Nyheter

2018-01-01

Antalet storlommar i Sottern minskar

Foto: Birdnerds

Antalet häckande storlommar i Sottern har haft en vikande trend sedan 1995, från att ha varit 20 par är beståndet nu nere på cirka 10 par.

Det visar inventeringar som Arne Holmer har utfört inom ramen för Projekt LOM och som har utvärderats av Mats Eriksson.
Det är oklart vad minskningen har berott på.

 

Sottern har sedan 1995 inventerats av Arne Holmer inom ramen av Projekt LOM. Inventeringarna visar att antalet häckande eller revirhävdande storlommar har halverats sedan 1995. I resten av landet har det varit en långsamt ökande trend som planat ut de senaste åren.
Häckningsresultatet är betydligt lägre än landet i övrigt: paren i Sottern får i genomsnitt ut 0,24 ungar per par och i Svealand som helhet är den siffran 0,46 stora ungar per par.

 

Mats Eriksson om Arne Holmer har försökt se om de olika vattennivåerna i sjön påverkat häckningsresultatet. Höjs nivåerna, även med bara några centimeter, under häckningsperioden under maj och juni överger fågeln boet, och blir nivåerna alltför låga överges boet också, resonerar Mats Eriksson och Arne Holmer. Vidare kan man spekulera om etableringen av storskarv och havsörn i Sottern också påverkar storlommen.


Mats Eriksson och Arne Holmer konstaterar att det vore önskvärt att försöka hålla en jämn vattennivå i Sottern under storlommens häckningsperiod för att se hur det påverkar storlommens häckningsresultat.
Få sjöar i Sverige har inventerats på storlom under en så lång period, därför vore det önskvärt att inventeringarna fortsätter, avslutar Mats Eriksson och Arne Holmer.
Studien i sin helhet finns att läsa här.