Nyheter

2018-05-20

Backsvalekoloni på Äsön kan få leva vidare

Backsvalekolonin på Äsön var hotad sedan grustaget skulle upphöra. Nu kommer man besvara en del branter för att backsvalan ska ges möjlighet till fortsatt häckning. Foto: Ronnie Lindqvist

En av de platser där backsvalan häckar i Närke, kolonin vid grustaget på Äsön, var på väg att försvinna.

Men sedan Närkes Ornitologiska Förening uppmärksammat problemet räddas en del branter kvar för att den rödlistade backsvalan ska kunna häcka vidare  på platsen. 

 

Med anledning av den rödlistade backsvalans alarmerande nedgång i antal har Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige uppmanat alla regionföreningar att bevaka artens utveckling lokalt. Den minskande tillgången på lämpliga häckningsmiljöer tros ligga bakom den negativa trenden för backsvalan. Ursprungligen var branta strandbrinkar den häckningsbiotop som backsvalan föredrog men i takt med att fler och fler grustäkter öppnades erbjöds nya möjligheter till häckning i lämplig miljö.

 

Nu läggs små och medelstora grustäkter igen och kravet är då att miljön ska återställas i möjligaste mån till naturligt skick. Då riskerar backsvalorna att mista många av sina häckningsplatser.

 

 

En av Närkes stora backsvalekolonier finns på Äsön i Hjälmaren. Bra och grävbara, sandiga branter, nära till födosökställen runt Hjälmaren och relativt ostört av människor har gjort detta till en långlivad och framgångsrik koloni.

 

Grustäkten ska nu upphöra och återställandet är i full gång. Därför skickade Närkes Ornitologiska Förening, NOF, en skrivelse till Örebro kommun som ansvarar för tillsynen, för att påtala problemet och fick ett mycket positivt svar. Man har redan uppmärksammat dilemmat och vidtagit åtgärder för att rädda backsvalekolonin.

 

Så här säger handläggare Amanda Näsström på Miljökontoret i Örebro:

- Som jag sa på telefon så arbetar vi för den biologiska mångfalden och för att grustäkterna inte ska fyllas igen när vi ställer krav vid efterbehandling. Vi arbetar för att branter ska bevaras i så stor utsträckning som går. Har ni några synpunkter eller kunskaper om specifika områden som ni vill att vi tar del av så får ni gärna höra av er till mig eller min kollega Matilda Segersäll på Miljökontoret i Örebro.

 

Vi kan alla hjälpa till om vi känner till häckningskolonier av backsvala som riskerar att spolieras eller om vi har kännedom om äldre kolonier i grustag som vuxit igen och kan vara lämpliga att restaurera.

Hör i så fall av er till miljökontoret i er kommun eller till NOF, Ronnie Lindqvist 070-262 14 17