg, men tidpunkten var illa vald.

Frågan har tagits upp och kommer säkert inte upprepas.

 

Hälsningar Mats Rosenberg